Venujeme sa tu psychickému prieniku do buniek a z bunkových štruktúr do vnútra atómov. V zásade máme tri druhy psychických prienikov: do makrosveta, ktorý začína od objektov väčších ako bunka, pokračuje objektmi, ktoré vytvoril človek a ide cez objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, čierne diery, kozmický priestor o priemere gule 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov a najnovšie k tomuto dátumu prenikáme už psychicky kdesi do vzdialenosti 40 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A nesporne budeme prenikať do ešte väčších vzdialeností makrosveta.

Potom je tu mikrosvet a ten začína na bunkových blanách organických buniek, pokračuje do orgánikov v bunkách, do bunkových a mitochondriálnych jadier plných chromozómov, odtiaľ do génov a nakoniec do molekulárnych štruktúr prvkov periodickej tabuľky. Tu končí mikrosvet, ktorý prináša pre ezoterika hlavne psychický prienik k organickému životu, a tak isto špecifický prienik do sveta mŕtvych spomienok, ktorý je okolo nás a vstupuje sa doňho aj cez rané štádiá klinickej smrti.

Potom nasleduje línia atómového sveta, ktorá je za molekulárnou úrovňou, je to tretia línia psychického prieniku do sveta atómov. Tento svet už nemožno označiť ako svet tuhých, kvapalných alebo plynných látok, ale iba energetických látok s vysokým stupňom nestability. Už je to svet energií. Prirovnávame ho k atómovému reaktoru s koncentrovanými prvkami uránu. Tento urán je atakovaný, aby destabilizoval svoj stav, z jadra vypúšťal častice, ktoré prenikajú do kvapaliny a zohrievajú ju. Následne sa vyrobí para ako plynná látka a pod tlakom roztočí tepelné turbíny, ktoré zase produkujú energiu a tá je násilne vedená cez tuhý vodivý kovový materiál. Ezoterik preniká do tohto sveta a to psychicky. Najprv sú to atómy vlastného tela a následne aj atómy okolo neho.

No pokiaľ sa ezoterik dostane do tejto úrovne, musí ovládnuť viacero techník. V prvom rade sa musí naučiť koncentrovať na objekty okolo seba a to tak, že 80 % z celkovej koncentrácie ide na objekty okolo a 20 % ide dovnútra tela. Ezoterik postupne prejde na iný model koncentrovania sa a to 20 % von na objekty a 80 % z celkovej koncentrácie ide dovnútra tela. Tento pomer ezoterik udržuje po celú dobu koncentrácie, aby vnímal, čo sa okolo neho deje. Ezoterik nikdy nepôjde na 100% koncentrácie dovnútra a to z dôvodu bezpečnosti. Zároveň pri týchto meditáciách ezoterik zo svojho vnútra nevychádza von. Vo vnútri tela sa uzavrie ako v potápačskom skafandri.

Ďalej ezoterik utlmí zmyslové senzory ako oči, uši, chuťové poháriky, nervové zakončenia hmatové v koži a tak isto sliznicu nosa. Aktivita týchto senzorov je 20 % z celkovej aktivity a týchto 20 % je zorientovaných von. Zmyslové senzory sa nepodieľajú na skúmaní a vešteckom pozeraní sa do buniek a atómov. Všetko sa bude diať bez zmyslových senzorov, a teda výhradne zo zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu a to z centra pre zrak, sluch, chuť, hmat a čuch. Veštectvo a veštecký výkon ide cez zmyslové centrá a skenuje nervové signály, ktoré prenáša do predného mozgu, kde má ezoterik otvorené centrá fantázie a tu dekóduje nervový vzruch zvnútra buniek a atómov. V žiadnom prípade nestáča zmyslové senzory do svojho vnútra.

Potom musí ezoterik úspešne podeliť 80 % koncentráciu dovnútra: 10 % na veštecký výkon v neurónoch predného mozgu, 10 % na koncentrácie do mozočku, 10 % na koncentrácie do pamäti voči spomienkam rezonancií. Ostatná koncentrácia pôjde do buniek a postupne aj atómov. Treba udržať 50 % koncentráciu do buniek. Upozorňujem, že si pri meditácii nemýľte skutočný prienik do buniek s prienikom do predstáv o vašich bunkách a doporučujem, aby ste si kontrolovali, či neunikáte koncentráciou z tela von, či ju nedávate na predstavy do buniek.

Potom ezoterik prikáže mozočku, aby ho postupne prepájal na bunkové blany v celkom organizme, zároveň vybral vhodnú zvukovú rezonanciu z pamäte a ezoterik ju prenesie do membrán napríklad hlasiviek, tu ju rozozvučí, rozkmitá a rozrezonuje. Cez túto rezonanciu silou vôle a svojho ega s 50 % koncentráciou z celkovej vnútornej koncentrácie prenikne do buniek ako ego svojho ľudského vedomia. Takto postupne preniká do všetkých orgánikov v tele, následne do bunkového a mitochondriálneho jadra, do všetkých chromozómov, následne do všetkých génov a končí psychickým prienikom mozočku a svojho ega do molekulárnych štruktúr v tele.

V poslednej fáze požiada mozoček, aby otvoril cestu do atómov, najlepšie do skupiny atómov, potom do všetkých atómov a zároveň do atómov ezoterik preniká aj 50 % koncentráciou z celkovej 80 % koncentrácie do svojho vnútra. No od mozočku vyžaduje, aby z pamäte vybral vhodný energetický stav, ktorý sa podobá elektrickému výboju, magnetickému pólu dvoch magnetov, statickému náboju alebo fotónom a podobne. V tomto stave zrealizuje ezoterik prienik do atómov svojho tela cez aktivizované energie ponúknuté mozočkom a aktivizované v bunkovom orgániku zvanom mitochondria, ktorá má na starosti dolovať z atómovej úrovne energetické častice (bioenergiu) pre ľudský organizmus.

Je čas, aby ezoterik siahol na periodickú Mendelejevovu tabuľku a požadoval mozoček, aby otvoril postupne cestu do skupiny napríklad uhlíkových atómov a ďalších skupín atómov v ľudskom organizme. Tu sa začína jedinečná psychická cesta poznania sveta cez atómovú úroveň. Tento druh ezoteriky je veľká neznáma pre všetkých novodobých ezoterikov.

Na záver upozorňujem, že pokiaľ sa tieto cvičenia robia neodborne, bez mnohoročnej prípravy, môžu poškodzovať zdravie aj psychiku. Hlavne pokiaľ nemá ezoterik za sebou geriatrickú liečebnú prax a nenavŕšil dostatočnú tvorbu biochemických látok v tele. Takéto prieniky do atómov sú náročné na spotrebu biochemických látok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.