Aká je celková stratégia výskumu info polí?

Rozhodli sme sa posunúť ezoteriku celkovo na vyšší stupeň a opúšťame doterajšiu základňu, ktorá stála na poznatkoch z literatúry a prednášok žijúcich ezoterikov. Táto základňa nám už nevyhovuje a stane sa iba pomocným prostriedkom. Prípadne môžeme hovoriť o doplňujúcom faktore k informačným poliam okolo nás. Iba pre poriadok pripomínam, že info polia vznikajú na 99% po smrti ľudí a zvierat. Ide vlastne o informácie z ich neurónov alebo kostí. Tieto informácie sa uložia hlavne na planéte Zem. Teda 100 000 km nad povrchom a 6 000 km pod povrch až do magmatického jadra Zeme. Omnoho menej sa ich uloží v kozmickom priestore. Aby sme boli úplne presní, tak časť info polí sa môže uložiť v kostných pozostatkoch alebo určitých predmetoch, ktorých sa dotyčná osoba často dotýkala.
Našou snahou bude zmapovať a následne priniesť poznatky o týchto informáciách. Budeme používať pracovný názov informačné polia. V ezoterike sa táto oblasť informačných polí nazýva aj akáša, astrál, kniha života alebo Boží svet. No tieto 4 pojmy sú nejasné a používané na rôzne spôsoby. Preto sme zvolili nový názov, aby bolo každému jasné, o čo ide.

Ktoré vedecké metódy budeme používať?

Naštudovali sme si základné vedecké metódy či už kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Nebudem presne určovať, ktorú metódu budeme nateraz používať. Oblasť je celkom nejasná a skorej na začiatok sa budeme snažiť aplikovať čo najviac vedeckých procedúr. Myslím si, že je to celkovo logické, keď idete do úplne neznámej oblasti, v ktorej dobre neviete posúdiť, ako sa to správa, čo o tom možno nájsť a ako to nájsť.

Čo budeme skúmať?

Budeme na začiatok robiť zber informačných polí. Už sme ho vlastne začali a to ako súčasť zasvätení. Pri zasväteniach treba na základe kostných pozostatkov vyhľadať historických zasväcovateľov. Na tento účel sme začali používať mapy zemegule, kozmu, Slnečnej sústavy, mapy súhvezdí a galaxií. K tomu obrázok obalu Zeme a toho, čo je pod povrchom.
Teda základný výskum info polí bežal aj doteraz, ale iba zo živých ľudí, knižiek a kostných pozostatkov ľudí a zvierat, ktoré môžu obsahovať informácie o tom, čo počas svojho života robili. V dnešnom štádiu už robíme aj informačné polia mimo kostné pozostatky a živé osoby.

Je to vlastne presnejšie vyhľadanie informácií o dotyčnej osobe. Ku kostným informáciám možno vyhľadať informácie aj v informačných poliach kozmu, čo dáva ucelenejší pohľad na niekedy žijúcu osobu. Treba si uvedomiť, že niektorí ľudia počas svojho života nezapíšu všetky informácie o sebe do kostí a pri smrti časť informácií ide priamo do info polí. Spojenie získaných informácií z kostí, informačných polí, predmetov a živých ľudí dovoľuje ucelený pohľad na život dotyčnej osoby.

Ako to budeme merať?

Informačné polia o nejakej činnosti človeka sa nachádzajú v info poliach spoločne. Napríklad máme info pole osôb, ktoré sa venovali mágii, spolu na jednom mieste. Teda spočítame, koľko ľudí magikov je tu uložených a koľko je niekde inde. Môže sa stať, že niektoré informácie môžu byť niekde stiahnuté, napríklad do kostí mŕtvej osoby, na talizman alebo nejaké miesto. Prípadne sa nejakým spôsobom zakóduje, aby to nemohol niekto používať.

Ako sa pýtať a čo hľadať?

Náhodný prieskum zistil, že pri hľadaní znakov bolo potrebné napríklad klásť správne otázky na to, čo chceme hľadať. Napríklad sme povedali, že chceme hľadať všetky písmená židovského písma. A vtedy sme skoro všetky našli v magmatickom jadre Zeme. Ale keď sme chceli hľadať písmená a texty Starého zákona, tak sme ich museli hľadať aj na inom mieste. Teda vlastne boli na dvoch miestach a možno budú ešte na ďalších miestach podľa toho, kto s knihou určitým spôsobom manipuloval.

Ako budeme označovať získané informácie o info polia?

V prvom rade ku každej informácii z informačných polí dodáme zemepisnú šírku a dĺžku. Tak isto napíšeme označenie, či je to západná alebo východná pologuľa. K tomu pre lepšiu koordináciu aj blízke územie. Tak isto pridáme údaj o tom, či je informačné pole pod zemským povrchom v rozpätí 6 000 km. To je vzdialenosť od povrchu do magmatického jadra Zeme. Tak isto pridáme údaj o tom, kde sa prípadne nachádza nad povrchom Zeme do výšky 100 000 km.
Tak isto sa chystáme pridať aj údaj o vzdialenosti k niektorej hviezde, k niektorému súhvezdiu, galaxii. No musíme si na to vyčleniť čas. Bolo by rozumné, aby sme to takto urobili. Zvýšila by sa profesionalita tohto druhu ezoterického prieskumu a lepšie si uvedomíme kozmické vzdialenosti.

Aká je množina info polí?

Celkovú množinu info polí tvoria všetky informácie o zvieratách a ľuďoch za celú existenciu planéty Zem. Začína sa to smrťou prvého zvieraťa. Rastliny nezapíšu o sebe žiadne info polia v kozme. Za živočícha tu budeme považovať bunku, ktorá sa už dokáže pohybovať pomocou nejakého biologického zariadenia napríklad bičík na tele. Tak isto bunka má ústny, prijímací a vylučovací otvor. Napríklad rastlina sa nedokáže sama pohybovať a musí to za ňu spraviť určitý živel ako je voda, vietor a podobne. Teda množina pod názvom info pole obsahuje určitú časť informácií o živote ľudí a zvierat. Neobsahuje všetky informácie, niečo zostalo v množine kostí, v množine predmetov, v množine živých objektov. Teda keby sme chceli úplne vrcholovú množinu, tak by musela obsahovať vlastne podmnožinu kostí, podmnožinu objektov, podmnožinu živých objektov, podmnožinu info polí. Teda pokiaľ chceme mať neredukovaný prístup k spomienkam zvierat a ľudí celej histórie ľudí, tak nám nepostačia iba info polia v kozmickom priestore.

Aký je elementárny prvok info polí

Elementárnym prvkom množiny plnej podmnožín je spomienka, ktorá vznikla aktivitou človeka a zvieraťa. Napríklad človek niečo robí a uloží si o tomto dianí informáciu do pamäte neurónov alebo živých kostí vo vlastnom tele. A toto budeme považovať za elementárny prvok množiny info poľa.

Aké budú podmnožiny info poľa

Podmnožiny info polí sa budú deliť na podmnožinu ezoteriky, liečiteľstva, psychoterapií a všetkého, čo by mohlo súvisieť s duchovným svetom človeka. Druhou podmnožinou budú informácie v informačnom poli, ktoré majú pre ezoteriku druhoradý a nepodstatný vzťah.

Ako budeme prezentovať výskum info polí

Na prezentáciu sme vytvorili v prvom rade internet. Zaviedli sme špeciálnu sekciu Výskum. Zatiaľ tu zverejňujeme teoretické články o vedeckom spôsobe myslenia a konania. Ďalej sme zaviedli ako trvalú súčasť každej meditácie, zasvätenia, ale aj seminárov prezentáciu výskumu info polí aj s udaním potrebných koordinátov.

Úroveň vzniknutých problémov

Prvé problémy pri prieskume info polí vytvorili zistenia o tom, že s info poliami sa dá manipulovať pomocou ľudskej mysle. Teda info polia možno premiestňovať a tiež špeciálne kódovať, aby neboli bežne dostupné.

Pridaj komentár