Prepojenie filozofického myslenia s matematickým pojmom nekonečno. Filozofia ako veda o najvšeobecnejších zákonitostiach vytvorených zo zákonov prírodných, technických a spoločenských vied. Cieľom je, ako prijať vedecký pohľad na svet v rovine filozofickej aj v rovine vedeckejšieho pohľadu na tú časť nekonečna, ktorú ľudstvo poznáva vedeckými metódami.

Základný slovník je hmota. Teda všetko v nekonečnu, ktoré sa v súčasnosti skladá z najmenších objektov a to častíc. V budúcnosti veda objaví ešte menšie objekty. Všetky ostatné objekty sa skladajú z určitých množstiev menších objektov.

Dnes najväčšie objekty vnímané vedou sú galaxie v kozmickom priestore. Priestor vnímania vedou je od našej galaxie vzdialené 200 miliárd svetelných rokov. Sem prenikajú v dnešnej dobe technické zariadenia vedcov. A možno aj ďalej. No veda dokáže vnímať aj nekonečne malý priestor a to priestor častíc. Ďalej do menších častíc ešte nie.

Veda je schopná vnímať reálne dianie v určitom čase a priestore. Veda je schopná vnímať čas minulý napríklad pomocou uhlíkovej metódy. Teda preniká do času minulého. Archeológia preniká do času minulého. Ezoterik preniká do času minulého cez svet mŕtvych spomienok všetkého, čo bolo v histórii živou formou ako napríklad človek.

Filozofický pojem, ktorý vníma matematickú číslicu nekonečno ako ležatú osmičku. V najvšeobecnejšej zákonitosti hmotný svet častíc nemá začiatok ani koniec. Je ťažko zrkadliť v ľudskej mysli túto skutočnosť. Ľudská myseľ je schopná vnímať iba priebehy nekonečností. Vo filozofii hmoty je každá častica vlastne nekonečné množstvo permutácií alebo variácií bez možnosti opakovania.

Nekonečno ako najvšeobecnejší zákon je vo filozofii vnímaný ako zákonitosť nekonečných nekonečností v nekonečnom priestore a nekonečnom čase, kde priestor nezačal a neskončí. Kde čas nezačal. Teda respektíve k začiatku v nekonečnu sa nemožno priblížiť. Každý pokus o priblíženie znamená zachytiť iba jeho priebeh.

Nekonečné zmeny na každej častici a ešte hlbších princípoch v množine hmoty prebiehajú v celom nekonečne a ľudská myseľ môže postrehnúť iba určité množstvo priebehov nekonečnosti v určitom priestore, v určitých časových pásmach prítomnosti a v pásmach minulosti.

Otázkou metafyziky je zaoberať sa tým nekonečnom, ktoré nesporne je, ale zatiaľ nie je predmetom vedeckého bádania z objektívnych príčin, či už vzdelanosti, technického vybavenia a podobne. Metafyzika ako schopnosť ľudskej mysle prenikať aj do nekonečnosti bez vedeckých zariadení, ale s vedeckými metódami. Nejde tu ani tak o poznanie, ale o psychické prepojenie hlbšieho charakteru s nekonečnom, ktoré nemôže poskytnúť veda. No môže mať na metafyziku cez filozofiu podstatný vplyv.

Metafyzika musí akceptovať aspoň jeden pevný bod z vedeckého bádania a to je, že všetko je hmotné a vytvorené z malých objektov. V dnešnej dobe častíc a z ničoho iného. A týmto nastupujeme aj cestu metafyziky do tých oblastí, ktoré nemôže veda postrehnúť.

Pod vplyvom tohto filozofického naladenia sa začneme zaujímať o objekt ezoterika. Tento objekt je v najhlbšej podstate vytvorený z malých objektov častíc a z ničoho iného. Pod týmto vplyvom sa pozrieme na budúce smerovanie ezoteriky v podaní Sašu Puebla a ďalších ezoterikov.

Pre ezoterika a ezoteriku má najhlbší zmysel svet mŕtvych, do ktorého sa vstupuje cez stav klinickej smrti, či už skutočnej, prežitej, alebo dosiahnutej sugeratívnymi cvičeniami. Vyzretý ezoterik si uvedomuje, čo nasleduje po smrti človeka, aké možnosti dáva svet mŕtvych spomienok a ako táto dimenzia funguje. Postoje vyspelých ezoterikov stoja na pôde sveta mŕtvych, a nie na pozícii sveta živých.

Na splnenie podmienok prenikania do nekonečných nekonečností cez transformáciu psychiky je potrebné zvládnuť ešte lepšie nasledovné oblasti a to :

V prvom rade sa zameriame na nácvik kozmického vedomia tak, ako ho cvičíme v Kozmos sekcii. Ide o to, aby sme si sugeratívnymi cvičeniami dokázali otvoriť kozmické vedomie, ktoré dovoľuje ľudskej psychike v reálnom čase prenikať do reálneho kozmického priestoru a odpútať svoju psychiku od magmatických síl Zeme. Kozmické vedomie bude dovoľovať psychicky prenikať hlboko do galaxií okolo nás a ešte ďalej. Zmyslom bude hľadanie možných foriem života v kozmickom priestore.

V druhom rade sa budeme venovať reinkarnačným pochodom, ktoré idú za ľudskú smrť, kde spomienky z neurónov sa umiestňujú cez klinickú smrť do špeciálnej dimenzie, ktorá prekrýva všetko okolo nás. No všetko je tu uložené vo forme informácií. Dá sa to prirovnať k digitálnemu záznamu v mobile. V žiadnom prípade nie k obrázkovému archívu. Tu sa budeme usilovať o to, aby spomienky každého zostali vcelku a nikto ich nemohol narušiť. Teda budeme sa tu venovať sóma ezoterike. Ide o ochranné obaly a spevňovanie všetkých informácií, ktoré zostanú po nás vo svete mŕtvych. Tak isto sa budeme venovať programovaniu toho, čo bude záznam vo svete mŕtvych robiť a akú zmysluplnú činnosť bude vykonávať.

Vo svete mŕtvych sa ďalej zameriame na spoznávanie mŕtvych záznamov o vymretých organických formách života, ktoré vždy musia zanechať stopu vo svete mŕtvych. Budeme hovoriť o vymretých kozmických inteligenciách. Preskúmame vplyv mŕtvych kozmických inteligencií na osud ľudstva.

Budeme sa venovať aj Silva škole, ktorá nám rozkmitanou mysľou dovolí prenikať do buniek molekúl, atómov vlastného tela, ale aj nášho okolia. Zase pôjde o psychické prieniky do mikrosveta. Psychický prienik je v zásade iný, ako prienik fyzického charakteru.

Tak isto sa budeme venovať aj Jogínskej škole, ktorá nechce rozširovať vedomie. Rozšírené vedomie je vtedy, keď ezoterik dokáže psychicky prenikať rezonančne do vlastných neurónov a buniek vlastného tela a toto dokáže aj mimo telo. No joga sa koncentruje na čo najmenší bod a zužuje vedomie, všetku pozornosť do tohto bodu, v ktorom možno vyvolať rôzne stavy.

Venovať sa budeme a to intenzívne aj geriatrickému programu metamorfózy tukového orgánu tela – tuku ľudského tela. V prvom rade chceme, aby tukové bunky prešli zmenou a v konečnom dôsledku produkovali pre psychické výkony dostatok biochemických látok. Ide o množstvo 7 krát 40 litrov. Dobre si uvedomujeme, že extrémne psychické výkony do sveta mŕtvych, sveta mikročastíc a galaxií vyžadujú špeciálne upravenú chémiu ľudského tela.

Ďalej sa budeme venovať preberaniu skúseností prírodných šamanov a anjelských sfér šamanov, ktoré niektorí šamani vytvorili počas svojho života a po smrti zakotvili vo svete mŕtvych informačných polí. Všetko budeme realizovať na základe zasvätení. Tak isto prenikanie do kozmického priestoru budeme realizovať na základe zasvätení. Tak isto zrealizujeme aj zasvätenia do kontaktu s info poliami mŕtvych inteligencií.

Otvoríme aj špeciálnu oblasť metafyziky a pôjdeme psychickými prienikmi ľudskej mysle za hranice vedeckého bádania, kde vedci vyjadrujú svoje hypotézy, ktoré potom dokazujú, menia alebo vyvracajú vedeckými metódami dokazovania. Nepôjde nám o hypotézy, ale psychické prieniky do nekonečna.

Pridaj komentár