Venujem sa tu filozofickým pojmom objektívne a subjektívne. Pod subjektívnym tu budeme rozumieť prístup jedinca, ktorý dané bytie určitej formy objektu nepodriaďuje dôkazovému preverovaniu, a preto jeho výrokom nemožno dať hodnotu vedeckosti a teda dôkazu o pravde. Zostáva neustále pochybnosť, či dotyčný má pravdu, alebo nemá pravdu. Nemožno použiť výrok, že to, čo tvrdí, je pravdivé. Teda jeho postoj je v rovine subjektívneho postoja. Pod objektívnym budeme rozumieť taký stav bytia, v ktorom boli prevedené vedecké procedúry rozumu a nenašlo sa nič, čo by nezodpovedalo rozumu. Teda už je jasné, že je to pravda alebo nepravda.
Mojím záujmom v tomto príspevku je popísať metodiky skúmania ezoterických skúseností a dospieť k možnosti posúdenia, či dotyčný ezoterik postupoval v súlade s rozumom. Teda dá sa predpokladať, že mu možno veriť, že spravil všetko preto, aby bol v ezoterických výpovediach čo najviac pravdivý.


V prvom rade by mal ezoterik počas skúmania ezoteriky a pravdivej výpovedi vedieť niečo o sebe. Napríklad, aký je jeho zdravotný stav. Keď skúmam iného ezoterika, tak v prvom rade ma zaujíma, akou patológiou či už zdravotnou, alebo psychickou trpí. Potom ma zaujímajú jeho životné skúsenosti a aj vzdelanie alebo skorej vedomosti. Stanovenie a poznanie zdravotného stavu, životnej cesty daného ezoterika vytvorí lepší obraz o jeho prístupe k ezoterike. Ďalej hodnotím, ako popisuje ezoterické skúsenosti. Či píše iba o svojej skúsenosti, alebo poukazuje na skúsenosti iných. Či počas svojej meditačnej praxi prevzal skúsenosti iných a ako sa o nich vyjadruje. Ja som napríklad dôsledne odmeditoval a doteraz odmeditovávam skúsenosti iných, teda som ochotný prevziať poznatky iných a svoj ezoterický systém podriaďovať historickej skúsenosti aj iných ezoterikov. Dokonca sa snažím o dôsledné vnášanie skúseností iných veličín ezoteriky do mojej praxe. Dôkazom sú moje internetové stránky a samotné príspevky. Tak isto preberám skúsenosti žijúcich ezoterikov, teda aj živú ezoteriku. Keď chceme posudzovať objektivitu ezoterických skúseností, tak treba sa naučiť posúdiť aj pojmový aparát slov, ktoré dotyčná osoba používa. Pokiaľ je v texte dostatok anatomických a medicínskych výrazov, ktoré sú dostatočne definované, tak serióznosť dotyčného ezoterika stúpa. Pokiaľ sa dotyčný ezoterik snaží definovať slová, ktoré používa, tak chce byť objektívny a záleží mu na serióznosti. Ďalej pri posudzovaní serióznosti je potrebné pozorovať, ako dotyčná osoba ezoteriku opisuje, aké slová používa a ako vyhodnocuje to, čo prežil pri ezoterickej praxi. Ja osobne sa usilujem konfrontovať svoje skúsenosti s iným ezoterikom. Rád cvičím niektoré ezoterické cesty s inou ezotericky ladenou osobou. Snažím sa aj o to, aby som niektoré ezoterické línie cvičil v skupine s väčším počtom ezoterikov.
Pri posudzovaní objektívnosti v ezoterike je vhodné použiť kľúč množstva a kvality pozorovaní, ktoré dotyčná osoba vykonala. V mojej praxi sa usilujem neustále diagnostikovať a liečiť či už duševné, ale aj fyzické poškodenia a to hlavne ezotericky ladených osobností. Niekedy žartovne hovorím, že som klinika pre ezoterických dobrodruhov. Dávam ich do poriadku a mám možnosť poznať ezoterikov mimoriadne zblízka.
Pri posudzovaní ezoterickej objektívnosti treba používať aj logický kľúč či to, čo dotyčná osoba tvrdí, má svoju logiku. Aby som zvýšil kredit v tejto oblasti, začal som používať logické výroky a snažím sa ich vniesť do ezoteriky. Dobré je skúmať ezoterické dianie aj na základe štatistických vyhodnotení. Koľko dotyčná osoba robí ezoteriku, aké oblasti robí a či vlastne používa štatistické metódy vo svojich výpovediach. Osobne mám knižky o štatistike a snažím sa o štatistický prístup. Kriticky priznávam, že sa musím zlepšiť. Pri zisťovaní objektivity treba posúdiť aj metodiku postupu pri meditačných cvičeniach. Ako sa meditácia začína, ako pokračuje, kde sa má realizovať, čo je dôležité, čo je riskantné. Či dotyčný ezoterik preveruje, precvičuje a všetko vylepšuje. Ja osobne veľmi podrobne všetko popisujem. Snažím sa byť jasný. Všetko v dlhodobom horizonte zdokonaľujem a teda znovu a znovu overujem, či som sa nepomýlil. Keď sa pomýlim, tak meditáciu končín a idem tým smerom, kadiaľ je možný vývoj.
Pri posúdení objektívnosti treba zisťovať, či sa autor usiluje jasne definovať kľúčové slová, aby bolo jasné, čo pod týmito sovami rozumie. Keď sa stretnem s niektorým ezoterikom a ten použije nejaký pojem, vždy ho požiadam, aby ho podrobnejšie opísal. Mám záujem, aby som mu rozumel a on mne tiež. Pri ezoterikovi je dobre skúmať, do ktorého ezoterického prúdu patrí a ktorú oblasť ezoteriky praktizuje. Zaujímavé je posúdiť aj jeho technické vybavenie. Pri ezoterickej praxi tých technických pomôcok nebude až tak veľa. Ale zato je zaujímavé posúdiť vnútorné schopnosti dotyčného ezoterika, či ovláda veštectvo, bioenergetickú ezoteriku, či je senzibil, či je špiritista, kam na svojej duchovnej ceste zašiel, aký má celkový rozhľad. Teda polyhistorické vzdelanie, ktoré je pri objektívnej ezoterike nutná vec. Veľa napovie, či dotyčný ezoterik dokáže a má chuť byť čo najviac objektívny. Mohli by sme použiť aj ďalšie metódy na nepriame posúdenie toho, či dotyčný ezoterik ide cestou objektívneho poznania alebo si ezoteriku pomýlil s beletristickým dielom spisovateľa, ktorý pustil fantáziu na prechádzku cez ezoteriku. Skúste zájsť do ezoterickej predajne a hneď zistíte, ktoré knižky sú čítaním na dobrú noc a ktoré sú aspoň čiastočne vedené snahou o objektívnosť. Bohužiaľ, 90 percent vydanej ezoteriky je subjektívnou výpoveďou bez snahy o objektívnosť a úctu k pravde. V tomto prípade ide o úctu k zábavnému ezoterickému folklóru.
Na základe tohto príspevku tiež môžete posúdiť môj prístup k ezoterike. Osobne ma niekedy doslova trápi to, že nemôžem robiť ezoteriku ako vedecký ústav s ich metodikou a postupom skúmania. No snažím sa o to, aby som na svojej duchovnej ceste využíval aj možnosť čo najserióznejšieho postupu a vytvárania určitých pravidiel a zásad, ktoré budú mať všeobecnejšiu platnosť.

Pridaj komentár