Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekončený priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme, tak isto planétu Zem, samotný objekt organického človeka, tak isto planéty, anomálne stavy v priestore, energie, čiernu dieru, organický život v kozme, bunky, atómy a častice.

Všetko, čo sme sem zahrnuli, musí spĺňať funkciu toho, že všetko je to hmotné a nič iné. Hmotné v zmysle, že konečnom dôsledku sa to skladá zo súhrnu častíc a ich procesov. Do limity sme zahrnuli objekty, ktoré sú vždy formou hmoty, ktorá je formovaná do určitého objektu, s ktorým sa niečo neustále deje. Pokiaľ je dianie radikálne a nezvratné, objekty strácajú svoje vlastnosti a stávajú sa inými objektmi. Do limity kozmických objektov, ktoré sú pre ezoterika zaujímavé, sme zahrnuli tie, ktoré už prešli určitým stupňom vedeckého bádania či už v priamej, alebo nepriamej forme. Výnimku tvorí organický život mimo planétu Zem, ktorý bol z našej strany skúmaný iba nepriamymi metódami bádania a to vešteckými.

Ezoterik má svoje vedomie, svoju schopnosť sa na niečo koncentrovať a niečo dosahovať. Hovoríme o schopnosti ezoterika dosahovať stanovené ciele silou vôle alebo vlastného rozhodnutia. Bežní ľudia sa rozhodujú dosahovať bežné ľudské ciele ako je najesť sa, dopriať si potomstvo, sex, múdrosť, pocit moci, financie, zdravie, dôchodok a zmieriť sa so starobou. A to najdôležitejšie je nedobrovoľne si dopriať smrť. Ezoterik je určitým spôsobom extrémista, ktorý sa rozhodne v živote ísť po iných hodnotách a cieľoch ako je v masovom meradle bežné. Ezoterik túži spoznať seba samého a svoje možnosti. Ezoterik chce spoznať cez psychický prienik kozmický priestor. Ezoterik chce reinkarnáciu a spoznať zákonitosti tohto sveta. Ezoterik chce ešte za svojho života spoznať iný organický život v kozme. Ezoterik chce spoznať cez psychicky prienik mikrosvet, teda svet atómov a častíc. Ezoterik je jednoducho iný ako bežní ľudia a usiluje sa v prvom rade o nadčasové dimenzie. Pre ezoterika nie je jeho existencia obmedzená v rozsahu 100 rokov a potom už nič. Ezoterik má ináč vyvinuté zmyslové centrá ako bežný jedinec a môže vnímať to, čo bežní ľudia vnímať nemôžu a často ani nechcú. Človek sa oddelil od sveta zvierat, začal myslieť, tvorivo pracovať. Ezoterik sa oddelil od ľudskej spoločnosti a ide ďalej. Rozhodujúcim cieľom ezoterika je svet mŕtvych spomienok s potenciálom reinkarnácie, ale nie na spôsob ja nezomriem a budem večne živý. Ezoterik vie, že musí zomrieť a to, čo po ňom zostane, sú jeho spomienky a jeho ciele. A tento balík spomienok a túžob má šancu zostať vo svete mŕtvych pokope a pokračovať v jeho úsilí. Teda ezoterikovi nie je jedno, čo konzumuje do svojich neurónov a čomu sa v živote venuje. Ezoterik považuje svoje spomienky za najhodnotnejšiu vec, ktorá je v nekonečnom kozme. Ezoterik sa pozerá na vyspelosť organického života z hľadiska toho, aký má alebo mal vzťah ku svetu mŕtvych spomienok. Technologickú vyspelosť považuje za druhoradú, teda iba ako prostriedok na cestu do sveta mŕtvych spomienok.

Ezoterik nie je šialenec, svoj duchovný rast dôsledne kontroluje a využíva pre svoju cestu všetky potenciály ľudstva. Pokiaľ sa rozhodol pre duchovnú cestu, tak si ju nasmeruje do objektu limity a to vlastného tela. Teda psychicky prenikne a to hlavne do 7. neurónových oblastí, aby v týchto neurónových oblastiach zrealizoval duchovné cesty iných jedincov. Ezoterik si uvedomuje, že duchovné osoby histórie ľudstva možno podeliť do 7 balíkov a to podľa toho, kde počas života boli psychicky usadení. Teda ezoterik plánuje svoju cestu a vytyčuje si prvý cieľ a to zvládnuť duchovné cesty iných ezoterikov a prihlásiť sa do inej limity ezoterikov, ktorí postupne zvládnu 7 základných duchovných ciest. Teda oprie sa o tradíciu našich predkov a prevezme z nej to, čo má naďalej zmysel a tvorí podstatu univerzálneho ezoterika. Ezoterik si uvedomuje, že doteraz iba málokto na planéte Zem realizoval všetkých 7 duchovných ciest. A dnešné duchovné osoby majú čo robiť, aby tento ideál zvládli ešte počas tohto života na planéte Zem. Každému želáme, aby dosiahol toto naplnenie.

Ezoterik v prvom rade spoznáva sám seba ako objekt naplnený neurónovými oblasťami, orgánmi, systémami, bunkami, atómami a časticami. Spoznáva sám seba ako objekt makrosveta, a tak isto mikrosveta. Pre ezoterika je objektom tak isto planéta, človek ako aj to najmenšie a to je častica. Do týchto objektov makrosveta a mikrosveta však nepreniká pomocou technických pomôcok, ale pomocou psychických potencií a jedinečných schopností, ktoré si vo svojom mozgu vypestuje. Pri psychickom prieniku do makro a mikrosveta budú platiť iné zákonitosti a pravidlá ako pri prieniku pomocou technických pomôcok.

Tu niekde nastáva zlom medzi medicínou a ezoterikou. Ezoterik preberá poznatky medicíny, ale zároveň do systémov, orgánov a buniek preniká dovnútra aj psychickou silou. A to je zásadný rozdiel, ktorý pochopí iba ten, kto začne cieľavedome prenikať do svojho tela psychickou koncentráciou. Tu tak isto niekde začína rozdiel medzi jadrovým fyzikom a ezoterikom. Ezoterik preberá poznatky jadrového alebo časticového fyzika, ale kvôli tomu, aby mohol do týchto mikro objektov psychicky prenikať. Tu znova a znova začína rozdiel medzi astronómiou a ezoterikou. Astronómovia prenikajú do kozmu a spoznávajú ho technickými prostriedkami. Ezoterik si preberá ich odborné poznatky, ale do kozmu preniká psychicky cez kozmické vedomie. Ezoterik si preberie poznatky od histológov a genetikov, ale znovu nepreniká do buniek, chromozómov pomocou technických prostriedkov, ale psychickým prienikom za pomoci kmitajúcich hlasiviek. Už každému musí byť jasné, o čom je život ezoterika a o čom je život vedeckého pracovníka.

Často môže prísť k omylom v tom zmysle, že ezoterik preniká do orgánov, systémov a častí tela, buniek a chromozómov za účelom medicínskym. Tak to v žiadnom prípade nie je. Ezoterik má prvoplánové nastavenie na reinkarnáciu a vstup do sveta mŕtvych a nie medicínske schopnosti. No pri psychickom prieniku a spoznávaní ľudského tela môžu ako odpad vznikať aj potenciály pre liečbu a terapiu až na úrovni genetických manipulácií riadených zvnútra organizmu.

Tak isto môže nastať mylný dojem, že ezoterik preniká do svojho tela a do rôznych objektov za účelom vedeckého bádania. Poznatky, ktoré by mali určitú hodnotu, sa tvoria, ale ako odpadové hospodárstvo produkuje niečo, čo má hodnotu pre niekoho iného, ale nie pre ezoterika. Pre ezoterika majú hodnotu vlastné spomienky, svet mŕtvych a reinkarnačné ambície. Na dôvažok ezoterik svojimi výkonmi neprináša pre vedu nič iné, iba kvalitné hypotézy na základe nepriamych dôkazov. Čo je pre priame vedecké dokazovanie iba tak rovina hypotetická.

 

Pridaj komentár