Kybernetika je, inak povedané, veda o systémoch a ich správaní. Ezoterik sa venuje kybernetike z tohto dôvodu, že buduje vo svojej psychike systém dvojníka.

Ezoterik prenikol cez svoje školené a cvičené neuróny do častíc svojho tela, tieto častice sú organizované gravitačnými silami planéty Zem, súhvezdiami, samotnou našou Galaxiou a inými kozmickými objektmi ako je napr. čierna diera, pulzary. Tieto gravitačné sily sú už sami o sebe určitý systém organizovania častíc v danom čase a danom prostredí. A častice v tomto systéme sa chovajú tak, že sú z nich jadrá atómov, samotné atómy, prvky, tuhé, plynné, kvapalné a organické látky. No systém gravitačných síl vytvára vždy aj sily vákuové. Je to prirodzené, že jeden systém vytvára následne iný systém a v tomto prípade je to systém vákuový a to hlavne okolo planét, súhvezdí a galaxií. Vákuový systém je charakteristický silami rozpínania a nariedenia, lebo okolité gravitačné systémy musia tvoriť okolo seba aj vákuové prostredie.

Teda v kozme je systém gravitačných síl a systém vákuových síl. K tomuto systému sa pridáva systém častíc, ktoré sú schopné odolať gravitačným aj vákuovým silám. Teda vytvárajú systém nezávislých častíc prenikajúcich cez gravitačné a vákuové systémy. Mimoriadne špecifický systém v kozme sú častice „na dôchodku“, ktoré vykazujú minimálne aktivity a sú v horizonte času minulého aj budúceho skoro ako večné. Tak isto by sme nemali zabudnúť na špecifické atómy, ktorých životnosť je značne obmedzená. Do týchto špecifických atómov organická hmota ukladá po smrti svoje spomienky. Tieto špecifické atómy nemožno zrovnávať s klasickými atómami opísanými v kvantovej fyzike. A práve tieto atómy tvoria štruktúru sveta mŕtvych spomienok v kozme.

Samozrejme, každý takýto priestor má svoje limitné hodnoty. Gravitačný systém môže dosiahnuť určité hodnoty a potom ich postupne strácať. Za určitých okolností môže svoje gravitačné sily násobiť. Ale za určitých podmienok môže systém stratiť svoje gravitačné potencie nečakane a aj trvalo. Hovoríme a píšeme o katastrofe alebo prudkej zmene kvality. Ezoterik preniká do kozmu a to psychickými prostriedkami. Ezoterici v zásade v kybernetike považujú kozmos za systém operácií všetkých druhov častíc. Ezoterika považuje častice za najmenšie možné objekty v kozme s najmenším možným desatinným číslom a to práve v prostredí gravitačných síl. Opačná je situácia v prípade vákuových síl , kde sa častica alebo skupina môže správať ako najväčší možný objekt v kozme v zmysle najväčšieho celého čísla. Chápeme, že takýto spôsob myslenia a vyjadrovania kozmu nebude klasickej ľudskej psychike známy. Ezoterika chápe kozmos aj ako systém slobodných častíc, ktoré patria do kategórie približujúcej sa k najmenšiemu desatinnému číslu a vtedy takéto častice dosahujú vďaka svojej mimoriadne extrémnej malosti schopnosť naraz byť v danej tisícine sekundy na nekonečne veľa miestach. Čím sa častica vzďaľuje od najmenšieho desatinného miesta a približuje sa k celým číslam, tým viacej stráca schopnosť extrémnej malosti, extrémnych rýchlostí a extrémnej schopnosti byť naraz na nekonečnom množstve miest. Extrémne malé častice približujúce sa k najmenšiemu desatinnému miestu nemusia rešpektovať rýchlosť, čas a priestor. Samozrejme, pokiaľ strácajú svoju extrému malosť, strácajú aj extrémne schopnosti.

Keď psychika ezoterika prenikne k týmto voľným časticiam s vlastnosťou najmenších možných častíc, tak musí pochopiť priestor kozmu trochu inak ako je bežné. Celkový priestor kozmu neustále prenikajú najmenšie možné častice a každá takáto častica je v danom čase v každom mieste takej istej častice. Chápem, že toto je priam strašidelná predstava o priestore kozmu a jeho nekonečných hraniciach. Mohli by sme si položiť otázku a koľko je v kozme takýchto extrémne malých častíc s najmenším možným desatinným číslom? Mohli by sme konštatovať, že nemá zmysel ich počítať a nemá zmysel ich vyjadrovať inak ako slovom nekonečno. Ale nekonečno tu treba chápať nielen ako slovo, ale aj ako číslo. Nekonečno ako číslo je na to, aby sme povedali, že nemá zmysel hovoriť o konkrétnom počte častíc. Nekonečno nekonečnosti naznačuje na nekonečné množstvo najmenších častíc a ich nekonečné množstvo operácií v nekonečnom čase a nekonečnom priestore.

Pokiaľ niečo niekde v nekonečnom priestore poruší systém najmenších reálne možných častíc, prechádza do iného systému fungovania častíc. Častice sa menia a to tak, že postupujú k celým číslam (inak povedané, zvyšujú svoju hmotnosť spájaním sa). Mohli by sme hovoriť, že z času načas nájde najmenšia absolútne podobnú časticu a tým stratí svoju najmenšiu možnú veľkosť a tento stav vedie k poruchám vo svete najmenších možných častíc. Častice, ktoré našli svoje absolútne dokonalé dvojča sa stávajú pomalšie, majú iné vlastnosti a začínajú tvoriť gravitačný svet. Začínajú spomaľovať iné častice a tým spomaľujú znovu a znovu sami seba a stávajú sa stále viac gravitačnými časticami, čo zase vytvára iné poruchy a to vákuové častice.

Časticové objekty sa spájajú a vytvárajú svet atómových jadier, atómov, potom prvkov, tuhých, plynných, kvapalných a organických látok. Tento proces kulminuje tvorbou galaxií, súhvezdí a planét. A proces dosahuje svoje limitné hranice a nastupuje proces opačný a to je návrat zo sveta látok do sveta častíc. Ale nakoniec výsledný proces sú takzvané častice, ktoré nechcú nič a tvoria systémy dôchodkových častíc. A tieto dôchodkové častice majú vlastnosti nedovoliť už žiadne zmeny a skoro žiadne aktivity. Všetko úsilie ezoterika smeruje práve do sveta dôchodkových častíc a tu chce uložiť vlastného dvojníka budovaného z voľných častíc, ktoré sú najmenšie možné častice s najmenším možným desatinným číslom.

V ďalšej časti si nájdete rozvinuté predstavy o oblasti kybernetiky:

Systém, riadenie systému, šachová hra z pohľadu kybernetiky, evolučný vývoj systémov, skokový vývoj systémov, zánik a vznik systémov, technologické systémy a ich vývoj, adaptabilné systémy a prebiehajúce zmeny, malá a nízka adaptabilita systémov a ich zánik, komplexnosť systémov je mechanizmus predátora na vrchole potravinového reťazca, nutná entropia systému a neadekvátna forma klesajúcej alebo navršujúcej entropie, ortodoxné, dogmatické a statické systémy so snahou o minimalizáciu zmien, nekonečný proces simulácie reálnych procesov, ktorý beží na mechanizme úspešne prevedeného pokusu, chyba, neúspešný pokus, matematické modely a ich aplikácia v praxi, systém bodov organizujúcich schopnosť koordinovanej činnosti smerujúcej k dosiahnutiu určitého cieľu za určitým účelom, informačný systém ako proces organizovania skúsenosti za účelom neopakovať chyby a úspešne sa trvalo adaptovať na meniace sa okolnosti v danom čase a danom priestore, informácie a ich získavanie pre procesy správneho reagovania na to, čo je nevyhnutné vykonať k odvráteniu entropie, ktorá sprevádza každý proces a každý jav.

Fungovanie informačného systému je proces správneho rozhodovania sa a správnej reakcie za účelom koordinovania určitých činností na dosiahnutie požadovaných parametrov, štruktúra geometrického rozloženia bodov v danom priestore a v danom čase, hierarchia alebo určité poradie štruktúr, ktoré majú zabezpečovať dosiahnutie určitého cieľa vynaložením čo najmenšieho úsilia, množstvo štruktúr laterárne usporiadaných, chápajúcich prepočet premenných v plnom rozsahu danej štruktúry, informácie určitej štruktúry daného objektu sa chápu ako množina bodov, ktoré musia mať svoje vlastnosti v danej štruktúre a mimo nej platí pravý opak, tento opak je priamo úmerný zmene štruktúry, štruktúra prvku -to sú vzťahy atómov a táto štruktúra z atómov určuje aj štruktúru častíc v atómoch daného prvku, štruktúra prvkov tvorí za určitých okolností v organickom prostredí aminokyseliny. Určité množstvo aminokyselín sa chová ako bielkovina, bielkovina ako štruktúra zložená z aminokyselín, aminokyselina ako štruktúra z prvkov, prvky a ich štruktúra sú atómy, štruktúra atómov sú elektróny, protóny, neutróny a pozitróny, štruktúra atómového jadra sa skladá z gravitačne viazaných častíc, častice nemajú svoju štruktúru, štruktúry viazané na seba sa prejavia v podobe potenciálu určitých vlastností, dovolená výrobná odchýlka, ktorá nenaruší to, čo určitá štruktúra dovoľuje zrealizovať, dovolené operácie optimálneho charakteru, zakázané operácie, ktoré hrozia zrútením danej štruktúry a daného systému, pokiaľ sa vykonajú v rozsahu, ktorý prekročí rizikový ukazovateľ k nenávratnej zmene kvality.

Tu si nájdete vstupné informácie o kybernetike ako vede o systémoch :

Kybernetika I.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kybernetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
Väzba a reakcia na ňu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Btn%C3%A1_vazba
Informácia:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
Stabilita:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
Pamäť:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_pam%C4%9B%C5%…
Bit:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bit
Entropia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie#Informa.C4.8Dn.C3.AD_e…
Cyklus:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklus
Rovnovážny stav:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_stav
Elongácia ( vychýlenie):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elongace
Informatika:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
Počítačová simulácia:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_…
Simulácie v technike:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Simulace_v_technice
Vedecké modelovanie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A9_modelov%C3%A1… AD
Diskrétne simulácie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskr%C3%A9tn%C3%AD_simulace
Model a modelovanie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Model
Teória modelov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_model%C5%AF
Dokázateľnosť:
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFkaz_%28logika%29#D.C5.AF…
Axióma:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Axiom
Kompaktnosť:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bta_o_kompaktnosti
Matematická logika:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_logika
Teória modelov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_model%C5%AF
Špeciálny model – zaujímavé
http://cs.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model

Kybernetika II.

Dynamické systémy Časové závislosti daného bodu, systému,
objektu v danom priestore pri zohľadnení času
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_system
Reálne číslo (vektor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_numbers
Bod v reálnom kozme, systém v reálnom kozme
http://en.wikipedia.org/wiki/Point_%28geometry%29
Hromada bodov patriace do limity so spoločnými vlastnosťami
http://en.wikipedia.org/wiki/Accumulation_point
Limita bodov v hromade a všetky body majú tú istú vlastnosť
http://en.wikipedia.org/wiki/Limit_%28mathematics%29
Rozloženie bodov v určitej geometrickej štruktúre
http://en.wikipedia.org/wiki/Affine_space
Hraničné body množiny v priestore charakterizované mapou
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_point
Minimum a maximum a globálne minimum a maximum
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_point_%28mathematics%2…
Jedinečnosť, rozmanitosť, výstrednosť
http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_point

Pridaj komentár