Teória. Vedomosti. Vzdelanosť. Prax. Overovanie. Dôkaz. Motív. Nová teória. Subjektívna pravda. Subjektívne pocity. Objektívna pravda. Stupne pravdivosti. Spôsob vyjadrenia. Pravda a nepravda. Vedecké overovanie. Empirické overovanie.

Zvyčajne sa stretnete s teóriou ezoteriky a duchovnej cesty v podobe štyroch živlov ako je oheň, voda, vzduch a zem. Ezoterika si tento model preberá z dávnovekej mytológie prírodného človeka. No v zásade sa predstavitelia ezoteriky nesnažili nikdy overiť alebo potvrdiť svoje hypotézy o vzniku ezoteriky a jej vývoja. Keď do ezoteriky zahŕňame aj Boha, boží svet a boží zámer, tak teória sa mení na Boha a krížový princíp. Na konci každého kríža je jeden živel.

Na to, čo sa v tejto teórii vytvorilo, môžeme prihliadať ako na subjektívnu výpoveď významného ezoterika, ktorý hovorí o sebe a svojich skúsenostiach, ktoré iba sporadicky overuje a podrobuje kritike okolia. Niekto s touto ezoterickou teóriou alebo náboženskou teóriou prichádza a druhí ju prijímajú nekriticky, alebo si vytvárajú o duchovnom svete ešte ďalšie teórie.

Niekto teóriu podriaďuje duchovnej ceste, a to výhradne v sebe. Tlmočí nám subjektívnu pravdivosť o tejto teórii. Pokiaľ by chcel dotyčný objektívnejšiu teóriu, tak by sa snažil cez cvičenia na sebe, ale aj na druhých ezoterikoch dokázať pravdivosť svojej teórie.

Keď robíte ezoteriku a teóriu ezoteriky iba sami, prinášate o tom výhradne beletristickú výpoveď. Teda zažil som to, napísal som to alebo vypovedal som o tom.

Pokiaľ niekto určitú ezoterickú teóriu precvičuje a zároveň to cvičia aj ostatní, tak ezoterik získava o teórii reálnejší obraz. Viac sa približuje vedecky overenej pravde v konštantných podmienkach.

Keby ezoterik svoj postup či už sám, alebo v skupine skúmal v presne vymedzenom priestore a presne vymedzených podmienkach, tak by mohol spieť k vedeckým poznatkom. Niečo zistí v sebe, presne definuje podmienky, za ktorých to získal. Získali to aj tí ostatní, čo s dotyčným cvičili. Potom je možné nezávisle dané ezoterické cvičenie simulovať a dostať za tých istých podmienok také iste výsledky. To by už bola ezoterika na úrovni vedy a vedeckých poznatkov. Bohužiaľ, zatiaľ to nejde a my sa musíme uskromniť na úrovni empirickej pravdy.

Pokiaľ chcete empirickú pravdu, tak to, čo cvičíte ako indivíduum, cvičia aj jednotlivci v iných skupinách. Neustále to precvičujú, vytvárajú si stereotyp a vlastnou empirickou skúsenosťou overujú, či je ich postup a ich teória správna. Teda dnešnú ezoteriku a jej metódy nemožno považovať za vedu. Môžeme ju maximálne zaradiť medzi veci empiricky overené.

Pokiaľ cvičíte ezoteriku ako indivíduum, sám môžete dosiahnuť úroveň subjektívnej pravdy, ktorá sa zakladá na vašich skúsenostiach a pocitoch. Potom môžete cvičiť ezoteriku v skupine ľudí a dosahovať objektívnejšiu pravdu, ako pri izolovanom cvičení jednej osoby bez nutnej výmeny informácií.

Ešte viac by ste sa priblížili k zhode s pravdou vtedy, keby ste vedeli meditačné stavy simulovať v laboratóriách za presne opísaných podmienok. No to je zatiaľ nemožné. Zvyšujeme v tomto prípade serióznosť a ideme bližšie k hlbšej pravdivosti. No nedosiahneme úroveň dôkazu, iba sa silne približujeme k vedeckému dôkazu.

Kvintesencia zhody s vedeckou pravdou sa v oblasti ezoteriky zatiaľ nedosahuje. Dosahuje sa kvintesencia zhody s empirickou pravdou a to metódou nácviku a vytváraním vhodného stereotypu. No vždy to bude lepšie ako kvintesencia iba s vlastnými pocitmi okolo ezoteriky. To je najhorší možný postup.

Samozrejme, empirické overovania a nácvik vytvára aj nový fenomén a to podriadiť svoju duchovnú cestu všeobecným empirickým zákonitostiam. Už nepostupujete iba náhodne pre radosť, ale sa riadite získanými poznatkami a poučkami, ktoré aj dôsledne dodržujete.

Keby som mal vytvoriť teóriu o ezoterike ako duchovnom raste, tak v žiadnom prípade by som nepoužil mytologickú predstavu o duchovnej ceste ako realizácii štvorpólového kľúča. Blízkosť vedeckej výpovede a stupňa pravdivosti v dôkaze je mizivá a neoveriteľná.

Hypotéza o tom, že duchovná cesta je realizáciou a zvládnutím všetkých patologických prejavov ľudského ducha je nesporne bližšie k vedeckej pravde ako tušeniu. Duchovná cesta je ako odborne zdatný psychiater, ktorý ochorel na všetky fyzické a psychické choroby a zároveň sa sám vyliečil. Mytologicky by to mohlo znieť ako cesta do horúcich pekiel ničoty a apokalypsy. Celkovo apokalyptická predstava ezoteriky je reálnejšia ako živlová teória, alebo teória Boha samotného.

Pridaj komentár