Niečo sa napíše. Niekto nad tým premýšľa. Niekto nám dáva „z fleku“ riešenia. Niekto niekoho výrok uplatní ako inšpiráciu. Niekto dôsledne skúma, čo ten druhý vyriekol a čo tým myslí a chce. Výrok „Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou“.

Začneme pekne slovom „dajte“. Niekto niečo žiada a nevieme, od koho to žiada. Potom je tu slovné spojenie „dajte mi“. My mu máme dať niečo, čo potrebuje. Dajte si sebe samým. Dajte tým tam. Dajte to tej a tej konkrétnej osobe. Teda máme niekomu niečo dať pre neho samotného. Nie pre niekoho iného, nie pre seba, ale pre toho, kto žiada.

„Dajte mi pevný bod“. Teda už vieme, že dotyčný o niečo žiada a vieme, že chce po nás bod. Čo je to bod ? Je to niečo veľké, je to niečo malé? Teda aby sme vyhoveli dotyčnému a dali mu nejaký bod, tak musí spresniť, o ktorý bod má záujem. Preto mu položíme otázku alebo spravíme konštatovanie, že rozumieme, že chce nejaký bod, ale aby sme mu dali správny bod, tak očakávame od neho riadne definovanie toho, čo chce a tiež nech si premyslí, čo nechce.

Dajte mi teda pevný bod. Aha, už vieme, že chce pevný bod. No to je príliš obšírne a nepresné. Hovorí o jednom bode s vlastnosťou, že je pevný. No na to, aby sme mu dali pevný bod, nám nestačí iba jedna vlastnosť tohto bodu. Na základe tohto popisu nevieme, čo mu máme dať. Chce bod a musí byt pevný. Dotyčný môže odmietnuť každý predložený bod s tým, že sa mu nezdá dosť pevný. Môže vzniknúť stav, že odmietne každý bod a sofisticky povie, že niet pevného bodu. No to je záludné konanie, na ktoré netreba naletieť. Pred tým, než mu budeme dávať pevný bod budeme trvať, aby pevný bod popísal omnoho detailnejšie a uviedol aj ďalšie kvality, čo je to pevný bod. Žiadateľ sa musí zamyslieť a povedať: pevný bod má také a také kvality a kvantity. Potom mu môžeme dať pevný bod.

Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou. Znovu sa dotyčného musíme spýtať, čo to znamená pohnúť zemeguľou . A tu by sme so slávnym výrokom skončili. No možno mať k nemu aj logicky voľnejší prístup a zoberte ho ako inšpiráciu pre vlastné rozmýšľanie. Samozrejme, nie o tom, ako pohnúť zemeguľou, ale ako niečo dostať do pohybu a čo treba vykonať, aby sa takýto pohyb uskutočnil.

Na to, aby sme dostali ezoteriku ako duchovnú cestu do pohybu, treba nájsť pár vhodných bodov, ktoré umožnia, aby sa ezoterika pohla požadovaným smerom. Na to, aby sa ezoterika dostala do stavu autority a vážnosti, treba zobrať medicínsky slovník a dôsledne ho aplikovať do ezoteriky. Teda medicínske pojmy, ktoré sú v drvivej prevahe stabilné a dovoľujú dať ezoterike množstvo pevných bodov a tak z doteraz nestabilného slovného aparátu ezoteriky vytesniť množstvo subjektívne postavených bodov. Teda teraz už možno hýbať s ezoterikou smerom do budúcnosti. Máme pevné body a k týmto bodom pridáme ešte aj iné pevné body ako je medicínska patológia, teoretická učebnica ezoteriky.

K týmto bodom máme pridávať také body, ktoré dovoľujú napredovanie ezoteriky. Teda pridáme bod zahájenia základného výskumu v oblasti ezoteriky a tak labilný bod náhodných ezoterických výskumov zmeníme na základný výskum. Do ezoteriky ako duchovnej cesty zavedieme prvky úspešných osobností, ktoré skúma strategický marketing.

Teda sa budeme usilovať zvyšovať počet pevných bodov a znižovať počet bodov nestabilných. Pevné body v symbolickom slova zmysle.

Pridaj komentár