Vymedzenie prognózy. Poznanie prognózy niečoho. Čas a prognóza. Spracovanie prognózy. Prognostická metóda. Cieľ prognózy. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť v prognóze. Problémy javu. Prognóza a vonkajšie javy. Prognóza a vnútorné javy. Rozčlenenie prognózy. Ohraničenie v prognóze. Teória v prognóze. Logika v prognóze.

Vymedzenie prognózy.
Táto prognóza sa chce venovať rôznym duchovným cestám, ktoré sa realizujú v ezoterike. Prognóza sa usiluje postrehnúť, kde jednotlivé vývojové línie alebo pokusy o duchovnú cestu končia, kde sú v nich skryté riziká, slepé uličky a kedy sa dá v ezoterike dostať na vrchol snaženia.

Poznanie prognózy niečoho.
Ezoterika je oblasť ľudskej činnosti, ktorá sa zaoberá koncentráciou človeka do svojho fyzického a psychického ja. Teda ezoterik svoju pozornosť zameria na svoje fyziologické, biologické, biochemické a psychické pochody. Preniká do nich, využíva ich a spoznáva ich. Tak isto spoznáva iných, ktorí sú na duchovnej ceste.

Čas a prognóza.
V tejto prognóze sa budeme venovať z hľadiska času jednotlivým etapám, ktorými sme prešli a budeme ich dávať do logických súvislostí s duchovnou cestou iných, ktorí po nej už kráčali alebo kráčajú.
Duchovná cesta sa môže nastupovať z rôznych dôvodov a na začiatku nie je často vedomá a cieľavedomá. Teda idete po nej a neviete o tom. Dôvodom nastúpenia duchovnej cesty môžu byť zdravotné dôvody, psychické problémy, ale aj neúspešnosť vo vonkajšom svete. Dôvodom nastúpenia duchovnej cesty môže byť aj pocit a tušenie, že ľudia, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú, sú vám blízki. Inokedy je to iba zvedavosť a záujem o všetko záhadné a čudesné.

V mojom prípade je to cesta zdravotných a psychických problémov. Tak isto bola problémová aj úspešnosť v bežnom vonkajšom prostredí. Potom rozhodnutie venovať sa umeniu a nie podnikaniu. Aktivity umeleckého a terapeutického charakteru s mentálne postihnutými. Snové meditácie a tvorba umeleckých obrazov cez snové pochody. Nasleduje štúdium ezoterickej literatúry. Čítanie, cvičenie všetkého možného z ezoteriky. Schopnosť premýšľať nad ezoterikou. Chodenie na prednášky ezoterikov a liečiteľov. Nočné a snové meditácie Tibetskej knihy mŕtvych. Uvedomenie si duchovnej cesty a aktívne úsilie robiť ezoteriku v celom širokom rozsahu. Pochopiť ezoteriku a robiť ju v sebe, nie podľa seba, ale na základe všeobecných zákonitostí. Vytvorenie dvoch ezoterických skupín. Prax ako ezoterik, liečiteľ a terapeut. Obdobie precvičovanie všetkých oblastí ezoteriky a vytváranie uceleného a logického upratovania. Striktné odmietanie niekým sa dať zasvätiť. Cvičiť, pozorovať chápať logiku veci. Nastupuje obdobie schopnosti zasväcovať iných a odovzdávať poznatky a skúsenosti inak ako doteraz. Kolektívna spolupráca s meditujúcimi a rozvoj ezoterických schopností. Dnes už vytvárame teoretický rámec ezoteriky a to príchodom učebnice ezoteriky. Potom je tu snaha do ezoteriky zaviesť dôsledný základný výskum celej ezoteriky. Tak isto je tu tendencia postaviť ezoteriku nie na základoch knižiek o ezoterike a živých ezoterikoch, ale tých, ktorí boli v histórii najlepší, mnoho rokov praktizovali ezoteriku a zanechali v posmrtnom zázname svoje skúsenosti. Teda znovu skúmanie, hľadanie, a hlavne sa podriaďovanie praxi tých najlepších. Tak isto prehodnotenie strategických cieľov a sústredenie na oblasť reinkarnácie na všetky spôsoby. K tomu všetkému trvalý trend všetko zdokonaľovať. Toľko asi prehľad osobnej cesty v ezoterike. Tí, ktorí so mnou meditujú, alebo ja s nimi, majú podobnú cestu postavenú na všeobecných zákonitostiach a nie osobnej ceste. Teda toto je rozhodujúci rozdiel od ostatných ezoterikov. Robíme duchovnú cestu na základe hlbších zákonitostí. Dnešná väčšina si robí ezoteriku na základe pocitu a rozhodnutia „ja si to spravím takto a hotovo“. To je vec osobného rozhodnutia a osudovosti. Dávam prednosť hĺbke veci, ktorá vzniká na základe skúmania a zdokonaľovania.

Spracovanie prognózy. Prognostická metóda. Cieľ prognózy.
Cieľom prognózy je vlastne dostať vôbec metódy prognostiky do ezoteriky a naučiť sa lepšie odhadovať zásadné omyly, ktoré by nás odviedli od cieľa duchovnej cesty. Niekto ide na zasvätenie povedzme Silva, Reiki alebo iné zasvätenie. Skočí do niečoho. Výhoda je, že sa nemusí roky trápiť a v priebehu niekoľkých hodín dostane to, čo by mu na duchovnej ceste trvalo mnoho rokov. No má to aj svoje nevýhody. Nemôže rozumieť, čo dostal a nemôže to rozvíjať a zdokonaľovať. Ďalší postup je možný zase iba cez zasvätenie. Teda rýchla cesta, ale končiaca prevažne v slepej uličke. Zvyčajne zasvätenia sľubujú hlavne liečiteľské a rozumové schopnosti. Ten, kto začne štúdiom ezoterickej literatúry, je v nevýhode a musí sa roky prehrýzať k určitej úrovni. Zasvätením sa dosahuje úroveň rýchlo. No z hľadiska budúcnosti a vytrvania v duchovnej oblasti je lepšie sa trápiť a neustále meditovať. Iba zasvätenia a jednostranné zasvätenia končia v slepej uličke a neschopnosti ísť v duchovnom zdokonaľovaní ďalej. Ten, kto prešiel určitým vývojom čítania ezoterickej literatúry a hlavne sa vybaví vešteckými schopnosťami, prijme zasvätenie úplne ináč, môže ho pochopiť, naviazať naň a nezastať na duchovnej ceste.

Minulosť v prognóze. Prítomnosť v prognóze. Budúcnosť v prognóze.
O minulosti vlastnej duchovnej cesty som písal vyššie a tiež o histórii tých, ktorí meditujú so mnou spoločne. O prítomnosti by sa dalo povedať, že ide o to, aby sme do ezoteriky zaviedli teoretickú konštrukciu, o ktorú sa usilujeme v učebnici ezoteriky. Teoretický základ sa spojí so základnou podstatou historických zasväcovateľov, od ktorých sme odkopírovali ich skúsenosti z oblasti ezoteriky. Zase sme to spravili v masívnom merítku, a pokiaľ možno zo všetkých oblastí ezoteriky a čo najväčšieho počtu. Nebudeme skúsenosti preberať od jedného historického zasväcovateľa, ale od množstva zasväcovateľov naraz. Teda zase ide o zobratie a vytvorenie vlastnej ezoterickej praxe na hlbších všeobecných zákonitostiach ako je individuálna cesta niektorej ezoterickej osobnosti. A tak sa aj začína diať. Potom v súčasnosti prichádza trend začať robiť dôsledný základný výskum ezoterického diania. Nateraz sme to robili iba náhodne a podľa potrieb momentálnej situácie. Tým riskujeme nepresnosti a nejasnosti v tom, čo zistíme a môže nám niečo dôležité utiecť. Teda základný výskum na základe výskumu. K tomu samozrejme vytrvalé zdokonaľovanie všetkého, čo robíme. Zároveň je ezoterika pestrá a nedoplatí na nudu a monotónnosť. Trvalé zdokonaľovanie vytvára prakticky nedostupný systém pre bežných zvedavcov. Môžu o ňom vedieť teoreticky, ale iná vec je ho aj realizovať a ovládať.
V ďalšej budúcnosti budeme intenzívnejšie inklinovať k reinkarnačným procesom a budeme sa usilovať sa sem špecializovať. No to je veľmi vzdialená budúcnosť. A teda zmeny budú možné.

Problémy javu.
Súčasným problémom duchovnej cesty v našom podaní je prejsť z poznatkov, ktoré sme získali z knižiek a od živých ezoterikov k meditácii na základe objektov historických zasväcovateľov a ich stavov. Tieto objekty a ich stavy sme skopírovali zasväcovaním do vlastnej psychiky. To prinesie úplne iný pohľad na ezoteriku, liečiteľstvo a terapie. Nebude to jednoduché a bude si to vyžadovať pevné nervy a financie. Potom na toto úsilie bude nadväzovať aj úsilie dostať prax aj do podoby teoretickej. Tak isto základný ezoterický výskum nemá svoju tradíciu a skúsenosti. Všetko sa musí trpezlivo a postupne spracovať.

Prognóza a vonkajšie javy. Prognóza a vnútorné javy.
V predošlých prognostických úvahách som sa viac venoval vnútorným javom ezoteriky. No treba sa pozrieť aj na javy, ktoré by mohli negatívne zasiahnuť do duchovnej cesty zvonka a z okolia. Nepredpokladá sa, že by mohli z vonkajšieho prostredia pôsobiť výrazné negatívne vplyvy. Usilujeme sa do duchovnej cesty včleniť progresívne prvky ako je marketing, internet, nezávislé financovanie. Tak isto sme sa rozlúčili s tými, ktorí už boli brzdou ďalšieho napredovania. Jednoducho už nemohli alebo nechceli ísť ďalej a zle vplývali na duchovné napredovanie. Tak isto sa usilujeme, aby sme nepodľahli šoubiznisu a nespravili z duchovnej cesty dovolenkový relax a zábavu. Na tieto faktory si budeme dávať dôrazný pozor. To, že nás nemôžu postihnúť negatívne vplyvy zvonka až tak razantne, je preto, že vlastnú duchovnú cestu devastujeme a znehodnocujeme v rozumnej miere sami a to tým, že máme zavedený výskum ezoteriky, a zároveň mechanizmus zdokonaľovania a prispôsobovaniu tomu, čo sa vo vonkajšom prostredí deje. Tak isto sa usiluje aj o to, aby jednotliví meditujúci využívali svoje schopnosti aj v pracovnej oblasti. Teda je tu snaha likvidovať aj vnútornú patológiu spojenú s chorobnosťou a nešťastným osudom. Od začiatku razím tendenciu, že duchovná cesta nesmie stáť na chorobných prejavov ducha z tela. Teda musí stáť na výcviku a zasväcovaní s tým, že určité schopnosti sú postavené na výcviku a pochopení ich fungovania. Výhodou je, že na duchovnej ceste sa rozvíjame ako liečitelia a terapeuti a naše schopnosti a skúsenosti dokážu využiť aj iní mimo rámec ezoteriky a duchovného sveta. Je samozrejmé, že v rámci prognózy a auditov vlastnej činnosti sa budeme usilovať o to, aby sme postihli možné riziká lepšie ako doteraz a tiež sa zamyslíme, ako sa aj tu zdokonaliť.

Rozčlenenie prognózy. Ohraničenie v prognóze. Teória v prognóze. Logika v prognóze.
Celkové rozčlenenie duchovnej cesty budeme realizovať na základe teoretických základov ezoteriky. Budeme sa usilovať o to, aby sme sa na duchovnej ceste „valili“ do všetkých vytýčených oblastí. Základom je vlastne 6 neurónových oblastí ľudského tela, na ktoré sa viažu všetky ezoterické stavy na duchovnej ceste. Teoretickú učebnicu sme podelili na určitý počet kapitol a postupne do nej budeme budovať teoretické základy, a zároveň vždy sa budeme usilovať v rámci auditov rôzneho druhu o to, aby sme robili komplexnú cestu v duchovne. No keď zistíme neefektívnosť a nedostatočnosť niektorej oblasti, tak sa jej vzdáme a nahradíme ju efektívnejšou. Zoberieme najviac rozvinuté oblasti alebo oblasti ezoteriky, ktoré sú významovo hodnotné. Takýto stav nastal v prípade Mantra školy, ktorá je o zvukovej ezoterike a je nahradená Pyramidálnou školou, ktorá je omnoho progresívnejšia a zaujímavejšia ako zvuková ezoterika. To neznamená, že zvukovú ezoteriku úplne odstavíme. Skorej ju presunieme do oblasti šamanstva, kde má významnejšie postavenie ako v novodobej ezoterike.

V prognóze možno nájsť dielčie prognózy. Začiatok, výsledok a spätná väzba.
Naším cieľom na duchovnej ceste je robiť a prepracovať ezoteriku na základe skúsenosti tých najlepších z histórie ľudstva. To sa bude realizovať pomocou zasvätení. Potom je tu zmena strategického cieľa, už nechceme byť v ezoterike tí najlepší, ale chceme spraviť maximum pre reinkarnačnú ezoteriku. Poriadne ju v rámci základného výskumu preskúmať. Robiť ju na základe tých najlepších z histórie ľudstva. Potom celý reinkarnačný mechanizmus zdokonaliť, ako sa len bude dať.

Zjednotenie v prognóze. Vývoj javu v prognóze. Bez vývoja. Skokovitý vývoj. Nejasný vývoj javu v prognóze. Maximalizovanie javu v prognóze.
Nemožno hovoriť v rámci prognózy o tom, že ideme vo vývoji pozvoľna a postupne. To ani nie je možné v oblasti, kde nie je nič jasne dôsledne rozumovo prehodnotené. V takejto oblasti ako je ezoterika je možné očakávať akýkoľvek vývoj a jeho postupnosť alebo skokovitosť. Tým, že sme prešli z tvorenia ezoteriky z knižiek a na základe dnes žijúcich ezoterikov k zasväcovaniam, došlo k ráznemu kvalitatívnemu skoku. Cieľom je prevziať ezoterické skúsenosti od tých najlepších z histórie ľudstva. Po zasväteniach nasledujú cvičenia, ktoré dovoľujú komunikáciu s tým, čo vytvorili najlepší ezoterici v ľudskej histórii. A to sa už sami nestačíme čudovať, o čom to vlastne bude a kde sa to rozvinie.

Minimalizovanie negatív javu v prognóze. Ktoré javy v prognóze zaniknú. Obmedzenia javu v prognóze. Prudký rozmach javu v prognóze. Nový jav namiesto doterajšieho javu.
Jednoznačne zanikne jav budovania ezoteriky na základe poznatkov z ezoterických knižiek. Tento trend treba postupne utlmiť a ukončiť. Zostane súčasťou histórie, ako sa postupovalo k novému poňatiu a uprataniu ezoteriky. Základom upratania ezoteriky nie je ezoterika z knižiek, ale osobná skúsenosť najlepších z histórie. Upratovať sa bude, ale toto upratanie bude mať iné parametre ako doteraz. Tak isto sa oslabuje jav napredovania ezoteriky iba meditáciami a začína napredovanie v ezoterike aj na základe zasvätenia. Ide o rýchlu a progresívnu formu prijímania a napredovania na duchovnej ceste. Teda meditácie zostanú, ale značne sa posunú do roviny zasvätení. Potom sa tu objavuje nový jav a to je, že objekty z historických zasväcovateľov môžu za nás vykonávať určité výkony liečiteľské, veštecké, ale aj úlohu učiteľov ezoteriky.

Pridaj komentár