Technická ezoterika. 6 neurónových oblastí ľudského tela. Centrum vnútorného hlasu. Centrum spevu. Spánkový mozog. Temenný mozog. Zadný zrakový mozog. Spomienky na blikanie, vibrovanie, rezonovanie. Informačné polia a energie ľudského tela. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku Silva techník, ktoré sú založené na tom, že všetky zrakové, čuchové, chuťové a hmatové spomienky prevádzame do systému blikania, vibrovania a rezonovania.

Na začiatok sa skoncentrujeme do niektorých 6 neurónových oblastí či už veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu alebo ganglií okolo orgánov tela. Všade prenikáte na základe spomienok na blikanie svetla, vibrovanie a kmitanie zvuku. Treba si zvyknúť na tento druh premeny všetkých spomienok do rezonančnej podoby. Vhodné je počúvať zvukové nahrávky MP3, ktoré si vyhľadáte v Nahrávkach – Rôzne – Rezonancie.

Koncentrácia ide nad povrch neurónovej oblasti alebo von z neurónových oblastí, ktoré obsahujú 3 až 7 vrstiev neurónov. Jednoducho psychiku a psychické prejavy vytesňujeme nad povrch neurónov. Do neurónových oblastí sa koncentrujete pocitom, že sa danej oblasti dotýkate, danú oblasť vidíte, čucháte a počúvate. Zároveň si vsugerujete, ako vás potriasol elektrický prúd a psychické prejavy posúvate na povrch neurónových oblastí, ako keby ste mohli používať iba povrch týchto oblastí. Niečo podobné sa deje ľuďom, ktorí intenzívne a vytrvalo opravujú množstvo pokazenej techniky. V tomto momente si treba uvedomiť, že bude doba, keď technika bude ľudstvo obklopovať všade a aj v ľudskom tele bude plno technických zariadení. Jednoducho nebude sa dať v ľudskej budúcnosti vyhnúť tomuto fenoménu hromadenia techniky. Dá sa predpokladať, že väčšina ľudí bude mať neskoršie psychiku blízku Silva psychike niektorých ezoterikov. Silva ezoterici dokážu pomocou výcviku lepšie manipulovať s neurónmi aj preto, že seba a všetko okolo seba vnímajú ako drobné prachové častice, ktoré neustále kmitajú a vibrujú.

Keď chcete Silva techniky cvičiť úspešnejšie, tak je treba začať využívať centrum pre vnútorný hlas a centrum pre spev v prednom mozgu. Z týchto centier môže znieť vnútorný hlas v podobe písmen, ale aj patričná zvuková rezonancia toho, čo hovoríte. Rezonanciu tu chápete ako určitý počet úderov za sekundu. Aj tóny z hudobného centra spevu možno praktizovať ako spev, ale aj ako počet kmitov za sekundu. Aj oblasť temenného mozgu možno použiť na hmatové pocity, ktoré sa budú správať aj ako vibrácia s počtom kmitov za sekundu. Tak isto všetky zrakové spomienky vyvierajúce zo zadného zrakového centra sa pozmenia na blikajúce svetlo. Rozhoduje počet blikov za sekundu v rôznej farebnosti. Tiež cez spánkové laloky môžete spomienky na zvuk meniť na kmitajúce rezonancie. Zároveň si sami seba uvedomujete ako nádobu naplnenú prachovými časticami, ktoré sa neustále pohybujú. Vlastne budete mať reálnu predstavu o sebe samých a veciach okolo vás. Všetko je v pohybe či už makro ako je pohyb Zeme, alebo mikro ako je pohyb protónov a neurónov.

V podstate Silva stav je proces návratu do reality bežnej psychiky. Nachádzate sa v niektorom meditačnom stave a chcete sa z neho dostať do štandardu bežnej psychiky. Stačí na to upravenie prostredia neurónov. Tak isto sa môže Silva stav využiť pre bežný život a postrehnúť lepšie všetko rozumovo až vedecky. Je výborné Silva techniky použiť na prienik do iných ezoterických systémov a buď za účelom pochopiť ich, alebo dynamizovať. Kmitanie, vibrovanie a rezonovanie môže kľudne preniknúť aj do Reiki techník práce s energiami. Vôbec to neškodí, naopak, práca s energiami je výraznejšie silnejšia.

Poďme do oblasti aury okolo ľudského tela a celkovo magmatických energií v ľudskom tele, ktoré vznikli v magmatickom jadre Zeme a napĺňajú ľudské telo. Do týchto magmatických polí plných energie možno dostať informačné polia, ktoré vytvorili ľudia za svojho života a po ich smrti sa umiestnili okolo nás v celej planéte Zem a v celom kozme okolo nás. K týmto informačným poliam môžete mať dvojaký prístup. Jeden je prístup fotografa, ktorý je odmeraný a neosobný. Neprejavujete voči informačným poliam žiadne túžby a emócie. Ako keby ste ich fotili cez sklo, televízor a podobne. Tieto informačné polia plné informácií o Silva technikách a kmitaní, vibrovaní a rezonovaní možno neustále fotiť do aury a energetických obalov v tele a všetko zahusťovať na úroveň pocitu informácií o hustote mlieka, o hustote zlata, informácií s diamantovou pulzáciou a pulzáciou akoby prelievajúcej sa vody. Ide iba o nekonečne krát zahustené informačné polia okolo nás z mŕtvych ľudí a zvierat. Tentoraz ide o informácie o blikaní, vibrovaní a kmitaní. Druhý prístup je tento informačný záznam násilne viazať na seba, inú osobu alebo na nejaký špeciálne upravený objekt ako je škatuľka, do ktorej sa uložia nejaké predmety.

Realizovali sme aj prieskum informačných polí súvisiacich so Silva technikami. Všetky informačné polia s touto problematikou sú v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (13, L) okolo Austrálie. Všetky informácie o Silva technikách pod sexus energiami sú v oblasti (16, 0 ) pri Austrálii. V oblasti sektoru (5, M) v Afrike sú informačné polia hudobníkov, ktorí vnímali rezonancie zvukov. Dosiahnutá hustota zlatistej pulzácie. V sektore ( 6, I ), tiež Afrika, je pulzačná úroveň pretekajúcej vody. V sektore (7, F) v oblasti Ázie je diamantová úroveň zahustenia informácií. V sektore Barensovho mora na ruskom území (9,B) je zóna informačných polí ľudí, ktorí sa venovali rezonanciám s túžbou sa reinkarnovať. Ide o typ reinkarnácie Lama Tulku. Význam pozri v Plazmatickej škole. Sektor nad Čínou (14, E) je naplnený informáciami jogínov, ktorí meditovali na zvuk. Celkom nie je táto oblasť v poriadku, bolo s ňou manipulované. Sektor (4, G) nad Afrikou obsahuje informácie o duševne chorých osobách, ktorých psychiku poškodila technika. V sektore (9, 0), východná pologuľa, sú informácie o šamanoch, ktorí sa venovali kmitajúcim meditáciám. To je len malý náhľad do informačných polí, ktoré si môžete odfotiť do aury okolo seba a využiť pri meditáciách.

Pridaj komentár