Niekto by mohol namietať, čo má spoločné ezoterika s technologickými procesmi, automatmi a robotmi. Na prvý pohľad by sa zdalo, že nič. Pokiaľ robí ezoterik klasickú ezoteriku, ktorá sa nespája s medicínou, prírodnými a spoločenskými vedami, tak ho problematika technických vied nemusí nijako vzrušovať. Pokiaľ sa však chce stať profesionálnym ezoterikom, tak postupom času bude potrebné, aby sa začal technikou zaoberať. Hlavne to bude potrebné v tom momente, ako začne realizovať cestu dvojníkov. Teda ezoterik má za sebou aspoň 15 rokov aktívnej ezoteriky a ovláda všestranne nižšie stupne ezoteriky. Pokiaľ tak neurobí, bude jeho snaženie vo vrcholovej ezoterike málo úspešné.

Príchodom systému dvojníkov je potrebné navŕšiť aj svoje technické vedomosti. Systém dvojníkov je vlastne prechod psychiky ezoterika fungovať na časticovú úroveň. Pod časticovou úrovňou tu rozumie svet častíc, ako ho definuje vedecká fyzika častíc. Nejedná sa iba o predstavy častíc v spomienkovej podobe v pamäti. Ide o reálnu rovinu častíc, ktoré sú súčasťou atómových jadier a nielen ich.

Prechod na časticovú úroveň ide v ruka v ruke s preberaním psychiky a stavov osôb, ktoré majú nezhubne poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov. Ide o genetickú poruchu s návratom asi 600 miliónov rokov pred náš letopočet, kedy prechádzal naším súhvezdím systém magetara, alebo sem jednoducho nejako silne pôsobil. V súčasnosti sa magnetar ako reálny astronomický objekt pohybuje v najbližšom súhvezdí. Tento vplyv umožňuje organickému životu v kozme prenikať na časticovú úroveň a vnímať svet z roviny častíc, teda niečo ako duchovný rozmer fungovania organickej hmoty v kozme. Dá sa povedať, že tento úkaz sa v histórii kozmu málokedy vyskytuje. A aj preto je organická hmota v kozme málokedy vedená k duchovnosti a nadčasovosti.

Ezoterik si teda buduje psychický prienik na častice a k tomu potrebuje samozrejme zmeniť aj svoju psychiku a svoj spôsob uvažovania. A tak treba doškoliť intelekt práve hlbokým technologickým vedomím, ktoré má smer zaujímať sa aj o technologicky vyspelé systémy organickej hmoty UFO. Pod UFO tu treba rozumieť organický život v hlbinách kozmu, ktorý je kozmické vedomie ezoterika schopné psychicky kontaktovať. Nejedná sa tu o chorobné bludy lietajúcich tanierov a zelených mužíčkov.

Odporúčam každému, kto prejde do systému ezoteriky dvojníkov, aby sa venoval štúdiu mechatroniky a pochopil, ako vznikla a ako funguje ľudská technika. Tento smer mimoriadne dobre napomôže k rozvoju systému ezoteriky dvojníkov.

Mechatronika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mechatronika
Riadiace systémy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Riadenie
Analogické riadenie (podľa časových úsekov)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1zov%C3%BD_syst%C3%A9…
Binárne riadenie (Zapnuté – Vypnuté)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klasifik%C3%A1cia_po%C4%8D%C3%A…
Číslicové riadenie (implulzy)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1banie_laserom
Logické systémy (matematická logika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Logika
Sekvenčné systémy (za sebou idúce operácie UML, diagram, ontológia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sekven%C4%8Dn%C3%BD_diagram
Regulačné systémy (stabilizátor, regulátor)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Homeost%C3%A1za#Syst.C3.A9my_sp…
PCL (programovateľný automat)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovateln%C3%BD_logick%C3%…
Mechanické riadenie – prevody, prevodovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Redaktor:M2k/Riadenie_%28automo…
Elektrické riadenie – stykače, relé, vypínač, chránič
http://sk.wikipedia.org/wiki/St%C3%BDka%C4%8D
Kontaktné riadenie – rozdeľovač
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozde%C4%BEova%C4%8D
Programové riadenie – diagram, programovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4…
Elektromagnetické riadenie – elektrický motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
Pneumatické riadenie – Kompresor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kompresor_%28plyn%29
Logické riadenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Logika
Digitálne riadenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
Mechanické riadenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%A1_pr%C3%A1ce
Elektrické riadenie (relé)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%A…
Elektronické riadenie (tranzistor)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronika#Elektrick.C3.A9_a_e…
Pamäť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Po%C4%8D%C3%ADta…
Číslicová pamäť (ROM na čítanie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/ROM
Mechanická pamäť (dierna páska)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A4%C5%A5_%28po%C4%8D%C3%…
Optická pamäť (čiarový kód)
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciarov%C3%BD_k%C3%B3d
Magnetická pamäť (disk, páska)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_p%C3%A1ska
Polovodičová pamäť PROM (dióda)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_pam%C3%A…
http://sk.wikipedia.org/wiki/PROM
Pamäť RAM
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A4%C5%A5_s_priamym_pr%C3…
Programovateľné automaty (PA)
Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
Počítačová veda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta…
Informačné technológie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologi…
Technológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
Technika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technika
Teória informácií
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kódován
Automat
http://sk.wikipedia.org/wiki/Automat
Teória automatov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Automat_%28te%C3%B3ria_automato…
Automat – robot
http://sk.wikipedia.org/wiki/Robot
Priemyselný robot
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priemyseln%C3%BD_robot
Internetový robot
http://sk.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_robot
Programovanie robotov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Programovanie_robotov
Programovací jazyk AWL (príkazový jazyk)
Niečo ako Asembler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_symbolick%C3%BDch_adres
Strojový kód
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%BD_k%C3%B3d
Jednočipový počítač
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrokontrol%C3%A9r
Neumannova architekúra – páska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Neumannova_architektura
Harvardská architektúra – dierna páska – dierny štítok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardsk%C3%A1_architektura
Programovací jazyk ST (štrukturovaný text)
Niečo ako Pascal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
Programovací jazyk KOP (kontaktová schéma)
Grafická analógia s obvodmi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Programovate%C4%BEn%C3%BD_logic…
Knižnica FSB
Schéma obvodov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klopn%C3%BD_obvod
Funkcie
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%81rnos%C5%A5
Logická funkcia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%A1_funkce
Binárne kódovanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_k%C3%B3dov%C3…
Binárny súbor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rny_s%C3%BAbor
Hradlo – tranzistor
http://cs.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Písanie – ručné
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psan%C3%AD
Písací stroj – mechanický
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psac%C3%AD_stroj
Vstupné zariadenia – zoznam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vstupn%C3%AD_za%C5%99…
Klávesnica počítačová
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesnice
Diaľkopis
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnopis
Myš
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_…
Diaľkový ovládač
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dia%C4%BEkov%C3%BD_ovl%C3%A1da%…
Telegraf
http://sk.wikipedia.org/wiki/Telegraf
Operácia – hradlo (AND – OR – NOT – JA)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hradlo_AND
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hradlo_AND-OR-INVERT
Zoznam logických obvodov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_z%C3%A1kladn%C3%BDch_log…
Čidlá – senzory (mechanické, elektrické, digitálne)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Senzor
Časovače (hodinky mechanické, elektrické, digitálne)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casova%C4%8D
Čítače (mechanické, elektrické, digitálne)
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADta%C4%8D
PROM – pamäť, čo sa nevymazáva
http://cs.wikipedia.org/wiki/PROM
EPROM – pamäť, čo sa vymazáva a mení
http://cs.wikipedia.org/wiki/EPROM
Ultrafialové žiarenie na mazanie pamäte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99…
Snímač, senzor, receptor, prevodník, vysielač, meradlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADma%C4%8D
Signál
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
Kód
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d
Elektronika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronika
Merací prístroj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Merac%C3%AD_pr%C3%ADstroj
Meracie prístroje, druhy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Meracie_pr%C3%AD…
Snímače rýchlosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
Snímače napätia, sily, krútiaci moment, tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Manometr
Snímače tepla
http://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
Binárne snímače (mechanické na elektrické v diferencii málo – veľa )
http://sk.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lno-anal%C3%B3gov%C3…
Číslicové snímače (na digitálne údaje)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslicov%C3%A1_techni…
Kódové pravítka (Grayov kód – čiarový)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gray%C5%AFv_k%C3%B3d
Regulácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A1tor_%28technika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A1tor
Automatický regulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A1tor_%28automatizace%…
PID regulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/PID_regul%C3%A1tor
Parný regulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_regul%C3%A1tor
Regulátor vrtuľa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A1tor_vrtule
Wattov odstredivý regulátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt%C5%AFv_odst%C5%99ediv%C3%B…
Veličina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
Transformátor je tiež stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
Hodinky sú tiež stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodinov%C3%BD_stroj
Parný stroj je tiež stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_stroj
Varhany sú tiež stoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
Urýchľovač častíc je najzložitejší stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D_%C4%8D%C3%A1sti…
Jednoduché stoje sú páka, kladka, naklonená rovina, koleso, klin, skrutka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednoduch%C3%BD_stroj
Prehľad rôznych strojov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Stroje
Dynamo ako elektrický stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamo
Transformátor je tiež elektrický stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
Počítač je tiež digitálny stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4…
Tkací stroj a dierny štítok, dierna šablóna, dierny pások, magnetický pásik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tkanina#Tkac.C3.AD_stroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Brn%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADte…
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Brn%C3%A1_p%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_p%C3%A1ska
Z2 a Z3 počítač z asi 200 relátok, pamäť mechanická a vývoj 2 600 relátok, použitie
na počítanie dráhy balistických striel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A…
Šifrovací stroj za druhej svetovej vojny Engina a dešifrovací stroj z vákuových elektrónok, vákuová technika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enigma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vakuov%C3%A1_technika
ABC počítač na riešenie rovníc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_rovnice
MARK I. Obrázok prvého skutočného počítača
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Harvard_Mark_I_Computer_…
Automat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automat
Robot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robot
Obrábací stroj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1bac%C3%AD_stroj
CNC, NC stroj,PLC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovateln%C3%BD_logick%C3%…

Pridaj komentár