Venujeme sa megalitickej kultúre a megatilickým stavbám, ktoré sú rozptýlené doslova po celom svete.

Celkovo je v ezoterike potrebné hlboko sa venovať pravekým a prírodným ľuďom. Teda ezoterik si postupne počas 20 ročnej dennodennej aktivity prejde skoro všetky komunity pravekých a prírodných ľudí. Teda začína sa etnografiou o pravekom človeku a jeho jaskynnom spôsobe života. To iste platí o šamanských kultúrach a to všetkých oblastí na zemi. K tomuto štúdiu využite Wikipédiu a to hlavne anglickú verziu, a tak isto si z Wikipédie zoberte šamanský slovník v angličtine a vyhľadajte si vhodné videá na Youtube. Prípadne veľa zdrojov si nájdete na tomto webe. Hľadajte šaman, šamanstvo, praveký človek. Ezoterik v dnešnej dobe je aj mimoriadne vzdelaná osobnosť.

Nezabudnite celé roky pozerať, študovať a meditovať šamanské a praveké kultúry. Je tu zásada, že pokiaľ chcete byť v ezoterike špičkoví, je treba do svojich spomienok dostať obrovské množstvo informácií o pravekej a šamanskej kultúre. Ide o obrovské množstvá a nepodceňujte víťazstvo na základe objemu informácií uložených do mozgu.

Potom je tu potrebné mnoho rokov cvičiť a to hlavne magický spôsob myslenia, tranz a ďalšie šamanské tradície. Teda ide o oživenie šamanských tradícií vo svojom tele a mysli. Nie aby ste si to pomýlili s folklórnou tradíciou nejakej tej bubnovačky s kamarátmi v lese. Dajte si pozor na realizovanie šamanstva a tranzu iba ako relaxu a zábavy. Prípadne ako zdroja zabávania iných jedincov pod označením hamburgerák.

Poďme sa však venovať priamo tradícii neolitických kultúr po celom svete. Čím je tranz taký zaujímavý pre dnešného ezoterika? Hlavne tým, že je to jedinečná technika putovania ľudskej psychiky kdekoľvek v kozme a je to prostriedok psychického cestovania do sveta mŕtvych spomienok a aj sveta častíc. Samozrejme, bežný človek dnešnej doby nemá schopnosti psychopompov z doby neolitu. A ani v neolite nemali všetci jedinci tieto schopnosti. Schopnosť tranzu bola vyvinutá prirodzene u neolitického človeka na základe práce s kameňom: sekanie, brúsenie a leštenie kameňa, preprava kamenných blokov na výstavbu kultového miesta.

Neolitická stavba je špecifická, všetko sa robí rituálne a za účelom psychického prenikania neolitického človeka do kozmu, sveta mŕtvych a do seba samého. Nejde tu o stavby za účelom bývania. Nejde tu ani o stavby hospodárskeho charakteru. Tak isto tu nejde o hrobku. A nejde tu ani o miesto stretávania sa kmeňov na základe určitého sviatku. Pokiaľ sa kultové miesto používa na sledovanie hviezd, tak zase nejde o to, čo potrebujeme. Na toto si treba dávať pozor. Ide o čisto kultové stavby a ich podložie a všetko musí podporovať stavy tranzu v ľudskej mysli a tele.

Aby ste úspešne ovládli tranz, je potrebné v sebe pestovať stavy podobné brúseniu, lešteniu a prenášaniu kameňov. Aj v domácich podmienkach si tieto techniky môžete osvojiť leštením plôch kameňov. Teda takýmito jednoduchými cvičeniami sa postupne uvediete do tranzu. Samozrejme lešenie kamenných plôch sa robí vytrvalo mnoho rokov a neskoršie sa na toto šúchanie spomína v myšlienkach a s koncentráciou do svalov. Je dobre pracovať v kameňolome pri opracovávaní kameňa a jeho výbere a spracovaní. Poznám šamanských jedincov, ktorí v kameňolome počúvali celé dni drvenie kameňa v obrovských lomových drvičkách. Prípadne sa pozerali celé týždne na ťažbu v lome. Dobrá je aj práca kamenára pri obnove niektorého hradu. Skúste nepodceniť takúto oblasť výcviku. Navodzovanie stavu, keď brúsite, sekáte a premiestňujete kamene je základom tranzu. Toto je najsilnejšia forma tranzu. Nedoporučujem navodzovanie tranzu pomocou rôznych rastlinných drog. Je to nezákonné a poškodzuje to zdravie.

Tranz je v zásade jednoduchá záležitosť, myseľ ezoterika sa uvedie do stavu práce s kameňom. Koncentrácia na tieto predstavy a koncentrácia do svalstva tela je nutná a potrebná počas celého tranzu. V organizme sa hromadí kysličník uhličitý a tiež aj kyslík. Tranz stupňujete do momentu pocitov kŕčov. Nedoporučuje sa ísť ďalej, aby ste nechytili z prebytku kyslíka celotelový tranz. V nastávajúcich kŕčoch ochranné systémy človeka vypínajú všetko a osoba upadá bezvládne na zem. Tieto stavy môžete dnes sledovať v taoistických rituáloch z Číny, kde za osobou, ktorá sa tranzuje a odpadne, stojí pomocná osoba, ktorá ju zachytí, aby si neublížila. Nevhodne prevedený extra silný tranz poškodzuje zdravie a môže viesť k smrti. A tak tieto cvičenia vám nedoporučujem realizovať a keď ich cvičíte, tak na osobné riziko.

Poznám viacerých jedincov, ktorý šamanský tranz používajú na ovládanie poškodeného mozgu a zdecimovaných psychických reakcií. Na určité obdobie im táto technika pomôže, ale zhoršujúci sa stav mozgu a psychiky vyžaduje stále dramatickejší tranz a to už potom poškodzuje chémiu tela a človek sa rýchlo zničí. Rozumný tranz pri práci navodený tranzovými odrhovačkami je celkom dobrá vec. Ale chce to udržať mieru veci a zdravý rozum.

Pozeráte znovu a znovu videá o kultových stavbách neolitu. Navodzujete si stavy práce s kamenným materiálom. Vo svojej mysli si vždy upravíte pozeranú kultovú stavbu a to tak, aby vyvolala tranzový stav. Cvičíte celé roky a vytvárate trvalo vo svojom mozgu schopnosť tranzovať sa. Samozrejme, toto je základ psychického prieniku do seba, do reálneho kozmu okolo nás, do reálnych častíc. Pozor na prieniky iba do predstáv o kozme a časticiach. Prípadne vytvorených psychoenergetických objektov. Vaše podvedomie, čo je asi 70 % neurónov, vás bude klamať a snažiť sa vás dostať do prieniku do predstáv a nie do skutočného kozmu a častíc. Iba 30 % neurónov je na vašej strane a obsahuje vaše ciele a ambície a tvorí vašu vedomú časť psychiky.

Naučiť sa tranz je jedna vec, ale je potrebné prerobiť časť neurónov zadného zrakového mozgu na to, aby to boli schopné rozkódovať a racionálne vnímať. A to chce školenie mozgu a priamo v šedej kôre na povrchu veľkého mozgu. Ide o vrstvičku o hrúbke povedzme jedného mm a tu kdesi treba vytvoriť novú schopnosť vnímať tranzom prinesené informácie z kozmu a častíc alebo svojich buniek. Veštecké výkony treba cvičiť pomocou kyvadielka cez svaly a to reakciou svalov na dobré a zlé veci pre vás. Patrí sem aj cvičenie s tarotovými kartami a budovanie špeciálnej schopnosti na mimozmyslové vnímanie prinesených zážitkov z tranzových stavov. Je viacej ezoterikov, ktorí ovládajú tranz, ale neovládajú veštecké techniky vnímania sveta a to priamo šedou kôrou mozgovou. A to je najväčší problém. Pokiaľ ezoterik preniká do reálneho kozmu, tak cvičí veštecké techniky a vzdeláva sa v astronómii, ktorá je o kozme. Pokiaľ ezoterik preniká do častíc, tak cvičí veštecké schopnosti a zároveň študuje kvantovú fyziku. Horšie je už vnímanie sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Tu si musí ezoterik časom a rokmi vybudovať schopnosť vnímať procesy vo svete mŕtvych čo najreálnejšie. A to chce serióznosť a úctu k pravde a nepodľahnúť vlastným bludom a neserióznym fantáziám. A tak isto je problém vnímať kontakt s organickým životom v kozme a vyžaduje seriózne vnímanie, ako vyzerá tento organický život. Nie všetok život kozme sa podobá na zelených mužíkov. Tak isto je extra problém pri tranze prenikanie za hranicu 100 umocnené na + 300 km. Svety za touto hranicou sú tak odlišné nášmu, že je nemožné ich ľudským mozgom reálne postihnúť a tak ezoterik si ich nevysvetľuje, ale iba prijíma a ukladá do svojich spomienok ako tušenie niečoho a nič konkrétne. Skúste v tomto smere zostať seriózni a s triezvou mysľou.

Pokiaľ chcete reálne vnímať to, čo nájdete tranzovým stavom v hlbočinách kozmu, treba si vybudovať inú schopnosť typickú pre neolitickú kultúru a to je kolektívne vedomie, a teda premostenie vlastného mozgu na iné mozgové kapacity a takto navýšiť svoj intelektuálny potenciál. Ale to chce zvládnuť židovskú kabbalu v zadnej časti mozgu pod označením mozoček a k tomu ovládnuť stavy osôb, ktoré majú viac ako 70 rokov a ich spomienky sú už čiastočne odpojené od neurónov. Spomienky sú uložené na špecifických časticiach, ktoré počas života produkujú miktrotubuly v neurónoch a ich feritové jadrá. Tieto časticové objekty sa po smrti odpoja od človeka a skončia vo svete mŕtvych, respektíve ho vytvárajú. Ezoterik dosiahne tieto stavy a z týchto stavov neustále vyteká špecifická energia, ktorá sa cez mozoček formuje do nano bubliniek a tie sú schopné plniť určité jedinečné úlohy voči iným mozgom. A toto je cesta premostenia mozgov iných jedincov s vaším mozgom. Jednoducho sa to napíše, ale horšie sa to už vybuduje vo vašom mozočku. A tu je potenciálna možnosť vnímať ako tak reálne aj procesy v kozme za hranicou 100 umocnené na 300 kilometrov.

Neolitické megality na Malte
http://www.youtube.com/watch?v=Y_gNIzMi63w
http://www.youtube.com/watch?v=GxA4VHkxjSw
http://www.youtube.com/watch?v=pIKxRGpx08s
http://www.youtube.com/watch?v=jvZDROxJnXU
http://www.youtube.com/watch?v=olC-j6lIKjQ
http://www.youtube.com/watch?v=kWlYvbY_R5c
http://www.youtube.com/watch?v=fXBBmJx0JDU
http://www.youtube.com/watch?v=V9AITdjfjHI
http://www.youtube.com/watch?v=p_YfOdRmEQE

Megality v celom Anglicku
http://www.youtube.com/watch?v=bXDjISHXqJA&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=Rb7za4v5ZHo&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=IOkEgwJg8uI&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=heWSzUtkN_g&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=5ckFjEQC16I&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=5yz0xNkMmAI&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=U2FgjtyHh7s&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=-dhw5ba7U-I&list=PL93B4C…
http://www.youtube.com/watch?v=2vJ_VOcVLnE&list=PL93B4C…

Európske kamenné megality
http://www.youtube.com/watch?v=mEU30RxSjSM
http://www.youtube.com/watch?v=de4kOrOaNyI
http://www.youtube.com/watch?v=uUsI8WusxSU&list=PL8pyBW…
http://www.youtube.com/watch?v=-5qqHBtXSf0
http://www.youtube.com/watch?v=oiuAipo6M8I
http://www.youtube.com/watch?v=bY_J5NrUNeE
http://www.youtube.com/watch?v=qtNW2T_I6FU
http://www.youtube.com/watch?v=DKZQoMvlFmQ
http://www.youtube.com/watch?v=09l83u7tsEg
http://www.youtube.com/watch?v=tw05wQ_xWCQ

Megality v Peru a celkovo v Južnej Amerike
http://www.youtube.com/watch?v=dNqucKn2sD8
http://www.youtube.com/watch?v=mTRTPYzQ8mU
http://www.youtube.com/watch?v=QwOoTZegLyE
http://www.youtube.com/watch?v=wiJ9MEVQsDo
http://www.youtube.com/watch?v=XdHTM4jzEyw
http://www.youtube.com/watch?v=uaCjZ2Bb4V8

Megalitické stavby a tranz ezoterika
http://www.youtube.com/watch?v=TX3Oirp9YO8
http://www.youtube.com/watch?v=PytPiVOPvw4
http://www.youtube.com/watch?v=a5LN4Ev1O_s
http://www.youtube.com/watch?v=5ImTuVI9lhc
http://www.youtube.com/watch?v=Vv_bF2Y3n_0
http://www.youtube.com/watch?v=991KwUHabXo
http://www.youtube.com/watch?v=rfuG3VS5IFg
http://www.youtube.com/watch?v=zCctkFSTqqc
http://www.youtube.com/watch?v=ulpQqzO2EFA
http://www.youtube.com/watch?v=bpJp_AK5-dU

http://www.youtube.com/watch?v=u9UHPxtgLE0
http://www.youtube.com/watch?v=_rk9oo2WN1Y
http://www.youtube.com/watch?v=C_vm5rhAAfw
http://www.youtube.com/watch?v=2_I8D0satdQ
http://www.youtube.com/watch?v=dX-y0y9sI-g
http://www.youtube.com/watch?v=efScylTMeLk
http://www.youtube.com/watch?v=jTEh-6eWe6s
http://www.youtube.com/watch?v=zqrcoXcLTgE
http://www.youtube.com/watch?v=ck5EY79dgAE
http://www.youtube.com/watch?v=bOk42MumxyA

Neolitické stavby po svete
http://www.youtube.com/watch?v=gVuRhJcO6HE
http://www.youtube.com/watch?v=8IcuzPt4BsM
http://www.youtube.com/watch?v=P20gR41T3oo
http://www.youtube.com/watch?v=8j9uHyDSH0s&list=PL28753…
http://www.youtube.com/watch?v=gWa6a5vuz48&list=PL28753…
http://www.youtube.com/watch?v=2Zi9jgmE6LI&list=PL28753…
http://www.youtube.com/watch?v=2AiMrc8PSvo&list=PLrwDsA…
http://www.youtube.com/watch?v=E8boCzAWkUE&list=PLD3969…
http://www.youtube.com/watch?v=07nZCMTINkg&list=PLDE817…
http://www.youtube.com/watch?v=5wsG1ZJaGMc&list=PLA9BEE…
http://www.youtube.com/watch?v=rRBHsmfteQ0
http://www.youtube.com/watch?v=YV-a32aseCY
http://www.youtube.com/watch?v=VnJcD-b-E6I
http://www.youtube.com/watch?v=7Hp2Qgxr30o&list=PL87C15…
http://www.youtube.com/watch?v=9JXCytpDStw&list=PLILQNh…
http://www.youtube.com/watch?v=-vDhX9_EMHY

Machu Picchu ako megalitická stavba
Jedinečná oblasť pre nácvik tranzu a prieniku do hlbočín kozmu. Celé Machu Picchu je skvost neolitickej kultúry a prieniku ľudskej psychiky do kozmu
http://www.youtube.com/watch?v=SJua07tmtDs
http://www.youtube.com/watch?v=U5PBBf7uSC0
http://www.youtube.com/watch?v=-Ot7bmgwXg4
http://www.youtube.com/watch?v=fcaq71PE5xs
http://www.youtube.com/watch?v=sB3e8q-9-cU
http://www.youtube.com/watch?v=reNR3mO8olk
http://www.youtube.com/watch?v=ZyeSBOxJiFA

Svet neolitu a ich stavieb po svete
http://www.youtube.com/watch?v=YFoWQWmdJkg#t=101
http://www.youtube.com/watch?v=OEGOtap8beQ
http://www.youtube.com/watch?v=KPhhnXBWulA
http://www.youtube.com/watch?v=LStepXpe8GQ
http://www.youtube.com/watch?v=N09SX3AbZb0
http://www.youtube.com/watch?v=Q6ScL9Cdwuk
http://www.youtube.com/watch?v=odGD6khOP-A
http://www.youtube.com/watch?v=3TH2CJeu3ns

http://www.youtube.com/watch?v=ky_FxkBrKFk
http://www.youtube.com/watch?v=JElDe5co5W8
http://www.youtube.com/watch?v=yB0OXc6LnN4
http://www.youtube.com/watch?v=nG9eG5Kgi8A
http://www.youtube.com/watch?v=vPwYtLk3KG4
http://www.youtube.com/watch?v=p_YfOdRmEQE
http://www.youtube.com/watch?v=ambb7svcTQk
http://www.youtube.com/watch?v=WN39wWn3HM0

http://www.youtube.com/watch?v=YLe5v38v2j0
http://www.youtube.com/watch?v=TiUhzYN4cKY
http://www.youtube.com/watch?v=62cayN5CIRk
http://www.youtube.com/watch?v=9P67xA5hxgg
http://www.youtube.com/watch?v=ARmQIjTU6P4
http://www.youtube.com/watch?v=LpdU1HRTHss

Neuróny v 3D perspektíve
Máme tu sériu videí o neurónoch a čo všetko obsahujú. Ezoterik sa pozeraním videí vzdeláva a zároveň sa psychicky učí prenikať do tohto systému vo svojom tele. A tak to realizujte aj vy.
http://www.youtube.com/watch?v=JQEiux-AOzs
http://www.youtube.com/watch?v=sX87g3AHIbc
http://www.youtube.com/watch?v=hoJxgOdW3-Y
http://www.youtube.com/watch?v=5ICs3n60M_0
http://www.youtube.com/watch?v=rWMHnz8fRdk
http://www.youtube.com/watch?v=5CqOi7W-lP8
http://www.youtube.com/watch?v=A2H-xHpL74c&list=PL4zWoY…
http://www.youtube.com/watch?v=ebwd5baIQXY&index=2&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=k4SvOWy8x68
http://www.youtube.com/watch?v=tTg3aUWcn8o
http://www.youtube.com/watch?v=gURYlcuolnM

Chromozómy a ako fungujú
http://www.youtube.com/watch?v=FrievIM28No
http://www.youtube.com/watch?v=rwEKaYMTmC4
http://www.youtube.com/watch?v=JrdaEGwGu-w
http://www.youtube.com/watch?v=iDBStr8R32A
http://www.youtube.com/watch?v=lUESmHDrN40
http://www.youtube.com/watch?v=enJT7wbSoLQ
http://www.youtube.com/watch?v=COyxku-KL3I

Ďalšie neuróny v 3D
Pre ezoterika je dôležitá aj cesta do svojho vnútorného sveta a nesporne sa postupne treba dostať aj na túto úroveň. V prvom rade je to o objeme napozeraných obrázkov a videí. Potom je to o tom, aby ste sa k problematike neurónov vracali mnoho rokov a tak isto zvyšovali svoju odbornosť. Postupne si v mozgu budujete neurónové centrum na trvalý prienik k svojim neurónom. A potom treba zaujať aj liečiteľský prístup a dokázať ich udržať v dobrej kondícii. Ako? Tak to musíte vyskúmať a overiť, ako na to. Napríklad koloidnými minerálmi z Utahu a podobne.
http://www.youtube.com/watch?v=Ntenaz7Sf4k
http://www.youtube.com/watch?v=haNoq8UbSyc
http://www.youtube.com/watch?v=spQnopJVUXo&list=PLTq1dW…
http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk&list=PL39AC5…
http://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A&list=PL7A7CA…
http://www.youtube.com/watch?v=FZT6c0V8fW4
http://www.youtube.com/watch?v=0lV7voEfg1A
http://www.youtube.com/watch?v=3epzufJJqp4
http://www.youtube.com/watch?v=3uo5Q9Gl-Gg
http://www.youtube.com/watch?v=IHU6hyRm-yI
http://www.youtube.com/watch?v=pNaQ2HAj1rY
http://www.youtube.com/watch?v=mF7Vd5olw18
http://www.youtube.com/watch?v=3Q1Bo9pelxY
http://www.youtube.com/watch?v=PCI_GUHJJaY
http://www.youtube.com/watch?v=9iXoXzgmEXw

Nano technológia a ako si predstavovať fungovanie svojich buniek a orgánikov v nich, ale aj chemických látok v bielkovinách a aminokyselinách. Tieto videá sú dôležité pre dobré a logické vnímanie, ako funguje mikrosvet v ezoterikovi. Je dôležité prijať predstavy o nano svete ako základ fungovania vnútra buniek a v nich orgánikov, bielkovín, aminokyselín a nakoniec prvkov.
http://www.youtube.com/watch?v=RBjWwlnq3cA
http://www.youtube.com/watch?v=Q8tAj8A4pc0
http://www.youtube.com/watch?v=Q8tAj8A4pc0
http://www.youtube.com/watch?v=TPw9GiWuOyQ
http://www.youtube.com/watch?v=e8zn_mpJ_P4
http://www.youtube.com/watch?v=A7Dbc5uTny4
http://www.youtube.com/watch?v=sMdmOK9KFN8
http://www.youtube.com/watch?v=1nuQAT5lQMI
http://www.youtube.com/watch?v=-SwsMPnhWBg
http://www.youtube.com/watch?v=R-2Xw-GNkUQ&list=PL4QfrO…
http://www.youtube.com/watch?v=hGTvPFT6Fk4&list=PL4QfrO…
http://www.youtube.com/watch?v=wsWD5dJv2OE
http://www.youtube.com/watch?v=vjr7jw2oqLc&list=PL56770…

Pridaj komentár