Venujeme sa vytvoreniu vhodného vedomia pre stav psychického prieniku ľudskej mysle na časticovú rovinu vo svojom fyzickom tele aj mimo neho. Každá úroveň duchovnej cesty vyžaduje určitý druh myslenia a konania.

Človek sa narodí a keby ho nevychovávali ľudia, tak by sa nestal človekom, ale zostal by myslením na úrovni zvierat. V dnešnej dobe sa môže stať, že dieťa počas svojho detstva nedostane dostatok ľudských podnetov a stane sa, ako sa odborne hovorí, sociálne zaostalé. Napríklad v rodine, kde sú rodičia alkoholici a nevyštudovali napríklad ani základnú školu. Teda rodíme sa bez základu, aby sme boli ľudia a svoju ľudskosť získavame prevažne výchovou od rodičov.

Pokiaľ do ezoteriky vstupuje bežný jedinec a chce ísť na vrchol ezoterického snaženia, je potrebné, aby sa určitým spôsobom vhodne vzdelal a to hlavne v medicínskych vedách. No zároveň začínajúci ezoterik preniká psychicky do svojho vnútorného sveta, spoznáva sám seba a stotožňuje sa sám so sebou. Na ceste vnútorného spoznania a identifikovania je potrebné, aby ezoterik nefantazíroval a všetky svoje zistenia o sebe overoval cez vedecké poznatky a skúsenosti. Na jednej strane nácvik stavov blízkych psychiatrickým pacientom a na druhej strane snaha o stále prísnejšiu rozumovosť. Ezoterik potrebuje na svojej psychickej ceste do svojho vnútra získavať nové schopnosti a to do určitej miery destabilizuje na čas jeho psychiku. Ale po čase vhodného tréningu sa všetko stabilizuje. Napríklad psychicky prienik do mozočku znamená destabilizáciou celej pohybovej sústavy. A to vyžaduje znalosť vhodných psychologických alebo psychiatrických terapií. V niektorých prípadoch je nutné na určitú dobu brať aj psychiatrické lieky. Samozrejme, tieto nevhodné psychické stavy nie sú psychiatrické ochorenia na základe poškodenia napríklad mozgu. Každý psychický prienik do určitej úrovni tela a psychiky vyplaví príznaky nejakej psychiatrickej poruchy. Paradoxne, aby ezoterik mohol na svojej duchovnej ceste napredovať, musí prenikať do orgánov a systémov tela. Pokiaľ je v danej oblasti skrytá chorobnosť, tak sa v plnej paráde objaví a treba ju zvládnuť. A preto je vhodné, aby ezoterik ovládal základy medicíny, liečiteľstva a psychohygieny.

Ezoterik má na duchovnej ceste ešte jeden problém a to, že si potrebuje budovať aj mimozmyslové schopnosti, čo si vyžaduje vytvoriť v neurónových oblastiach nové prepojenia. To zase narušuje štandardnú psychiku. Na jednej strane ezoterik musí získať mimoriadne schopnosti a to sa rovná otvoriť všetky psychiatrické stavy a cvičiť ich a potom ovládnuť. Samozrejme, že otvorenie chorôb psychiky nie je také dramatické ako pri štandardnom psychiatrickom ochorení. Nácvik má slabší priebeh psychického ochorenia.

Zložitejšia situácia nastáva, keď má osoba skrytú psychickú alebo psychiatrickú poruchu a túto treba na duchovnej ceste prekonať, inak sa nedá ísť do hlbších rovín ezoteriky. Napríklad skrytá forma autizmu. Ezoterik nedokáže ovládať stav svojho vnútorného sveta a odmieta akceptovať reálny stav vecí. Osoba nie je schopná odstrániť svoje psychické nedostatky ako lenivosť pri cvičení. Ezoterik potrebuje schopnosť neustále budovať mimoriadne logickú myseľ vedeckého charakteru. Čím hlbšie do duchovného sveta ezoterik preniká, mám tu na mysli systémy a orgány tela, bunky, chromozómy, gény, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy a nakoniec častice, tým potrebuje inú myseľ a iný spôsob myslenia ako bežní ľudia.

Ezoterik prenikne psychicky do svojich orgánov, buniek a potrebuje k tomu medicínske vedomie. K medicínskemu vedomiu a vzdelaniu potrebuje mimozmyslové vnímanie, kde prenikol a to pomocou výcviku časti neurónov zadného zrakového mozgu. Teda niečo na spôsob veštenia.

Ezoterik prenikne do atómov vo svojom tele a mimo neho a otvorí sa mu psychicky prienik do sveta mŕtvych spomienok. Výcvik sa robí nácvikom raného štádia klinickej smrti. A znovu je potrebné vybudovať mimozmyslové sledovanie týchto udalostí. Ezoterik bude zahltený prívalom množstva informácií z tejto línie existencie. Ezoterik spozná spomienky organickej hmoty na časticiach a je potrebné prehodnotiť svoj pohľad na svet a dianie v ňom.

Ezoterik aktívne preniká mimo svoje telo do priestoru kozmu a to mimoriadne hlboko. Na rozdiel od astronómov preniká ezoterik do reálneho kozmu a nie do miliardy starých záznamov o kozme. Dobre sa vie, že tie informácie, čo idú z hlbočín, je niečo, čo už neexistuje a je to extrémne skreslené. Ezoterik pri psychickom prieniku nemá takýto problém, vstupuje do reálneho sveta a je potrebné, aby sa vzdelal astronomicky a zároveň v mozgu vytvoril nástroj na mimozmyslové vnímanie objektov a diania v kozme.

Ezoterik si otvorí systém dvojníkov a spozná silu kozmického objektu magnetar. Ezoterik prenikne na úroveň častíc. Tento prienik je najdramatickejšia premena ezoterika. Ezoterik potrebuje zásadne zmeniť pohľad na svet a k tomu potrebuje študovať kvantovú fyziku a začať chápať také veci, ako je reálne nekonečno, alebo chápať potenciál teologického učenia, ktorý možno realizovať práve pri prieniku do časticového sveta pod názvom systém dvojníka UČI. A tak som pre vás pripravil materiál na štúdium:

Materiál
http://en.wikipedia.org/wiki/Material
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&…
Model atómu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohr%C5%AFv_model_atomu
Jadro atómu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
Elektrón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
Protón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
Neutrón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutron
Nukleon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleon
Periodická tabuľka prvkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
Chemické väzby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba
Iontové väzby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iontov%C3%A1_vazba
Kovalentné väzby
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kovalentn%C3%A1_v%C3%A4zba
Kovové väzby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovov%C3%A1_vazba
Častica
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
Atóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
Prvky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
Protonové číslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
Nukleónové číslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
Nuklid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nuklid
Izotop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotop
Jadrová syntéza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jadrov%C3%A1_synt%C3%A9za
Zariadenie TOKAMAK
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tokamak
Obrázky TOKAMAK
http://www.google.com/images?oe=utf-8&client=firefox-a&…
Plazma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plazma_%28fyzika%29
Blesk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Blesk
Polárna žiara
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rna_%C5%BEiara
Slnečný vietor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%BD_vietor
Hviezda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezda
Chemický prvok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
Prirodzená rádioaktivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
Ionizačné žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5…
Žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
Žiarenie alfa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_alfa
Žiarenie beta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
Elektromagnetické žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%…
Žiarenie gama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_gama
Astrofyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
Vedecké modelovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A9_modelov%C3%A1…
Počítačová simulácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_…
Zoznam častíc
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_element%C3%A1rnych_%C4%8…
Elektrón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Mión – antimióm (antičastica )
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Leptón tau – antileptón (antičastica)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tau%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Neutríno
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3nov%C3%A9_neutr%C3%…
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Kvark
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvark
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
http://www.youtube.com/results?search_query=kvark++castica+v…
Pión
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Kaón – (kvark a antikark)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
J/Psí
http://sk.wikipedia.org/wiki/J/%CF%88
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Protón – antiprotón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
http://www.youtube.com/results?search_query=Prot%C3%B3n+%E2%…
Neutrón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
http://www.youtube.com/results?search_query=Neutr%C3%B3n+ele…
Fotón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
http://www.youtube.com/results?search_query=Fot%C3%B3n%20ele…
Gluón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glu%C3%B3n
http://images.google.com/images?um=1&hl=sk&client=…
Bozón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Boz%C3%B3n
http://images.google.com/images?q=boz%C3%B3n&oe=utf-8&#…
http://www.youtube.com/results?search_query=Boz%C3%B3n+eleme…
Kvantový model atómu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C4%9B_mechanick%C3%BD_m…
Svetlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
Rengeňové žiarenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9_%C5%BEiare…
Fotón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
Newtonova teória
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
Teória relativity
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A1_teorie_relativity
Einstein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD_teorie_rela…
Absolútne čierne teleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutn%C4%9B_%C4%8Dern%C3%A9_…
Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
Pojem kozmos – častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kozmos
Pojem čierna diera – Zem – častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_diera
Pojem Slnko – Zem – častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko
Pojem magmatické jadro Zem – častice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
Pojem Saturn – Zem – častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Saturn
Pojem súradnice – častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAstava_s%C3%BAradn%C3%ADc
Pojem častice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
Pojem elementárne častice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8D%C3…
Pojem nerozlišiteľné častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerozl%C3%AD%C5%A1ite%C4%BEn%C3…
Pojem neurčitosť a častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vz%C5%A5ah_neur%C4%8Ditosti
Pojem premenné a častice
http://sk.wikipedia.org/wiki/Premenn%C3%A1
Pojem korelácia a častice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korelace
Pojem oscilátor a častice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
Neutrínová astronómia – neutrína
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutrinov%C3%A1_astronomie
Kozmické žiarenie – protóny – jadra Hélia – elektróny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C…
Temná hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota
Teória superstrun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_superstrun
Teória všetkého
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_v%C5%A1eho
Atóm
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
Atóm sa nedá chemicky deliť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvok
Atómy sa zlučujú do molekúl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
Subatomárne častice – protón, neutrón, elektrón, pozitrón,
http://sk.wikipedia.org/wiki/Subatom%C3%A1rna_%C4%8Dastica
Atómové jadro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
Nukleón – vytvorený z častíc kvarkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleon
Protón – vytvorený z častíc fermionov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
Neutrón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutron
Elektrón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
Jadrová fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Jadern%C3%A1_fyzika
Fyzika častíc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Fyzika_%C4%8D%C3%A1st…
Častica – protón
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
Protón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proton
Protónové číslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
Protón sa skladá z dvoch kvarkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark
Kvark sa skladá z hadrónov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hadron
Antiprotón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiproton
Urýchľovač častíc a antiprotón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D_%C4%8D%C3%A1sti…
Anihilácia – keď sa stretne protón a antiprotón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anihilace
V chémii je protón pod názvom iont
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
Magnetická rezonancia a protón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_rezonance

Pridaj komentár