Tri prezasvätenia do zvukov bubna, do zvukov trianglu, do zvukov drevených paličiek, do zvukov zvončekov, do zvukov presýpatka, do zvukov hrkátka a do zvukov činela. Spolu 21 prezasvätení.

Zasvätenie je realizované cez zasväcovateľa, ktorý sa uvedie do zvláštneho stavu komunikácie s rôznymi zasväcovateľmi z histórie ľudstva. Je vlastne v silnom stave média a plní príkazy šamanského odkazu. Vytvára vhodnú magickú atmosféru a kopíruje aurické objekty do aury zasväcovanej osoby.

Zasväcovaná osoba sa vhodne naladila do vedomia prírodných ľudí. Teda otvorí spomienky na prírodu a skoncentruje sa dlhodobo do miechy v chrbtici. Najlepšie po celej dĺžke chrbtice. Zasväcovaná osoba sa usiluje robiť magické rituály, ktoré aktívne komunikujú do aurického obalu okolo zasväcovanej osoby. Pokiaľ zasväcovaná osoba robí ritualistiku dobre, tak zasväcovateľ nemá žiadne problémy a nemusí špeciálne upravovať fyzické telo a psychiku zasväcovanej osoby. Objekty zasvätenia sa do aurického priestoru zasväcovanej osoby nahrnú doslova samé.

Aurický obal je pri koncentrácii do miechy a otvorení spomienok na prírodu veľký od pol metra až do dvoch metrov. Aurický obal je okolo zasväcovanej osoby. Začína na povrchu kože a ide smerom von od tela. Aurický obal obsahuje molekuly vzduchu, energiu zasväcovanej osoby, fotóny svetla a prachové častice. Po zasvätení obsahuje pri aktivizácii aj energetické objekty, ktoré sú schopné samostatnej aktivity ako automat na kávu alebo robot vo výrobnom procese.

Magické objekty v aure pri šamanskom vedomí miechy sú v kľude a nefunkčné, pokiaľ sa zasväcovaná osoba znovu intenzívne nesústredí do miechy. Pokiaľ je zasvätená osoba skoncentrovaná do miechy, tak objekty zasvätenia sa aktivizujú a na požiadanie dokážu realizovať to, čo majú v sebe naprogramované alebo vložené. Magický objekt je vlastne zhustená energia do určitého tvaru. Tieto energetické útvary v podobe energetických gúľ môžu vnímať iba osoby, ktoré sú špeciálne školené do aurického veštectva. Toto veštectvo sa špecializuje na energetické vnímanie objektov získaných pri zasvätení. Veštecký senzibil vníma odkopírované objekty zo zasvätenia ako niečo, čo sa podobá na menšie mydlové bubliny.

Pri tomto druhu prezasvätenia sa v aure aktivizujú energetické objekty, ktoré dokážu aktívne pracovať so zvukom v okolí a v samotnom človeku. Menia zvukové efekty podľa požiadaviek zasvätenej osoby. Týmto druhom zasvätení sa aura stáva zvukovo oživená a možno s ňou komunikovať na zvukovej úrovni.

Pri prezasvätení sa účastníci zasvätenia snažili tvoriť na papier magické kresby a aktivizovať predošlé zasvätenia v tejto oblasti. Podrobnejšie pozri Galériu zasvätení. Zasväcovateľ zosal na povrch šedej kôry historických zasväcovateľov a zároveň chodil okolo zasväcovaných osôb. Najprv búchal na rôzne predmety jedenkrát, potom dvakrát a nakoniec búchal na predmety trikrát za sebou a chodil dokola okolo zasväcovanej osoby. Po tomto búchaní skontroloval zasväcované osoby, či majú v aurickom obale magické objekty so zvukovými efektmi. Pokiaľ chýbali, tak ich zasväcovateľ doplnil a zdynamizoval. Zároveň usmernil zasväcovanú osobu, ako dotvoriť kreslený rituál na farebný papier.

Potom zasväcovateľ udieral vybratým náradím o iné naradia na základe pokynov historických zasväcovateľov. Znovu chodil okolo zasväcovanej osoby a podľa určitého kľúča udieral vybratým predmetom o iné hudobné predmety. Tiež usmerňoval zasväcované osoby pri kreslení rituálov a kontrole predchádzajúcich zasvätení.

V tretej časti robil zasväcovateľ pri každom hudobnom nástroji určitý pohyb, ktorý končil zvukmi z jednotlivých zvukových predmetov. Znovu kontrola predchádzajúceho zasvätenia a odstránenie prípadných nedostatkov.

Už cítiť, že zasväcované osoby začínajú s aurickými objektmi komunikovať veštecky a snažia sa im do aktivity zasahovať čo najlepšie.

VIAC FOTOGRAFIÍ HĽADAJTE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENÍ OP 3B.

Pridaj komentár