Ezoterik tým, že preniká koncentračnými technikami a silou vôle do svojho tela, má možnosť veľmi dobre poznať svoj zdravotný stav vešteckými technikami a má možnosť spoznať aj psychické alebo priamo psychiatrické pochody vo vnútri svojej psychiky. Ezoterik má celkovo možnosť riadiť svoj šťastný osud, ktorý smeruje k bezchorobností, k dlhovekosti a úspešnosti.

Ezoterik si na začiatku svojej cesty vytyčuje aj pragmatické ciele a to je bezchorobnosť a dlhovekosť. Nie sú to jednoduché ciele a ich naplnenie vyžaduje veľa praktického úsilia, ale aj vzdelávania sa. Na začiatku si ezoterik postupne naštuduje z oblasti medicíny čo sa len dá a doslova ako keby sa rozhodol študovať medicínu, ale hlavne za účelom duchovným a nie za účelom stať sa lekárom alebo liečiteľom. Ezoterik si postupne študuje hlavne anatómiu ľudského tela a zároveň sa učí koncentrovať na jednotlivé orgány a systémy v tele. Teda koncentrácia a vizualizácia orgánu v centre fantázie v prednom mozgu. Skoncentruje sa do orgánu a z pamäti vyberá čo najviac obrázkov o danom orgáne. To je taký dobrý základný ezoterický výcvik koncentračných a vizualizačných techník.

Ezoterik si priberá ďalšie medicínske knižky a to hlavne patologické obrázky chorôb ľudských orgánov, častí a systémov tela. Spoznáva patologické stavy podľa obrázkov a učí sa vyberať si tieto obrázky z pamäte. Zase koncentrácia do určitej časti tela, ale na začiatok najprv patologický obrázok, sugerácia uverenia, že daná oblasť je chorá a trpí chorobou, ktorá je uvedená na obrázku a až potom koncentrácia. Táto technika zvyšuje schopnosť koncentrovať sa do danej oblasti lepšie ako pri predstave zdravia. Zároveň sa už ezoterik učí vešteckú schopnosť priradiť k danej oblasti koncentrácie buď obrázok zdravia, alebo obrázok choroby. A to je už v ezoterickej brandži veštecký výkon.

Ezoterik si začne študovať medicínsku biochémiu ľudského tela a pozná aspoň základné chemické zlúčeniny, ktoré produkuje ľudský organizmus. Ezoterik sa znovu koncentruje do jednotlivých orgánov a častí v tele a cez spomienky k danému miestu priraďuje obrázky orgánov a zlúčenín, ktoré produkuje. Tu už možno priraďovať aj obrázky poškodenia orgánov a poškodenia biochemických pochodov. Ezoterik sa naučí samozrejme názvy základných chemických zlúčenín.

Ezoterik sa znovu vráti k medicínskej literatúre a tentokrát k mikroflóre ľudského tela. Študuje si základy mikrobiológie a venuje sa aj poznatkom, ktoré súvisia s imunitným systémom človeka. Koncentruje sa na vlastný imunitný systém a preniká psychicky do mikroorganizmov vo vlastnom tele. Znovu je tu priraďovanie mikroskopických obrázkov ku koncentrácii na jednotlivé mikroorganizmy v tele ezoterika.

Ezoterik má ďalšie ambície a bude sa usilovať naštudovať si aj úroveň psychického prieniku do buniek svojho tela až na úroveň chromozómov a génov vo vnútri buniek. Ezoterik si zoženie odbornú literatúru z oblasti histológie a genetiky. Usiluje sa hlavne zapamätať si množstvo obrázkov. Tu už pri psychickom prieniku dovnútra buniek potrebuje ezoterik zvládnuť techniku vibrácií niektorých membrán. Techniky sú popísané v Silva škole. Znovu je hlavným cieľom prenikať psychicky do bunkových štruktúr, spoznať ich a využiť ich potenciál pre duchovné účely. K miestu koncentrácie sa vždy priradí vhodný obrázok z oblasti genetiky a histológie.

Ezoterik nekončí pri tejto ambícii a ide ďalej, ale to si už musí vypomôcť odborným potenciálom jadrových fyzikov, pomocou vibrácií cez membrány preniká samozrejme psychicky až do sveta atómov, elektrónov a protónov. Pri určitom druhu koncentrácie znovu vyberá obrázky získané z časticového výskumu. To zároveň trénuje veštecké potenciály.

Ezoterik pokračuje ďalej a začína psychicky prenikať aj do iných osôb pomocou fotografií, ale tiež iba na základe predstavy o danej osobe. Postupne to dokáže na akúkoľvek vzdialenosť. Ezoterikovi nejde ani tak o to, aby dokázal diagnostikovať zdravotný stav na diaľku, ale skôr o ovládnutie techniky vešteckých výkonov aj mimo seba a získanie rozsiahlej vešteckej praxe. Pre ezoterika je de facto liečiteľstvo iba prostriedok na ešte lepšie spoznanie ľudského tela a ľudskej bytosti všeobecne. No to neznamená, že sa ezoterik nemôže vypracovať na špičkového diagnostika a liečiteľa.

Ezoterik samozrejme načiera aj do umenia liečiteľov a to celej histórie ľudstva a osvojuje si ho. Siahne po knižkách o bylinách a liečivých rastlinách, realizuje ich spoznanie, zber a aplikácie pri liečbach. Spoznáva rastliny a zvieratá a hlavne sa do nich psychicky presúva. Sám na sebe praktizuje rôzne bylinky a po ich užití sa ponára do svojho vnútra. Samozrejme, že nesiaha po narkotizujúcich a jedovatých bylinkách a preparátoch. V tomto smere mu stačí výhradne sugerácia a uverenie, že užil takúto bylinku. Ezoterik sa učí vyrábať čaje, mastičky, homeopatiká, tinktúry, obklady a podobne. Nie je to pre ezoterika žiadne poníženie, ale veľmi dobrá prax pre hlbšie spoznanie sveta liečiteľov a ich postupov. Znovu je to aj veštecký výcvik priraďovania obrázkov byliniek a preparátov do oblasti ľudských orgánov.

Ezoterik sa neuspokojí s touto úrovňou a ide ďalej, začne siahať po psychologickej a psychiatrickej literatúre. Všetko si študuje a spoznáva sám na sebe, ale aj na iných ľuďoch. To, čo ho hlavne zaujíma, sú typy ľudí okolo seba a ich správanie. Zaujíma sa o všetky psychiatricky diagnostikované stavy ako epilepsia, hystéria, schizofrénia, psychopatia, maniactvo, depresie, nespavosť, intelekt, demenciu, retardovanosť. Na diaľku sa napája na takéto prípady a veštecky si vytvára o ich stavoch určité racionálne predstavy. Spoznáva vlastné psychické pochody a sústreďuje sa do oblastí výskytu neurónov vo vlastnom tele. Postupne prichádza na systém delenia ezoteriky a ľudských prejavov na základe stavu a psychického pôsobenia ľudí v niektorej zo 7. neurónových oblastí. Tak isto začne ezoterikov a duchovné osoby deliť podľa toho. z ktorej neurónovej oblasti pôsobia. Takýmto výskumom a zdokonaľovaním je tu 7 duchovných ciest. Znovu cieľom ezoterika nie je stať sa psychológom alebo psychiatrom, ale spoznať ľudské psyché pre účely vlastnej duchovnej cesty. No to neznamená, že nemôže získané poznatky použiť v prospech iných ľudí a pomáhať im. Ale ezoterik má iný cieľ, ako byť psychoterapeutom.

Ezoterik si stavia aj ambície ohľadom dobrej psychickej kondície a usiluje sa, aby všetku ezoteriku robil tak, aby si nepoškodzoval zdravie, psychiku a šťastný osud. Niektoré extrémne stavy sú nahradené sugeráciou a predstavou týchto stavov. Pokiaľ príde k určitému poškodeniu štandardného stavu ako v prípade prieniku do sveta mŕtvych spomienok, tak ezoterik dovtedy cvičí vhodné techniky likvidácie spomienok mŕtvych ľudí zo seba, až vytvorí centrum v mozgu na takéto likvidácie. Pokiaľ sa ezoterik často vciťuje do iných ľudí a stráca svoju identitu, aj tu si vybuduje postupne centrum pre vlastnú osobnosť a to aj posilňuje. Ezoterik si otvorí kozmické vedomie a preniká do kozmu, aj tu si musí vytvoriť centrum psychického návratu na planétu Zem. Ezoterik skúma aj úspešných jedincov a ich systémy správania. Ezoterik chce byť svojím spôsobom úspešný a preto študuje marketing, matematiku, logiku, štatistiku, lingvistiku, dejiny, filozofiu a techniku. Znovu nie je tu účelom stať sa intelektuálnym polyhistorom, ale udržať si mimoriadne silnú racionalitu toho, čo robí a vníma v oblasti ezoteriky. V záujme posilnenia pravdivosti a reálnosti toho, čo vníma, ezoterik študuje dokonca vedecké metódy riadenia výskumu a tieto potom aplikuje do ezoterickej oblasti. Znovu nie je cieľom stať sa špecialistom na ľudskú múdrosť, ale udržať svoj mozog v rovine reálneho a triezveho vnímania ezoterických procesov. Tak isto sa ezoterik zaujíma aj o fenomén šťastia, intuície, predvídavosti a diplomatických schopností. Preto spoznáva aj anjelské sféry detských dyslektikov a využíva fenomén porušovania zákonov pravdepodobnosti. A jednoducho chce úspech, pokiaľ možno v súlade s určitým stupňom morálnosti. Treba mať na pamäti, že veľa duchovných osôb skončilo v neúspechu a vo vlastnom šialenstve.

Ezoterik ide ďalej a stavia pred seba ďalšie méty a to je bezchorobnosť a dlhovekosť. Vyhľadáva veštecky osoby, ktoré sa dožili vysokého veku cez 100 rokov a neboli v živote nikdy choré. Vyhľadáva prípady zázračného vyliečenia. Veštecky zbiera tieto prípady, vyhodnocuje ich. Spoznáva, ako sa tieto osoby chovali a ako dokázali riadiť svoj organizmus rovno na úrovni genetiky vlastných buniek. Ezoterik pozmení svoj život, svoje stravovanie, svoje terapie a to tak, aby netrpel chorobami a počas života mohol nerušene pracovať na svojom duchovom raste. Znovu tu nie je cieľom stať sa nesmrteľným, ale využiť bezchorobnosť na to, aby dokončil svoj duchovný rast teraz a v priebehu tohto života a nemusel sa sem znovu a znovu vracať. Dobre vieme, že cieľom ezoterika je svet mŕtvych a nie svet živých. No to neznamená, že ezoterik celý život pôjde z jednej choroby do druhej choroby a zomrie predčasne. Na dôvažok psychické výkony zaťažujú telo až príliš extrémne a ezoterik musí vynakladať značné úsilie, aby sa čo najrýchlejšie regeneroval a zotavoval.

Pridaj komentár