Veštectvo a psychológia partnerských vzťahov. Zdravotný stav. Psychický stav. Láska. Model spolužitia. Vzájomné očakávania. Komunikácia vo vzťahu. Zásady komunikácie.

Pokračujem naďalej v štúdiu odbornej literatúry, ktorá pojednáva o partnerských vzťahoch na základe poznatkov psychológov. K tomu pridávam veštecké ošetrenie partnerskej dvojice. Snažím sa z klasického veštectva realizovať alternatívne veštectvo, ktoré na prvé miesto dáva psychológiu vzťahov a túto dopĺňa vešteckým prieskumom psychiky aktérov partnerského spolužitia. V tomto trende chcem postupovať ďalej.

V tomto kroku som si naštudoval zásady a teórie partnerskej komunikácie a možnosti vzniku a riešenia možných konfliktných situácií. Ide o určité stavy v partnerskom spolužití a prvom rade o to, či si partneri vytvorili návyk pre ventilovanie nepríjemných pocitov a nepríjemných vecí. Všetko by sa malo diať na základe určitej nepísanej dohody, ktorej základom je nácvik a utužovanie partnerských stereotypov.

Ďalším stavom je reálnosť očakávaní partnerov. Či partneri od seba neočakávajú niečo, čo sa nedá zrealizovať, alebo svoje očakávania podceňujú, prípadne neprejavujú. V rámci partnerskej dohody by mala fungovať aj psychohygiena oznamovania si túžob a očakávaní, ktoré partneri vo svojej mysli vytvorili. Schopnosť partnerov otvorene snívať a pripravenosť uzatvárať kompromisné dohody aj v tejto oblasti svojich ideálov.

Dôležité je, či si v partnerskej komunikácii vytvorili priestor na porady. Ako sa správajú v momentoch krízových stavov, ako dokážu krízu prežívať, ako ju dokážu prijať a napríklad či sú ochotní nachádzať kompromisné riešenia. Či partneri neprekračujú dohodnuté hranične dohovoru ako vernosť, čestnosť a serióznosť.

Zaujímavá je otázka, čo rodinu stmeľuje a čo ju rozvracia. Či partneri hľadajú svoju budúcnosť, či dokážu vytvárať okolnosti, ktoré zväzok utužujú a sú schopní vnímať stupeň vlastného rozvratu. Či sa dokážu s niekým radiť o partnerských vzťahoch, či dokážu hľadať riešenia a pochopiť, čo vlastne partner chce. Nezanedbateľná je schopnosť partnerov sa meniť.

Dôležitý je aj stupeň oddanosti partnera partnerovi, kde je ešte stupeň tolerantnosti a lásky. Partneri by si mali vedieť predstaviť a vzájomne oznámiť, kde sú hranice, pri ktorých by sa ich vzťah skončil. Čo tvorí túto hranicu a čo je za hranicou. Schopnosť o tejto háklivej téme komunikovať. Tak isto dosiahnuť riešenie a určitú samostatnosť. Rešpektovať právo veta na niektoré veci alebo snahu o danej veci hovoriť a riešiť ju tak, aby vzájomne dosiahli partneri rovnaký názor.

Mňa osobitne bude zaujímať, aký druh komunikácie medzi partnermi funguje a akých chýb sa v partnerskej komunikácii dopúšťajú. Pri deštruktívnom vzťahu to bude konštatovanie, prečo sa dostali tam, kde sa dostali a či je záujem niečo zmeniť. Pri negatívnom vzťahu partnerov bude viac priestoru aj šancí, aby sme niečo napravili a dali do poriadku. Tak isto veľký priestor dáva možnosť preveriť, či partneri nerobia vo svojej komunikácii zásadné chyby, ktoré by v budúcnosti mohli byť osudové a nezvládnuteľné.

Zaujímavý je aj prenos zákonitostí partnerských vzťahov na vzťahy mimo partnerstva. Teda vzťahy všeobecné a ich celkový stav. Či vo vzťahoch funguje správna komunikácia a ako udržať aj v priateľských vzťahoch dostatočnú harmóniu a dlhodobosť.

Mimoriadne dôležité je, ako si manželia alebo partneri dokážu znovu a znovu obnovovať spoločnú partnerskú dohodu či už písanú, alebo nepísanú. Ako dokážu mať dohodu s prepojenými záväzkami. Dohody so záväzkami a odmenami a záväzkami a trestami.

Pridaj komentár