4. ezoterická cesta spadá do oblasti miechy v chrbtici. Je to špecifická duchovná cesta, ktorá je prioritne založená na pohybe a všetkom, čo sa v ľudskom tele hýbe, presúva. Ide o pohyb či už fyzický, ale aj pohyb psychický. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Učebnica MP3.

Celkovo si treba uvedomiť, že 4. ezoterická cesta sa viaže na každú zo 6. ezoterických ciest. Či už je to ezoterická cesta cez veľký mozog, stredný mozog, mozoček, brušný mozog, ganglie, alebo jadrá buniek v ľudskom tele. Každá ezoterická cesta má svoju pohybovú zložku a to samotnú koncentráciu ezoterika do niektorej oblasti výskytu neurónov. Ku koncentrácii prináležia aj ďalšie pohybové aktivity ako je pohyb koncentrácie z jedného miesta na druhé. Tak isto presun koncentrácie mimo telo, ale aj stupňovanie koncentrácie na jednom mieste. Špecifický pohyb je v prípade rozkmitania membrán v ľudskom tele, kde treba koncentráciu v rýchlom slede zapínať a vypínať.

V ľudskom tele je potrebný pohyb vlastne neustále a pohyb sprevádza človeka od narodenia až po smrť. V prípade reinkarnácie je možný špecifický pohyb spomienok človeka aj po fyzickom ukončení existencie. Neustály pohyb sa deje pri dýchaní, tak isto pri činnosti srdcového svalu. Výraznú aktivitu pohybu vykazuje žalúdočný vak. Teda nosnou časťou pohybu u človeka tvoria svaly, ktoré zabezpečujú hlavne fyzický pohyb. Hovoríme o premiestňovaní určitého objektu alebo viacerých objektov z jedného miesta na druhý.

V ľudskom tele bežia aj iné formy fyzického pohybu a to hlavne pohyb biochemický a bioenergetický. Tak isto cez ľudské telo prechádzajú energie magmatického poľa Zeme, ale aj kozmické energie. V ľudskom tele prebiehajú aj informačné pohyby. Teda presun, zber, vyhodnotenie a odoslanie informácií z jedného miesta na druhé. Špecifický pohyb vykazujú neuróny, ktoré riadia činnosť ľudského tela či už na úrovni orgánov, systémov tela alebo na úrovni buniek. Do ľudského tela niečo neustále prichádza, vzduch, voda a vyživovacie látky. Z ľudského tela zase neustále niečo odchádza ako moč, stolica, pot, ale aj vydýchaný vzduch. To je zákonitosť príchodu a odchodu niečoho z niečoho pre určitý účel.

V ľudskom tele máme ale aj ďalší fyzický pohyb a jeho špeciálnu formu a tou je psychická činnosť, ktorej základom sú neurónové centrá pre vykonanie psychickej aktivity ako koncentrácia, vnútorné premýšľanie, reagovanie na základe vnútorného rozhodnutia človeka za určitým účelom. Tak isto každá aktivita pri cvičení a praktizovaní ezoteriky vyžaduje špecifický pohyb. Napríklad pri kozmickom vedomí je to koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Pokiaľ ezoterik cvičil napríklad kozmické vedomie iba niekoľkokrát, tak nemôžeme hovoriť o tom, že by mal už dostatočne vybudované centrum pre tento druh pohybu. Keby takéto centrum mal vybudované, tak by stačilo, aby si spomenul na kozmické vedomie a už mu naskočí automaticky na ganglie okolo orgánov tela. Takéto centrum pre pohyb sa v mieche vybuduje mnohonásobným opakovaním počas niekoľko rokov. Pokiaľ nie je takéto centrum vybudované, je potrebné vedomé úsilie ezoterika, aby dosiahol vhodný stav, a potom sa v ňom aj udržal.

Pre ezoterika je potrebné, aby pomocou určitého druhu koncentrácie trvale prenikal do miechy v chrbtici. Neustálym prienikom si vybuduje v mieche centrum pre určitý druh pohybu a to hlavne pre psychický pohyb v kozmickom priestore. Trvalou koncentráciou do miechy ezoterik aktívne vstúpi do miechy a to mu dovoľuje psychicky operovať priamo v pohybových centrách miechy. Takýto prienik dovoľuje rýchlejšie zvládnutie nových pohybových vzorcov pre určitú činnosť. Psychický prienik do miechy môže slúžiť aj pre iné účely a to zdravotný účel, ale aj pre posilňovanie mentálnej sily. Ide o špecifický fenomén vytvorenia mentálnej sily. Mohli by sme to prirovnať k stavu, kde v ľudskej psychike sa nadimenzuje taká sila, ako keby ste chceli otvárať dvere buldozérom. Niektoré osoby majú slabé nahromadenie mentálnej sily, majú pocit, že rukou neotvoria bežne zatvorené dvere. Pre psychické zdravie, chuť žiť a dosahovať nejaké vhodné ciele je potrebné tvoriť určité psycho-energetické napätie v organizme. Možno hovoriť o určitom stupni agresívnosti a útočnosti, ktorá je vhodne nasmerovaná na určitý vedomý účel. Súvisí to aj so schopnosťou tvoriť emócie hnevu, útočnosti a konkurenčnej rivality. No všetko v rozumných hraniciach.

Pre lepšie pochopenie, ako fungujú pohybové centrá v mieche, je dobré si uvedomiť rôzne pohybové centrá a z nich vychádzajúce pohybové vzorce pre vykonanie určitého pohybu. Napríklad chôdza, alebo športový pohyb ako plávanie, behanie, skákanie, lyžovanie a podobne. Všetky tieto pohybové aktivity vyžadujú určitý nácvik, trvalé opakovanie tohto druhu pohybu a vytvorenie trvalých pohybových vzorcov.

Tak isto je u človeka vyvinutá aj jemná motorika rúk a prstov rúk, ktoré dokážu z pohybových centier miechy realizovať veľmi jemné pohyby v značne malom priestore. Napríklad telo môže používať pre pohyb väčší priestor, a potom aj s menšou presnosťou. Ľudská ruka sa vyvinula do dnešnej podoby z dôvodu opracovania kameňa, kostí a dreva. V dnešnej dobe digitálnej techniky je potrebná taká presnosť a manipulácia s malými predmetmi, že to už musia realizovať špecializované roboty a ľudská ruka sa na to nehodí.

Pohyb sa realizuje aj pri práci so spomienkami v neurónoch ľudského tela. Človek sa naučí čítať, písať, premýšľať. Človek neustále zbiera a vyhodnocuje množstvo informácií, zahlcuje spomienkové kapacity mozgu do takých veľkostných objemov, že v určitom momente nedokáže bežné ľudské myslenie tento objem informácií zvládať a vyhodnocovať. Zase nutnosť digitálnej technológie, ktorá by dokázala zhromažďovať informácie, vyhodnocovať ich a poskytovať človeku pre určitý praktický účel. Pri ezoterike a duchovnom vývoji, a to hlavne prienikom do kozmu, sa spomienkové centrá v mozgu zaplňujú tak intenzívne, že ezoterik musí prejsť na myslenie cez vlastný mozoček alebo aj prepojením na mozoček inej osoby. Inak by nedokázal v abstraktnej rovine spracovať získané informácie.

Pridaj komentár