Uplatnenie podstatných mien, prídavných mien a slovies v opise. Snažím sa o to, aby som pri opise ezoterickej praxe bol čo najpresnejší a vystihoval dôslednejšie to, čo cvičím a to, čo pri tom cítim.
Ezoterické dianie v mojej duši, ale aj v duši inej meditujúcej osoby, je možné opísať, a teda sprostredkovať rôznymi spôsobmi. Keď to zoberiem v časovom poradí historickej skutočnosti, tak prvý opis pocitov u prírodného človeka je pomocou pohybu celého tela a predných končatín. Potom sú to nesporne rôzne druhy zvukových signálov. Teda hovoríme tu o mytologickej forme vyjadrovania a opisovania skutočnosti, ktorú chceme zachytiť pre seba a inú osobu. Mytologické opisovanie nemá takú pevnú štruktúru a logiku ako dnešná forma používania písmenových znakoch v počte okolo 36 znakov. Štatisticky je možné kombináciou 20. znakov vyjadriť čokoľvek v ľudskom dianí. Používa sa však viacej znakov a ich vzájomných kombinácií. Z mytologicko- obrazovej formy sa prešlo do formy mimoriadne zjednodušených obrazov. Tvar je čo najjednoduchší. Teda znaková forma abecedy nedovoľuje taký svojvoľný výklad a svojvoľnú interpretáciu ako mytologické opisné vyjadrovanie v obrazoch. Mytologicko- obrazové prostriedky vyjadrovania sú vhodnejšie na osobnú ezoterickú cestu do svojho vnútra bez aplikovania a praktizovania všeobecných zákonitostí ezoterikovej cesty. Ezoterik ide do svojho vnútra na základe mytologických obrazov, všetko si vysvetľuje výhradne podľa seba a pre seba. Teda ide do hĺbky svoje duše, ale jeho forma zápisu tohto diania nedovoľuje jeho rozumové sprostredkovanie a kritiku. Nepoznáme prístup dotyčného ezoterika. Takúto formu si ponechávajú hlavne náboženské systémy. Je tu symbolika, ktorú si môže každý interpretovať po svojom. Respektíve je tu ustanovizeň, napríklad predstavitelia cirkvi a tí určujú, čo sa má rozumieť pod jednotlivými symbolmi, prípadne uchovávajú interpretáciu výnimočných jedincov. Mytologická forma je vhodná v snovej ezoterike, kde snové spomienky a samotné sny nedovoľujú dôsledne uplatniť rozumovú aplikáciu znakov abecedy. Teda v zásade kritika mytologických ezoterikov je zbytočná alebo zložitá. Mytologickú formu uplatňujem na mojich internetových stránkach v Brána sekcii.
Teda ezoterickú prax možno opisovať mytologickou formou alebo abecednou formou. Abecedná forma umožňuje kritický prístup, hľadanie všeobecných zákonitostí, prehlbovať rozumovosť. Mytologický prístup dovoľuje väčšiu slobodu mysle robiť si to tak, ako chcete vy osobne a nie spoločne praktizovaná ezoterika. Mytologický prístup je príjemnejší, ale nedovoľuje dôsledný a systematický rozvoj. Nemožnosť vymeniť si takéto skúsenosti. Nejasný jazyk, každý si popisuje určité dianie v sebe ľubovoľne nehľadiac na to, aby sa dohodli spoločné zákonitosti. Zoberte si slovo čakra a nájdete množstvo výkladov a spôsobov aplikácie čakra ezoteriky.
Pokiaľ sa rozhodnete pre abecedný prístup v ezoterike, tak už je nevhodné používať písmená, slová, vety a celkové významy ľubovoľne. Teda máme tu určité množstvo znakov a určité množstvo kombinácií týchto znakov medzi sebou. Vytvárajú sa podstatné mená, ktoré označujú predmet, napríklad: toto je ľudská hlava. Prídavné mená dovoľujú opísať daný premet, ako vyzerá: ľudská hlava vyzerá takto a takto. Ľudská hlava nemôže vyzerať takto a takto. Ľudská hlava je guľatá a v žiadnom prípade nemôže byť hranatá. Slovesá opisujú to, čo sa s dotyčným predmetom dialo, deje a pravdepodobne bude diať alebo nebude. Teda s ľudskou hlavou sa deje toto a toto, s ľudskou hlavou sa nedeje toto a toto.
Často môžeme používať otázky: Čo to je? Kde to je? Ako to vyzerá? Čo sa s tým deje? Čo to bolo? Čo to bude? Kedy to bude? Koľko toho bude? Ako to ovládnuť? A podobné otázky, na ktoré treba hľadať odpovede. Abecedný prístup k ezoterike je zásadne iný ako obrazovo mytologický prístup.

Pridaj komentár