Metódy testovania vedy. Metódy testovania výrokov, ktoré vychádzajú z vedeckého výskumu. Metódy definovania, ako sa postupuje pri výskume. Metódy testovania zberu informácií. Metódy skúmania údajov výskumu. Metódy porovnávania celku a častí. Metóda dôsledkov výskumu v širších súvislostiach. Metóda laterálnosť je skúmanie dvoch a viacerých diametrálne odlišných výskumov. Metóda skúmania výskumu a jeho zamerania. Metóda skúmania diagramom. Metóda skúmania kresbou. Metóda skúmania schémou. Metóda skúmania hádankou.

Metóda skúmania redukciou. Metóda skúmania odstupom a približovaním. Metóda skúmania detailnosti. Metóda skúmania logickými otázkami. Metóda skúmania pomocou zárodku budúcich problémov. Metóda skúmania plánu výskumu. Metóda skúmania princípom chaosu. Improvizačná metóda skúmania. Metóda skúmania nástrojov merania vo vedeckom výskume. Metóda skúmania „zažiť to na vlastnej koži“. Metóda skúmania kladením otázok. Metódy skúmania spoľahlivosti. Metóda vnorenia sa do výskumu. Metóda testovania vedeckého experimentu.

Metóda skúmania pomocou dlhých opisov. Metóda skúmania osoby výskumníka. Metóda skúmania terminológie a jej presnosti. Metóda skúmania spoľahlivosti vo výskume. Metóda skúmania filozofických aparátov. Metóda skúmania matematického aparátu. Metóda skúmania logiky vo vedeckom výskume. Metóda skúmania vedeckého výskumu z pozície vedeckej teórie. Metóda skúmania omylov.

Pokračujeme v štúdiu a vzdelávaní sa v oblasti aplikovania vedeckých procedúr do ezoteriky. Prešli sme si pojem veda a dostatočne sme si definovali, o čom je, čomu sa venuje a čo môže priniesť pre oblasť ezoteriky.

Prešli sme si teoreticky základy empirického bádania sveta. Môžeme hovoriť aj o kvantitatívnych metódach bádania sveta za účelom pochopenia sveta, ale aj vytvorenia novej reality. Napĺňame možnosť formovania hmoty a výskum vytvára nové formy hmotného sveta. Správna vedecká predstava sa realizuje v experimente. Úspešný experiment prináša niečo nové a zároveň dokazuje, že naše pochopenie ako niečo sformovať je správne. Experiment sa podaril. Experiment sa nemusí podariť, a vtedy máme dôkaz o tom, že naše vedecké bádanie nebolo správne a prešlo omylom. Musíme realizovať nový experiment a vystaviť sa znovu súdu pravdy a omylu.

Samozrejme aj vedecké bádanie vo svojej podobe musí byť vystavené metódam testovania ako všetko, čo sa má vyvíjať a meniť. Preto veda vytvára výskum samotného vedeckého skúmania seba samej. Hovoríme o kvalitatívnom výskume vedeckého bádania za účelom zdokonaľovania vedy ako takej. Na tento účel slúži balík metód skúmania vedeckého skúmania. Predstava o tom, že kvalitatívny výskum je v opozícii voči kvantitatívnemu výskumu je naivné a hlúpe. Naopak, kvalitatívny výskum potrebuje kvantitatívny výskum a kvalitatívny výskum nemôže existovať bez kvantitatívneho. No kvantitatívny výskum by nebol tam, kde je teraz, keby nebola kritická myseľ túžiaca hľadať pravdu.

Každý tu môže vnímať snahu o zavedenie vedeckých procedúr kvantitatívneho charakteru do ezoteriky ako takej. Je jasné, že keby v tomto štádiu prišiel audítor, ktorý by skúmal našu pripravenosť aplikovať do ezoteriky vedu a jej vedecké procedúry, chytal by sa za hlavu a nedostali by sme žiadne osvedčenie v tomto smere. Bolo by konštatované, že sme uchá zelené a k uplatneniu vedeckých metód nám toho hodne chýba, no už sme na tom začali pracovať.

Keby sme do svojich radov pustili kvalitatívneho audítora, ktorý by skúmal, ako rozvíjam vedeckú myseľ a vedecké metódy, tak by asi tiež zalamoval rukami. No tieto tvrdé konštatovania náš neodradia od nášho cieľa nielen dôsledne zaviesť do ezoteriky vedecké procedúry, ale tieto vedecké procedúry aj rozvíjať a zdokonaľovať cez kvalitatívnu formu bádania toho, ako celkovo robíme a napredujeme vo vedeckých procedúrach priamo v ezoterike.

Pridaj komentár