Ezoterik. Ezoterička. Partnerské vzťahy. Veštecké poradenstvo. Model spolužitia. Model spolužitia rodičov. Model sa vyvíja. Spoločné prispôsobovanie. Udržanie vzťahu. Zamilovanosť. Extrémne situácie. Veštecký výber partnera.

Venujem sa tu aplikácii vešteckých techník do partnerských vzťahov v manželstve. No stále viacej už premýšľam na rámec partnerského vzťahu v manželstve. Veštecké techniky do partnerských vzťahov sa usilujem naviazať na psychologické, psychiatrické a sexuologické poznatky. Tento prístup je zásadne odlišný od prístupu veštíc, ktoré síce dokážu vzťahy a partnerov vo vzťahu veštecky ošetriť, ale nedokážu profesionálne poradiť partnerom, ako vzťah napraviť, začať alebo ukončiť. Klasickým vešticiam chýba zvyčajne vzdelanostná úroveň a veštecký výkon je skôr hádanie ako seriózny prístup. Pokúsim sa prekonať starší prístup veštíc v tomto smere a do vešteckých výkonov vniesť aj odborné poznatky.

Pomocou vešteckých techník sa dá dostatočne dobre zistiť určitá psychická vhodnosť partnerov na základe ich psychických predpokladov. Teda sa dá veštecky zistiť, či de o hysterickú, schizofrenickú, epileptickú alebo psychopatickú povahu. Vešteckými skúsenosťami zisťujem, že tu platia určité zákonitosti. Vhodná je kombinácia epileptickej povahy jedného partnera a schizofrenickej povahy druhého partnera. Vhodná je aj kombinácia hysterických a psychopatických pováh. Menej vhodné kombinácie, ktoré vedú k problémom, sú kombinácie dvoch hysterických pováh, dvoch epileptických pováh. Pohromou je spojenie dvoch schizofrenických pováh. Teda určitý predpoklad v povahových vlohách je vhodné akceptovať. Špeciálnymi terapiami je však možné dostať sa do inej povahy.

Existujú partnerské vzťahy, kde sú partneri neustále a trvalo do seba zamilovaní. Takýchto partnerských vzťahov je pomenej. Zvyčajne prevládajú vzťahy, kde je jeden partner trvalo zamilovaný a druhý túto zamilovanosť nemá. Môžeme zamilovanosťou nazvať aj určitý romantický prvok, ktorý v partnerskom vzťahu pretrváva. No značne veľa je partnerských vzťahov, ktoré sú založené na praktickej nutnosti života ženy a muža. V značnej miere sa partnerské vzťahy dostávajú aj do krízového stavu deštrukcie zo strany jedného z partnerov.

Teda pri výbere životného partnera často absentuje rozumový prístup na posúdenie jeho vhodnosti. Každý z partnerov by sa mal intenzívne zaujímať o život rodičov partnera a jeho súrodencov. To je veľmi dobrý ukazovateľ, aký model manželstva partner bude presadzovať. Aj tu sa dajú vhodnými vešteckými technikami odhaliť nebezpečné tendencie. Ženy sa často hrajú na prevýchovné zariadenia a naivne si často myslia, že partnera zásadne zmenia. To sa môže stať neskoršie pre vzťah osudové.

V zásade sa v manželstve alebo vo vzťahu stretávajú dvaja partneri, ktorí prevzali často model života svojich rodičov. Len málokedy vedome odmietajú model spolužitia rodičov. Preto treba byť pripravený tento model prispôsobiť na vzájomné spolužitie. A tu začínajú určité trecie plochy medzi partnermi. Ide o to, ktorý model partnerského spolužitia sa presadí a ktorý sa odmietne. Prípadne či príde ku kompromisom a vytvorí sa jedinečný model spolužitia.

Keď sa z tohoto hľadiska pozrieme na partnerov, kde jeden je ezoterik alebo obidvaja sú ezoterici, tak nám vznikajú rôzne jedinečné problémy, ktoré sú typické pre ezoterikov. Vo väčšine prípadov možno hovoriť o ezotericky ladenej osobe ako o silne problémovej. Jednak z toho, že ezotericky ladená osoba má špecifickú psychiku a v hĺbke duše skryté, z hľadiska psychiatrie, časované deštrukcie. Preto si musí ezotericky ladená osoba dobre uvedomiť svoj status a brať ohľad aj na svojho partnera, ktorý nemusí byť dostatočne ezoterický. Ezotericky ladená osoba sa venuje ezoterike, a teda sa venuje aj svojmu vnútornému svetu. Z ezoterickej praxe vyplýva, že osoby, ktoré sa venujú ezoterike ako hobby a zábave, pochodili množstvo kurzov, si veľmi výdatne devastujú psychiku a ich ezoterické aktivity vedú často k destabilizácii vzťahov. Problémom je aj to, že sa ezoterickými aktivitami dotyčný partner mení a tým vnáša do partnerského vzťahu prvky disharmónií a prvky destability. Ezotericky ladená osoba, ktorá napreduje v ezoterike rýchlym a efektívnym spôsobom, bude zákonite vnášať do partnerského vzťahu problém. Teda takáto osoba musí myslieť nielen na seba, ale aj na partnera. Jeden z partnerov je ezoterický aktívny a je vhodné vťahovať do vnútorných zmien aj partnera. Často je vhodné dopriať partnerovi aj čas na to, aby si zvykol na zmeny, ktoré sa udejú.

Ezotericky ladená osoba musí dávať dvakrát pozor na to, aby nevznikali zbytočne krízové situácie v partnerských vzťahoch. Často sa stáva, že v záujme udržania partnerského vzťahu sa naučí svoje vnútorné zmeny skrývať a nepriamo cez podvedomie pomáhať svojmu partnerovi, aby sa vhodným spôsobom doladil. Je napríklad vhodné, aby sa ezoterikov ladený partner usiloval odstraňovať vzniknuté disharmónie alebo nastávajúce krízy. Často badať, že ezotericky ladené osoby sa naučia pre okolie a partnerov hrať divadlo. Toto divadlo sa volá Hrám sa na normálneho a nič sa nezmenilo. Pokiaľ ezoterik do svojej ezoterickej výbavy zanesie poznatky z psychológie a sexuológie, tak dokáže svojho partnera na zmeny vo vzťahu pripraviť podstatne lepšie. Dokonca sa môže stať, že ezotericky ladená osoba začne na sebe pracovať, aby ovládla umenie partnerského vzťahu a dokáže zmeniť svoje partnerstvo do pozície zamilovanosti a silnej stability. Všetko je možné.

No vráťme sa k problematike partnerských vzťahov a ich vzájomného vývoja. V prvej etape partnerských vzťahov je treba veštecky zisťovať, aký model spolužitia si prináša jeden aj druhý partner. Dá sa zistiť, aký model praktizovali rodičia obidvoch partnerov. Potom sa dá zistiť, aký model by chceli obidvaja partneri. Tak isto sa dá spätne zistiť, akými modelmi prechádzajú partneri počas spoločného vzťahu. Nakoniec je možné určiť, aký by bol reálne možný vhodnejší model a ako takýto model dosiahnuť. Prípadne ako vrátiť deštruktívny model do roviny vhodnosti. Teda je tu možnosť ísť do partnerských vzťahov v manželstve ešte hlbšie.

Niektorým ženám, ale aj mužom by som odporúčal, aby sa popri zamilovanosti venovali schopnosti poznať partnerské vzťahy aj z iného pohľadu a to je pohľad podvedomia oboch partnerov.

Pridaj komentár