Hlavný cieľ ezoterika je reinkarnačná ambícia smerujúca do sveta mŕtvych. Ezoterik ako osoba, ktorá robí všetko pre to, aby svoju cestu podriadila tomu, čo môže byť po smrti a nie tomu, čo je teraz a tu počas života. Nie je to jednoduché nasmerovať svoje kroky týmto smerom. Vyžaduje to v prvom rade prehodnotiť postoj k vlastným spomienkam.

Ezoterik je osoba, ktorá si veľmi dobre uvedomuje, že tu v takej podobe žije iba raz a odmieta naivné predstavy, že po smrti sa jednoducho sem vráti a bude tu žiť znovu. To by bolo krásne, ale je to totálne nerealistické. Ezoterik si je plne vedomý toho, že počas života má jednu jedinečnú šancu, ktorá sa už nikdy nebude opakovať. A od ezoterika bude závisieť, ako túto šancu využije. Je to šanca, ktorá sa dotýka jeho spomienok, ktoré nazhromaždil počas života. Tieto spomienky po smrti opustia jeho telo a stanú sa súčasťou sveta mŕtvych.

Svet mŕtvych nie je celkom tak mŕtvy, ako by sa zdalo. Vo svete mŕtvych spomienok všetkej organickej hmoty už operujú ucelené bloky spomienok organického života mimo planétu Zem. Ide o spomienky organického života, ktorý vymrel alebo ukončil svoj organický život smrťou. No títo kozmickí jedinci a celé pokolenia jedincov si boli vedomí sveta mŕtvych, vážili si svoje spomienky a túžili ich uložiť do sveta mŕtvych spomienok aj s určitým cieľom ďalšieho konania. A o tento cieľ by sa mal usilovať aj ezoterik. Ezoterik považuje za prirodzené pokračovanie po smrti práve vo svete mŕtvych spomienok a k týmto spomienkam priradí určité želania, čo tieto spomienky majú zrealizovať.

Ezoterik vie, že pokiaľ sa chce úspešne reinkarnovať, tak musí podstúpiť výcvik klinickej smrti. To neznamená, že musí prežiť klinickú smrť v plnom rozsahu a vrátiť sa z dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik si sugeratívne odcvičí rané štádiá klinickej smrti a naučí sa vstupovať do sveta mŕtvych spomienok celej histórie nielen ľudstva, ale celej histórie výskytu organického života v kozme. Ezoterik psychickým vstupom do sveta mŕtvych môže vlastne spoznať históriu kozmu až do momentu vzniku prvej organickej hmoty, ktorá si niečo pamätala a mohla niečo uložiť do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik vstupom do sveta mŕtvych môže spoznávať aj históriu kozmu, ktorá je uložená v spomienkach sveta mŕtvych.

Ezoterik, ktorý prešiel výcvikom raného štádia klinickej smrti, vstupuje psychicky tam, kde pôjdu spomienky ľudí a niektorých zvierat po ich fyzickom skonaní. A je na škodu každého ezoterika, pokiaľ po smrti do sveta mŕtvych bude vstupovať ako úbožiak, ktorý bude okradnutý aj o to posledné a to sú jeho spomienky. V podstate ľudstvo robí vo svete mŕtvych poriadnu hanbu a je, ako sa hovorí, tak blbé, že je iba zdrojom spomienok, ktoré si zomknuté spomienky inej mŕtvej organickej rozoberú ako zadarmo.

Ezoterik je osoba, ktorá si v prvom rade váži a ctí svoje spomienky ako to najhodnotnejšie v celom kozme. Ezoterikovi nie je tak isto jedno, čo počas života dostáva do svojich neurónov a svojich spomienok. Asi nebude mať zmysel usilovať o reinkarnáciu, pokiaľ do hlavy osoba ukladá svoju kariéru, svoje bežné pozemské potreby a pozemské túžby. A iba túžba sa reinkarnovať a veriť tomu nestačí. To pre svet mŕtvych platilo, pokiaľ v nej nevznikli uzavreté celky spomienok s ambíciami dostať do seba spomienky inej odumretej organickej hmoty. A postupne sa vo svete mŕtvych spomienok vytvorilo konkurenčné a rivalské prostredie kto z koho, kto sa stane súčasťou nejakého balíka zomknutých spomienok s určitými cieľmi a zámermi.

Ezoterik chce v prvom rade reinkarnáciu a nič iné. Reinkarnáciu považuje za prirodzené pokračovanie svojej existencie. Ezoterik tuší a aj sa sám presvedčí o tom, že iné snaženia v podstate nemajú v horizonte žiadny zmysel. Nie je jednoduché prijať toto posolstvo pre ezoterikov a bežnú laickú verejnosť. Nie je jednoduché zladiť bežný život človeka s cieľom reinkarnácie. Ezoterik nemá nič proti technike, vzdelaniu, humanite a ľudskosti. No odmieta tento ľudský potenciál použiť iba jednostranne v prospech ľudstva. Ezoterik je osoba, ktorá prijala program ľudstva rozmnožiť sa, zdokonaliť sa, rozšíriť sa, dať každému dostatok stravy a občianskej slobody. No ezoterikovi vadí, že v tomto programe ľudstva chýba to hlavné a prirodzené pre organický život a to je život večný v zmysle prechodu spomienok do sveta mŕtvych. Ezoterik odmieta stať sa po smrti súčasťou niektorého balíka naprogramovaných spomienok a bude sa usilovať vstúpiť do sveta mŕtvych ako celok a nie ako sústo pre niekoho iného.

Ezoterik si vyberá právo na slobodu rozhodnutia aj v prípade vlastnej reinkarnácie. Ezoterik, ktorý si vybral svoje právo rozhodnúť sa, čo sa bude diať po jeho smrti s jeho spomienkami, sa postupne musí naučiť prenikať ešte počas života do sveta mŕtvych a poriadne ho na vlastnej koži aj spoznať. O ezoterikoch, ktorí sa rozhodli reinkarnovať v zmysle vstúpiť do sveta mŕtvych ako stužený a zocelený balík vhodných spomienok a k tomu mať program, aby to, čo robili za života pokračovalo aj po ich smrti sa hovorí, že už za života sa stali súčasťou sveta mŕtvych a vlastne pre pozemský život už dobrovoľne zomreli. Pokiaľ niekto prešiel klinickou smrťou a stačí aj rané štádium klinickej smrti počas spánku, zomrel pre tento svet a vstúpil do sveta mŕtvych spomienok. Väčšinou sa ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, snažia vrátiť naspäť a žiť normálnym životom. Neuvedomujú si, akú to vlastne dostali šancu. Je na nich, ako ju využijú a vôbec ich nebudem presviedčať o tejto možnosti. Buď ju chcú, alebo ju navždy stratili. Teraz je to možné a opravný pokus nie je možný.

Ezoterik sa na začiatok naučí napájať na osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Ezoterik sa snaží stretávať sa s takýmito ľuďmi. Usiluje sa čítať knižky takýchto ľudí a aj odborné publikácie o kómatických a klinických stavoch. Ezoterik sa postupne napája na osoby, ktoré vchádzajú do stavu klinickej smrti a môžu tieto stavy prežívať spoločne. Je múdre zomierajúcu osobu o to požiadať. Možno vešteckými zmyslami sledovať, čo všetko opúšťa zomierajúce telo a čo sa s tým deje vo svete mŕtvych. Ezoterik vie, že nepostačuje iba poznať skúsenosti iných, ktorí prešli výcvikom klinickej smrti a vstúpili na pôdu sveta mŕtvych. Každý ezoterik sa musí presvedčiť sám a nie cez niekoho iného. Prechodom cez rané štádium smrti sa z človeka vytratí jeden záznam zo sveta mŕtvych, ktorý sa tam dostal počas 4. dňa počatia. Jednoducho odíde a prestáva blokovať cestu do sveta mŕtvych, odhovárať človeka od tejto cesty a vyvolávať v ňom strach zo smrti a sveta mŕtvych.

Ezoterik si dobre uvedomuje, že úroveň vyspelosti niektorej civilizácie v kozme sa nehodnotí iba z hľadiska technického, ale aj z hľadiska vzťahu k svetu mŕtvych. A ľudstvo by neobstálo ani z hľadiska technického. V kozme a v nekonečných vzdialenostiach sú organické civilizácie, ktoré už dávno opustili život na planétach a žijú v obrovských komplexoch veľkých ako planéta Zem. A v tomto porovnaní je ľudstvo v postavení naivných amatérov. No rozhodujúce kritérium je vzťah organického života voči svetu mŕtvych. A tu ľudstvo prepadlo totálne a ubralo sa čudným smerom. Ezoterik si všetko toto uvedomuje a nemieni sa v tomto smere správať ako bežní ľudia. Ezoterik usiluje o vstup do sveta mŕtvych počas života, snaží sa spoznať, čo je vo svete mŕtvych spomienok a ako to tam celé funguje.

Ezoterik spoznáva svet mŕtvych a sám sa stáva podobným autistovi, ktorý chce žiť vo svojich spomienkach. No s tým rozdielom, že autista je vo vnútri svojich spomienok zajatcom a ezoterik je tu zámerne, dobrovoľne a s jasným cieľom pripraviť svoje spomienky na reinkarnačné pochody. Ezoterik si ujasní, aké spomienky treba uchovať v reinkarnačnom balíčku a ktoré by ho mohli narúšať. Ezoterik začne svoje spomienky vo vnútri seba neustále rozmnožovať ako na kopírke, preberať každý dôležitý moment. Do všetkého programovať želanie, aby to zostalo vcelku, aby po smrti zberalo požadované spomienky a spracovalo ich do pevného a nedobytného zhutnenia. Problémom je enormné množstvo spomienok, ktoré zasycujú mozog ezoterika až do stupňa hustoty, ktorý mu nedovoľuje používať normálne myslenie. V tomto momente musí ezoterik prejsť na myslenie cez mozoček a pokiaľ vyčerpá potenciál vlastného mozočku, sú tu potenciály aj iných mozočkov. V množstve opakovaných a zahustených spomienok nemožno vidieť neprekonateľný problém.

Pre ezoterika je problémom spoznať tie najsilnejšie bloky spomienok, ktoré pracovne nazývame kozmické inteligencie. Už sme ich začali dôsledne evidovať a bádať, ako vlastne pracujú. Preskúmali sme bloky spomienok organického života vo svete mŕtvych okolo planéty Zem a tiež v našej Galaxii. A máme čo robiť, aby sme sa im vyrovnali ešte počas života. Do sveta mŕtvych už ezoterik vstupuje ako hotová kozmická inteligencia vybavená všetkou výzbrojou a poznaním sveta mŕtvych. Zatiaľ poznáme dva tvary kozmických inteligencií, ktoré tvoria určitý zocelený balík naprogramovaných spomienok. Jeden tvar je špirála a je časovo extrémne starý možno aj bilióny rokov pred naším letopočtom. Potom je tvar disku, ktorý je časovo mladší ako špirála. Disk a špirála môžu zaberať priestor aj desiatky kilometrov.

Ezoterik si je vedomý, že kozmické inteligencie vo svete mŕtvych si neustále fotia spomienky organického života v kozme a organický život o tom ani len netuší. Ezoterik si postupne ešte za života vytvorí ochranný systém blokovania takéhoto fotenia zo sveta mŕtvych. Ezoterik počas života nedovolí, aby do jeho tela a jeho blízkosti prenikali kozmické inteligencie za akýmkoľvek účelom.

Ezoterik si vycvičí klinické vedomie a bude sa ho usilovať spojiť ho s bunkovým vedomím. Ide o psychický prienik na povrch bunkových blán a spojenie s klinickým stavom. Podrobnejšie v Plazmatickej škole. Ezoterik využije klinicko bunkové vedomie na priamy prienik do objektov kozmických inteligencií a detailne spozná, ako fungujú. Toto spoznanie využije na naprogramovanie fungovania po fyzickej smrti. Ezoterik je pripravený využiť aj potenciál čiernych dier, hľadať v nekonečných priestoroch sveta kozmické inteligencie a učiť sa od nich, ako fungujú. V čiernej diere už ezoterik vyhľadáva výhradne netradičné kozmické inteligencie, silnejšie, ako pozná. A čierna diera mu dovoľuje spoznať kozmické inteligencie doslova kdekoľvek v nekonečne a to všetkými smermi.

Ezoterik sa pousiluje ešte počas života, aby po smrti vstupoval do sveta mŕtvych ako autorita prvého rangu vybavená na večnosť tým najlepším, čo bolo k dispozícii. A čo možno týmto prístupom stratiť? No, ľudia žili aj pre iné hlúposti. Ezoterik si uvedomuje, že je tu jedna šanca a žiadna iná. Zomrieť sa musí a žiť sa tiež musí. No nie vo svete živých. Vlastne to je veľmi sporné, kde je vlastne život, či vo svete mŕtvych alebo vo svete živých. Nesporne dnešné ľudstvo to má nejako pomýlené.

Pridaj komentár