Teoretické poznatky. Metodika nezávislého. Metodika meditačnej skupiny. Metodika pre všetkých. Praktické skúsenosti. Meditačná prax. Samoliečiteľstvo. Medicínsky vzdelaný ezoterik. Psychológ ezoterik. Psychiater ezoterik. Historický ezoterik.

V tomto príspevku sa chcem venovať problematike duchovej cesty z hľadiska metodologického. Ide o to, aby som sa zamyslel zodpovednejšie nad možnosťou, ako a akými spôsobmi je možné realizovať duchovnú cestu. Budem sa zaujímať podrobnejšie nad duchovnou cestou viacerých velikánov ezoteriky a budem skúmať, čo všetko na tejto ceste absolvovali či už na teoretickej, alebo praktickej úrovni. Budem sa zaujímať, či mali žiakov a svojich priaznivcov a ako ich viedli na duchovnej ceste. Budem sa venovať a skúmať metodiku rôznych ezoterických skupín a ezoterických škôl.

Tak isto sa budem usilovať o prepojenie klasickej školskej metodiky a prostriedkov výučby. Budem sa snažiť vytvoriť ucelenú metodiku duchovnej cesty a v tejto metodike nájsť všeobecné zákonitosti, ktoré je vhodné dodržať, aby duchovná cesta do vnútra vlastnej duše nestratila zmysel a zašla čo najďalej a najhlbšie.

Veľmi dobre si uvedomujem mechanizmus výučby na základných, stredných, ale aj vysokých školách. Tak isto si uvedomujem možnosť ďalšieho špeciálneho štúdia a dosahovania určitých titulov. Na základnom stupni je v klasickom školstve vytvorený určitý systém, ktorý musia dodržiavať všetky školy a je absolútne jedno, či je to škola štátna, súkromná alebo náboženská. Dokonca je vytvorená sieť školských inšpektorov, ktorí kontrolujú, ako sa dodržiava úroveň dohodnutých pravidiel, a tak isto, aká je úroveň učiteľov jednotlivých predmetov. Tento mechanizmus dovoľuje udržať určitý nutný štandard vzdelania. Teda v metodike duchovnej cesty bude potrebné zistiť a pevne stanoviť, čo je bezpodmienečne nutné teoreticky a prakticky zvládnuť, aby to malo slušné a solídne základy. Na strednej úrovni školstva je tak isto dohodnuté, čo sa musí učiť na všeobecnej úrovni a čo je špecifikom strednej školy, ktorá sa už viacej zameriava na určitú špecifickú oblasť. Napríklad máme strednú zdravotnú školu a na duchovnej ceste by mohla byť stredná snová škola. Potom je tu vysoké školstvo, ktoré umožňuje získať ešte vyššiu odbornosť. Máme napríklad medicínu ako vysokú školu. Na duchovnej ceste by sme mohli mať vysokú školu všeobecných zákonitostí duchovej cesty. No to je zatiaľ z mojej strany iba teoretická úvaha.

Celkovo si to bude odo mňa vyžadovať, aby som sa do tejto problematiky pustil hlbšie a zodpovednejšie. Na druhej strane naplnením tohto zámeru môžem dať ezoterike ďalší punc serióznosti a základ na vybudovanie ezoterickej školy. Keď je možné mať kresťanské školstvo, tak prečo by jedného dňa nemohlo byť aj ezoterické školstvo?

Stanovím si cieľ, v ktorom chcem podrobne preskúmať zákonitosti a slepé uličky duchovnej cesty. Potom sa budem usilovať o to, aby som vytvoril fiktívnu ezoterickú školu, ktorá musí rešpektovať metodiky klasického školstva a zároveň k tomu môže pridať ezoterické prvky.

Pridaj komentár