Opakované zasvätenie. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Zasvätenie do mozočku. Vedomie mozočku. Židovská ezoterika. Siamskí historickí zasväcovatelia z celej histórie ľudstva. Ezoterika mozočku. Objekty v aure obsahujúce odkopírované znaky historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodenú nervovú sústavu a mali v sebe pozostatky siamského dvojčaťa a niekedy aj trojčaťa a štvorčaťa. To, že mali v sebe tieto pozostatky, vytváralo prirodzenú patológiu nervovej sústavy, čo viedlo k tvorbe objektov v aurickom obale dotyčnej osoby. Viac fotografií zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v zasväcovacích rituáloch do všetkých 6 neurónových oblastí. Teda riadime sa ezoterickou učebnicou a usilujeme sa o univerzálnu cestu cez všetkých 6 neurónových oblastí. Ide o veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie.

Doteraz sme realizovali komplexnú sériu zasvätení do miechy, brušného mozgu a ganglií. Tu všade sme do aury dostali množstvo odkopírovaných objektov od historických zasväcovateľov, ktorí už nežijú, ale zachovali vo svojich pozostatkoch vďaka poškodenej nervovej sústave objekty, ktoré obsahujú informácie o ich liečiteľskej, vešteckej alebo duchovnej aktivite. Odkopírované objekty možno použiť ako pomocníkov počas liečby, veštenia alebo meditácie. Tak isto môžu slúžiť ako zdroj informácií o tom, čo dotyčná osoba počas života robila. V prípade objektov od siamských zasväcovateľov je tu ešte jeden fenomén, neustále kreslili určité objekty a neustálym opakovaním sa objekty dostali do stavu zvláštnej dynamizácie, čo budeme náležite využívať v ezoterickej praxi.

Teraz sme dokončili 4 zasvätenia do sféry mozočku. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Môžete si ho predstaviť ako rozrezanú tenisovú loptičku na dve časti. Každú časť rozrežeme ešte na desať častí. Zámerne robím podrobný anatomický opis, lebo anatomické znalosti sú základom orientácie v ezoterike. Bez anatómie stráca meditujúci orientáciu a smer.

Oblasť mozočku sa pre duchovnú činnosť používa mimoriadne málo. Zvyčajne sú sem psychicky skoncentrované osoby, ktorých predkovia boli židovského pôvodu. Prípadne mnoho rokov sa aktívne venovali čítaniu židovskej náboženskej literatúry. Napríklad Starý zákon, Zohar a Talmud. Tak isto sa dá presunúť koncentrácia vedomia do mozočku sugeráciou uverenia, že ste celé dlhé roky čítali židovskú literatúru. Funguje sem aj sugerácia bezvýhradného uverenia v klinickú smrť. Pod presunom vedomia treba chápať celé ľudské ego, ktoré pozostáva z toho, čo ste prežili a po čom túžite, a tak isto aj to, čo sa odohráva hlboko v neurónových spojoch.

Teda mozoček je veľká neznáma, čo sa týka ezoteriky a celej duchovnej cesty. Príliš málo ezoterikov v mozočku aktívne pracuje a aj historicky je tu usadených psychickými prejavmi nepatrné percento ľudí. To mimoriadne komplikuje bádanie v tejto oblasti. Trochu nám priblížil ezoteriku a duchovnú cestu v mozočku Čech František Bardon. Aj keď nám skôr predostrel svoju vlastnú duchovnú cestu cez mozoček. Nezanechal nám skúsenosti iných v tejto oblasti, a teda nemohol definovať teoreticky zákonitosti duchovnej cesty mozočku. Navyše sa celkovo staval k teoretickej ezoterike skepticky. Teda je tu príklad jedného ezoterika, ktorého vedomie vychádzalo práve z mozočku. Možno aj preto je jeho ezoterické dielo nedostupné a príliš vzdialené bežným ezoterickým cestám.

My sme sa ako zvyčajne nerozhodli pre osobnú cestu alebo kopírovanie duchovnej cesty Sašu Puebla. Tak isto sme sa vzdali predstavy, že budeme realizovať duchovnú cestu Františka Bardona. A tak isto to platí aj pre ostatné veličiny židovskej ezoteriky a čiastočne japonskej ezoteriky. Do svojho plánu sme zahrnuli čo najviac ezoterikov patriacich do tejto oblasti. Bohužiaľ, počet tých, ktorí robia špičkovo túto oblasť ezoteriky, je málo a ešte menej je tých, ktorí mali aj vhodným spôsobom poškodenú nervovú sústavu. Teda vytvárali určité objekty v aure, ktoré sú predmetom nášho kopírovania a prenosu do aury zasväcovanej osoby. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli pre iný zasväcovací mechanizmus. Preskúmali sme informačné polia značného množstva ľudských pozostatkov špiritistickým veštectvom a objavili sme takých, ktorí mali v sebe pozostatky dvojčaťa a vytvárali dostatok abstraktných objektov do vlastnej aury.

Rozhodli sme sa spraviť niečo podobné ako sa udialo v židovskej ezoterike a to, že niektorí pozbierali všetky dostupné znaky, písma, piktogramy z okolitého sveta a všetko spracovali do určitého systému, ktorý sa neskoršie stal základom určitých druhov židovského písma. My sme sa rozhodli pozbierať všetky možné abstraktné geometrické tvary od tých, ktorí mali v sebe alebo na sebe fenomén siamských dvojčiat. Pod patológiou siamských dvojčiat treba rozumieť dve alebo viac osôb. Minimálne jedna osoba je rozvinutá štandardne a úplne ako človek a ďalšie zostali v normálne rozvinutej osobe v určitých fázach embryonálneho vývoja alebo poškodenia embrya. Zasvätením sme preniesli do svojho aurického obalu okolo 300 rôznych geometrických znakov všetkých druhov a podôb, ktoré sa stali základom abstraktnej ezoteriky, ktorá všetko vyjadruje, zaznamenáva a mení do určitých geometrických tvarov. Pozostatky siamských dvojčiat vytvárajú u niektorých siamských jedincov fenomén používať jemnú motoriku inak ako u bežných ľudí. Neustále ich to núti niečo monotónne kresliť a kresbu nekonečne veľakrát opakovať. Teda znaky siamských dvojčiat sa stali základom ezoteriky v mozočku. A práve opakovaním zasvätení do Talizmanov 1.,2.,3 sme spojili znaky siamských ezoterikov a aktivitu v mozočku, ktorá prirodzene inklinuje k vnímaniu sveta pomocou abstrakcie geometrických tvarov.

Pokiaľ by ste sa rozhodli robiť ezoteriku z mozočku a čisto iba z tejto neurónovej oblasti, tak by ste skončili v znakovej ezoterike, ktorá je plná písmen, číslic, geometrických tvarov, logiky, matematických, geometrických a filozofických konštrukcií. No je zásadný rozdiel, či vychádzate iba z geometrických objektov uložených vo svojich spomienkach.

Je úplne iný prístup, keď si dáte tú námahu a zozbierate všetky možné prejavy jemnej motoriky ľudskej ruky, ktorá sa prejavuje robením určitých geometrických tvarov a schém. A je úplne iná situácia, keď začnete robiť talizmany, kabalu, teozofiu alebo písmenkové meditácie z objektov, ktoré boli prevzaté od siamských ezoterikov. Tak isto je tu možnosť vytvoriť si vlastné geometrické tvary a dokolečka dokola ich prekresľovať. A keď každý prekreslíte miliónkrát, tak si vytvoríte to, čo mali vytvorené siamskí ezoterici. No z hľadiska času, ktorý tu máme vymedzený, by ste nestihli nič iné, ako nabíjanie vlastných znakov. Čo je z hľadiska praktickej ezoteriky neschodná cesta.

Naopak, odkopírovanie objektov siamských zasväcovateľov je reálne schodná cesta do ezoteriky mozočku. Do aury mozočku, ktorá ide nad povrch tela v tvare lúčov z mozočku, sa postupe spratalo okolo 300 siamských znakov.

Pokiaľ si budete pozerať fotografie z opakovania zasvätenia do Talizmanov 1.,2.,3., nájdete tam základných 55 znakov, ktoré sme doplnili o magické znaky. Pod magickými znakmi treba rozumieť schopnosť ľudskej ruky zaznamenať klasický fyzický rituál pomocou jednoduchej kresby. Teda obrázky obsahujú znak siamského zasväcovateľa a k tomu je zachytená kresba magického rituálu, ktorým ho premosťujeme na aktivity mozočku.

Celé opakované zasvätenie prebiehalo asi tri hodiny a mali sme čo robiť, aby sme všetko v tomto časovom termíne stihli. Zo začiatku sme robili osobitne každý znak, no neskoršie sme robili aj tri naraz, aby sme všetko stihli. Zasväcované osoby prevažne absolvovali aj prípravné zasvätenia Talizman 1.,2.,3.Teda u niektorých sa prevádzala iba kontrola, či predchádzajúce zasvätenia boli dobre zrealizované. Zároveň sa do aury vkladali znakové objekty ďalších siamských zasväcovateľov. Pri zasvätení sa Saša Pueblo správal ako médium a aktivizoval informačný odkaz historických zasväcovateľov. Naraz aktivizoval do 10 podobných zasväcovateľov so siamskou patológiou a s každým komunikoval cez jeden prst na ruke. Pokiaľ siamských zasväcovateľov bolo menej ako desať, používal adekvátny počet prstov na ruke. S magickými objektmi, ktoré sa vkladali k siamským znakom od každého historického zasväcovateľa, sa vytvárali magické objekty. To realizoval Saša Pueblo cez magické objekty z predchádzajúcich zasvätení do magických objektov od historických magikov. Keď bolo treba, tak Saša Pueblo používal aj určitú paletu hypnotických techník pomocou energetických ťahov. Zasväcované osoby kreslili znaky pred sebou a používali k ritualistike premostenia znakov na mozoček vlastné magické objekty. Je potešujúce, že sme spoločne našli cestu, ako naraz odkopírovať objekty z aury hneď od desiatich historických zasväcovateľov, ktorí mali podobné objekty.

Pridaj komentár