Venujeme sa tu problematike 7. ezoterických ciest, ktoré môže ezoterik na svojej duchovnej ceste absolvovať. Priestorom pre množinu alebo jej ohraničenie je ľudské telo. Táto základná množina obsahuje 7 podmnožín a tieto podmnožiny sú: 1. šedá kôra veľkého mozgu, 2. šedá kôra stredného mozgu, 3. šedá kôra mozočku, 4. šedá kôra miechy, 5. šedá kôra brušného mozgu, 6. šedá kôra ganglií a 7. šedá kôra alebo jej veľmi malé oblasti v každej bunke ľudského tela.

Teda je tu priestor ľudského tela ako základná množina, ktorá obsahuje 7 podmnožín, ktoré definujeme ako šedú kôru. Každá zo 7 podmnožín obsahuje určité množstvo prvkov a týmito prvkami sú neuróny. Neurón tu definujeme ako základný prvok každej zo 7 podmnožín.

Vieme, že keď sa človek narodí, tak je zvyčajne usadený psychicky v niektorej zo 7 podmnožín. Len ojedinele je po narodení psychicky usadený v 2. podmnožinách. A to najčastejšie po klinickej smrti ešte počas embryonálneho vývoja. Keď hovoríme psychicky usadený v niektorej zo 7 podmnožín výskytu šedej kôry, myslíme tým, že z tejto oblasti idú základné psychické pochody.

Ezoterik je osoba, ktorá sa nezmierila s týmto fenoménom a prekračuje ho vlastným snažením. Ezoterik si uvedomuje svoje obmedzenie iba na niektorú zo 7 podmnožín výskytu neurónov a svojím úsilím sa psychicky dostáva postupne do všetkých 7 podmnožín výskytu neurónov vo svojom tele. Už nebude robiť iba jednu duchovnú cestu z jednej podmnožiny, ale budete postupne robiť 7 ezoterických ciest. Do dnešných čias neexistoval ezoterik alebo duchovná osoba, ktorá by robila naraz 7 duchovných ciest. Je tu teda jedinečný jav a to je skupina ezoterikov spejúca k univerzálnej ezoterickej ceste.

Teda máme základnú množinu ľudského tela, ktorá obsahuje 7 podmnožín, v ktorých sa nachádza určité množstvo neurónov. Každá zo 7 podmnožín má podelenie šedej kôry do určitých celkov.

V prípade 1. podmnožiny (veľký mozog) je to 8 častí: predný mozog vľavo aj vpravo, temenný mozog vľavo aj vpravo, zrakový mozog vľavo aj vpravo, spánkový mozog vľavo aj vpravo. Je tu uložený archív spomienok a ľudská pamäť. Tak isto sú tu uložené centrá riadenia orgánov, systémov a častí tela, zmyslové centrá, centrá pre všetky druhy sexuálneho správania, centrá premýšľania, centrum fantázií. Nájdeme tu aj určité ezoterické schopnosti ako je schopnosť ovládať stavy klinickej smrti a prieniku do sveta mŕtvych spomienok organického života. Pre ezoterika je rozhodujúci fenomén sveta mŕtvych a reinkarnačné ambície.

V prípade 2. podmnožiny (stredný mozog) je to 32 častí, ktoré sú podelené do dvoch častí po 16. neurónových oblastiach. Je tu uložený archív spomienok a to hlavne nočných a snových pochodov počas spánku. Tak isto sú tu centrá pre riadenie biochemických pochodov v ľudskom tele. Nájdeme tu aj určité ezoterické schopnosti a to je schopnosť autohypnotická. Ide o schopnosť ezoterika ovládať proces zaspávania a v určitom momente ho pozastaviť. Už nejde o prejav 100% rozumový, ale ide o prejav vnímania pomocou symbolov. Teda rozumovosť je na úrovni detskej škôlky. To vôbec neodrádza ezoterika, ktorý si uvedomuje, že pre reinkarnačné ambície je vhodnejšie všetko vnímať symbolicky, ako 100% rozumovo. V zásade duchovná cesta cez stredný mozog má aj fenomén psychoterapií, ktoré sa robia veľmi dobre práve v autohypnotickom stave.

V prípade 3. podmnožiny (mozoček) v zadnej časti hlavy je 20 častí rozdelených po 10 do dvoch celkov. Tak isto je tu archív aktivít mozočku, ktorý má na starosti hlavne zbierať informácie a vyhodnocovať ich v ľudskom tele a za určitých okolností aj mimo ľudské telo. Mozoček a jeho potenciál je pre ezoterika nepostrádateľný. Ezoterik sa nedokáže koncentrovať naraz do viacej ako 10 miest. Mozoček hravo zvládne koncentráciu aj na každú bunku a v bunke koncentráciu na každý orgánik. Hovoríme o prieniku podmnožiny číslo 3 do iných podmnožín, ktoré sme tu definovali. Ďalej ezoterik potrebuje mozoček, a nielen svoj, na to, aby dokázal zvládnuť extrémny prísun informácií z duchovnej cesty, hlavne po otvorení kozmického vedomia je mozog ezoterika zahlcovaný množstvom informácií. Nie že by sa do neurónov toho nezmestilo, ale bežný spôsob myslenia nedovoľuje pracovať s takou hustotou a objemom informácií. Ezoterik na svojej duchovnej ceste jedného dňa musí prejsť myslieť a konať z mozočku. Pokiaľ tak neurobí, môže sa stať neschopný myslieť a operovať s informáciami vo veľkom mozgu. Je to nepríjemný pocit, že to máte v hlave, ale nejdete do operatívnych systémov myslenia. Cieľom ezoterika je vždy reinkarnácia a tá doslova vyžaduje naberanie informácií všetkého druhu, ich zahusťovanie, kopírovanie a spracovanie. A bez prechodu na myslenie z mozočku sa nedá realizovať reinkarnácia v plnej sile a mohutnosti. A to treba pripomenúť, že jedného dňa bude ezoterik potrebovať aj spoluprácu nielen svojho mozočku.

V prípade 4. podmnožiny (miecha) je tu okolo 32 – 34 častí priamo v mieche. Znovu tu nájdeme uložené spomienky v podobe archívu spomienok. Tak isto tu nájdeme centrá pre vykonanie všetkých druhov pohybu v ľudskom tele a mysli. A aj stavu nemyslenia a nehýbania sa. Túto oblasť potrebuje ezoterik pre všetkých 7 podmnožín výskytu neurónov. Pretože veci sú jasné, bez pohybu nie je život a bez ovládnutia miechy a pohybových centier sa duchovná cesta robí ťažšie. Znovu je tu skrytý fenomén reinkarnácie. Pokiaľ chce ezoterik spraviť silnú a nepriestrelnú reinkarnáciu voči tým alebo tomu, čo je vo svete mŕtvych, bude potrebovať symbolické vnímanie seba a duchovnej cesty (to je tá 50 % rozumovosť materskej škôlky) na to, aby symboly magicky ritualizoval a kombinoval vhodným spôsobom.

V prípade 5. podmnožiny (brušný mozog) ide o dve oblasti a to stenu tenkých a hrubých čriev, kde sa nachádza veľké množstvo drobných zhlukov neurónov o veľkosti špendlíkovej hlavičky. Tak isto brušný mozog obsahuje množstvo uložených informácií. Brušný mozog obsahuje centrá pre pudové konanie ako u zvierat, ktoré nepoužívajú abstraktné myslenie a rozumové konanie. Brušný mozog je v podstate cesta do buniek a ich bunkových blán, orgánikov, mitochondrií, jadra, jadrovej blany a chromozómov. Pre ezoterika je táto duchovná a skorej zdravotná cesta dôležitá z dôvodu udržania si dlhovekosti, bezchorobnosti a dôslednej vitality. Táto duchovná cesta je cesta ezoterika do mikrosveta, teda cez bunky sa dostane do molekúl, ktoré sú zložené z atómov prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky a odtiaľ na sveta elektrónov, protónov, neutrónov a častíc. Znovu tu hovoríme o psychickom prieniku do mikrosveta. Ostatné podmnožiny pracujú na úrovni makrosveta, teda neprekračujú úroveň veľkosti molekúl. Ezoterik spozná cez psychický prienik mikrosvet vlastného tela a môže spoznať mikrosvet aj okolo seba, a tak isto v obrovskom meradle v kozme.

V prípade 6. podmnožiny (ganglie okolo orgánov a častí) ide o množstvo drobných útvarov veľkosti špendlíkových hlavičiek, ktoré obsahujú neuróny a sú okolo orgánov a častí tela. Tak isto obsahujú archív spomienok a tak isto sú tu centrá pre riadenie určitých funkcií orgánov. Pre ezoterika je tu dôležitá schopnosť kozmického vedomia, ktoré dovoľuje prenikať psychicky mimo priestor našej planéty Zem. Možno hovoriť, že táto podmnožina je veľmi významná a otvára kapitolu odpútania ľudskej psychiky od tradičnej pozemskej duchovnej cesty. Ezoterik preniká do kozmického priestoru a spoznáva planéty, súhvezdia, galaxie a nekonečné kozmické diaľavy. Najrozhodujúcejší faktor je prepracovať sa až do prostredia čiernych dier v strede galaxií. Psychické operovanie v čiernej diere umožňuje prienik a spoznanie extrémne veľkého množstva objektov v rozumne krátkom čase. Nehovoriac o tom, že ezoterik má možnosť psychicky vyhľadať organický život v kozme a získať ďalšie skúsenosti a schopnosti. Spoznanie organického života v kozme môže pozmeniť pohľad na duchovnú cestu ako cestu 7. neurónových oblastí a to z toho dôvodu, že niektoré formy organického života v kozme môžu disponovať aj viacerými neurónovými oblasťami alebo im podobným systémom.

V prípade 7. podmnožiny (drobné neuróny v jadrách buniek) ide o nepatrný počet neurónových buniek v jadre buniek. V týchto neurónoch sú uložené informácie o činnosti buniek. Tak isto sú tu drobné alebo miniatúrne centrá pre riadenie buniek vo vnútri a okolí buniek. Pre ezoterika je dôležité preniknúť psychicky do zhlukov buniek a hlavne na bunkové blany. Na to však potrebuje aj prienik mozočku a potenciál koncentrovať sa na množstvo objektov. Prienik na bunkovú blanu dovoľuje jedinečné vnímanie organického života v kozme a špecifický kontakt s organickým životom. V tele a okolo tela sa vytvárajú takzvané odtlačky UFO. Ide o objekty veštecky vnímateľné ako mydlové bubliny, ktoré majú v sebe uložené špecifické informácie. Takéto UFO odtlačky dovoľujú získať ezoterikovi znovu špeciálne schopnosti a spoznať organický život v kozme inak ako pri klasickom kozmickom vedomí. Tak isto je iný kontakt ezoterika do sveta mŕtvych, pokiaľ tam vstupuje cez blany buniek. Ezoterik môže priamo preniknúť do záznamov vo svete mŕtvych a spoznať, ako fungujú, doslova ako keby sa stal hercom na javisku.

Pridaj komentár