Prieskum sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme, ktorý sa nachádza v kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, v tomto kozme sa nachádza aj ľudská civilizácia. Tento svet je plne pod vplyvom čiernych dier a odhadujeme nahrubo 1 bilión čiernych dier rôznych veľkostí, no nie menších ako 100 miliónov kilometrov. Myslíme na priemer v epicentre v čiernej diere.

Tento kozmos je aj pod vplyvom gigantických pulzarov, ktorých je odhadom asi 100, približne vo veľkosti našej Galaxie krát 5. V tejto oblasti žije tak isto organický život, ktorý vytvára v prostredí pulzarov svet mŕtvych spomienok, ktorý je pod vplyvom pulzarov. No drvivá väčšina kozmu o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov a tak isto svet mŕtvych uložený v tomto kozme je pod vplyvom čiernych dier.

Jedinečnú výnimku tvorí jediná gigantická čierna diera v hore menovanom kozme. A aj tu sa nachádza organický život, ktorý rešpektuje vplyv postupne sa zväčšujúcej anti čiernej diery. Dostal označenie UFO J3E. Tento organický život má aj svoj svet mŕtvych spomienok, ktorý je záujmom podrobnejšieho skúmania, ako to vlastne celé funguje vo svete mŕtvych spomienok pod vplyvom čiernej diery.

Teda budeme sa tu zaoberať organickým životom v kozme, ktorý je dostatočne vyspelý a po smrti ukladá do sveta mŕtvych spomienky, ktoré sa vytvorili v ich organických štruktúrach. Život UFO J3E je pod vplyvom anti čiernej diery, ktorá sa chová inak ako čierna diera a pulzary. Anti čierna diera vracia planéty a celé súhvezdia dovnútra atómov. Anti čierne diery sú okolo nášho kozmu o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a doslova drvia svet čiernych dier. V okrajových oblastiach však organický život húževnate bojuje za zachovanie sveta čiernych dier, čo nie je pre nás inšpirujúce aj z dôvodu, že svet mŕtvych spomienok organického života v tejto oblasti je decimovaný a nemôže štandardne fungovať.

Na prenikanie do sveta mŕtvych spomienok treba ovládať určité veštecké techniky a to v prvom rade mať zvládnuté rané štádium klinickej smrti spojené s presunom do šedej kôry veľkého mozgu a s prepnutím neurónov v mozgu k tomu, aby sa psychika ezoterika posúvala do sveta mŕtvych spomienok, ktorý je okolo nás a vstupuje sa do tohto sveta bežne v štádiu ľudského zomierania. K tomu treba pridať veštecký výkon a skúsenosti s kozmickými inteligenciami vo svete mŕtvych v priestore planéty Zem. K týmto schopnostiam je potrebné mať schopnosť klinicko – bunkového vedomia, pri ktorom sa cez bunky a ich vnútro preženie klinické vedomie, spoločne s bunkovým vedomím prejdú do sveta mŕtvych spomienok a všetko je možné vnímať intenzívnejšie. K tomu treba ovládať pyramidálno – klinické vedomie na vnímanie pohybu vo svete mŕtvych. Ďalšou schopnosťou je embryonálne vedomie cez niektoré zbytky buniek ešte z embryonálneho vývoja, cez ktoré sa prechádza psychicky a potom cez všetky objekty a priestor vo svete mŕtvych spomienok. No toto všetko ešte nestačí a ezoterik potrebuje vedieť energeticky pomocou mozočku prejsť až na úroveň atómov vlastného tela. Takže to nie je žiadna sranda a ezoterik už musí byť mimoriadne zdatný.

Ezoterik nikdy nebáda kozmické inteligencie vo svete mŕtvych sám, ale robí tak spoločne s inými ezoterikmi. Hľadajú spoločné predstavy, ako to funguje u tejto kozmickej inteligencie UFO J3E. Zhodli sme sa na tom, že priestor uloženia spomienok organického života UFO J3E možno vnímať ako množstvo atómových elektrární, ktoré ale neštiepia jadro, ale dovnútra atómov ukladajú spomienky odumretej organickej hmoty UFO J3E. Spomienky prichádzajú do priestoru kozmickej inteligencie UFO J3E vo svete mŕtvych, ktorú riadi anti čierna diera, ktorá likviduje planéty, súhvezdia, čierne diery a klasické predmety tuhého stavu. Môžete mať predstavu, že by sme žili vo svete, kde je všetko tekuté a roztavené.

Spomienky vchádzajúce do tohto sveta nie sú spracované náhodne, ale podľa toho, ako anti čierna diera pozmeňuje svoje fungovanie. Nie sú tu pokope záznamy jednej organickej individuality, ale spomienky sú rozobraté u každého organického jedinca a zadelené do spoločných skupín. A vždy, keď príde nový záznam, všetko sa pozmeňuje.

Mohli by sme si to vysvetliť na predstave cintorína, kde sa ľudské telo rozdelí na časti a každá časť z jedného človeka sa dáva do spoločného hrobu. Teda v jednom hrobe sú hlavy ľudí, v ďalšom sú ruky, v ďalšom oči a tak ďalej. Keď sa objaví nové telo, tak sa otvoria všetky hroby, aby sa pridali nové kusy k tým podobným starým kusom. No zrazu niekto zmení pravidlá a povie, že chce všetky pozostatky rozdeliť podľa menších častí a povedzme, že musia byť menšie ako 10 centimetrov. Otvoria sa hroby a všetko sa znovu reorganizuje.

O svete atómov je vhodnejšie mať predstavu tekutín ako tuhých objektov. Tak isto je lepšia predstava dymu ako tekutiny a to hlavne vo vnútri jadra atómov. Kozmická inteligencia UFO J3E vo svete mŕtvych spomienok riadeného anti čiernou dierou nespracováva iba svoje spomienky z vlastnej organickej hmoty, ale spracováva aj poškodené spomienky vo svete mŕtvych, ktoré sa vytvorili pod vplyvom čiernych dier a pulzarov. Pokiaľ vo svete mŕtvych začne vládnuť anti čierna diera namiesto čiernej diery a pulzaru, tak tu uložené kozmické inteligencie sú poničené, spomienky vo svete mŕtvych nefungujú a sú zdrojom naberania zo strany UFO J3E.

Ezoterik, ktorý sa chce reinkarnovať a uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych, musí počítať minimálne s 5. druhmi prostredia, do ktorého to bude musieť ukladať. Nemožno vedieť, čo prevládne v kozme o priemere 400 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Po smrti ezoterika sa spomienky uložia do sveta, ktorý riadia čierne diery, ale tie nie sú všade. Sú tu aj anti čierne diery a tu sa spomienky musia ukladať za účelom reinkarnácie inak ako vo svete mŕtvych, ktorý je riadený čiernymi dierami. Pokiaľ chce ezoterik uložiť kópie svojich spomienok po smrti aj do priestoru vnútra atómov, tak musí psychicky prenikať do vnútra vlastných atómov a tu kópie podľa určitých pravidiel ukladať. Je tu potrebný stav koncentrácie na množstvo objektov a nie jeden centrálny objekt, je tu treba mať vedomie ako po nasugerovanom LSD, nie fyzicky užitom. Ezoterik sa musí cítiť posekaný na drobné čiastočky a na každú sa koncentrovať naraz.

 

Pridaj komentár