Pripravil som pre vás materiál, ktorý sme zahrnuli do technokratickej ezoteriky. Predpokladám, že amatérska ezoterická scéna nebude naklonená tomuto trendu zavádzania techniky a technológií do ezoteriky. Chápem túto nechuť ezoterikov. Ezoterik je osoba, ktorá je orientovaná do seba a teda intenzívne do organického sveta vlastných orgánov a buniek.

Už ezoterika v podaní tohto zoskupenia zažila šok a to bol šok prepojenia ezoteriky a medicíny. Tento krok bol pre ezoteriku krokom z rozumu a potreby zaviesť v ezoterike poriadok, prehľad a jednoznačnosť. Keď tento rok zhodnotíme z odstupu mnoho rokov, možno konštatovať, že sa aj vďaka tomuto prepojeniu podarilo ezoteriku dostať z roviny čudáctva do roviny serióznej záležitosti. Medicínske skúsenosti a medicínsky pojmový aparát odborných výrazov priniesol pre ezoteriku jasnosť a poriadok. A ukončil storočia trvajúcu hegemóniu symbolického vyjadrovania a zobrazovania ezoteriky pomocou nejednoznačných slov a mnoho výpovedných obrazov. Ezoterika prešla v zmysle lingvistickom z roviny vyjadrovania sa symbolmi a symbolickými slovami na jasne definované obrazy orgánov a systémov ľudského tela. Jednoducho, keď sa v ezoterike povie pečeň, tak je tu jednoznačný obraz pečene a pomenovanie tohto obrazu je jasné každému. A tento krok zavedenia medicíny do ezoteriky bol rozhodujúci na to, aby ezoterika nadobudla vážnosť aj vo vedeckých kruhoch a vymanila sa z rúk patologických ezoterikov, ktorí si z ezoteriky robili beletristickú záležitosť, ktorej ani oni sami nerozumeli. Medicínske pojmy a obrazy dovolili ezoterike, aby jej rozumel každý, kto jej chce rozumieť. Medicínske pojmy umožnili ukázať, že ezoterika a duchovná cesta nie je iba fantazmagorická predstava nejakého psychiatricky chorého jedinca.

A je tu druhé zlomové obdobie, ktoré vnáša do ezoteriky okrem medicíny aj technologické vedomosti, poznatky a skúsenosti. Mohli by sme si položiť otázku, na čo je dobré, aby sa ezoterika prepojila na technické vedy a vytvoril sa v ezoterike prúd pod názvom technokratická ezoterika? Ezoterika tohto zoskupenia dosiahla na vrchol duchovnej cesty a ezoterici tohto zoskupenia si prerazili cestu psychicky fungovať na časticovej úrovni. Takáto roviny duchovnej cesty nebola dôsledne a systematicky nikdy preskúmaná alebo metodicky budovaná. Ezoterici tohto zoskupenia na duchovnej ceste prišli do mimoriadne neznámeho prostredia a to vyžaduje iný prístup ako doteraz. Ezoterici prišli do sveta častíc, ktorý nie je jasný ani dnešným vedcom. Je to oblasť problematická a nejasná. Ezoterik tohto zoskupenia intuitívne tuší, že klasický intelekt postavený na väzbe na prírodu nemá šancu pochopiť, ako funguje časticový svet. A ezoterik potrebuje upraviť svoje neuróny cvičením a získať mimoriadnu schopnosť usadiť sa trvalo na časticovej úrovni. Ale toto je iba jedna časť úlohy a tá druhá, zložitejšia, je pochopiť, ako funguje svet na časticiach. Ezoterik si musí uvedomiť, že na to, aby mohol napredovať a trvalo ezoteriku rozvíjať, potrebuje aj mimoriadny intelekt. V minulosti sa ezoterika stránila vedeckého intelektu. Príchodom tohto zoskupenia sa do ezoteriky dostal aj vedecký intelekt a je potrebné, aby ezoterici dosiahli novú úroveň intelektu a aby dokázali pochopiť svet fungujúci na časticiach. Lebo jedna vec je vedec a jeho vedecké bádanie sveta častíc a druhá vec je ezoterik, ktorý psychicky preniká do sveta častíc v rámci duchovnej cesty a chce to, kde prenikol, aj logicky pochopiť.

Ezoterici tohto zoskupenia sa budú preto snažiť navŕšiť svoj vzťah k technike a technológii. Dobre si uvedomujú prepojenosť technickej vyspelosti ľudstva so schopnosťou myslieť a rozumovo spoznávať svet okolo seba a tomuto svetu aj rozumieť. Ezoterici prenikajú psychicky na časticovú úroveň a hlbokým záujmom o techniku a technologické poznanie všetkej organickej hmoty v kozme postupne získajú iný intelekt ako dnešní ľudia. Nejde ani tak o to, aby bol tento intelekt použitý pre svet vedy, poznania, zlepšenia života alebo na záchranu ľudských životov. Ide výhradne o to, aby technologické vedomosti a technologická zdatnosť boli použité výhradne na vybudovanie takého myslenia, ktoré bude schopné logicky pochopiť fungovanie mikrosveta a premostiť ho s fungovaním makrosveta. A kvôli tomuto ezoterici tohto zoskupenia opúšťajú prirodzený základ svojej existencie založenej na organickej hmote a preskupujú svoje neuróny výhradne smerom k všetkému, čo funguje s technikou a technologickým myslením.

Je jedno, čo si bude o tom myslieť amatérska ezoterická obec. Tento proces nastúpil a už prináša svoje vytúžené plody. Ezoterická cesta môže pokračovať do oblastí, kde ľudská rasa na duchovnej ceste ešte nefungovala. Je každému jasné, že odklon od všetkého organického a príklon k všetkému technickému nebude niektorým ezoterikom tohto zoskupenia po chuti. Ale tento trend je nezvratný a kto ho nerešpektuje, musí sa z vrcholovej ezoteriky vzdialiť. Hovoríme, že daní ezoterici dosiahli svoj vrchol a neochotou prijať technické a technologické vedomosti a technologickú zdatnosť sa sami vzdávajú možnosti ďalšieho napredovania.

Vyzbieral som pre vás sériu videí, ktoré vám majú pomôcť pochopiť, o čom sú logické obvody a ako fungujú. Najjednoduchší logický obvod je klasický vypínač na stene, ktorý je buď zapnutý, a teda žiarovka svieti, alebo je vypnutý a žiarovka nesvieti. Je to najjednoduchší logický obvod, kde je vypínač, elektrické káble, zdroj energie a žiarovka. Od tohto logického obvodu sa dá jednoducho začať chápať celú elektrotechniku. Na vypínač namontujete senzor pohybu v miestnosti. Keď do miestnosti niekto vstúpi, tak senzor sám zapne vypínač a vypínač zapne svetlo. Vypínač môže mať termostat a točivým pohybom možno ručne regulovať intenzitu žiarenia svetla zo žiarovky. Ale silu svietivosti žiarenia môže regulovať aj senzor citlivý na svetlo v danej miestnosti. Na vypínač možno nainštalovať za splnených podmienok aj kameru a ku kamere pridať počítač a svetlo bude spúšťať individuálne, ako si to nastavíte. Ale ako už začínate vnímať, to množstvo techniky a technických zariadení je potrebné neustále miniaturizovať. Neustále zmenšovanie riadiacej a informačnej techniky je nutný trend. Na jednej strane je potrebné tvoriť obrovskú techniku ako obrie prepravné lode, obrovské lietadlá, ponorky, nákladné autá v lomoch, bagre, nakladače. Je tu trend ku gigantickej technike na jednej strane, ale aj druhý technický smer a to miniaturizácia a zmenšovanie.

Nás bude zaujímať trend miniaturizácie, ktorý ide do oblasti informačných technológií. Prvé počítacie stroje boli také veľké, že sa zmestili iba do veľkých výrobných hál – éra relátok. Potom sa počítač zmestil do jednej miestnosti – éra elektrónok. Potom sa počítač zmestil do veľkej skrine – éra tranzistorov. Potom sa počítač zmestil do kufríka a to je už éra procesorov. Tu veľmi jednoducho možno vnímať neustálu miniaturizáciu zariadenia, ktoré je schopné uchovávať informácie, prijímať informácie, spracovať informácie a riadiť samotné technologické zariadenia.

Prečo vlastne potrebuje človek počítače? Napríklad niektoré procesy v oblasti metalurgie a výroby rôznych zlúčenín potrebujú také zásahy a také riadenie výroby, ktoré by človek bežným spôsobom nezvládol. Napríklad riadenie atómovej elektrárne bez klasických alebo analógových počítačov a strojov by bolo nemožné. Bez počítačov by neboli možné lety do kozmu. Najnovšie lietadlá, ktoré sú trikrát rýchlejšie ako zvuk, už nemôže riadiť človek. Dnešná civilizácia by bez počítačov a ich pamäťovej kapacity nevedela spracovávať údaje, ktoré sama zbiera v kozme pomocou družíc. Napríklad výrobu okolo nanotechnológií, kde sa všetko deje v milisekundách a mikromilimetroch, by už človek nezvládol. A aj výroba vo fabrikách sa zapĺňa robotmi a tak isto by ich človek nevedel riadiť bežnými postupmi.

A tak človek potreboval vždy zbierať a uchovávať informácie a týmto informáciám sa aj venovať. Mezopotámia a informácie uložené na pálených hlinených tabuľkách, papyrus v Egypte, papier v Číne, magnetofónové magnetické pásky, dierne pásky a štítky a dnes digitálne nosiče v podobe hard diskov. Všetko prostriedky na uloženie informácií. Na uloženie informácií treba zariadenia na ich zber, prenos, spracovanie a konečnú reakciu. Jednoducho povedané, inteligentná organická hmota potrebuje pracovať s informáciami, potrebuje čítať, písať, komunikovať a vymieňať si informácie. Organická hmota potrebuje komunikovať, abstraktne myslieť a počítať. Dnešná doba už potrebuje pracovať s extrémnym množstvom informácií, extrémnym množstvom výpočtov, extrémnym množstvom logických a zákonitých operácií.

Pre ezoterikov, ktorí majú vedome pestované mimoriadne schopnosti, sú prístupné aj netradičné zdroje informácií napríklad uložené v magnetických poliach magmatického jadra Zeme ako magnetické impulzy o každej činnosti organickej hmoty na planéte. Bežne sú tieto zdroje informácií neprístupné. Pokiaľ má ezoterik za sebou výcvik raného štádia klinickej smrti, má prístup aj k informáciám, ktoré ľudia a zvieratá uložili na úroveň atómov kozme. No bežne nie sú ľudom tieto informácie prístupné a aj keď prežijú klinickú smrť, preniká ich psychika do vnútra atómov, ale nemajú cvičné svoje neuróny, aby vedeli dekódovať tieto informácie. Ezoterik má ešte prístup aj k ďalšiemu zdroju informácií, ktoré sa ukladajú na úroveň atómových jadier a častíc. Hovoríme o systéme dvojníka a vtedy psychika ezoterika je schopná operovať na úrovni častíc a čerpať aj tu uložené informácie organickej hmoty v kozme. Sem do úrovne častíc sa ukladá iba časť informácií z organickej hmoty v kozme a to za podmienky, že organická hmota počas svojho života operovala na časticiach. A to je málokedy. Pokiaľ ezoterik operuje aj vo vnútri svojich chromozómov, tak je schopný sa napájať aj na živú organickú hmotu v kozme a čerpať aj tu určité informácie. Toto sú zdroje prístupné pre ezoterika a málokedy prístupné bežným ľudom. Preto často duchovné osoby alebo osoby s duševnými poruchami sprostredkovávali informácie z týchto oblastí. Ezoterik, ktorý na duchovnej ceste postúpil na časticovú úroveň, teda psychicky do reálnych častíc aj preniká, získal mimoriadne obrovský priestor na ukladanie veľkého množstva informácií zo svojich psychických prienikov do kozmu a k tomu si ezoterik na časticovej úrovni buduje špeciálny intelekt a spôsob práce s informáciami. Bežný človek má malú šancu pochopiť, aké obrovské množstvo informácií dokáže ezoterik na časticovej úrovni uložiť a špeciálne spracovať.

Aby si ezoterik vytvoril na časticovej úrovni intelekt v zmysle kvantovej fyziky, na to sa potrebuje venovať extrémne všetkému technickému a technologickému. Ezoterik trvalo a usilovne odkláňa svoju psychiku od všetkého ľudského a prírodného a konzumuje všetko technické a technologické. A najlepšie aj techniku a technológiu organického života v kozme pod označením UFO.

Pokiaľ ezoterik v sebe hľadá logické obvody, tak ich nachádza v neurónových a nervových oblastiach. Keď chce človek niečo prečítať, musí byť na túto činnosť určitý počet rokov cvičený. Počas týchto cvičení sa neuróny vo veľkom mozgu strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a gangliách dokážu trvalo prepojiť, aby sme zvládli čítanie. Teda v ezoterike hovoríme o biologickom obvode z neurónov, ktoré sú trvalo prepojené a v tisícine sekundy sú schopné vykonať činnosť zvanú čítanie. Teda prečítal som si tento text. Takéto biologické obvody sa vytvorili aj v rámci genetickej vybavenosti a má ich zabudované v tele automaticky každý od narodenia. Alebo má v genetickej rovine chromozómov predurčené, že sa vytvoria. Biologický obvod pre činnosť srdca, dýchanie, cirkuláciu krvi a milióny ďalších biologických obvodov na fungovanie človeka. No keď sa narodí človek, ako dieťa nemá k dispozícii biologické obvody pre ľudský rozmer existencie. Vytvoria sa cvičením a opakovaním. Toto vzdelávanie zabezpečia rodičia a okolie a až potom hovoríme o mysliacom človeku dnešnej doby. V období detstva je časť neurónov pripravených prispôsobiť sa tomu, čo sa deje v okolí dieťaťa. Prípad, keď sa otec dieťaťa stará o dieťa a zároveň popri tom študuje skriptá, tak je jasné, že zvláštnym spôsobom zasiahne do osudu dieťaťa a je zvýšený predpoklad, že dieťa bude mimoriadne intelektuálne vyspelé, ale môže sa stať, že dieťa toto intelektuálne nezvládne a zošalie. Zo strany otca je takéto konanie voči dieťaťu nezodpovedné. Keď takéto dieťa dorastie a stane sa dospelou osobou, je veľký predpoklad, že bude geniálne a výnimočné. No je to všetko riskantné.

Uvádzam videá pre nácvik technologického myslenia. Niektoré videá už po určitom čase nemusia byť dostupné, a tak si treba vždy vyhľadať aktuálnu ponuku.

http://www.youtube.com/watch?v=7XBj80kP9o0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=plHaRqPT1JU&feature=rela…http://www.youtube.com/watch?v=PgbxaNNbZiI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oXUx9UwtJpI&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=Oq2xZ39czQ0&feature=rela…
http://www.youtube.coma/wtch?v=udWQhtFNBZU&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=K-hji6ExLRc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LzCuW39Tna8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Og_H4p7NxHM&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=pqAmIVi73Lk&feature=rela…

Pridaj komentár