Budeme pokračovať v náboženských kontempláciách na jednotlivé náboženské symboly. Precvičíme rôzne náboženské stavy. Hlbšie si uvedomíme, ako správne kontemplovať. Tento textový zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Začneme náboženskou anatómiu. Koncentrujeme sa na jednotlivé časti mozgu. Ide o predný mozog, temenný mozog, zadný zrakový mozog, spánkový mozog. K tomu pridáme mozoček v zadnej časti veľkého mozgu. Pod veľkým mozgom sa nachádza stredný mozog. Pod stredným mozgom sa nachádza miecha a rôzne drobné časti mozgu. Nakoniec tu máme brušný mozog v tenkých a hrubých črevách. Do každej oblasti sa treba naučiť koncentrovať a vložiť anatomickú predstavu. Tak isto je treba si uvedomovať šedú kôru a bielu kôru mozgovú vo všetkých oblastiach.

Znovu sa koncentrujeme do jednotlivých častí, kde sa nachádza šedá a biela kôra mozgová. Tentoraz si do daných oblasti vkladáme náboženské symboly, ktoré si každý účastník kontemplácie prezrel z lexikónu náboženských symbolov. Kto chce byť univerzálny a mať aj vyššie vedomie, ten v každej časti mozgu vytvára iné náboženské symboly. V prednom mozgu vytvára budhistické náboženské symboly, v temennom mozgu islamské náboženské symboly, v zadnom zrakovom mozgu pravoslávne náboženské obrazy, v spánkových lalokoch kresťanské náboženské obrazy. Pokiaľ nechcete byť nábožensky univerzálni, tak môžete všade praktizovať symboly jedného náboženstva. To je každého kontemplujúceho osobná záležitosť.

Pokračovali sme v navodení správnej náboženskej psychiky. Vsugerovali sme si stratu biologických rodičov a tiež sugeráciu, že sme malé deti, ktoré stratou biologických rodičov zažili šok a teraz za rodičov považujú symboly náboženskej viery. Tento druh sugerácie je dôležitý, aby ste skutočne kráčali na ceste k Bohu a na túto cestu sa nehrali alebo iba po nej túžili. K tejto sugerácii pribúda sugerácia klinickej smrti úderom elektrického prúdu. V týchto sugeratívnych stavoch považujete každý náboženský symbol za hlas Boží, ktorý treba bezvýhradne poslúchať. Žiadnej autority niet nad hlas Boží. Skoncentrujete sa napríklad do predného mozgu a v šedej kôre vizualizujete vhodné náboženské symboly a vyvolávate stav, ako keď počúvate pokyny rodičov. Keď vycítite, čo máte kontemplovať, tak sa uvediete do sugerácie, že to, čo Boží hlas chce, aj v sugeratívne v predstave zrealizujete. V žiadnom prípade to nerealizujete prakticky v živote. Praktická realizácia ničí cestu k Bohu. Navyše niektoré Božie žiadosti sú často apokalyptické. V predstave treba Boží hlas počúvať bez akýchkoľvek pochybností. Už veľa veriacich si svoju cestu k Bohu zatvorilo pochybnosťou o Božom hlase. O želaniach Božieho hlasu sa nepochybuje. Kto zapochybuje, končí svoju cestu k Bohu.

Pokračujeme v špeciálnej náboženskej ceste k Bohu a k sugerácii šoku straty biologických rodičov pridávame ďalšiu sugeráciu a to poškodenie psychiky týfusom. Ide už o náročnejšie cesty k Bohu. Je potrebné dosahovať dva sugeratívne stavy. V dvoch sugeratívnych stavoch znovu vyhľadáte v šedej kôre náboženské symboly. Usilujte sa oblasť neurónov upraviť tak, aby sa tu náboženské obrazy objavili. Znovu kontemplácia na požiadavky náboženských symbolov. Vycítiť, čo máte mentálne zrealizovať. Znovu absolútne plnenie Božích požiadaviek. Sprievodným stavom je blaženosť.

Pokračujeme v ďalšom náboženskom stave, pri ktorom si znovu sugerujeme stratu biologických rodičov a k tomu sugeráciu kostných výrastkov alebo zdvojených kostí na tele. V tomto stave sa vaše náboženské symboly v podobe obrázkov a pocitov zmenia na rôzne znaky. Znovu kontemplácia a dožadovanie sa Božieho príkazu a jeho mentálne splnenie v sugerácii, že to robíte aj v skutočnosti. Sprievodným stavom je inkvizítorská krutosť.

Pokračujeme v ďalšej sugeratívnej technike a to sugerácii stigmatizovania na vlastnom tele. K tejto sugerácii pridáte sugeráciu biologickej straty rodičov. V tomto sugeratívnom stave sa objavujú náboženské obrazy a postavy v trojrozmernej projekcii a vy máte pocit, že môžete s týmito plastickými náboženskými symbolmi kontemplovať. Znovu sa bezvýhradne podriaďujete Božím želaniam a v predstave ich sugeratívne realizujete. Táto náboženská cesta je náročná na psychiku.

Pokračujeme v špeciálnej náboženskej ceste osôb, ktoré si poškodili bielu mozgovú hmotu tým, že nespali niekoľko nocí za sebou. Takýchto náboženských ciest v histórii bolo mimoriadne poskromne. Prvá sugerácia je sugerácia biologickej straty rodičov a šoku. Následná meditácia je sugerácia poškodenia bielej hmoty veľkého mozgu. To je oblasť pod šedou kôrou mozgovou asi do dvoch centimetrov od povrchu veľkého mozgu. Znovu v niektorej časti nastolíte vhodné náboženské symboly a ich požiadavka bude vyjadrovať kontempláciou Božskú geometriu rôznym spôsobom podľa Božieho želania. V oblasti bielej hmoty je pocit svetla alebo žiary.

Pokračujeme v sugerácii ďalšieho stavu a to je choroba zvaná skleróza multiplex. K tejto sugerácii pridáte klasickú sugeráciu straty biologických rodičov. V tomto prípade skúmate jednotlivé oblasti neurónov a mozgu, ako ste duchovne pokročili na ceste k Bohu. Získavate sebe vlastné obrazy. Potom Božiu prozreteľnosť požiadate o obrázok budúceho vývoja a cez tento obrázok vešteckými technikami zistíte, ako mentálnu kontempláciu musíte v sebe realizovať, aby ste čo najpriamejšie postupovali do kráľovstva Božieho. K technike sugerácie, kontemplácie treba pridať techniku vešteckých schopností.

Nasleduje posledná náboženská technika. Ide o klasickú sugeráciu straty biologických rodičov. V jednotlivých častiach bielej alebo šedej hmoty vyjadrujete kontemplačné požiadavky Božích atribútov pomocou rezonancií, kmitania a blikania. Vsugerujte si poškodenie mozgu nízkoprúdnymi zariadeniami modernej doby. Ovládate dostatočne silne Silvovu školu. Zároveň realizujete rozumovú cestu pochopenia Božieho sveta.

Všetko v Božom svete meníte na rezonancie, blikanie a kmitanie. Rozumový prienik do Božieho sveta výborne stabilizuje existenciu v Božom svete.

Pridaj komentár