Praveká ezoterika. Ezoterika pred pravekým človekom. Ezoterika prírodného šamana. Info polia akáša v časových pásmach histórie Zeme. Anjelské sféry pierkové. Anjelské sféry meteoritické. Mágia anjelov v dĺžke alebo vo vzdialenosti dvoch bodov od seba. Magická reč prírodných ľudí. Mysliaci človek. Magický človek. Kozmický človek. Rôzne stavy vedomia. 200 000 rokov pred naším letopočtom. 1 000 000 rokov pred naším letopočtom. 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. 50 000 rokov pred naším letopočtom. 4. rok života dieťaťa. 12. rok dieťaťa. Prezentácia pravekých ľudí s ich psychikou. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Praveká ezoterika. Anjel. V prvom rade si treba uvedomiť, že všetka ezoterika sa stavia na základe anjelskej ezoteriky a niet oblasti, ktorú by nepokrývali anjelské sféry. Anjelské sféry vznikli už v dobe pravekých ľudí a to tak, ako si na pravekých ľudí spomínate zo školských lavíc. Už dávnejšie sa usilujem o to, aby sa pri meditácii prírodných šamanov používalo menšie množstvo neurónov v 6. oblastiach výskytu neurónov v ľudskom tele. K tomu vhodné naladenie a zablokovanie všetkých spomienok na ľudskú spoločnosť. Teda zostanú spomienky iba na čo najdivšiu prírodu. Tentokrát cvičenia prírodného vedomia zlepšujeme tým, že si uvedomíme, že veľký mozog má asi 10 častí: 2 časti predný mozog, 2 časti senzorický mozog, 2 časti temenný mozog, 2 časti zrakový mozog, 2 časti spánkový mozog. Vždy obsadzujete iba jednu z dvoch častí. Teda jedna časť je silne aktívna a ste dobre koncentrovaný do vybratej časti. Ostatné sú značne pasívne a čo najmenej aktívne. Podobný postup sa dá po koncentrácii do stredného mozgu spraviť aj v strednom mozgu, kde sú dve časti rozdelené na16 kusov v každej časti. Stredný mozog je vo veľkosti holubacieho vajíčka. Takýto postup možno zrealizovať aj v mozočku, ktorý je pod zrakovým mozgom. Má veľkosť ako tenisová loptička. Je rozdelený na dve časti po 10 kusov. Miecha je podelená po celej dĺžke od stredu hlavy po spodok kostrče. V nej sa nachádza 32 až 34 úsekov, ktoré tak isto možno individuálne aktivizovať alebo uviesť do pasivity. Treba sa vedieť skoncentrovať do miechy a naučiť sa jednu malú oblasť aktivizovať a ostatné utlmiť. Niečo podobné je aj v brušnom mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Črevá tenké aj hrubé treba podeliť na úseky po 10 centimetrov. Tak isto sa treba naučiť do nich koncentrovať a niektorú oblasť silne aktivizovať a ostatné utlmiť a neaktivizovať. Niečo podobné je aj u špendlíkových neurónov v oblasti ganglií, ktoré sú pri každom orgáne tela. Naučíte sa do nich koncentrovať a niektoré úplne stlmiť a niektoré úplne aktivizovať. Takto nejako funguje praveký a prírodný človek. Pokiaľ ste príliš agresívna osoba, tak je vhodné cvičiť pravý opak a to, aby v oblasti neurónov pracovalo čo najviac neurónových oblastí. Tým sa nepriamo znižuje agresivita. Ide tu o systém nevyváženosti aktivity v častiach mozgu. Aj prílišná harmónia môže byť škodlivá a viesť k letargii. Všetko s mierou.

Ezoterika pred pravekým človekom. Anjel.
Ezoterika pred pravekým človekom je ezoterika našich zvieracích predkov, ktorí ešte nedokázali so sebou vláčiť kameň, palicu alebo kosť. Teda keď ich potrebovali, tak si vyhľadali úplne nové. Praveký človek si svoj kameň, palicu a kosť nosí so sebou. Tu treba robiť jednoznačný rozdiel medzi zvieracím a ľudským predkom človeka.

Ezoterika prírodného šamana. Anjel.
Prírodný šaman má naraz viac aktívnych úsekov a častí v 6. neurónových oblastiach a je celkovo krotkejší ako praveký človek. Tak isto si už privlastnil viac predmetov okolo seba. Čím viac predmetov a čím lepšie pochopenie ich zákonitostí, tým viac intelektu a viac kľudu. Prírodný šaman ovláda nielen rituály pravekého človeka, ale aj magickú reč, magický pohyb a magické kombinovanie vecí a to tak, aby sa na základe nich dokázal koncentrovať na to, čo potrebuje dosiahnuť.

Info polia akáša v časových pásmach histórie Zeme. Anjel.
Tak isto si treba uvedomiť, že sme už prestali robiť ezoteriku na základe knižiek a výpovedí žijúcich ezoterikov. Prešli sme na informačné polia, voláme ich aj akáša. Obsahujú spomienky mŕtvych ľudí a zvierat, ktoré po smrti uvoľnia svoje spomienky do informačných polí akáši. Veštecky ladená osoba môže čítať info polia okolo nás. Tak isto tu čerpáme z histórie pravekého človeka a prírodného šamana.

Anjelské sféry pierkové. Anjel.
Praveký človek a tiež prírodný šaman, ktorému aj v dospelosti zostala veľká detská žľaza a psychika ako u zvieracieho mláďaťa, pri dotyku vtáčích pierok vytvára postavy pierkových anjelov. Tieto a ďalšie anjelské sféry sú základom pre všetky druhy operácií v pravekej a prírodnej ezoterike. Treba sa ich naučiť aktivizovať, kopírovať a zahusťovať.

Mágia anjelov v dĺžke alebo vo vzdialenosti dvoch bodov od seba. Anjel.
Pokiaľ chcete s anjelskými esenciami z pierok a meteoritov pracovať, tak je vhodné sa naučiť magickú reč. Základom magickej manipulácie s anjelskými sférami je dĺžka špagáta a naučiť sa ju meniť. Tak isto môžete rozdeliť na dve časti pierko alebo meteorit. Aktivita sa reguluje vzdialenosťou dvoch častí navzájom. Hovoríme o magickej dĺžke.

Mysliaci človek. Anjel. Magický človek. Anjel. Kozmický človek. Anjel. Rôzne stavy vedomia. Anjel.
V pravekom aj v prírodnom vedomí sa dajú cvičiť rôzne druhy vedomia, ktoré všade precvičujeme.

1 000 000 pred naším letopočtom. Anjel.
To je čas pred naším letopočtom, ktorý nedokáže bežný človek vnímať. My tento čas budeme vnímať cez informačné polia mŕtvych zvierat tej doby. Keďže nie sú žiadne, tak možno vnímať iba magmatický priestor na zápis niečoho. No už nikto nič sem nezapíše, ale vnímať prázdnotu je možné. A tak isto ju nechať pôsobiť na psychiku dnešného človeka. Vyvoláva to pocit veľkého zvieraťa s vtáčími končatinami na konci rúk a nôh. A to je všetko.

200 000 miliónov pred naším letopočtom. Anjel.
Je obdobie vzniku života na Zemi, ale tu existujúce organizmy majú príliš málo neurónov na to, aby niečo napísali do magmatických polí.

Prehistória 600 miliónov pred naším letopočtom. Anjel. Neskoré Kambrium 500 miliónov pred naším letopočtom. Anjel.
Prvé info polia v magmatickom a magnetickom poli Zeme vznikajú 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vytvára sa asi 7 info polí, ktorých obsahom sú spomienky pravekých tvorov. Jedno takéto info pole sa skladá zo spomienok mutovaných jedincov. Hlavne dvojité orgány. Dodnes naberá info polia aj dnešných mutantov a toto info pole v akáše putuje okolo Zeme. Potom je tu info pole a aj s pozostatkami pravekého predka pri spodnej časti Južnej Ameriky. Predok človeka sa podobal tuleňovi, len bol robustnejší a mal malú hlavu. Ďalšie info pole sa rozdelilo na dve. Vyvinul sa nový druh tvora a zásadne sa odlišuje od toho druhého. Ostatné info polia pravekých zvierat sa iba zväčšovali o ďalšie spomienky mŕtvych zvierat.

50 000 pred naším letopočtom. Anjel. Objavuje sa a vyvíja typ pravekého človeka, ktorý si so sebou dokáže nosiť neustále palicu, kameň alebo kosť. Nezahadzuje ju a privlastňuje si ju. Na rozdiel od zvierat, ktoré kameň, palicu a kosť vždy zahodia a nájdu si inú, vhodnejšiu.

Prezentácia pravekých ľudí s ich psychikou. Anjel. Vyhľadali sme v zemských informačných poliach pozostatky pravekých ľudí a to hlavne v Afrike, Číne a Arktíde. Všetci majú aktivizovanú iba jednu z 10. častí veľkého alebo stredného mozgu, prípadne inú oblasť výskytu neurónov. Zaujímavá je aura pravekých ľudí. Je vo vnútri delená na časti vodorovne, horizontálne a priečne alebo kruhovite. Závisí od aktívnej časti neurónov.

V období 4. a 12. roku života dostáva každý podvedomé zložky, ktoré dávali svojim deťom stigmatizovaní jedinci a po ich smrti v histórii tento fenomén beží ďalej z informačných polí. Aj keď jedinci, ktorí takéto niečo robili už nežijú, ale tento systém zostal funkčný v akáše. Teda dieťa dostane tieto podvedomé obaly, ktoré majú často tvar mydlových bublín a v nich sú uložené informácie. Tieto sa dostanú do rozporu s pravekou psychikou dnešného človeka a vo vytvoria kontroverznosť v podobe tvorby energií ohňa, vody, vzduchu a zeme. To sa volá živlová ezoterika a je základom ezoteriky napríklad aj Františka Bardona.

Ešte tu máme aj iný zaujímavý fenomén a to je schopnosť energeticky aktivizovať napríklad predstavu seba vo svojom fyzickom tele. Hodíte do seba vešteckú predstavu seba. Koncentrujete sa iba do niektorých neurónových častí a niektoré necháte pasívne. Hovoríme o určitej forme zúženého vedomia. A všetko hecujete tak, aby ste predstavu v sebe doslova energeticky nabili a vyslali z tela von. A toto je jeden z vrcholových stavov v oblasti pravekej ezoteriky. Jednoducho sa energeticky oživujú predstavy v mysli dnešného človeka, ktorý ide do pravekej psychiky a dokáže pestovať formy zúženej psychiky. Pod zúženou psychikou tu rozumieme nezáujem ovládať a kontrolovať niektoré oblasti neurónov procesom koncentrácie a premýšľania. Teda ako zviera, ktoré nemá vedomie a nechce o sebe vedieť a premýšľať. Často stav mysle tulákov a bezdomovcov.

Pridaj komentár