Ezoterik prenikol do systému ezoteriky dvojníkov a je nevyhnutné začať budovať mimoriadne silnú technickú myseľ, ktorá bude schopná logicky udržať psychiku fungujúcu na časticovej úrovni svojho tela a častíc okolo.

Ezoterik vytrvalo preniká psychicky do menších a menších štruktúr. Na začiatku sa koncentruje silou vôle do svojho tela. Potom na svoje orgány, systémy a nasledujú bunkové štruktúry. Pri každom druhu psychického prieniku si ezoterik cvičením upravuje časť neurónov a vytvára si v nich systém na tento prienik. Je to niečo ako sa naučiť písať alebo hrať futbal. A takto ezoterik preniká cez bunky do vnútra buniek, orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a na koniec aj do častíc svojho tela. Podobne preniká ezoterik aj do svojho okolia, planét, súhvezdí, galaxií a ďalších objektov v kozme.

Ezoterik sa zaujíma o elektrotechniku z viacerých dôvodov, ale ten rozhodujúci je cez spoznanie základov súčiastok dnešných digitalizovaných strojov preniknúť hlbšie do informačného systému svojho tela. A verte, nie je jednoduchá úloha. To, čo nájde ezoterik v psychológii a psychiatri o informačnom systéme tela aj ducha je povrchné a nedostatočné. Ani predstavy technologicky zdatných jedincov v oblasti robotiky veci nevyjasňujú, ale bohužiaľ, vytvárajú neuveriteľnú motanicu.

A tak ezoterikovi nezostáva nič iné, iba sa vzdelávať v technologickom odbore, prepojiť to na odbor medicínsky a postupne odhaliť ešte väčšiu hĺbku svojej duše a svojho informačného systému. Každému na duchovnej ceste, pokiaľ chce naozaj vstúpiť na dno svojej duše a celkovo duše organického života, odporúčam študovať a vzdelávať sa v oblasti elektrotechniky.

Elektrický prúd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
Dvojfázový prúd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Usmer%C5%88ova%C4%8D_%28elektro…
Trojfázový prúd
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud Striedavý prúd
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
Transformátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
Diódy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
Bipolárne tranzistory
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A1rny_tranzistor_s_izo…
Tranzistory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
Fototranzistory
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fototranzisto
Fotoelektrický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoelektrick%C3%BD_jav
Fotodióda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotodi%C3%B3da
Laserové tranzistory
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lase
Schottkyho diódy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3da
Zenerove diódy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerova_dioda
Výbojky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbojka
Lasery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
Usmerňovač
http://cs.wikipedia.org/wiki/Usm%C4%9Br%C5%88ova%C4%8D
Poistky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poistka_%28elektrotechnika%29
Oscilátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
Osciloskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osciloskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_osciloskop
Logický obvod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Programovate%C4%BEn%C3%BD_logic…
Kód
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dovanie_%28informatika%2…
Čiarový kód – EAN
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ciarov%C3%BD_k%C3%B3d
Grayov kód
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grayov_k%C3%B3d
Lineárny kód
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamming%C5%AFv_k%C3%B3d
Codabar Code 39, 128,
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1rov%C3%BD_k%C3%B3d#…
Logický obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_obvod
Čítač
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADta%C4%8D
Čítač s integrovaným obvodom
(impulzy hodín, generátor impulzov)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prekl%C3%A1pac%C3%AD_obvod
Čítač a posuvný register ( iný druh čítača)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posuvn%C3%BD_registr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klopn%C3%BD_obvod
Hodinky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodinky
Kyvadlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyvadlo
Digitálne hodinky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hodinky#Digit.C3.A1lne_hodinky
Piezoelektrický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jav
Atómové hodiny
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A9_hodiny
Oscilácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1cia
Kardiostimulátor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kardiostimul%C3%A1tor
Elektrický prúd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
Jednosmerný elektrický prúd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jednosmern%C3%BD_pr%C3%BAd
Striedavý elektrický prúd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Striedav%C3%BD_pr%C3%BAd
Transformátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor
Elektromagnetická indukcia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_elektromagnetick%C3%…
Cievka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cievka_%28elektrick%C3%A1_s%C3%…
Kondenzátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor
Elektrický obvod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_obvod
Obvody R Obvody RL
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echodov%C3%A9_jevy
Oscilátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor
Kyvadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyvadlo
Rezonančný obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonan%C4%8Dn%C3%AD_obvod
Tvarovanie impulzov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modulace
Kmitajúce obvody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD
Generátor – niečo vytvára
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor
Generátor taktovacieho kmitočtu
http://en.wikipedia.org/wiki/Generator
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&…
Generátor špecializovane sa chová ako iterátor http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&…
Generátor pseudonáhodných čísel http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&…
Generátor kódu, program, ktorý vytvára zdrojový kód, ktorý je jeho výstup http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&…
Jednočipový počítač – mikropočítač – integrovaný obvod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedno%C4%8Dipov%C3%BD_po%C4%8D%…
Informácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1cia
Šírenie zvuku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_zvuku
Bubon ako zdroj informácií a ich prenos
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bubon_%28hudba%29
Morzeovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morseova_abeceda
Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
Dejiny matematiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_matematiky
Počítadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADtadlo
Kalkulačka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalkula%C4%8Dka
Počítač
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
Časovač
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casova%C4%8D_%28po%C4%8D%C…
Kalkulačka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalkul%C3%A1tor
Dejiny počítačov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov
Logické obvody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_obvod
Číslicové počítače
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8C%C3%ADslicov%C3…
Počítače
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
Logaritmické pravítko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logaritmick%C3%A9_prav%C3%ADtko
Počítadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADtadlo
Telegrafia – morzeovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
Telex – ďalekopis
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ealekopis
Maják
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maj%C3%A1k
Zvon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon
Minaret
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minaret
Echolokácia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Echolokace
Vysielačka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADla%C4%8Dka
Fotoaparát
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotoapar%C3%A1t
Kamera
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filmov%C3%A1_kamera
Chromatograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/HPLC#Obecn.C3.A9_sch.C3.A9ma_ka…
Tenzometria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzometr
Váhy
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1hy_%28pr%C3%ADstroj%29
Radar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Radar
Logický obvod – hradlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_logick%C3%BDch_integrova…
Prevodník
http://cs.wikipedia.org/wiki/A/D_p%C5%99evodn%C3%ADk
Binárna sčítačka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rna_s%C4%8D%C3%ADta%C4…
Aritmeticko – logická jednota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aritmeticko-logick%C3%A1_jednot…
Procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Procesor
Centrálny procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1lny_procesor
Matematický procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%BD_koprocesor
Grafický procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%BD_procesor
Signálny procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lny_sign%C3%A1lny_pr…
Mikroprocesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesor
Integrovaný obvod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_obvod
Tranzistor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
Dióda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3da
Rezistor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Kondenzátor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor
Senzor – Snímač – sleduje a kontroluje určité činnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADma%C4%8D
Elektrický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
Magnetický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
Relé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A…
Lorentzova sila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lorentzova_s%C3%ADla
Magnetorezistory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetorezistor
Naklov generátor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
Indukcia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indukce
Cievky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cievka
Elektromagnetický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_pole
Termoelektrický jav – termistor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Termistor
Piezoelektrický jav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jav
Potenciometer – niečo kontroluje a meria hodnoty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Potenciometer
Rezistor – tiež môže niečo merať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor
Infračervené svetlo – dá sa s nim merať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_%C5%BEia…
Laser – tiež sa s ním dá merať
http://sk.wikipedia.org/wiki/Laser
Röntgen – tak isto sa dá niečo merať
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9_%C5%BEiare…

Pridaj komentár