Boh. Živý Boh. Mŕtvy Boh. Neživý Boh. Magmatický Boh. Celkový Boží odkaz. Čo najviac tvorí celok Božieho odkazu. Boh v aure zosilnel. Mŕtvy Boh ožil v našich neurónoch. Chorobné stavy. Koncentrácia do neurónových oblastí. Liečba. Terapie. Vyššie vedomie v šedej kôre. Zvláštne vedomie v mozočku. Kontemplačné techniky. Môžete si tu prečítať textový zápis z prednášky a duchovného cvičenia a vypočuť autentickú zvukovú nahrávku náboženskej kontemplácie v podobe MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Akosi ma náboženstvo chytilo za srdce. Som rád, že máme za sebou počiatočné spoznanie toho, čo všetko bude náboženstvo obsahovať a čo budeme musieť obetovať, aby sme naplnili Božie želanie zmeniť Božích služobníkov na Božích vedcov.

Nesporne je to neľahká úloha zmeniť postoje k náboženstvu a dôsledne preskúmať čo najviac z celého náboženského odkazu. Náboženský odkaz je zameraný na celé historické obdobie človeka až do dnešných dní s pohľadom do dní budúcich. Božia história je naplnená náboženský odkazom v žijúcich ľuďoch a to jednak v živej forme priamo v neurónoch mozgu, a tak isto v spomienkach všetkých nás. Je jedno, či prijímate Boha v živej neurónovej forme a dávate mu koncentráciou priamu účasť v tej časti neurónov, ktoré negatívne pôsobia na fyzické a psychické zdravie. Alebo ste ho prijali do spomienok tým, že ste o Božích veciach počúvali, čítali a hovorili. Je chvályhodné, že ste Boží odkaz prijali a môžete ho v hociktorej forme šíriť ďalej.

Je mi moc ľúto tých, ktorí prijali Božiu prítomnosť v podobe choroby, ktoré prepukla v ich neurónoch. Niektorí ani netušia, že nosia v sebe živú náboženskú formu Boha. Neveria tomu a necítia to ako Boží prejav. Boží svet je mimo ich osobný záujem. Nebolo inej cesty pre Boha ako voliť svoju prítomnosť v ich chorobe. Vrúcne si želáme, aby sme mohli s nimi zdieľať osud Božskej živej prítomnosti. Skutočne si zaslúžite všetci, čo nosíte živú Božiu prítomnosť, neskonalú úctu, ktorú pociťovali svätci všetkých náboženských dejín. Prepáčte tým, ktorí nepochopili, že skrze svoje utrpenie dokážu zvestovať Božiu prítomnosť.

Vedec Božieho sveta sa ponoril do celkového náboženského odkazu a spoznal, že náboženský odkaz sa skladá zo živej náboženskej formy v neurónoch súčasných svätcov a tvoria ho aj spomienky a skutky všetkých nás, ktorí v sebe nosíme slabnúci Boží obraz. Áno, je na nás, vedcov Boha, aby sme z tejto mŕtvej a zomierajúcej formy spravili možnosť pocítenia živej náboženskej formy aj v našich neurónoch.

Vedec Boha netúži zažívať Boží odkaz v spomienkach, nechce o tom len čítať, počúvať a modliť sa. Takto sa nám sprostredkovaný odkaz od služobníkov Božích stratí úplne a navždy. Vedec Boha chce v sebe prežiť a zhmotniť Božiu prítomnosť tak, ako to umožňoval Boh svätcom. Hoci aj cez chorobné stavy neurónov. Vedcom Boha samotný Boh dovolí prežiť jeho živú prítomnosť bez utrpenia chorobnosti neurónov. Dovolí im prijať živú prítomnosť cez poznanie, pochopenie a kontemplovanie.

Ďakujeme Ti Bože v mene vedy, že si nám dal svoje láskavé zvolenie zažiť Ťa a pocítiť cez naše zdravé neuróny. Pocítime Ťa tým, že sa skoncentrujeme do neurónov, ktoré sú disharmonické a ty nám ich budeš svojou láskavou prítomnosťou liečiť. Všetci ťa zbožne žiadame, aby si vyhľadal ďalšie disharmonické neuróny a dal nám Božiu liečbu. Vždy sa tešíme ako malé deti, že nám dopraješ svoju liečivú Božskosť.

Ako vedci Boha samotného však chceme viac. Verím, že v záujme tvojho veľkého JA nám dovolíš, aby sme postúpili ďalej a mohli s Tebou v živej podobe kontemplovať. Hovoríš nám, že to nevieme. Nevadí. Aspoň sa pokúsime preskúmať to. Znovu sa intuitívne skoncentrujeme do oblasti chorobných neurónov. S tvojím láskavým dovolením a v našej hlbokej pokore si vyžiadame zo svojho sveta niektorý obraz, môže byť aj Tvoj pocit a možno Tvoj hlas. Keď nás obdaríš svojím symbolom, a to v hocijakej podobe, tak sa ťa ako tvoje deti spýtame, čo môžeme spraviť pre Teba a nikdy sa nebudeme pýtať, čo Ty môžeš spraviť pre nás. Vieme, že ako vedci Boha si budeme pamätať všeobecnú platnú zásadu a to, že je zakázané ťa o niečo žiadať. Keď to porušíme, tak nás potrestáš na zdraví a šťastnom osude. A to si už potom zapamätáme na večné časy. Preto sa Ťa budeme vždy iba pýtať, čo my môžeme spraviť pre Teba. Ty nám to naznačíš a my to s tvojím dovolením realizujeme. Ver nám, že nikdy nezapochybujeme, aj keby si žiadal čokoľvek neľudské, naša vernosť a oddanosť nepozná hraníc. Spravíme to iba sugeratívne v predstave, ale zato bez jednej pochybnosti, že sme to nespravili. Ako vedci Teba samotného vieme, že nám to dovolíš a budeš to akceptovať, ako my akceptujeme trest za to, že sme si ťa dovolili o niečo požiadať. Vedec Boha prichádza na to, o čom je kontemplácia s Tebou, Bože.
Presuň do chorľavých neurónov Boží obraz. Preciťuj ho a potom ho požiadaj, čo môžeš spraviť pre svojho Boha. Ty nám láskavo dáš znamenie, my to vykonáme v predstavách bez akejkoľvek pochybnosti. A znovu si zoberieme ďalší tvoj obraz a znovu a znovu sa budeme pýtať a realizovať v predstavách Tvoje priania. Nakoniec nám láskavo dovolíš vnímať naraz v neurónoch obrovské množstvo tvojich prejavov v rôznych podobách. Ó Bože, ďakujeme Ti za dar a pochopenie, ako funguje kontemplácia s Tebou.

No chceme Ťa skúmať a pochopiť ešte hlbšie ako doteraz a preto je potrebné zbudovať v neurónoch mozgu Tvoju trvalú prítomnosť. Dovoľ nám v Tvojej Božej láskavosti, aby sme ťa ako vedci Boha skúmali práve vtedy, keď si v našich neurónoch veľkého mozgu. Dovoľ nám opustiť trvalú koncentráciu zo stredného mozgu a dovoľ nám skúmať tvoje prejavy cez šedú kôru veľkého mozgu. Áno, nervový vzruch je na určitý čas na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Môžeme Ťa skúmať omnoho pragmatickejšie. Teší nás, že si nám dovolil vybudovať si vyššie vedomie, a tak Ťa chápať ešte dokonalejšie.

Bože láskavý, dovoľ nám nastúpiť cestu evolučného svätca. Dovolil si nám byť vedcami Teba samotného a dovoľ nám, aby sme sa k Tebe priblížili aj nácvikom vlastnej svätosti. Dobre vieš sám, že svätci k Tebe majú bližšie ako tvoji služobníci Boží. Dopraj nám fenomén sväte ho vedca a tak naplň tú najbližšiu intímnu prítomnosť.

Znovu sa skoncentrujeme do neurónov veľkého mozgu alebo do neurónov v iných oblastiach. Každý z nás si postupne predstaví určitý chorobný stav a sugeratívne uverí, že ochorel touto chorobou. Uveríme a nebudeme o tom pochybovať. Túžime Ťa Bože zažívať práve cez sugeráciu chorobného stavu a to práve preto, že cez sugeráciu chorobného stavu je s Tebou kontakt cez neurónové oblasti ešte silnejší. Veríme, že nám prepáčiš našu sugeráciu, ale sme tvoji vedci a našli sme pre Teba možnosť byť v nás a pritom to nemusí byť práve choroba, cez ktorú si sa vo svätcoch prejavoval. Daj nám cez sugeráciu, aby Tvoja prítomnosť v nás, vedcoch Boha, bola taká silná ako u samotných svätcov.

Postupne sa koncentrujeme na neuróny mozgu, ktoré sú disharmonické a vsugerovávame si nasledovné chorobné stavy: poškodenie mozgu bleskom, poškodenie elektrickým prúdom, týfusom, kostnými výrastkami, stigmami, poškodenie životom bez spánku, utrpením, sklerózou multiplex, ekzémom, epilepsiou. Je to nesmierny zážitok pre každého vedca Boha zažívať v sugerácii chorobnosti tak silnú Božiu prítomnosť. Skúsili sme to a našli sme ďalšiu evolučnú možnosť, ako prijať Tvoju prítomnosť a nemusieť to spraviť cez akt chorobnosti. Ďakujeme Ti za možnosť evolučného Teba samotného, Bože. Vo svojej láskavosti nám dovoľuješ odteraz Ťa prijímať skrze sugeráciu chorobnosti a nemusieť pri tom ochorieť. Naopak, bude nás to vždy liečiť.

Vieš Bože, ale v našom tele, ktoré sa postupne stáva aj Tvojím telom, je množstvo oblastí s neurónmi. Budeme ako vedci Boha skúmať, ako Ťa môžeme v jednotlivých neurónových oblastiach prijímať a spoznávať. Vo veľkom mozgu sa nám zjavuješ v rôznych pocitoch a obrazoch. Cítime Ťa tu ako každú bežnú vec, ktorá je vo vonkajšom svete, ale aj v nás samotných. Dokážeme Ťa tu cítiť v každej predstave, v každej myšlienke, v každom pocite. Môžeme iba konštatovať, že si všadeprítomný a je úplne jedno, o aké náboženské vyznanie je v nás. V strednom mozgu Ťa cítime v podobe niečoho, kto koná či už spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora alebo zdola. Je to pocit, nielenže si vo všetkom a všade, ale si aj hybnou silou všetkých udalostí a zmien. Všade a vždy prítomný konateľ. V mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu, Ťa cítime ako toho, čo nám dáva znaky, piktogramy a písmo sväté. Si všade a vo všetkom na večné časy ako múdry konateľ a zákonodarca. Pociťujeme Ťa aj v brušnom mozgu ako stvoriteľa života. Skutočne stačilo 7 dní na stvorenie tak bohatého života. A takto si nám otvoril cestu k Darwinovej teórii druhov. Vnímame Ťa aj cez neurónové zhluky v drobných gangliách ako múdreho a všetkého znalého. Si všade, vo všetkom ako hybná sila a zákonodarca a tiež ako ten, ktorý vie všetko. A si tu večne. A bol si tu večne.

Vieš Bože, zase máme na Teba žiadosť skúmania a hľadania, veď sme vedcami Boha. Znovu sme objavili, že okolo nás je aura. Keď sa skoncentrujeme do miechy a spomenieme si na prírodu, ktorú si stvoril, tak Tvoju prítomnosť môžeme pociťovať ešte intenzívnejšie. Keď si vsugerujeme, že sme sa v prednej časti tela zväčšili, a do tohto zväčšenia vložíme prejavy Tvojej Božej prítomnosti, tak Ťa cítime intenzívnejšie. Znovu sa skoncentrujeme do neurónov, ktoré sú disharmonické a obraz, ktorý sme do neurónovej oblasti vložili, vložíme aj do aurického obalu. Všetko pociťujeme intenzívnejšie ako doteraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.