Geometrické tvary trojrozmerné, mnohorozmerné. Zvieracie znaky a značky. Znaky a značky prírodného človeka. Kresba prírodného človeka. Chorobné znaky. Znaky a kresba charakteristická pre danú osobu. Písmoznalectvo. Grafológia písma. Kresba pohybu. Ručne napísané. Piktogram ako niečo označujúce. Písmenkové meditácie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Chceme sa venovať písmenkovým meditáciám. Nie je jednoduché spraviť aj v tejto oblasti ezoteriky poriadok, pretože sa jej tiež nevyhol chaos a nazhromaždenie množstva neuprataných poznatkov.

Skúsime zosumarizovať, čo o tejto oblasti vieme a čo sme odmeditovali. V prvom rade môžeme začať zvieracím svetom. Aj zvierací svet robí rôzne druhy znakov. Jednoduché druhy si neuvedomujú, že značkujú okolie a to hlavne tým, že ho pojedajú a fekalizujú. Teda zvieratá značkujú okolie určitými časťami tela, a tak isto ho značkujú aj chemicky; vytvárajú fyzické a chemické znaky. Vyššie druhy sú schopné označiť si svoje teritórium cieľavedome určitými, hlavne pachovými stopami. Teda prvé vedome a trvalo robené značenie je chemické, a zároveň fyzické. Je identifikovateľné hlavne čuchom. K značeniu teritória dochádza aj zvukovými efektmi, ktoré sa opakujú a nestále vznikajú a zanikajú. Aj chemické a fyzické znaky majú určitú trvácnosť a musia sa opakovať.

Prírodný človek tak isto značkuje okolie svojou aktivitou. Tvorí znaky ako fyzické a chemické stopy. No vynútenou činnosťou predných končatín sa objavujú prsty a tie dovoľujú väčšiu zručnosť. Nastupuje monotónne búchanie do niečoho. Hlavne kameň o kameň a vytváranie určitých objektov s novými vlastnosťami ako je hrot, sečná plocha. Teda dá sa tým bodať a niečo škrabať. Hovoríme už o pravekom človeku a jeho chorobnom stave vykonávať určitú monotónnu činnosť ako chorobný prejav. Chorý pračlovek do niečoho tlčie a búcha ako chorobný prejav monotónnej činnosti, ktorú musí vykonávať. Svoje okolie značkuje množstvom kamenia a rozdrvených kostí. Objavuje sa nové značkovanie svojho okolia, ktoré dovoľuje špeciálny rozvoj prednej končatiny. Postupne chorého jedinca napodobňujú členovia tlupy a chorobnosť sa mení na prospešnú činnosť. To je určité opracovanie kostí a kameňa. Opracovaná kosť a kameň dovoľujú začať škrabať a ryhovať niečo do niečoho. Tak isto sú tu nové značky a to sú ohorené kusy dreva. Tiež oheň vrhá tiene na steny jaskyne. Máme tu zjednodušené ploché objekty.

S rozvojom prstov a jemnej motoriky bude súvisieť nové značkovanie okolia. Jedinec dokáže používať určité upravené objekty jemnejšie a dokonalejšie. Tvorí jednoduché obrazce. Vzorom sú mu rozdrvené kosti a kamene. Tie vytvárajú nie bežné geometrické tvary. Tým, že praveký lovec má svoju zbraň, dochádza k potrebe si ju poznať a upraviť pre seba. Tu už nastupuje označenie zbrane vlastníckym právom. Teda ostatní v skupine si musia začať uvedomovať, že zbraň nie je ich. A samotná zbraň tvorí znak sama o sebe. Každý má svoju zbraň, každá zbraň je jedinečná a má svoje jedinečné znaky. Na každej úrovni vznikajú jedinci, ktorí potrebujú monotónne do niečoho búchať, do niečoho škrabať. Ďalší rozvoj počas miliónov rokov vedie k jednoduchej a postupne k zložitejšej kresbe. Jemná motorika dotyčného jedinca sa prejavuje na okolitých objektoch a určuje jeho jedinečnosť. Presne ako dnes, keď zoberiete do ruky pero a podpíšete sa. Je to jedinečný prejav identický iba pre vašu osobu. No môžete sa naučiť podpísať ako druhá osoba. Ste schopní sa „opičiť“ a naučiť sa to, čo vám nebolo prirodzené. Teda znaky špecifické pre jednu osobu sa môžu stať nešpecifické tým, že ich spraví druhá osoba. Stratila sa špecifikácia jedinečnosti. Znovu musíte ísť k jedinečnosti a svoju zbraň – podpis dostať do roviny jedinečnosti. Na objekte, ktorý vlastníte, vytvoríte niečo špeciálne, aby ste to odlíšili od iných. Máme tu rozvoj určitých znakov a piktogramov. Pračlovek dokáže špecifickým znakom označiť svoje teritórium efektívnejším spôsobom ako je chemické značenie a jednoduché stopové značenie. Vyryhovať a vysekať je trvanlivejší značkovací systém.

Zoberiete si niektorú zjednodušenú kresbu alebo ryhovanie, ktoré vytvoril pračlovek a môžete sa vešteckými technikami dostať ku pozostatkom kostí, čítať v magmatických poliach zeme, čo pračlovek žil. Predmet a znak na ňom dovoľuje získať informácie o danej osobe.

Znaky vo vonkajšom svete. Znaky v spomienkach. Znaky vytvorené v predstave. Znaky v aurickom obale do mytologického sveta. Znaky ako čísla číselnej sústavy. Znaky ako písmená abecedy. Hieroglyf ako zhustený zápis v danom priestore. Vedomé vytvorenie abstrakcie z obrazových predstáv a spomienok.

Písanie tohto článku som na pár dní prerušil a snažil som sa nájsť v písmenkových meditáciách spoločnú logiku vecí. Mal som jednoducho pocit, že sa v problematike písmenkových meditácií topíme ako v poriadnom bažinatom trasovisku. Preto som sa zameral na históriu vzniku tohto fenoménu. Využil som na prieskum svoje veštecké schopnosti zamerané na informačné polia mŕtvych jedincov, ktorí sa museli venovať písmenkovým meditáciám, či chceli, alebo nechceli. Prešiel som špeciálnou vešteckou technikou asi 50 informačných polí tých, ktorí sa venovali písmenkovým meditáciám. Skúmanie som viedol historicky až do dnešných dní.

Zistil som, že drvivá väčšina tých, ktorých to nejako ťahalo k písmenkovým a geometrickým meditáciám, mala poškodené kosti, či už zmenšené, alebo zväčšené. Prípadne mali v tele kostné objekty. Tak isto mali často zdeformované kosti tela. Teda schopnosť tvoriť jednoduché abstraktné objekty geometrického charakteru potrebovali v histórii jedinci, ktorí mali kosti zväčšené alebo nejako deformované. Abstraktným schopnostiam holdovali aj ľudia, ktorí mali cielene pretiahnuté lebky dozadu, a teda mali aj viac kostnej hmoty. S touto diagnózou je spojená schopnosť deformovať všetko videné a uložené do pamäti do zjednodušenej podoby. Jednoducho pri pohľade na niečo tieto osoby okamžite tvorili určité geometrické útvary. Išlo o určité zjednodušenie vnímania niečoho a to už musíme hovoriť o piktogramoch, ktoré niečo vyjadrujú, ale boli zjednodušené do abstraktnej geometrickej formy určitých krivolakých tvarov.

Potom je tu druhý fenomén a to je schopnosť nazhromaždiť dostatok takýchto abstraktných znakov na jedno miesto. To sa podarilo niekde v blízkosti Stredného Východu. Našiel sa tu vešteckým zistením potenciál zozbierania znakov z vtedajšieho známeho sveta, kdesi na ranom počiatku židovstva. Táto zbierka piktogramov sa stala základom pre jedinečnú meditačnú techniku, ktorá bola použitá práve na oblasť náboženských predstáv a stavov. No kľudne sa dá použiť na ktorúkoľvek oblasť meditácií. Tak sa aj v podstate deje. Drvivá väčšina autorov novodobej ezoteriky siaha po technike abstraktného vyjadrenia určitých meditačných skúseností. Nejde tu o dosiahnutie schopnosti lepšieho poznania a pochopenia. Ale ide tu o jedinečnú techniku stotožnenia sa s daným duchovným problémom alebo duchovnou cestou. Je to technika prijatia a skoncentrovania sa ho hlbočín ezoteriky.

Napríklad sa chcete lepšie ponoriť do problematiky tarotových kariet, tak k nim začnete pridávať slová, číslice a geometrické tvary podľa určitých vnútorných zákonitostí stotožnenia a hlbšieho prijatia.

Otázka znie, prečo sa práve židovským duchovným a ezoterikom darí takýto meditačný pochod cez abstraktné znaky a piktogramy. V prvom rade pre fenomén usadenia vedomia v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Teda zo 6. neurónových oblastí treba byť skoncentrovaný v mozočku a odpojený od ostatných neurónových oblastí: od veľkého mozgu, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Nestačí sa do tejto oblasti iba skoncentrovať, treba sem sugeráciou klinickej smrti a jej uverenia na sebe presunúť podvedomú zložku. Technika pre vyspelých na duchovnej ceste. Keď sa sem presuniete a zároveň si nasugerujete deformácie, zväčšenie kostí, a tak isto deformáciu lebky, tak vám písmenková meditácia pôjde jedna radosť. Jednoducho oblasť mozočku so sugeráciou kostných chorôb a zväčšení lebky dovoľujú vnímať svet na základe abstraktných piktogramov. Napríklad predstavíte si seba samého a vyjadríte sa pomocou písmen, číslic a geometrických znakov. Zároveň sa chcete so sebou stotožniť hlbšie a s písmenkovými prvkami narábate podľa určitej intuície a odhadu.

V teosofii sa budeme venovať písmenkovým meditáciám podrobnejšie, pokúsime sa do tejto meditačnej metódy preniknúť hlbšie a priniesť aj zákonitosti takejto duchovnej cesty na dno vlastnej duše.

Pridaj komentár