Reiki klasické. Reiki sebecké. Reiki parazitické. Reiki sexuálne. Reiki šamanské. Reiki rezonančné. Reiki zvieracie. Reiki biomagnetické. Reiki magma zemské. Reiki náboženské. Reiki aurické. Reiki pyramidálne. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu v MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku rôznych druhov Reiki systémov. V zásade môžeme Reiki systém rozdeliť do niekoľkých systémov. Prvým systémom je klasické Reiki získané pomocou zasvätenia. Ide o systém, v ktorom sa fyzická osoba stáva Reiki liečiteľom a je pripravená liečiť prevažne iných a nie seba. Na vlastné liečenie potrebuje iného liečiteľa. O problematike základného systému Reiki som už písal na viacerých miestach. Všetko negatívne, čo prinášajú základné systémy Reiki, sa snažím prekonávať v ďalších druhoch Reiki.

V prvom rade ide o Reiki sebecké. Ide o systém, v ktorom má prioritu vlastné liečenie vlastnými bioenergiami. Teda nič nedávame a všetku vlastnú energiu si udržiavame v sebe na liečbu vlastných zdravotných problémov. K všetkému sú k dispozícii znaky, miesta cvičenia a všetky postupy. Výhodou tohto druhu Reiki je schopnosť pracovať s vlastnými bioenergiami a viazať to na zdravotný stav.

Pri parazitickom Reiki ide o to, aby ste v chorobnosti šetrili čo najviac vlastné bioenergie a zvýšenú potrebu bioenergie riešili zosatím vhodnej energie z iných živých zdrojov. Treba brať na zreteľ aj morálnu stránku zosávania bioenergií. Nezosávame ju z najbližšieho okolia, robíme tak vo väčších vzdialenostiach a to tak, aby sme zdroje nezosávali príliš. Preto zosávanie alebo výmenu robíme tak, že ju stále premiestňujeme. Znovu sa tu používajú znaky, ktoré pomáhajú energiu zosávať, ale neposielajú ju do iného človeka. Zostávajú v dotyčnom liečiteľovi, pokiaľ znak má pri sebe tvar krúžku. Pokiaľ ho nemá, tak zosatú energiu poskytujeme inej liečenej osobe. Klasické Reiki posiela zosatú energiu do druhého človeka. Pokiaľ zosajete energiu z iných živých zdrojov, tak ju ešte necháte pretekať cez niektorý orgán v tele. Obľúbené je pretekanie a úprava bioenergie cez pečeň fyzickej osoby a odtiaľ do vlastného tela. Reiki energia môže byť zosatá aj cez iný orgán v tele.

Cieľom sexuálneho Reiki je produkcia vlastnej sexuálnej energie a tiež energie ľudí, zvierat a prírodných ľudí. Vlastnými sexuálnymi energiami nabíjame vlastný šťastný osud. Tak isto zosaté sexuálne energie používame na programovanie budúcich udalostí. Osobitne zosávame sexuálne energie mužské a ženské. Osobitne zosávame bioenergie samčie a samičie. Tento druh Reiki budeme ešte cvičiť osobitne.

Reiki šamanské vyžaduje, aby sme zmenili ľudské vedomie na vedomie prírodného človeka. Ide o odpútanie sa od civilizácie a o šamanskú psychiku. Potom je možné pracovať s bioenergiou prírodných ľudí, ktorými sa stanete vytrvalým cvičením. Základné centrum je v oblasti pupku a brušného mozgu v hrubých črevách. Ide o liečby na úrovni vedomia prírodných ľudí.

Môžeme cvičiť aj Reiki rezonančné. Ide o to, že všetko cvičíme v ľudskom vedomí a bioenergie rozkmitáme pomocou prstov alebo vibrujúcich a kmitajúcich predstáv. Ide o Reiki, ktoré získava vlastnú bioenergiu z neurónových oblastí mozgu a celého tela. Tak isto je možné zosávať bioenergiu z iných neurónov, ľudských a zvieracích. Táto energia je zvláštna a špecifická.

Potom je tu Reiki zvieracie. Z ľudskej psychiky prejdete do psychiky prírodného človeka a odtiaľ do vedomia zvieracieho. Tento stav sa vyznačuje koncentráciou do brušného mozgu a odtiaľ na ľubovoľné znaky.

Reiki bioenergetické vyžaduje vytvárať vlastnú bioenergiu a tiež zosávať energiu zo živých zdrojov. Potom túto nahromadenú bioenergiu točíme cez ruky alebo v niektorom orgáne tela. Bioenergia prúdi ako elektrický prúd, zvyšuje točením hmotnosť a tým aj liečivé schopnosti. Tak isto v danom energetickom centre točíme energiu okolo dvoch a dvoch znakov, ku ktorým pridáme pocit magnetu.

Reiki magma zemské. Tu ide o schopnosť poslať vlastnú bioenergiu cez chodidlá do hĺbky 60 kilometrov a viac. Na tento prienik reaguje žeravé magmatické jadro Zeme, v ktorom pôsobia rôzne energetické sily, ktoré prechádzajú všetkým živým aj neživým na zemeguli. K tomu slúžia špeciálne znaky, ktoré tu zverejňujeme. Magmatické sily Zeme možno cvičiť v ľudskom vedomí, zvieracom vedomí a vedomí prírodného človeka.

Špeciálnou kapitolou je Reiki náboženské, ktoré sa cvičí za preskupenia neurónových blokov šedej kôry veľkého mozgu. Dotyčná cvičiaca osoba vytvorí v sebe živú Božiu prítomnosť a z takto preskupených neurónov vytvára jedinečnú energiu. Takúto energiu je možné zosávať aj na diaľku. Ide o mimoriadne liečivé energie silne prepojené s náboženstvom.

Potom tu je Reiki aurické. Ide o techniky, ktoré sa realizuju v auickom obale. Aurickým obalom tu rozumieme povrch kože, molekuly vzduchu okolo fyzického tela. Do aurického obalu dávame vlastné bioenergie, ale aj zosaté bioenergie. Tento systém Reiki sa lepšie pestuje vo vedomí prírodného človeka. V aurickom obale pracujeme tým, že do aury dýchame vzduch z pľúc. Do aurického obalu vkladáme virguľu a pri liečbe každého orgánu sa pohyb vigule mení. Bioenergia sa točí z aury do fyzického tela a naspäť. V aurickom obale pracujeme s pierkami a do pierka fúkame vzduch z pľúc. Nastupuje silná dynamika energie Reiki.

Nakoniec tu máme špeciálne Reiki a to pyramidálne Reiki. Toto Reiki využíva sily, ktoré sa tvoria v strede pyramídy a dokážu nabrúsiť aj tupé žiletky. Koncentrácia ide do stredu pyramídy a nechá sa pôsobiť do ľudského tela a mysle. Tomuto druhu Reiki sa budeme venovať neskoršie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.