Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o jedinečný systém, pri ktorom sa z poškodených epitelových buniek tvoria dvojníci a cez týchto dvojníkov sa buduje nový systém ezoteriky. Dvojníci sa tvoria z energií vytekajúcich z poškodených epitelových buniek do aury ezoterika. Do tohto obalu ezoterik vkladá na základe požiadaviek požadované spomienky z pamäti alebo psychickým prienikom získava informácie priamo z kozmického priestoru.

Ezoterik vytvoril v aure pred sebou dvojníka a do neho na základe jeho požiadaviek vkladá určité pocity a informácie. Vedomie dvojníka ožíva a sám seba tvorí do určitej podoby. Dvojník sa usiluje zmontovať sa tak, aby mohol psychiku ezoterika ovládnuť. Toto dvojníkovi zámerne dožičíme a dokonca máme radosť, že sa sformuje do takejto silovej pozície. Dvojníka zámerne pustíme do tela a necháme ho v psychike previesť určité zmeny. Dvojníci sa usilujú o to, aby previedli ľudské vedomie a ľudský intelekt na úroveň atómov a častíc. A to nám skvele vyhovuje.

Ezoterik si uvedomuje, že dvojníci sú vlastne niečo anorganické a bunky a život sú niečo organické. Systém psychiky dvojníkov dovoľuje operovať ezoterikovi na úrovni atómov a častíc vlastného tela a postupne aj mimo tela. Ezoterik vytvorí dvojníka a zobudí ho k životu. Potom ho nechá upraviť psychiku ezoterika a nakoniec ho zlikviduje, rozloží na drobné kúsky cez systém vnútra pyramidálnych predstáv. Cieľ je v tomto prípade jasný a to je uvoľniť psychiku ezoterika od buniek a bunkovej histórie a umožniť intelektu ezoterika fungovať jedinečne v úrovni atómov a častíc. Ezoterik doteraz fungoval pri myslení z predného mozgu alebo mozočku a v týchto oblastiach to robil na úrovni buniek, v ktorých prebiehali biochemické pochody. Po aktivitách dvojníkov sa intelekt ezoterika, všetky jeho želania, vnímania prepisujú cez systém spomienok dvojníkov do úrovne atómov a častíc. A s prepisom spomienok do úrovne atómov a častíc sa sem presúva aj ľudský intelekt, ktorý sa takto odpútava od diktátu života.

Ezoterik, ktorý požiada svoj mozoček, aby ho psychicky posunul do úrovne atómov a častíc, si musí uvedomiť, že keď sa sem do vnútra atómov dostal, tak sa odpojil od predného mozgu, mozočku a buniek a v tomto prostredí nemôže klasicky myslieť a dokonca nedokáže vydať svalom pokyn k pohybu. Môže tak spraviť iba vtedy, keď sa napojí na množstvo kúskov dvojníkov uložených v spomienkach, až potom môže myslieť cez systém dvojníkov a vydávať príkazy svalom. Samozrejme, že to už cez spomienky dvojníkov operuje vo svete atómov a častíc, to je už svet bez biochemických pochodov a prevládajú tu iba procesy energeticko fyzikálne. A to je iné prostredie ako bolo doteraz. Intelekt ezoterika sa prebúrava do anorganického sveta. Pokiaľ sa niekto ako psychicky chorá osoba prepadne do sveta atómov a častíc, tak spôsob myslenia je únavný a pohyb spomalený. Klasickou psychikou vychádzajúcou z vnútra buniek, kde bežia biochemické pochody, sa v atómovom a časticovom svete nedá myslieť. Musí nastúpiť systém myslenia cez dvojníkov.

Ezoterikovi výdatne pomôže systém sugeratívnych cvičení, že ho niekto uniesol a hodil do studne. A musí sa zmieriť s tým, že už sa nemôže hýbať a všetko mu z úrovne atómov a častíc budú poskytovať dvojníci. Chce niečo vidieť, čo sa deje vonku, tak môže to vidieť iba cez dvojníkov v spomienkach. Tak isto chce niečo počuť alebo hmatať, chutnať, čuchať, premýšľať, musí tak robiť iba z dvojníkov. A to je veľmi dobrý výcvik odpútania mysle ezoterika od predného mozgu a mozočku. Všetko ide cez spomienky dvojníkov.

Chorá osoba, ktorá má nezhubné bujnenie epitelových krycích buniek, vytvorí v aure dvojníka a ten si do seba podľa želania osoby zoberie spomienky smerujúce na vykonanie určitých intelektuálnych činností. Osoba túži byť úspešná v podnikaní a vytvorený dvojník slúži iba pre tento účel. Samozrejme, pokiaľ dvojník nie je psychicky zlikvidovaný, tak nakoniec osobu, ktorá ho vytvorila vďaka poškodeným bunkám, psychicky zdevastuje a utýra neustálymi požiadavkami na zdokonalenie a nasávanie informácií z danej oblasti. Mozoček takejto osoby sa zahustí na bunkovej úrovni extrémnym množstvom informácií a v pamäti takejto osoby zavládne chaos. Prípadne sa takýto dvojník postará o prienik psychiky danej osoby do časticového sveta a nastane často psychický kolaps. Často takto fungujúci dvojníci nútia danú osobu pracovať na danom probléme, lebo inak je tejto osobe zle a bolí ju hlava.

Ezoterik je osoba, ktorá tvorí dvojníkov ako na bežiacom páse, ale po ich vytvorení a pôsobení v psychike ich likviduje a ponecháva si po každom dvojníkovi iba nasekané kúsky dvojníkov. A ezoterik takto produkuje a likviduje desiatky dvojníkov. Postupne spomienkami na dvojníkov napĺňa šedú kôru veľkého mozgu. Postupne napĺňa spomienkami stredný mozog, mozoček, miechu brušný mozog, ganglie a aj chromozómy vo všetkých bunkách vlastného tela. Počty dvojníkov na všetky druhy ezoteriky a aj pre bežný život stúpa. Pokiaľ ezoterik vytvorí nežiaduceho devastačného dvojníka, tak ho cez pyramidálne predstavy zlikviduje na jemné nefunkčné bioenergie s informačnou bázou. Pokiaľ ezoterik vytvorí vhodného dvojníka, tak ho zlikviduje a rozloží do väčších kúskov, ktoré sa potom môžu spájať a spoločne operovať v psychike ezoterika.

Ezoterik môže mať k spomienkam na dvojníkov v zásade dva prístupy. Prvý prístup je zotročiť spomienky dvojníkov pre seba a využiť ich potenciál na praktické činnosti ľudského života. To bol vždy ten rozhodujúci prístup. V zmysle idei všetko pre organický život, jeho prezentáciu a jeho prežitie v nehostinných podmienkach večne sa meniaceho kozmu. Ale ezoterik má aj inú možnosť a to začať vyznávať ideu oslobodenia sa od organického života a dvojníkov. Jednoducho sa intelekt ezoterika rozhodne, že keď bude treba sa dvojníci dostanú do stavu zotročenia, alebo je ich možné uviesť do stavu slobody a úplnej voľnosti. Zrazu intelekt ezoterika odmietne komandovať dvojníkov do idei všetko zorientovať pre prežitie organického života v kozme a dá spomienkam na dvojníkov slobodu. Robte si veci po svojom a tak, ako to rozhodnú dvojníci a nie diktát života. A tak ezoterik dáva spomienkam na dvojníkov uložených v 7. oblastiach svojho tela ideu: Stvorili sme vás pre vás samotných a pre to, aby sa ľudský intelekt vymanil z otroctva vlastnej biologickej formy existencie. A to je v histórii ezoteriky netradičný postoj, ako keď sa zrušilo otroctvo a nevoľníctvo. Jednoducho ezoterik veľmi zámerne potlačí požiadavky svojich buniek na dvojníkov a obráti dvojníkov proti idei všetko zmontovať pre organický život. Za tento počin mu dvojníci dajú jedinečnú možnosť premostiť svoj intelekt do anorganického sveta a to je svet atómov a častíc. Takto intelekt ezoterika potlačí diktát organických buniek, premostí sa na atómovú úroveň. Dvojníci začnú spomienky ukladať do atómov a častíc a to doslova neobmedzeným spôsobom. Ezoterik si dobre spomína, aký mal mozog po preniku do kozmu, ako ho zahltili informácie a ich hustota nedovoľovala normálne myslieť. A ezoterik musel ísť premýšľať do mozočku, načas sa mu v mysli vyjasnilo a mohol rozumovo premýšľať z mozočku. No teraz sme prenikli ešte do hlbšieho kozmu a množstvo sa valiacich informácií by bunky a ich vnútro nevydržalo. Ale dvojníci pre ukladanie spomienok otvorili atómovú a časticovú úroveň a sem možno doslova donekonečna ukladať spomienky, ale prístupné sú cez systém dvojníkov v spomienkach.

Ezoterik zahájil s dvojníkmi dôslednú likvidáciu práva a hegemónie buniek nato, aby dvojníci slúžili výhradne pre organický život. Tento postoj vyviera z hĺbky buniek a snaží sa narúšať oslobodenie dvojníkov z otroctva života. Samozrejme, že sila a genialita dvojníkov narastá astronomicky a bunky sa musia prirodzene ešte pokúsiť dostať ľudský intelekt s dvojníkmi pod svoju kontrolu. No voči sile a prešpekulovanosti dvojníkov sú šance buniek privlastniť si dvojníkov zbytočné. A dvojníci si s bunkami začínajú hrať krutú ruletu. Využívajú strach princípu života v bunkách svojho tela z toho, že by sa dvojníci premostili na geniálnosť organickej hmoty v kozme mimo planétu Zem. A organické bunky definitívne a natrvalo stratili kontrolu nad systémom dvojníkov a ľudským intelektom. Ezoterik sa jednoznačne stavia na stranu spomienok na dvojníkov vo svojej pamäti a dvojníkom dáva plnú slobodu, môžu začať operovať zo spomienok aj mimo ľudské telo. Teda bunky a idea všetko pre život ich už nemôžu zastaviť. Bunky sa zbytočne pokúšajú dvojníkov zastaviť a premostiť sa na geniálnu organickú hmotu v kozme. Časť dvojníkov dôsledne potlačí aj posledné pokusy buniek ovládnuť dvojníkov. Ezoterik cez tieto manévre dosahuje odpútanie intelektu od buniek svojho tela. Zároveň pripravuje premostenie na všetko geniálne vo svete živej organickej hmoty, ale aj do sveta mŕtvych spomienok organického života.

Ezoterik, ktorý prešiel pozemskou ezoterikou a psychicky prenikol do kozmu k organickému životu a zároveň aj do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, musí svoju myseľ a svoju pozornosť odpojiť od planéty Zem, od princípu života na planéte Zem. Tak isto sa odpojí od svojich buniek, ktoré si budú musieť zvyknúť, že nie všetko pre nich bude slúžiť a bude zotročené v mene života. Ezoterik sa tak isto odpúta od reinkarnácie smerom k ľudstvu. Ezoterik však cez dvojníkov ide ešte ďalej a už sa nechce viazať na žiadny organický život v priestore kozmu, čo je priemer 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Teda ezoterik nevymení jedno otroctvo – život planéty Zem – za otroctvo inej organickej hmoty v kozme. V zásade sa ezoterik oslobodzuje hneď celkovo od organického života v kozme. A na dôvažok sa oslobodzuje aj od viazanosti systému sveta mŕtvych, ktorý sa nevymanil z otroctva organického života v kozme.

Pridaj komentár