Reiki liečiteľské. Reiki a alternatívna medicína. Reiki a duchovné meditácie. Vnútorné bioenergie v tele meditujúceho. Zosaté bioenergie z iných živých zdrojov. Magmatické energie v tele. Biomagnetické energie v tele. 4 centrá Reiki v tele. Znaky Reiki. Rôzne druhy sugeratívnych techník. Reiki energie, zasvätenie, masážne techniky, Reiki energie a reflexné techniky. Reiki energie a prstové mody. Reiki energie a tlakové masáže. Reiki energie a akupresúrne techniky. Tento zápis cvičenia Reiki má aj svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Reiki liečiteľské. Ide o liečiteľské postupy, ktoré stoja na úplne ľudovom spôsobe liečby, ktorú prevádzajú ľudia, ktorí nevedia nič o medicíne a ani ich medicína nezaujíma z hľadiska rozumovosti. Zvyčajne ide o čudákov, ktorí monotónnym spôsobom života považujú všetkých a všetko za cesto, fašírky, pivo a vlnu na štrikovanie. Na svet sa pozerajú z pohľadu dementa. Takému psychickému prístupu sa treba naučiť. Takýto druh liečiteľstva má mimoriadne silný liečivý efekt. Duchovná úroveň je nežiaduca. A tak isto aj odborná zdatnosť v medicíne.

Reiki a alternatívna medicína. Tu už hrá úlohu aj odborná medicínska zdatnosť na úrovni alternatívnej medicíny. Dotyčný alternatívny liečiteľ má určité odborné poznatky a pri liečbe si intuitívne vyberá určitý druh terapie. K terapii je vždy vhodné pridávať určitý druh energie.

Reiki a duchovné meditácie. Nejde v podstate o to, aby sa tento druh Reiki priamo venoval liečiteľstvu. Cieľom duchovného Reiki je vnútorný rozvoj osobnosti. Pri klasických zasväteniach často dochádza k omylom a zasvätením je dávané duchovné Reiki a nie liečiteľské. Treba si dobre overiť, do čoho sa to vlastne zasväcujete, o aký druh Reiki vlastne ide.

Vnútorné bioenergie v tele meditujúceho. V zásade možno Reiki rozdeliť aj iným spôsobom a to je podľa toho, kde sa energia tvorí. V tomto prípade ide o tvorbu vlastnej bioenergie vo vlastnom tele bez toho, aby ste bioenergiu zosávali z iných živých zdrojov vedome a cielene. Bioenergia vzniká všade ako princíp katódy a anódy v elektrolytickom roztoku. Pomáha aj koncentrácia do určitej časti tela so sugeratívnym uverením, že robíte ťažkú fyzickú prácu. O tejto sugerácii nepochybujete. Máte stále pocit sebectva a uzavretosti.

Zosaté bioenergie z iných živých zdrojov. Ide o schopnosť liečiteľa, aby dokázal nasať do seba bioenergiu zo živých zdrojov ako sú ľudia, rastliny, zvieratá, mikroorganizmy a napríklad aj stromy. Máte v sebe sugeratívny pocit, že ste sa zmenili na vysávač, ktorý zosaje bioenergiu na akúkoľvek diaľku. Zosatú energiu si udržíte vo svojom tele a preliečujete sa s touto energiou.

Magmatické energie v tele. Cez telo meditujúceho prechádzajú magmatické energie zo zemského magmatického jadra. V zásade poznáme 4 druhy. Bežne magma nepreteká cez choré oblasti. Liečiteľ sa postupe naučí zosávať do svojho tela viac magmatickej energie.

Biomagnetické energie v tele. Ide vlastne o to, aby ste vlastné bioenergie, zosaté bioenergie a magma energie dokázali spojiť s predstavami magnetu. Teda energie v tele podelíte tak, ako to je u magnetov. Energie sú dynamickejšie a liečivejšie.

4 centrá Reiki v tele. Každý Reikista má na vnútornej úrovni 4 centrá, ktoré sa podieľajú na tvorbe a zosávaní bioenergie a magmatickej energie. Nie vždy má každý reikista otvorené všetky štyri centrá. Centrá sú vlastne zhluky neurónov, ktoré sa podieľajú na energetických pochodoch v tele, ale aj v aurickom obale dotyčnej osoby.

Znaky Reiki. Znaky Reiki slúžia aj v systéme energií rôznym spôsobom. U duchovného Reiki slúžia ako piktogramy, označujú určité duchovné stavy. Môžu sa použiť vo vnútornom Reiki tela, ale aj v aurickom obale. Znak Reiki nemusí vždy vyjadrovať znak, ale iba schému pohybu, napríklad ruky. Znakom sme zakreslili pohyb ruky. Na to si treba dať pozor. Ďalej znak môže byť aj forma magickej komunikácie s aurou. Teda ste skoncentrovaní do miechy a cítite sa ako prírodní ľudia. Aura je pri tomto druhu vedomia asi tak pol metra široká okolo celého tela. No na komunikáciu s aurou treba používať magické pohyby rúk a tela. Tento pohyb treba zachytiť na papier pomocou určitej kresby. Kresba sa podobá zrnku. No nie je znakom, ale návodom na pohyb ruky.

Rôzne druhy sugeratívnych techník. Dnešné energetické Reiki treba stavať na sugeratívnych stavoch. Uveriť, že konáte ťažkú prácu pri vnútornom Reiki a nepochybovať o tomto klamstve. Neustále mať pocit, že ťažko fyzicky pracujete. Pri zosávaní energie treba použiť sugeráciu, že ste sa zmenili na vysávač. Pri magmatických energiách treba mať pocit harmónie a zrkadlovej podoby ľavej a pravej časti tela. Pri Kirlianovom efekte treba mať pocit konfrontácie medzi sexualitou a asexualitou. Sugerácia je nutnosť dobre prevedeného Reiki. U prírodného liečiteľstva treba mať sugeratívny pocit dementa a počas prevádzania Reiki o tom nepochybovať ani náznakovo.

Vlastné bioenergie v aure. Ďalším, omnoho dynamickejším systémom energetického Reiki je práca s energiou v aurickom obale okolo fyzickej osoby. Za aurický obal sa považuje priestor okolo fyzického tela, ktorý je naplnený molekulami vzduchu, prachovými časticami, fotónmi a ľudskými myšlienkami. Problémom aurického Reiki je vlastne nutnosť robiť aurické Reiki vo vedomí prírodných ľudí a šamanov. To vyžaduje koncentráciu do miechy a vybavovanie spomienok o prírode. Len u tohto vedomia je aurický obal dostatočne veľký a dostatočne hustý. Potom sa tu dá dobre praktizovať Reiki.

Zosaté bioenergie v aure zo živých zdrojov. Pokiaľ máte vytvorený aurický obal, ktorý je dostatočne veľký a hustý, tak môžete doň zosávať vlastnú bioenergiu alebo zosatú bioenergiu z iných, aj vzdialených zdrojov. Potom všetku zosatú, ale aj vlastnú energiu dynamizujete a liečite sa ňou. Všetko, čo robíte v aure, sa dynamizuje a urýchľuje. To je jedna z nepísaných zákonitostí práce v aurickom obale.

Biomagnetické energie v aure. Zosaté bioenergie v aure možno magnetizovať predstavou magnetov, ktorú si každý vyberie zo spomienok. Priestor aury, ktorý je naplnený energiami, jednoducho zmagnetizujete. Znovu zosávate do seba alebo posielate na liečbu inej osobe.

Magmatizmus v aure. Do aurického obalu možno zosávať aj magmatické energie magmatického jadra, ktoré je 6000 kilometrov pod našimi chodidlami. Magmatické 4 druhy energie zosávate do aury, tu dynamizujete a zosávate do seba alebo inej osoby. Sugerácia orientácie podľa svetových strán je vhodná.

Aurické energie zo zasvätenia Reiki. Rozhodujúcim momentom práce a dynamiky v aurickom obale je akt samotného zasvätenia, ktorý umožňuje v ľudskej mysli vytvoriť energetické objekty. Pokiaľ sa uvediete do vhodného stavu vedomia, tak sa energetické objekty presunú z vašej mysle do aurického obalu a tu vykonávajú určitú naprogramovanú činnosť. Napríklad v tomto prípade silnú tvorbu energie a liečiteľské úkony.

Kirlianov efekt v aure. Do aurického obalu možno praktizovať aj Kirlianov efekt. Do aurického obalu zo svalov tela distribuovať energetické iskričky, plamienky alebo farebné energie. Znovu sa všetko použije na samoliečbu alebo liečbu inej osoby.

Bioenergetické objekty v aure. Po zasvätení alebo vedome možno do aury vyrábať bioenergetické objekty najlepšie pri liečiteľskom Reiki guľovité objekty, ktoré sa skôr podobajú pareným buchtám ako znakom. Znaky sa skôr používajú pri duchovnom rozvoji.

Reiki energie a zasvätenie, masážne techniky, reflexné techniky, prstové mody, tlakové masáže, akupresúrne techniky. V tomto prípade sa budeme venovať alternatívnemu liečiteľstvu, ktoré má prepracované určité techniky liečby. Tieto budeme prakticky nacvičovať a pre väčšiu účinnosť spájať s energiami Reiki práve v aurickom obale. Efekty liečby sa zvyšujú.

Reiki liečiteľské. Technika dementa. Technika hnetenia cesta. Technika fašírovania, klincovania, háčkovania, technika varenia piva. Pri tomto druhu Reiki budeme praktizovať sugeráciu dementnosti a pocitu, že okrem monotónnej práce vlastne ani nič neovládame. Dokonca seba aj ostatných ľudí považujeme za cesto, fašírky, pivo, vlnu a dosky. Žiadne poznatky medicíny, žiadny intelekt, ale naturalistika hrubého zrna.

Pridaj komentár