Nekonečno je matematický výraz ležatej osmičky a použijeme ho vtedy, keď o nejakej veci alebo dianí nedokážeme zistiť počiatok vzniku. On určite je, ale je nemožné ho číselne vyjadriť. Hmota je tu použitá ako označenie všetkých častíc v nekonečne. Teda nevieme, kedy vznikli a nevieme ani, koľko ich je.

Hmota je jediná množina všetkých častíc. Okrem častíc v tejto množine nie je nič mimo nekonečno. Množina hmoty, ktorá je plná prvkov v podobe častíc, obsahuje podmnožiny ako zhluky častíc. Tieto zoskupenia určitého množstva častíc pomenujeme objekty. Dobre vieme, že častice nemusia byť tie najmenšie čiastočky hmoty, ale vedecké bádanie nevyskúmalo, čo je za svetom častíc. Preto táto nehybnosť. Všetky vyjadrenia za svetom častíc sú iba hypotézy. Veda musí dokázať, ktorá ľudská predstava je o menších čiastočkách hmoty pravdivá a reálna.

Vo svete hmoty je nekonečne veľa veľkých objektov. Dnes sú to napríklad galaxie alebo hviezdokopy. Najmenšie objekty sveta hmoty sú častice, protóny, neutróny, elektróny, atómy, molekuly, bunky, prvky. Potom niečo väčšie ako človek. Potom niečo väčšie ako niektorá planéta. Potom slnečná sústava. Potom galaxia. A potom možno niečo väčšie ako kozmos.

Častice hmoty sú nemenné a nehybné. To je zámerné tvrdenie, aby sme mali oporný bod v ľudskej mysli. Ostatné väčšie formy hmoty sú v trvalej zmene. Hovoríme o nekonečných zmenách a nekonečnom množstve zmien, o ktorých nevieme, kedy začali, nevieme, koľko ich je. Teda hovoríme o nekonečných zmenách, nekonečnom priestore a nekonečnom čase.

Hmota a jej častice tvoria samotnú vlastnosť priestoru. Znovu hovoríme o nekonečnom priestore, lebo nevieme a nebudeme vedieť, kde začína a nebudeme vedieť, kde všade je priestor umiestnený. Čas tu chápeme ako množstvo zmien. Tak isto nevieme, kedy začali a koľko ich bolo a koľko ich je tu teraz v tomto okamihu v celom nekonečne.

Nekonečné množstvo nekonečností možno počítať a spočítavať donekonečna. Smer počítania ide do nekonečnej minulosti a v ľudskej mysli môže ísť aj do budúcnosti.

Priestorová matica všetkých častíc hmoty nekonečna. Keď hovoríme o priestorovej matici, hovoríme o množstve nekonečných nekonečností v určitom usporiadaní podľa určitého zámeru. Priestorová matica určitých vybratých objektov vytvorených z určitého množstva častíc.

Nekonečno ako model priestorovej matice nekonečného množstva častíc s vektorom prepracovať sa k zmene v rámci určitých variácií s možnosťou nekonečných permutácií bez opakovania. Vektor veľkosti je nekonečná veľkosť. Vektor množstva je nekonečné množstvo. Vektor ako vlastnosť častíc orientácie v správaní je nemenný a večný. Kľudne si to môžete zobraziť aj graficky.

História ľudstva. História živej hmoty v kozme. História života v kozme. Porovnanie živej hmoty Zeme a živej hmoty kozmu alebo záznamov o jej existencii vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá si niečo pamätá alebo pamätala. Kde smeruje ľudstvo? Kde smerovali iné organické hmoty v histórii kozmu? História ľudstva z hľadiska archeológie. História ľudstva z hľadiska antropológie.

Aký je vzťah ľudstva k svetu mŕtvych? Keď sa pozrieme na tento problém celkovo, tak ľudstvo sa problematike sveta mŕtvych venuje stále menej a menej. Nesporne naši predkovia venovali tejto problematike viac pozornosti ako dnešní ľudia. Nikdy nebolo dostatočne preskúmané, čo je to svet mŕtvych, ako funguje, aký je jeho zmysel. Ľudstvo sa jednoducho venuje tejto dimenzii sveta a otázky, čo je po smrti a aký to má zmysel, ustúpili do pozadia. Dokonca neustále posilňujú tendencie svetom mŕtvych sa nezaoberať vôbec.

Ezoterik sa na rozdiel od bežných ľudí a vedeckého sveta snaží o to, aby svet mŕtvych spoznal a pochopil. Ezoterik vo svojej mysli rozdeľuje kozmos na svet živej organickej hmoty a na svet spomienok mŕtvej organickej hmoty, ktorá už dosiahla určitú vyspelosť. Teda si pamätá a po smrti svoje spomienky uloží do tejto dimenzie sveta. Ezoterik je osoba, ktorá dokonca dáva prednosť svetu mŕtvych a vo svete živých sa intenzívne pripravuje na to, čo bude po fyzickej smrti. Moderný ezoterik skúma a báda všetko okolo zomierania a prechodu spomienok živej osoby do tejto dimenzie, ktorá je všade okolo nás. Vstup do tejto dimenzie má organická hmota počas klinickej smrti a následne zomierania, ktoré končí smrťou. Dokonca svet mŕtvych sa stáva cieľom vyspelého ezoterika, ktorý dospel k hlbšiemu uvedomeniu, o čom je tento svet okolo nás, aký má organický život zmysel a kde by sa malo ľudské snaženie uberať.

Ezoterik je osoba, ktorá rozšírila svoju vedomosť aj do dimenzie sveta mŕtvych. Spoznala ju, pochopila jej zákonitosti a stáva sa zmyslom jeho snaženia. Kto vstúpi za života cez skutočnú alebo nacvičenú klinickú smrť, má šancu sa pozrieť na zmysel ľudskej existencie tu na Zemi, ale aj všetkej ostatnej organickej hmoty v kozme.

Prežije ľudstvo v kozme? Keď už ezoterik vstúpil za svojho života do sveta mŕtvych, ktorý obsahuje spomienky všetkej organickej hmoty, ktorá bola schopná si niečo pamätať, tak sa začne pozerať na ľudstvo trochu inak, alebo má možnosť lepšie vnímať, kde sa ľudstvo z hľadiska asi 4 miliárd rokov do budúcnosti uberie. Môže konfrontovať vo svete mŕtvych spomienok aj iné organické životy, ktoré existovali v kozme a vyhynuli. A takýchto posmrtných záznamov je veľmi veľa. Všetko naznačuje na to, že v tomto kozme a tejto dimenzii, kde žije organická hmota, je nemožné prežívať trvalo a to z dôvodu prudkých a priam katastrofických zmien. Bohužiaľ, zákonom tohto sveta živej organickej hmoty sú nečakané a náhle zmeny, ktoré organická hmota nedokáže prežiť.

No vo svete mŕtvej organickej hmoty je možné nájsť aj také organické civilizácie, ktoré pochopili, o čom je svet živých a o čom je svet mŕtvych spomienok živej hmoty a svoje snaženie zamerali práve do tejto dimenzie. Jednoducho život v tomto svete, kde je možný organický život, podriadili dimenzii sveta mŕtvych a presun do tejto dimenzie. O niečo takéto sa snažili kultúry mayské, aztécke a tiež Inkovia. Kto pozná, čo je vo svete mŕtvych, ten vie, že dlhodobo z hľadiska miliárd rokov organická hmota zaniká v nejakom radikálnom zlome stavu hmoty vo svete živých. No vo svete mŕtvych spomienok radikálne a totálne ničivé skoky nie sú možné a svet mŕtvych slúži ako oblasť na uloženie posmrtných spomienok. Aj tieto spomienky môžu pokračovať v určitej naprogramovanej aktivite. Jednoducho ľudstvo nemá v kozme možnosť prežiť dlhodobo. Neustále a mnohonásobné nečakané a radikálne zmeny ničivého charakteru likvidujú organickú hmotu v kozme.

Kam je zamerané vedecké bádanie ľudstva? Ezoterika teší veda a vedecké bádanie, lebo umožňuje hlbšie pochopiť, ako funguje svet a formovať ho na svoje prežitie. Ezoterika neteší, že veda a vedecký pokrok nie je nasmerovaný do sveta mŕtvych a nedovoľuje hlbšie spoznanie tejto dimenzie. Preto sa vyspelý ezoterik snaží aplikovať vedecké metódy aj do sveta mŕtvych.

Aký je diktát prežitia buniek? Vyspelý ezoterik preniká do sveta mŕtvych, spoznáva jeho zákonitosti a formuje seba a svoje snaženie podľa poznaní, ktoré nadobudol. Tak isto ezoterik preniká do seba samého. Koncentruje svoju pozornosť do svojho tela a postupne si silne uvedomuje a silne sa stotožňuje s orgánmi a časťami svojho tela, ale aj psychiky. Keď dosiahne túto rovinu, tak sa usiluje prenikať do buniek svojho tela a dosiahnuť uvedomenie si svojej existencie. Preniká sem koncentráciou a prostredníctvom intenzívnej starostlivosti o bunkové štruktúry. A postupne si uvedomuje, že vznikol z jednoduchých bunečných organizmov, ktoré sa usilujú v podmienkach Zeme prežiť, čo sa dá. Postupne im nevyhovovali praoceány, lebo všetko sa mení a vytvára ucelené organické štruktúry ako sú zvieratá. Menia sa a robia všetko, aby prežili v neustále sa meniacich podmienkach kozmu. Aj dnešní ľudia sú iba servis pre bunky a ich prežitie v neustále sa meniacich podmienkach ľudskej existencie. No tento mechanizmus nepočíta a nemôže zabrániť náhlym a prudkým zmenám, ktoré v živom kozme ničia doslova na počkanie. A to je ten hlavný problém pri psychickom prieniku do úrovne buniek, ktoré sa usilujú tu na Zemi prežiť a nie sú schopné vnímať dlhodobé horizonty minulosti a budúcnosti, ktoré sa dejú v kozme v tom zmysle, že náš svet prechádza v rozpätí 1. – 4. miliárd rokov zásadnými zmenami, ktoré likvidujú organický život. Napríklad zmena činnosti magmatického jadra Zeme, zmena sily slnečného svitu, pozmenenie aktivít niektorej väčšej planéty slnečnej sústavy alebo priamo zásadné zmeny v súhvezdiach okolo nás a v našej galaxii. Teda nastoľuje sa tu otázka zmyslu ľudskej existencie a ľudstva celkovo. Kam smeruje do budúcnosti a čo je hlavný zmysel jeho existencie. Organická hmota chce na Zemi a tomto priestore prežiť za každú cenu a ezoterik nejde týmto smerom, svoju organickú existenciu využije pre svet mŕtvych a to, čo sa v ňom bude diať po jeho smrti. Svet mŕtvych spomienok organickej hmoty je mimoriadne stabilný a zmeny tu v tejto dimenzii ho neovplyvňujú.

Čo diktuje svet mŕtvych spomienok organickej hmoty? Keď ezoterik zameria počas svojho života svoju pozornosť do sveta mŕtvych, tak pochopí, kam nás smerujú prežité bunky z praoceánov. Pochopí, že sa musí vymaniť z tohto smerovania tým, že sa stotožní s bunkami a bude sa o ne starať čo najviac, aby pocítil v plnej nádhere tento diktát prežitia, pokiaľ to len ide, nehľadiac na kozmos univerzálnejšie. Nie ako to urobia jogínski Indovia, že sa prestanú starať o svoje fyzické telo a psychicky sa od tela odpoja naivne si mysliac, že dosiahli oslobodenie od smerovania buniek. O bunky sa treba starať, ale svoje úsilie treba zamerať do sveta mŕtvych, vedu rešpektovať a využiť na bádanie sveta mŕtvych. Zorientovať celkovo snaženie do sveta mŕtvych. Teda dosiahnuť hlbší zmysel.

Pridaj komentár