Matematické výrazy do veštectva. Matematik hovorí, myslí, píše o veštectve. Snaha aplikovať do ezoterického veštectva čo najviac matematických výrazov. Zmyslom je lepšie pochopiť a ovládať túto oblasť ezoteriky. Pod ezoterickým veštectvom rozumieme špeciálne vycvičené schopnosti zmyslov vnímať svoje fyzické a psychické vnútro ako klasická veštica, ktorá robí veštecké výkony iných osôb, menej pre seba.

Vo veštectve je mnoho možných druhov a smerov vešteckých výkonov. Určitá alebo podstatná časť týchto jedinečných schopností je postavená na rôznych druhoch patologických stavov. Vlastne drvivá väčšina. Veštecky ladení ľudia majú vyššiu pravdepodobnosť úspešnosti ako bežný jedinec.

Väčšina ľudí z celkovej množiny žijúcich ľudí je vedená k určitej elementárnej úrovni správne odhadovať veci, ktoré sa budú diať v budúcnosti. U tejto vzorky celkovej množiny ľudí so štandardným odhadom nejde o patologický stav, ale systém nácviku a určitej psychickej zručnosti.

Časť ľudí vytvára podmnožinu tých, u ktorých dochádza ku kombinácii určitej patológie a určitej nacvičenej schopnosti. Majú lepšie potencie na hlbšiu intuíciu, ktorá sa môže stať alebo sa už stáva vešteckou schopnosťou. Je tu cítiť určitý prechod z roviny štandardného postupu k vešteckým výkonom rôznej úrovne a kvality.

Tretí druh celkovej podmnožiny tvoria ľudia, u ktorých prevažuje poškodenie nad výcvikom odhadu a intuície. Ide o jedincov z celkového počtu množiny ľudí, ktorí sa vyčleňujú do novej podmnožiny, kde je určitý nácvik správneho odhadu veci, dejov a okolností. No tento výcvik sprevádzajú patologické stavy určitého poškodenia fyzického tela alebo niektorej jeho funkcie. Zároveň rozsah patologického poškodenia nie je tak závažný, aby bránil v ľudskej komunikácii.

Štvrtú podmnožinu tvoria osoby, kde sú prvky patológie odstránené a je vedený vytrvalý a dôsledný výcvik vešteckých schopností. Počet prvkov tejto podmnožiny je v reálnom svete z hľadiska celku mimoriadne malý a bude tvoriť v percentách iba menej ako jednu stotinu percenta. Tento prístup aplikujeme u tých, ktorí sa rozhodli meditačnými prostriedkami vstupovať do vnútra svojej duše. Sú zdiagnostikovaní z hľadiska fyzického a psychického zdravia. Získajú poznatok, či ich veštecké schopnosti stoja na nejakom druhu patológie. Pokiaľ ich veštecký výkon stojí na určitom druhu patológie, tak sa spravidla vzdávajú realizovania vešteckých výkonov cez ich patológiu. Nastupujú cestu pravidelného nácviku vešteckých schopností podľa určitých pravidiel, ktoré nevedú k deštrukcii zdravia.

Piatu podmnožinu bude tvoriť už iba nepatrné promile ľudí, kde nie je patológia, ale je tvrdý a dôsledný výcvik. Zároveň takto cvičené osoby sú aj odborne fundované do určitej oblasti ľudskej aktivity. Na duchovnej ceste si k vešteckým výkonom priberajú vedecké poznatky z oblasti psychológie, psychiatrie, sexuológie a celkovej medicínskej patológie tela a duše. Môžeme hovoriť o alternatívnom veštectve, kde základom sú vedecké poznatky, na ktoré sú nasadzované veštecké schopnosti. Teda čo najviac medicíny.

Môžeme konštatovať, že tu máme celkovo množinu ľudí, ktorí majú prirodzene vyškolenú schopnosť odhadu diania v budúcom čase. Táto množina má 5 podmnožín. Najväčšia je podmnožina ľudí s bežným odhadom udalostí. Najmenšou podmnožinou sú cvičení veštci bez patologických prvkov so značným profesionálnym vzdelaním v určitej oblasti ľudskej činnosti.

Najviac vešteckých výkonov ide do oblasti zisťovania určitých vecí o tej ktorej osobe. Dovolím si tvrdiť, že týchto výkonov je až 90 percent. Obsahujú prevažne zistenia na úrovni psychológie a patológie zdravotného stavu. Minimum vešteckých výkonov je spojených s najmodernejšími poznatkami vedy a výskumu. Odborne vzdelaný lekár má veštecké schopnosti a tie aplikuje na zisťovanie zdravotného stavu. Postupuje kombináciou klasicky medicínskych metód a postupov, ktoré sú pre dotyčného lekára aj právne záväzné. Zároveň v hodnej kombinácii používa svoje veštecké schopnosti. Má možnosť dosahovať vyššiu pravdepodobnosť úspešnosti odhadu chorobnosti a spôsobu odstránenia určitého typu patológie.

Pokiaľ sa chce niekto stať veštecky ladenou osobou a patriť do podmnožiny výnimočný, teda tvoriť podmnožinu, ktorá nemá konkurenčných rivalov, tak musí naplniť niekoľko krokov, hlavne nesmie stavať veštectvo na niektorom druhu patologických stavov. Logika je jasná, jedného dňa si môže zničiť vlastný systém a to tým, že veštecký výkon založený na niektorom type patogenity poškodzuje zdravie. Zároveň veštecky ladená osoba musí neustále cvičiť veštecké techniky, musí ich aplikovať do určitej oblasti, ktorá stojí na serióznom vedeckom základe. Takýmto postupom sa sám dostáva do podmnožiny jedinečnosti a sám je jediným prvkom v tejto podmnožine. Jednoducho prvky v inej podmnožine nemôžu prejsť do tejto podmnožiny vrcholového veštectva. A aj keby prešli, tak tendenciou neustáleho zdokonaľovania sa dá s konkurentom v podobe ďalšieho prvku tejto podmnožiny zvádzať úspešný súboj.

Zdokonaľovanie vešteckých výkonov tu chápeme ako vytrvalý sled rôznych po sebe nasledujúcich zmien. Jedna zmena strieda druhú a to tak, že nakoniec veštecký výkon je neustále dokonalejší.

Pridaj komentár