Koncentrácia na vonkajší svet. Koncentrácia na svet vonku cez choré zmyslové orgány. Koncentrácia dovnútra tela cez zmyslové senzory. Koncentrácia dovnútra iba cez šedú kôru veľkého mozgu. Koncentrácia do vonkajšieho sveta z neurónových oblastí veľkého mozgu.

Bežne sa koncentrujeme do vonkajšieho sveta cez zmyslové senzory ako sú oči, uši, povrch jazyka, nosná sliznica, povrch kože. To je normálna koncentrácia na všetko okolo od povrchu kože a ďalej od kože všetkými smermi. Je to klasické vnímanie vonkajšieho sveta u štandardného jedinca.

Potom tu je stav rôznych druhov poškodenia nielen zmyslových senzorov, ale aj ďalších oblastí v tele ako sú hlava, pečeň a iné oblasti. Tu nastáva proces skreslenia vnímania vonkajšej reality a niektoré osoby tieto poruchy tela a duše využívajú na veštecké vnímanie toho, čo dnešnému človeku so zdravými zmyslami, zdravým telom a psychikou nie je dostupné. V podstate ich nadštandardné schopnosti stoja na patológii a trvalým využívaním vedú k ešte ďalšiemu poškodzovaniu a psychickému zlyhaniu. Takáto dotyčná osoba prestane reálne vnímať to, čo vnímajú ostatné osoby a psychiatria ju neminie.

Aby si osoby pri výcviku nepoškodili zmyslové senzory je potrebné, aby vnímali realitu vo vnútri seba a v okolí výhradne cez výcvik zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. Teda pri výcviku je potrebné blokovať aktivity zmyslových senzorov a aktivizovať časti šedej kôry veľkého mozgu. Pri sluchu je to spánkový mozog, pri čuchu predný mozog, pri zraku zadný zrakový mozog, pri všetkom druhu pohybu a sem patrí aj hmat treba využiť šedú kôru veľkého mozgu. Pri jazyku zase senzorický mozog medzi stredným a temenným mozgom. Tu sa koncentrovať a tu vytvoriť základ pre ezoterické zmysly vychádzajúce priamo zo šedej kôry veľkého mozgu. Teda naštudovať si anatómiu zmyslov z medicínskych knižiek, potom si treba vedieť dobre predstaviť zmyslové senzory a ich prepojenia na zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Teda vizualizácia, predstavivosť, potom koncentrácia na šedú kôru veľkého mozgu z očných senzorov. A to je jediná a posledná koncentrácia v oblasti ezoteriky. Slúži iba na vytvorenie a aktivizovanie šedej kôry veľkého mozgu. Ďalšie použitie zmyslových senzorov je nežiaduce a zbytočne by poškodzovalo zdravie a psychiku. A to moderný ezoterik nerobí.

Po štúdiu anatómie, jej zapamätaní a vizualizácii zo spomienok sa ezoterik koncentruje do šedej kôry veľkého mozgu a tu sa znova a znova usiluje vytvoriť nové zmyslové centrá na báze vešteckých výkonov. Naučí sa prepnúť šedú kôru veľkého mozgu do stavu prírodného človeka šamana. Nerobiť ezoteriku v neurónoch, keď človek logicky myslí a koná. Vždy prepnúť do psychiky prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Vlastne do tejto oblasti sa robia aj zasvätenia. Školený ezoterik sa pred zahájením ezoterických výkonov vždy prepne do vedomia prírodného človeka, pravekého človeka alebo do vedomia zvieracieho. No v pravekom vedomí sa nedajú previesť magické prenosy schopností na zasväcovanú osobu. Tie sú možné iba vo vedomí prírodného šamana.

V dnešnom civilizovanom vedomí však o ezoterike mimoriadne logicky premýšľa. Na duchovnú cestu a veštecké výkony používa prepnutie neurónov do vedomia prírodných ľudí šamanov. A toto treba dôrazne dodržiavať z dôvodu fyzického a psychického zdravia. A tak isto nerobí koncentráciu do neurónov prírodného vedomia cez oči, ale cez zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej.

Po prieniku do veľkého mozgu, kde sa nachádzajú neurónové oblasti a v nich zmyslové centrá, je potrebné trvalým cvičením vybudovať mechanizmus vešteckého vnímania. Všetko sa deje v prírodnom vedomí šamanov. Sugerácia neviem čítať a písať a normálne premýšľať. Som sugeratívne súčasťou každého zvieraťa a každého stromu. Nikdy necvičiť a nebudovať veštecké zmyslové centrá v klasickom ľudskom vedomí. Treba skoro všetku ezoteriku robiť v prírodnom vedomí šamanov a vždy sa z nej vracať.

Pravidelným nácvikom zmyslových centier vo veľkom mozgu sa dosiahne základná schopnosť k vešteckým výkonom, ktoré sú spojené do rôznych ezoterických a tiež vešteckých stavov. Uvediem tu všetky veštecké stavy, ktoré by sa mal naučiť ezoterik ovládať:

1. Nácvik stavu klinickej smrti z jednotlivých časti veľkého mozgu a info polia mŕtvych ľudí a zvierat po ich smrti. Ide o prepojenie zmyslových centier a to vešteckým spôsobom do veľkého mozgu, kde si stíšením, skľudnením a sugeráciou klinickej smrti preskupíte neuróny a otvoríte špeciálny energetický obal. Pripomína to igelitové vrecko naplnené vodou a vhodené do vody. Potom máte možnosť prenikať do dimenzie, ktorá obsahuje spomienky ľudí a zvierat.

2. Nácvik stavu klinickej smrti a prepojenia na kosti vlastného tela a vnímanie anjelov Zeme vo svete mŕtvych ľudských spomienok. Teda zmyslové centrá spojiť s klinickou smrťou a odtiaľ vnímať mŕtve spomienky anjelov, ktoré vytvorili prírodní šamani, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom.

3. Nácvik stavu schizofrénie – mozoček a stredný mozog. Ide o prepojenie zmyslových centier veľkého mozgu v prírodnom vedomí na stav, pri ktorom sa úplne odosobníte, zabudnete, kto ste a kde bývate. Zároveň koncentrácia do mozočku v zadnej časti hlavy a stredného mozgu v strede hlavy. Tieto dve oblasti prepojíte koncentráciou a pomyslíte si na osobu, ktorú chcete veštecky ošetriť. Zároveň koncentrácia do hormonálnych žliaz a cez magnetizmus Zeme presun do diagnostikovanej osoby, aj keď je kdekoľvek vzdialená. Naspäť a vložiť do mozočka a tu si dotyčnú osobu predstaviť. Pocítite jej kópiu v mozočku a odtiaľ túto predstavu cez zrak pretlačíte pred seba do kresbičky postavičky pred sebou.

4. Nácvik stavu schizofrénie – mozoček, stredný mozog, okostica a magmatické sily v človeku. Znovu prepojenie mozočku a stredného mozgu. Odosobnenie. Stiahnuť do seba predstavu inej osoby a tentokrát v nej vycítiť prietok magnetických energií z magmatického jadra Zeme.

5. Nácvik schizofrénie – potné žľazy a vnímanie psychoenergie ľudí z ich konania v daných priestoroch a objektoch. V tomto prípade znovu prepojenie mozočku, stredného mozgu a potných žliaz. Nasatie viacerých ľudí cez mozoček do seba a vyciťovanie ich psychoenergií, v ktorých je uložený pocit pozitívnosti a negatívnosti.

6. Nácvik stavu schizofrénie – mozoček, stredný mozog, ganglie svalov a vnímanie aury. V tomto prípade ste schopní pociťovať magnetizmus ľudského tela a jeho vytekanie do aury.

7. Nácvik stavu schizofrénie, čo je odosobnenie a cítenie sa ako iná osoba. Prepojenie mozoček a stredný mozog, potom stav nacvičenej klinickej smrti. V predstave človeka v sebe môžete veštecky vnímať všetky podvedomé pochody.

8. Nácvik stavu schizofrénie, čo je odosobnenie a cítenie sa ako iná osoba. Prepojenie mozoček a stredný mozog, potom stav nacvičeného koncentrovania sa do hormonálnych žliaz ako je hypofýza, epifýza, štítna žľaza, podžalúdková žľaza, nadobličková žľaza a pohlavná žľaza. Z tohto stavu vycítite z predstavy osoby v sebe, či je prepojená psychicky do zápisov o jej živote v magnetických poliach, ktoré vyvierajú z magmatického jadra Zeme.

9. Nácvik stavu koncentrácie do ganglií hormonálnych žliaz a svalov a zápisy o živote ľudí a zvierat v magnetických záznamoch magmatického poľa Zeme. Ide o veštecký prienik do magnetických zápisov magmatického jadra Zeme. Všetko o človeku a zvieratách celej histórie sa zapisuje ako energetický záznam do magnetických polí Zeme a je veštecky nadaným alebo cvičeným osobám k dispozícii.

10. Nácvik stavu koncentrácie do ganglií hormonálnych žliaz a lymfatických uzlín a presun magnetických zápisov o ľuďoch na iné miesto. V predchádzajúcom prípade ste sa naučili vyhľadávať magnetické záznamy v magmatickom poli Zeme. To ide od stredu Zeme cez celú zemeguľu až v celej slnečnej sústave. Potom sú až príliš slabé. V tomto stave môžete magnetické záznamy presúvať do seba alebo do iných ľudí. Magnetické zápisy sú uložené chaoticky a ich uloženie nemá žiadny poriadok. Najlepšie sa to číta, keď pôjdete do prírodného vedomia sugeráciou, že neviete čítať, písať a premýšľať a cítite sa ako strom alebo zviera.

11. Nácvik stavu koncentrácie do ganglií krvného riečišťa a otvorenie plastického priestoru. Presun koncentrácie týmto priestorom. V tomto prípade dosiahnete obrovskú priestorovú plastičnosť. Všetko ako keby ste prežívali osobne a bezprostredne.

12. Nácvik koncentrácie do rezonujúcich hlasiviek do všetkých stavov a to klinického, schizofrenického, mediálneho, kozmického. V tomto prípade sa naučíte veštecký výkon do mikrosveta protónov, neutrónov a pozitrónov cez rezonancie a vibrácie. Je to vlastne psychicko – veštecký výkon do mikrosveta. Nečakajte, že v tom svete iba tak niečo uvidíte. Musíte to, čo v tomto sektore sveta cítite, spojiť s vešteckým vyťahovaním predstáv zo spomienok.

13. Nácvik koncentrácie kozmického vedomia do hormonálnych ganglií a ganglií orgánov a následne psychický prienik do kozmického priestoru. V tomto prípade prevediete výcvik prieniku časti psychiky do kozmického priestoru. Ide o prienik psychický a tiež vyžaduje veštecký výkon. Pokiaľ do takéhoto priestoru preniknete, tak je zase naivné myslieť si, že tu niečo iba tak uvidíte. Môžete tu niečo cítiť, ale vždy k tomu alebo do toho treba priradiť vhodné obrázky z pamäte. Inak nič neuvidíte a budete zbytočne sklamaní.

14. Nácvik kozmické vedomie, dutiny tela a klinická smrť. V tomto stave sa prebúrate k info poliam mŕtveho národa, ktorý zahynul. Tieto polia sú staré viac ako 1miliardu pred naším letopočtom.

15. Nácvik stavu kozmického vedomia a klinickej smrti a následne prienik ku kozmickým anjelom vo svete mŕtvych. Ich výskyt je na povrchu Zeme. Ich veľkosť je až 100 000 km, prechádzajú celou atmosférou.

16. Nácvik prieniku do vlastných spomienok a podvedomia cez vlastnú nervovú sústavu pomocou blikania, kmitania a vibrovania. Dobre si naštudujte obrázky nervovej sústavy. Potom sa skoncentrujte na oblasť výskytu nervstva.

Pridaj komentár