Celkovo ezoterické veštectvo nadväzuje na klasické veštecké výkony veštíc a astrológov. Niektorí jedinci ani netušia, že svojmu úspechu a svojej schopnosti predvídať vďačia práve zvýšenej schopnosti vnímať to, čo bežní jedinci nedokážu. No treba v prvom rade nadväzovať na prax veštíc, ktoré najčastejšie používajú na veštecké výkony hlavne tarotové karty. Zo základných tarotových kariet si veštice najčastejšie vytvárajú vlastné tarotové karty, ktoré im vyhovujú lepšie ako základný druh.

Ezoterik si musí uvedomiť, že každá zo 7. duchovných ciest cez 7 neurónových oblastí v jeho tele vyžaduje špeciálny výcvik zmyslov a zmyslových centier v mozgu. Teda ezoterik si nacvičí rôzne psychické stavy a vie psychicky prenikať, kde sa rozhodne a k tomuto psychickému prieniku treba pridať aj patričný veštecký výkon. Bez vešteckého výkonu ezoterik v podstate nevie dobre kontrolovať, kde to vlastne psychicky prenikol. Veštecký výkon je životu dôležitý pri nácviku kozmického vedomia, kde sa môžu vyskytnúť rôzne druhy psychických prienikov nežiaducim smerom. Namiesto do kozmu preniká do tela, do spomienok o kozme, do objektu pred sebou, do magmatických polí Zeme, alebo do inej osoby.

Ezoterik musí ako prvé zvládnuť veštecké výkony cez nervové platničky vo svaloch. Na bežné potraviny musí reagovať sval uvoľnením a pri jedoch musí stuhnúť. Nie naopak. Toto je základný veštecký výkon, ktorý ezoterik musí zvládnuť. Pomôže mu pri tom aj kyvadielko, čo je malé závažie zavesené na špagáte alebo retiazke, drží sa medzi prstami ruky. Nervové reakcie sa prenášajú na kyvadielko.

Ezoterik ako druhý spôsob vešteckého výkonu musí zvládnuť sugeratívne uverenie, že je chorý a to všade v tele, a tak isto znížiť a podhodnotiť tvorbu energií vo vlastnom tele. V tomto smere mu môžu pomôcť tarotové karty, ktoré obsahujú v sebe obrázky, písmená a číslice, ktoré navodia stav chorobnosti a strácania energií ako u chorých orgánoch.

Ezoterik následne musí vo svojej hlave nájsť centrum fantázie, do ktorého posúva obrázky zvnútra svojich spomienok. A to je jednoduchý mechanizmus. Stačí predstava danej osoby pre sebou a k nej priraďovanie určitých pocitov, napr. dobrá alebo zlá osoba. Znovu možno použiť náhodne vybratú tarotovú kartu z celkového balíčka tarotových kariet. Ezoterik pri tom myslí na to, čo chce vedieť o danej osobe. Tarotová karta mu to výrazne uľahčí. Na začiatok treba začínať s osobami, ktorých životné postoje sú jasné všetkým a všade na svete. Neskoršie menej známe osoby a ako posledné použiť osoby vám blízke. Nepostupovať naopak, mohli by ste byť zmätení, ako sa dokážu osoby okolo vás pretvarovať.

Ezoterik sa musí naučiť veštecky ohodnotiť vlastné orgány v tele. Skoncentruje sa na vlastné srdce, nakreslí si ho pred seba a zároveň má dva anatomické obrázky chorého srdca a zdravého srdca. Znovu použije náhodne vybratú tarotovú kartu pod vplyvom, že sa chce dozvedieť zdravotný stav svojho srdca. A zo spomienok vyberie obrázok zdravého srdca alebo chorého srdca. Pokiaľ by chcel viac detailnejšie určiť druh choroby, potreboval by už vzdelanie v patológii ľudského tela.

Ezoterik sa musí naučiť na diaľku napojiť na organický objekt a zase na to použije náhodne vybratú tarotovú kartu z balíčka tarotových kariet, ktorá mu dovolí vhodne sa naladiť na danú osobu podľa mena, priezviska alebo opisu inej osoby. Ezoterik znovu zoberie tarotové karty a zamieša ich, zároveň si želá niečo o organickom objekte zistiť, vyberie jednu kartu a tá mu pomôže získať podnet z mozgu organického objektu a k tomuto podnetu priradiť zo spomienok buď určitý pocit, prípadne určité slovo alebo obrázok.

Ezoterik sa musí naučiť prútikárskemu umeniu, zoberie do ruky dva drôty ohnuté do tvaru písmena Y a drží ich v rukách. Zase z balíka tarotových kariet vyberie náhodne jednu tarotovú kartu a pritom si myslí, že sa chce napojiť na magmatické záznamy o organickom objekte. Vyvinie tlak rúk na svaly a v sugeratívnej predstave alebo pocite presunie svoje hormonálne žľazy na jedno mesto v tele. To mu dovolí čítať zápisy v magmatických poliach. Ich výhodou je, že pokiaľ sa niečo skutočne neudialo, tak to magmatické záznamy nezaznamenajú. Pokiaľ prútik našiel záznamy o uskutočnení daného skutku, tak svaly sa uvoľnia. Pokiaľ záznamy nenájde, tak svaly stuhnú.

Ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať stav aurického obalu okolo seba alebo inej osoby na diaľku. Znovu si zoberie do jednej ruky ohnutý drôt do tvaru písmena U. Dá si ho medzi ukazovák a palec jednej ruky. Znovu si vyberie náhodne tarotovú kartu a vhodne sa naladí na seba. Najprv trénuje veľkosť a tvar aurického obalu na fyzicky prítomnej osobe. Potom iba na panáčikovi z látky, ktorý predstavuje danú osobu. Cez tlak prstov na koncentráciu drôtiku sa napája na prietoky magmatických polí z magmatického jadra, ktoré pretekajú cez každý organický aj anorganický objekt. A ako pretekajú, tak aj vytekajú. Pokiaľ nevyteká nič, tak sa drôtik sám točí k telu diagnostikovanej osoby. Pokiaľ z orgánu vyteká energia, tak sa odkláňa od tela a ruku treba odsúvať, až kým sa drôtik neodkláňa žiadnym smerom.

Ezoterik sa musí naučiť techniku echolokácie. Ide o rozrezonovanie hlasiviek a vypustenie echolokácie do organického alebo anorganického objektu. Ezoterik sa koncentruje na objekt a vo vnútri seba si želá, čo chce zistiť. Pokiaľ echolokácia prejde do daného objektu, tak ste mali správne úvahy. Na začiatok je vhodné cvičiť na poškodené veci a veci v poriadku. Prípadne fotografiu osoby, ktorej charakter je jasný a nespochybniteľný.

Ezoterik sa musí naučiť vnímať aj procesy vo svete mŕtvych. K tomu potrebuje zohnať množstvo obrázkov, ktoré kreslili osoby o procesoch vo svete mŕtvych, aj keby sa ezoterikovi tieto obrázky zdali prinajlepšom poriadne strelené. K tomu treba pridať samozrejme stav sugerácie klinickej smrti. Ezoterik na začiatku cvičí vnímanie sveta mŕtvych cez dym a hmlu a podobne. Do hmly volá osobu v klinickej smrti a snaží sa ju tam zachytiť a veštecky vnímať.

Ezoterik sa musí naučiť vnímať procesy v magmatickom poli Zeme. Na to použije techniku držania dvoch magnetov v ruke, pozvoľna ich priťahuje a odťahuje od seba. Veľmi dobré je mať na papieri pred sebou rozsypané železné piliny a vnímať, ako sa menia prechodom magnetov. Zároveň z ľavej hemisféry a z pravej hemisféry veľkého mozgu vytvorí dva veľké biomagnety. Neuróny prispôsobí na tvorbu bioenergie a v tomto stave vníma magmatické energie určitých živých aj neživých objektov.

Ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať aj psychický prienik do kozmu. Ezoterik si zoženie veľké množstvo obrázkov kozmu, a pokiaľ možno z astronomického výskumu a nie z umeleckého prostredia. Má nahodené kozmické vedomie a do kozmu mu ide z hlavy energia. V centre fantázie priraďuje vhodné obrázky z astronomického výskumu.

Ezoterik sa musí veštecky naučiť prenikať jednak do buniek svojho tela, ale aj do atómov a častíc mikrosveta. Na to potrebuje zvládnuť echolokáciu niektorých membrán v tele. Potom vhodnú rozvibrovuje a preniká do buniek a aj do atómov. Aby to veštecky dokázal vnímať, potrebuje si do pamäte uložiť množstvo vedeckých fotografií o bunkách a svete atómov a častíc.

Ezoterik sa musí naučiť prenos nervového vzruchu z niektorého svojho orgánu do centra fantázie v prednom mozgu a tu k nervovému vzruchu pridať vhodný pocit, myšlienku alebo obrázok. To isté musí dokázať aj na diaľku voči živému objektu.

Ezoterik sa musí veštecky odosobniť. Nasugerovať si, že stratil svoju identitu a stal sa druhou osobou. Ide to cestou stredného mozgu a mozočku v zadnej časti hlavy. No to je dobré ovládať psychický prienik pomocou vibrácií na membránach svojich buniek. Hovoríme o bunkovom vedomí, sugeratívnej poruche odosobnenia sa a prijatie identity druhej osoby na určitú chvíľu.

Ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať organický život v kozme. Za týmto účelom si zoberie literatúru a kresby zážitkov jedincov, ktorí tvrdia, že vnímali a mali kontakt s UFO. Ezoterik nepristupuje ku kresbám čudných postavičiek a čudných lietajúcich tanierov nedôverčivo a neveriacky. Pri kozmickom a bunkovom vedomí musí začať vnímať, čo na potulkách v kozme nakúpil do seba.

Ezoterik sa musí naučiť dekódovať symboliku snových predstáv. Sny sa vytvárajú na základe stavu zníženej rozumovosti a treba ich prekódovať do reálnych obrazov zo života. Osoba povie sen a ezoterik ho v centre fantázie dekóduje do racionálnosti. Pokiaľ niekto povie ezoterikovi sen a v dekódovaní prídu tie isté obrazy, tak to nebol sen, ale vizionárske tušenie.

Ezoterik sa musí naučiť špecifický druh veštectva a to priamo z mozočku. Nasugeruje si, že nemôže myslieť vo veľkom mozgu a musí sa to naučiť cez mozoček. Ten používa špeciálny druh znakov a tie sa treba ako v detskom šlabikári z prvej ľudovej naučiť dekódovať. Bližšie tento druh jedinečného veštectva v Kabala škole.

Ezoterik sa môže naučiť veštiť pomocou pozostatku spomienok v kostiach zomretých ľudí. Treba ovládať klinické vedomie a schopnosť napájať sa na pozostatky vhodných ľudských kostí. Pozostatok spomienok vám prinesie vhodné informácie z určitých organických objektov.

Ezoterik sa môže naučiť jedinečným vešteckým výkonom cez UFO odtlačky organického života cez bunkové vedomie.

Pokiaľ chce ezoterik dobre predvídať, čo sa pravdepodobne bude diať, musí vedieť pracovať s anjelskými sférami dyslektických detí, ktoré tieto spomienky uložili vo svete mŕtvych. To je už špeciálna technika komunikácie cez odtlačky v detskej mysli každého človeka a to pomocou nahodenia detskej psychiky a napríklad v ruke držaného špagátu, ktorý má tú správnu dĺžku k anjelskej komunikácii. Anjelská sféra tohto druhu porušuje matematický zákon pravdepodobnosti.

Pridaj komentár