Evidencia info polí. Neustále rozširovať poznanie mimo hranice bezprostredného výskumu. Neustále zvažovať redukciu dát. Neustále zvažovať spôsob zobrazenia dát. Neustále preverovať a prehodnocovať vyvodené závery. Neustále zvažovať spôsob preverovania a overovania dát. Neustále zvažovať používanie vešteckých metód. Neustále zvažovať, aké info polia chceme čítať. Neustále zvažovať číselné vyjadrovanie info polí. Neustále zvažovať slovné vyjadrenia o info poliach. Zamerať sa na deviantné prípady v oblasti info polí.

Evidencia info polí. Vo všetkom a tiež v oblasti info polí, ktoré vznikajú zo spomienok ľudí a zvierat, zaviesť dôslednú evidenciu, ktorá by dovolila prehľadné narábanie s tým, čo sme o info poliach zistili. Už sa založila osobitná evidencia nájdených info polí. Ďalej bude potrebné dať každému objavenému poľu špeciálnu evidenčnú značku. V značke by mal byť dátum nájdenia info poľa, poradové číslo a označenie, kedy sa niečo robilo so zisteným info poľom.

Rozširovať neustále poznanie mimo hranice bezprostredného výskumu. Objavuje sa nám tu slovíčko neustále. Výskum informačných polí má svoju prvú etapu a to je evidencia info polí spomienok ľudí a zvierat po ich smrti. Aj v tejto etape evidencie a vyhľadávania info polí je potrebné vyhodnocovať zaevidované a usilovať sa na túto zaevidovanú položku aplikovať rôzne druhy vedeckých procedúr. Neoddeľovať jednotlivé etapy bádania info polí okolo nás, ale ísť cestou neustáleho odstraňovania úrovne hĺbky poznania info polí aj s chybami a chybnými postojmi, ktoré do prináša. Rozumnejšie je korigovať chybné uzávery, ktoré sa musia zákonite objavovať. Takýto druh postupu dovoľuje návyk na vývoj a schopnosť tvoriť omyly, a zároveň ich aj odstraňovať.

Zvažovať neustále redukciu dát. Nie je možné s našimi prostriedkami skúmať info polia v celej šírke a toto obmedzenie si musíme uvedomiť. Preto treba pristupovať k určitej nutnej a rozumnej redukcii práce s info poliami. No množstvo a rozsah redukcie má svoje limitné ukazovatele, kde prílišná alebo nedostatočná redukcia môže blokovať celkový výskum. Teda je tu neustala nutnosť zisťovať, aký je rozumný pomer medzi tým, koľko info polí skúmame a koľko info polí sme odložili mimo dosah skúmania.

Neustále zvažovať spôsob zobrazenia dát. Aj tu vlastne narážame na fenomén neustáleho zdokonaľovania vlastných metód bádania informačných polí okolo nás. Sprvoti sme informačné polia zobrazovali pomocou koordinátov zemepisnej dĺžky a šírky. K tomu sme pridali výšku od alebo pod hladinu mora. Teda 100 000 kilometrov nad povrch morskej hladiny a 6 000 kilometrov pod morskú hladinu. Zaviedli sme kreslenie a zaevidovanie zistených info polí aj s kresbou do mapky západnej a východnej pologuli. V prípade kozmických informačných polí sme zatiaľ všetko označovali iba názvom planéty, súhvezdia a galaxie. Teraz sme už zaviedli do evidencie info polí pojem vzdialeností vo svetelných rokoch. Tak isto špeciálnu mapku overenia si, či sme vešteckým výkonom v danej lokalite kozmu. K tomu zavedieme aj svetové strany a pojem hore, dole. Teda už budeme hovoriť o priestorovej orientácii pomocou rýchlosti svetla. A tu vidieť, ako sa zdokonaľujú metódy vlastného skúmania a evidovania.

Neustále preverovať a prehodnocovať vyvodené závery. Hromadenie a evidovanie veštecky nájdených info polí vyžaduje aj ich vyhodnocovane do všeobecnej roviny zákonitostí, ktorými sa máme v oblasti info polí riadiť. K týmto zákonitostiam, ktoré sú zovšeobecnením, ako info polia fungujú, treba priberať aj evidenciu netradičných prípadov a dôsledne ich skúmať.

Neustále zvažovať spôsob preverovania a overovania dát. Momentálne informačné polia vyhľadáva jedna osoba a predkladá ich počas meditácie ostatným meditujúcim, ktorí majú možnosť si overiť, či boli predložené správne informácie o info poliach. Bolo by dobré, keby sa výskum info polí robil napríklad pomocou zemských vedomí, teda z niektorej zo 6. neurónových oblastí a následne bolo všetko preverované napríklad cez jogínske vedomie v aure, prípadne cez vedomie kozmické.

Neustále zvažovať používanie vešteckých metód. Na čítanie info polí používame asi 16 vešteckých techník. Predtým sme používali 14 vešteckých metód a doplnili sme dve veštecké metódy. Bolo by treba veštecky ošetriť tých, ktorí dokázali čítať info polia a ako to robili. Je to dobrý smer vo vylepšovaní vlastných bádateľských metód. Už sme vlastne niečo podobné robili, ale iba náhodne prišlo k zisteniu, že na čítanie info polí treba mapy, aby sa vedelo, kde sa info pole nachádza.

Neustále zvažovať, aké info polia chceme čítať. Info polia sme podelili do rôznych kategórií. Spomienky mŕtvych ľudí a zvierat v živom organizme. Najčastejšie v ľudskom. Spomienky uložené v objektoch a predmetoch. Spomienky uložené v priestore okolo nás. Spomienky uložené v zóne Zeme a v zóne celého, človekom vnímateľného kozmu. Spomienky kódované znakmi alebo inak. Spomienky v info poliach niekde skryté. Celkové delenie info polí určujú jednotlivé meditačné školy a sekcie, semináre, zasvätenia, ktoré sa realizujú.

Neustále zvažovať číselné vyjadrovanie info polí. Neustále zvažovať slovné vyjadrenia o info poliach. V tejto etape skúmania info polí sa zameriavame na kvantitu preskúmaných info polí a nevenujeme sa až prílišnej detailnosti. Teda presnému vyskúmaniu, čo obsahujú do detailu. Zvyšujeme počet číselných údajov a kvalitu koordinátov. Tak isto zlepšujeme slovný aparát, ktorým vyjadrujeme výsledky výskumu a evidencie info polí.

Zamerať sa na deviantné prípady v oblasti info polí. Už si začíname uvedomovať, že info polia možno vnímať ako priebeh určitých postupov, ktoré sú všeobecne platné, ale medzi nimi sa objavujú info polia, ktoré sa zo všeobecnej zákonitosti a platnosti ako výnimka vyčleňujú a treba im venovať zvýšenú pozornosť.

Pridaj komentár