Tento príspevok pojednáva o technikách čisto špiritistických a jedná sa tu o techniku, pri ktorej si vsugerujete, že sa nevidíte v zrkadle, keď sa doň pozriete. Túto techniku pestujete iba vo svojich predstavách a nie priamym fyzickým pozeraním do plochy zrkadla vo vonkajšom svete okolo.
Naďalej pokračujem s niektorými ezoterikmi v meditáciách ladených do špiritizmu. Len niektorí si dobrovoľne otvorili tento svet mŕtvych informačných polí. Väčšinou ku mne prichádzajú špiritisti, ktorý takéto schopnosti dedili od narodenia. Beznádejné sú prípady, keď matkám zomrelo dieťa. Silná túžba, aby dieťa žilo, privádza matku na pôdu špiritizmu. Tu sa medzi matkou a zomretým dieťaťom vytvára silné emocionálne puto, ktoré nemožno zrušiť. A takáto matka sa môže z tohto stavu dostať iba vzdaním sa duší svojich detí. Celkovo a znovu a znovu potvrdzuje deštruktívny a nehodami stíhajúci život ľudí, ktorí sú špiritistami. Jednoduchšia je situáciu u osôb, v ktorých sú zobudené duše iných osôb a medzi takto postihnutou osobou a dušou mŕtvej osoby sa nevytvorilo určité citové puto. Špiritistická osoba je poučená, ako to funguje a začne tento fenomén aktívne vo svojom živote využívať. Celkovo využívame schopnosť vsugerovať si fantómové telo na to, aby sme prevetrávali duše mŕtvych ezoterikov a liečiteľov, aby sme získali bezprostredné poznatky, ako oni praktizovali liečiteľstvo, terapie a vlastnú duchovnú činnosť. Prišli sme na vhodnejšie cvičenie fantómových bolestí. Pri tomto cvičení si uvedomujete napríklad svoju ruku pred svojím telom a hovoríte si nahlas: toto je moja fyzická ruka. Po chvíli ju dáte za chrbát a napriek tomu si neustále hovoríte a vizualizujete ruku pred svojím telom napriek tomu, že ju máte za svojím chrbtom. Toto je ľahšie pochopiteľné cvičenie. Keď už dušu dostanete do svojho fyzického tela, tak je možná komunikácia napríklad cez myšlienky, ale to už musíte mať vsugerované, že predný mozog vám odumrel a napriek tomu vám funguje. Vtedy prepojíte myšlienkové pochody s myšlienkovými pochodmi mŕtvej osoby respektíve jej informačným poľom. Tak isto musíte odcvičiť ďalšie časti mozgu do stavu fantómových bolestí, aby ste videli to, čo videla za života mŕtva duša, to, čo počula za života mŕtva duša a podobne. K celému fungovaniu špiritizmu je potrebné ovládať dobre základy magického a rituálneho myslenia, ktoré nacvičujeme v Magickej škole a Čikung škole. Bez praktických znalostí týchto praktík nedokáže živý človek utíšiť informačný záznam mŕtvej osoby. A to nechcem v žiadnom prípade strašiť a odrádzať od praktizovania Plazmatickej školy. Tak isto musí každý, kto sa vydá na túto cestu, praktizovať pravidelné čistenie od špiritistických objektov, ktoré idú z aktívnych špiritistov, a tak isto sa treba dôsledne čistiť od zobudených duší a vracať ich oživené duše naspäť do kostí. Už sme začali skúmať aktívnych špiritistov, ktorí neustále vyvolávajú duše z hrobov a kostí. Zisťujeme, že zobudené a aktivované duše mŕtvych mysľou a bioenergiami zostávajú trvale vo fyzickom tele vyvolávača duchov a najčastejšie to vedie k zosypaniu psychiky. Na dôvažok špiritistická seansa môže nič netušiacej osobe otvoriť svet mŕtvych a uložiť do tela niektorú dušu, čo má na osud človeka neblahé dopady všetkého druhu. Keď aktivizujete dušu mŕtveho špiritistu, tak ako keby ste otvorili aj informačné polia osôb, ktoré špiritista vyvolal zo stavu večného kľudu. Neodporúčam praktizovať. Všetky duše treba vrátiť do kľudovej roviny aj s dušou špiritistu. Aj tu príde k hlbším prieskumom, ako títo špiritisti vlastne operovali s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Celkovo sa usilujem zobúdzať informačné polia mŕtvych osôb hlavne pre účely zistenia, ako tí najväčší ezoterici našej histórie pracovali a čo by sme sa mohli od nich naučiť a prevziať do dnešnej doby. No vráťme sa k technike, keď sa vo vlastnej mysli pozeráte do zrkadla a tam nič nevidíte. Túto techniku som si nevymyslel, ale som ju objavil s ďalším ezoterikom pri prieskume niektorých špiritistov. Ide o špiritistku, ktorá aktívne prevádzala na požiadanie niektorých zisťovanie určitých informácií od mŕtvych osôb a to prevažne na vedecké účely. Išlo o matematické výpočty, chemické vzorce a rôzne vedomosti špičkových vedcov, ale aj niektoré historické udalosti. Tak isto toto médium operovalo počas druhej svetovej vojny v hlavách vtedajších mocných nemeckej ríše a prezrádzalo určité strategické informácie, ktoré zbierala vtedajšia rozviedka. Brali ich ako pomocné informácie nízkej dôveryhodnosti. Táto oblasť nás nebude zaujímať. Výhodou tejto špiritistky je, že sa nemusela čistiť od duchov a mala v sebe iba jedného ducha. Teda nesťahovala duše mŕtvych osôb do seba, ale ich zobúdzala priamo v kostiach zomretých osôb. Udržala si psychické zdravie do neskorého veku. Jej praktiky neboli celkovo čisté a pracovala s kde kým. Nerozlišovala ľudí podľa morálnych kvalít. Taká bola aj jej smrť. Odhliadnuc od týchto skutočnosti otvára sa tu priestor na prácu s informačnými poliami mŕtvych s menším rizikom a potrebou sa neustále magicky očisťovať od zobudených a nasatých mŕtvych duší do fyzického tela. Tak isto sme zistili, že niektoré mŕtve duše, pokiaľ boli v ezoterickej oblasti alebo duchovnej oblasti aktívne a vykonávali rôzne druhy zasvätení, môžu tieto celkovo dobre preniesť na živého človeka.

Pridaj komentár