Venujeme sa nácviku klinického vedomia, ktoré dovoľuje ezoterikovi, aby za života poznal, kam pôjdu jeho spomienky z neurónových oblastí. Ďalej sa môže veštecky presvedčiť o tom, kde sú spomienky iných ľudí a zvierat a čo sa s nimi deje.

1. Koncentrácia dovnútra ľudského tela
Základná technika, ktorú sme už mnohokrát opísali a je vhodné ju vždy na ďalšiu oblasť ezoteriky precvičiť a zdokonaliť. Základ je v kľudnom sedení a stíšení očných buliev, bubienkov ucha, jazyka, sliznice nosa a končekov prstov. Prvá koncentrácia smeruje do zmyslových centier na povrchu veľkého mozgu. Z týchto centier do iných oblastí a častí tela.

2. Koncentrácia do procesu premýšľania a odtiaľ do spomienok
Znehybnenie a skoncentrovanie do seba dovoľuje hlbší prienik do spomienok cez premýšľanie a vyhľadávanie spomienok. Uvedomiť si, že mozog je plný spomienok a s tými spomienkami sa dá určitým spôsobom pracovať. Tak isto si uvedomujete potrebu meditácií, ktoré pracujú v spomienkach človeka.

3. Koncentrácia do procesu spomínania na niektoré udalosti, ktoré ste prežili
Keď ste prenikli do spomienok uvedomujete si, že nemá zmysel brať všetky spomienky do reinkarnačného balíka spomienok. Napríklad sa neberú spomienky aktívnej činnosti s anjelskými sférami alebo spomienky na aktívnu činnosť s kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych. Keď sa skoncentrujete na určitý druh spomienok, tak si ich postupne vybavujete a do vnútra nich vkladáte predstavu, že zostanú pokope a v jednom reinkarnačnom balíku.

4. Koncentrácia na spomienky zvukové, zrakové, chuťové, čuchové a hmatové
Osobitne sa usilujete vedome pracovať so spomienkami delenými podľa zmyslov. Snažíte sa, aby spomienka na určitú činnosť bola v zrakovej, sluchovej, čuchovej a hmatovej podobe. Všetko naraz k danému obrazu. Tak isto sa naučiť vytvárať plastické priestorové spomienky a to tak, že danú spomienku nevnímate ako plochý obraz, ale naraz spredu, zozadu, z oboch bokov, zhora a zdola. Chvíľu to potrvá, kým sa vám začnú dariť mnohorozmerné predstavy.

5. Koncentrácia na proces zvukového premýšľania, ktoré bolo uložené do pamäte a následne vyvolané z pamäte von
Tak isto sú hodnotné aj spomienky, ktoré ste vytvorili v procese premýšľania vnútorným hlasom. Tak isto sa stanú súčasťou reinkarnačného balíčka.

6. Koncentrácia na proces spomínania si s cieľom vytvárať nové predstavy
Do spomienok ezoterik vstupuje z dôvodu vysokej hodnoty vlastných spomienok a toho, čo bude po jeho smrti trváce a večné. Ezoterik sa naučí strážiť svoje spomienky. Prepracovávať ich. Dokonca pre účel bezpečia ich aj mnohonásobne kopírovať. Ezoterik spomienky triedi, vkladá do nich zámerne určité procesy a pripravuje ich aj programovaním, čo majú po jeho smrti naďalej robiť.

7. Koncentrácia na stíšenie a ukľudnenie orgánov a systémov tela
Na jeden strane sa ezoterik stará o spomienky, ktoré sú súčasťou reinkarnácie na druhej strane sa usiluje ešte za života vstúpiť cez nácvik klinickej smrti do sveta mŕtvych a sám sa presvedčiť o prítomnosti sveta mŕtvych spomienok okolo nás. Ide o sugeratívnu klinickú smrť presunutím koncentrácie do veľkého mozgu. Zároveň udržanie náramného kľudu, stíšenia orgánov a častí tela. K tomu vám dobre poslúži čítanie Tibetskej knihy mŕtvych.

8. Koncentrácia na stav sugerácie a uverenia, že orgány tela skoro zlyhali
Cieľom je lepší prístup k spomienkam a zároveň prepnúť neuróny tak, aby sa otvorila dimenzia sveta mŕtvych. K tomu slúžia aj sugeratívne predstavy tom, ako slabnete a zomierate. Ide iba o dočasný stav s cieľom preskupiť na jednom mieste neuróny do činnosti vstupu do dimenzie sveta mŕtvych. Zásadne vždy tak ako foto turista, ktorý nechce nič do seba zobrať, odniesť si, dotýkať sa. Iba otvoriť a uložiť ako spomienku. V opačnom prípade by ste si mohli ublížiť a to tak, že by do vás vstúpili jedna alebo niekoľko spomienok a to by nebolo dobré.

9. Postupná koncentrácia do 7. neurónových oblastí v organizme. Ide o oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a jadier buniek. Všetky obsahujú archívy informácií od splynutia vajíčka a spermie a je vhodné, aby sa stali súčasťou reinkarnačného balíčka.

10. Snaha o to, aby ezoterik psychicky prenikal do daných oblastí výskytu v 7. oblastiach tela s cieľom zapisovať spomienky do veľkého mozgu
Aj toto je jeden z dôvodov, prečo ezoterik ide všestrannou cestou a to cestou prieniku do 7. neurónových oblastí vo svojom tele. Celkovo bolo hneď od začiatku prezieravé robiť ezoteriku do všetkých 7. neurónových oblastí. V reinkarnačnom procese je prienik a koncentrácia do 7. neurónových oblastí veľmi dôležitá. Je potrebné v týchto oblastiach pracovať so spomienkami, ktoré sa tu ukladajú už od obdobia embryonálneho vývoja. Aj tieto spomienky by mali byť v reinkarnačnom balíku. A hlavne informácie z mozočku.

11. Snaha o to, aby sa ezoterik namontoval do spomienok ako celá osoba a nie iba pocit. Spojenie všetkých spomienok o sebe do priestorovej podoby
Veľmi dôležitý fenomén tu je aj to, že ako celá osoba zozadu, spredu, zľava, sprava , zhora a zdola sme príliš málo nahrávaní do pamäte, preto ezoterik ako zaľúbený narcista do seba samého buduje vo svojich spomienkach z fotografií, ale aj z pohľadu do zrkadla, vlastnú detailnú predstavu. A túto predstavu neustále programuje a zahusťuje znovu a znovu predstavami o sebe.

12. Trvalá snaha pracovať so spomienkami so zámerom, aby boli trvalo spojené a pripravené podľa určitých pravidiel fungovania sveta mŕtvych
Ezoterik pozorne sleduje vývoj v Plazmatickej škole a neustále upravuje svoju meditačnú aktivitu s vlastnými spomienkami. Nestále do nich preniká, neustále ich spája s predstavami večnosti. Ezoterik musí mať trvalý záujem pracovať na reinkarnácii podľa zásad reality, ktorá sa deje vo svete mŕtvych.

13. Zmeniť v živote hodnotový rebríček a považovať spomienky za to najhodnotnejšie, čo má človek počas života
Ezoterik postupne premýšľa o ľudských hodnotách, postupne prestáva oslavovať život a sústredí sa za života na smrť a všetko, čo sa bude diať po jeho smrti. Vzdáva sa pomenovania človek a usiluje sa svoju duchovnú cestu za svojho života dokončiť a ukončiť pripravenosťou na to, čo sa bude diať s jeho spomienkami a programami, ktoré budú obsahovať vďaka meditácii.

14. Teoretické spoznania, ako fungujú autistické stavy, ktoré najlepšie vyhovujú pre reinkarnačné ambície
Je potrebné sa teoreticky, ale aj prakticky oboznámiť so stavom autistu, ktorý v prvom rade žije vo vnútri svojich spomienok. Všetko najprv robí v pamäti a potom to vnáša do vonkajšieho sveta. Pre autistu je hodnotovo dôležitejší vnútorný svet vlastných spomienok ako svet vonkajší. No ezoterik si ponecháva plnú silu žiť aj vo vonkajšom živote. No meditáciu začína najprv vo vnútri svojich spomienok.

15. Prenikanie do vlastných spomienok so zámerom so spomienkami pracovať
Ezoterik sa stáva dobrovoľne autistom a za svoj skutočný svet považuje svet toho, čo nameditoval a uložil do spomienok. Ako zámerný autista má zámer cielene pracovať so spomienkami. Autistický ezoterik bude pracovať s celým balíkom spomienok uložených v 7. neurónových oblastiach svojho tela. Postupne sa naučí rozoznávať, ktoré spomienky budú súčasťou reinkarnácie a ktoré nebudú. Potom si stanoví v spomienkach prioritu, ktoré sú najdôležitejšie, ktoré sú bežné a menej vhodné. Tie žiaduce trvalo vyvoláva a všetky programuje svojimi zámermi. Ale aj spomienky, ktoré nebudú v reinkarnácii, tvrdo odprogramováva.

16. Spomienky na úrovni mikrosveta a makrosveta
Ezoterik si uvedomuje, že má dva základné druhy spomienok a to sú spomienky makrosveta, teda spomienky, ktoré možno vidieť, počuť, čuchať chutnať, hmatať a spomienky mikrosveta, ktoré bežne nemožno vidieť, počuť, čuchať, hmatať a chutnať. Ezoterik do nich preniká cez rezonancie hlasiviek a vešteckými zmyslami, ktoré sú schopné mikrosvet vnímať.

18. Neskúsený ezoterik sa vyhýba prieniku do sveta mŕtvych a keď tak spraví, tak si musí dávať pozor, aby neschytal do seba nejaké tie mŕtve spomienky
Nie je žiaduce, aby ezoterik podstupoval rizikový stav prieniku do sveta mŕtvych spomienok a do seba dostal nejaké spomienky, ktoré sa chceli reinkarnovať. Použije naše poznatky mikrosveta a našu ochotu tu riskovať. Otvorením sveta mŕtvych do seba cez nacvičenú klinickú smrť hrozí trvalé otvorenie sveta mŕtvych a trvalé odstraňovanie týchto záznamov.

19. Ezoterik nacvičuje sugeratívne stav klinickej smrti a stav foto turistu
Pre ezoterika nie je potrebné prenikať do sveta mŕtvych spomienok, ale iba ako foto turista, ktorý nedovolí, aby čokoľvek z kozmu prenikalo do neho. Pokiaľ cez sugeráciu klinickej smrti prenikáte do kozmu, tak nad hlavou máte niečo ako točiacu sa špirálu a výron vlastnej energie. Na konci prieniku treba všetko vrátiť naspäť a uzavrieť prienik do tela.

20. Koncentrácia na magma záznamy a ich foto za účelom reinkarnácie
Pre reinkarnačné ambície je potrebné sa naučiť foto aj voči záznamom v magnetických poliach Zeme a kozmického priestoru. Je potrebné, aby aj tieto odtlačky magmatických záchvevov toho, čo človek robil, boli súčasťou reinkarnačného balíčka.

Pridaj komentár