Všeobecný význam slov kvalita a kvantita. Filozofický význam slov kvalita a kvantita. Kvalita a jej zmena na základe nahromadenia niečoho. Ezoterika a kvalita a kvantita.

Určite ste sa už sa stretli so slovíčkom kvalita. Môže mať rozmanitý výklad a rozmanité pochopenie. Kvalita je pre niekoho dodržanie určitých noriem spoľahlivosti. Dotyčný výrobok je vo svojej kategórii najlepší alebo najhorší. Dotyčný výrobok sme nemohli zaradiť do tejto kategórie kvality. Keď sa o niečom vyjadríte, že je to dobré alebo je to zlé, tak tomu dávate kolónku s určitou úrovňou kvality, ktorú ste určili vy osobne. Je tu možnosť hovoriť o kvalitne prevedenej práci a kvalitnej duševnej práci.

V zásade v ľudskej spoločnosti sú určené stupne kvality a z nej vyplývajúce určité normy a normatívy pre tú ktorú oblasť ľudského života. Keď hovoríme o určitej úrovni kvality, tak ju musíme aj definovať dosiahnutím určitých kvantít. Toto je v najvyššej kvalitatívnej úrovni. Dotyčný predmet robila renomovaná firma z tých najkvalitnejších materiálov, ktoré prechádzajú prísnymi stupňami kontroly. Čím väčším počtom kontrol prejde výrobok, celý výrobný proces, všetky vstupy a výstupy, tým môžeme docieliť vyššiu kvalitu. K slovíčku kvalita môžeme pridať „najkvalitnejší“. No vždy to treba porovnať s iným podobným druhom napríklad výrobku a porovnať hlavne kontrolné mechanizmy vstupov, priebehu a výstupov výroby a vzniku určitého objektu. Hovoríme, že najlepší výrobok prešiel 50. kontrolnými mechanizmami. Porovnateľný objekt prešiel iba 20. kontrolnými zisteniami. Tak isto treba zistiť, aj aké to boli kontrolné mechanizmy. Jednoducho hovoriť o niečom ako o kvalite vyžaduje dôsledné skúmanie toho, čo túto kvalitu vytvorilo.

Slovo norma a normatív kvality skrýva v sebe celý komplex podmienok, predpisov a zásad na dosiahnutie najvyššej kvality.

Tak isto ste sa v život stretli so slovíčkom kvantita a kvantum. Určite to možno použiť ako výraz pre určenie nejasného množstva niečoho. Napríklad dostal som kvantum chleba. Pre jedáka kvantum chleba môže byť málo a pre chudého anorektika je kvantum chleba absolútne množstvo, ktoré nezje za celý život. Hovoríme tomu, že kvantum je výraz nejasný, relatívny a jeho cieľom nie je v tomto prípade sa vyjadriť presne, alebo sa presne nevieme vyjadriť, lebo sme sa nepresvedčili, o aké kvantum ide. Kvantita je podobný výraz aj pre množstvo niečoho. Dali nám to v množstve 10 kusov. Daný predmet váži 10 kilogramov. Je tu počet kusov, váha týchto kusov alebo jedného kusu. Toto je pohľad laický a bežný pre život okolo nás.

No poďme na pôdu vedeckú, kde treba skúmať veci detailnejšie. Aby sme niečo mohli označiť, napr. toto je betónová kocka, treba splniť množstvo testovaní a skúmaní. Keď je testovanie podľa normatívu splnené, tak vedec výskumník vynesie výrok. Toto je kocka betónu.

No ja budem provokovať ako zvyčajne a budem sa pýtať, aké zmeny môžem na danej betónovej kocke vykonať, aby sme ešte mohli hovoriť o betónovej kocke? Vedec odborník povie: Vykonajte zmeny a znovu preskúmame parametre kvantity a kvality. Budem môcť konštatovať dve možnosti: 1.Toto je aj po vašich zásahoch betónová kocka. Potvrdili sa všetky parametre kvality a kvantity. 2.Toto už nie je betónová kocka, ale rovnotvaré betónové kusy. Teda je to ešte betón, ale nie je to už kocka.

To by sme mohli aplikovať aj na ezoteriku: Ezoterika je duchovná cesta dovnútra svojho fyzického, psychického a podvedomého ja. 1.Toto nie je duchovná cesta, lebo idete do svojho vnútra z dôvodu choroby, z dôvodu psychickej poruchy alebo z dôvodu nešťastného osudu. 2. Toto nie je duchovná cesta, lebo do svojho vnútorného sveta idete na základe túžby byť vo vonkajšom svete schopnejší a úspešnejší. Zdanlivo sa to podobá duchovnej ceste, ale cieľom nie je duchovná cesta, ale úplne iný efekt.

Na to, aby sme sa bavili o kvalite a kvantite ezoteriky, treba jasne stanoviť normy a normatívy toho, čo je ezoterika a aké formy ezoteriky môžeme vytvoriť.
Ezoterika s medicínskymi poznatkami. Ezoterika bez medicínskych poznatkov. Ezoterika bez psychiatrických poznatkov. Ezoterika s psychiatrickými poznatkami. Ezoterika bez sexuológia. Ezoterika so sexuológiou. Ezoterika bez zákonitostí logiky. Ezoterika so zákonitosťami logiky. Ezoterika bez poznania zákonitostí duchovného rastu. Ezoterika s poznaním zákonitostí duchovného rastu. Ezoterika postavená iba na vlastnej skúsenosti. Ezoterika postavená na kolektívnej skúsenosti. Ezoterika rešpektujúca predchádzajúce skúsenosti iných ezoterikov. Ezoterika bez skúsenosti iných ezoterikov. Ezoterika s dokazovaním reálneho a triezveho. Ezoterika ako rétorika a vyjadrovanie pocitov. Ezoterika ako zbierka poznatkov bez osobnej zmeny. Ezoterika do duchovna toho, čo ezoterik má. Duchovná cesta ezoterika s osobnou zmenou vlastného vnútra.

Do akej miery možno napustiť do ezoteriky medicínu, aby sa nestala medicínou a zostala duchovnou cestou? Pokiaľ ezoterikovi slúžia medicínske pojmy na orientáciu vo vnútri seba, tak je to ešte ezoterika. Pokiaľ ezoterik využíva to, čo dosiahol ako liečiteľ, terapeut a lekár, tak sa duchovná cesta kvalitatívne zmenila a nemožno ju nazývať duchovnou cestou, ale využitím duchovnej cesty pre niečo iné ako duchovnú cestu. Teda pre liečbu seba alebo iných osôb.

Je ešte duchovnou cestou aj taká skutočnosť, keď je človek vážne chorý. Pokiaľ ste na duchovnej ceste, tak je lepšie byť kompletne zdravý. No niektorí ezoterici sú na duchovnej ceste aj s vážnymi zdravotnými problémami, pokiaľ sa nesnažia pomocou meditácie odstrániť zdravotné problémy. Jednoducho chorobu ignorujú. Pokiaľ sa meditáciou snažia liečiť, už to nie je duchovná cesta. Paradoxne vyznejú meditácie v stave úpalu alebo v stave horúčky. Tu je choroba doslova zámerne využitá na duchovný rast.

Ezoterika má svoje rôzne úrovne kvality a kvantity. Stačí si spraviť určité ukazovatele združené v normatíve a môžete vnímať možné rozdiely. Rozdielnosť v ezoterike je vystihnutá ďalšími slovami, ktoré sa pripájajú k slovu ezoterika – vedecká ezoterika, empirická ezoterika, ezoterika jednej osoby, ezoterické zákonitosti, beletristická ezoterika a podobne.

Pridaj komentár