DÔLEŽITÉ: ALFA STAV umožňuje rýchlejšie prijatie KRESŤANSTVA. Je to stav spánku, v ktorom ste čulý a vnímavý.
EXTATICKÝ STAV umožňuje intenzívnejšie precítenie kresťanského náboženského stavu. Tento stav sa dosahuje dlhotrvajúcim čítaním, modlitbou, cvičením a meditáciou. Pod dlhším časovým úsekom sa myslia 2 až 3 hodiny, možno i viac hodín. Počas týchto hodín sa venujete iba KRESŤANSTVU. Cvičte pozvoľna a neprepínajte svoje sily.

KRESŤANSTVO je náboženský systém.
BOH je ten, ktorý nás obdarúva, alebo nám niečo dáva. Symbolika: OBLAK.
KRISTUS je ten, ktorý sprostredkuje BOŽÍ DAR. Symbol: KRÍŽ.
CVIČENIE: uvedomujete si psychické telo a vaša vedomá koncentrácia je v oblasti ústnej dutiny.
Pred týmto cvičením je treba mať precvičenú hysterickú povahu.

Viď obr.

JEŽIŠ KRISTUS
Symbolika:
ARMA CHRISTI
KRÍŽ (za hlavou KRISTA)
Symbol triumfu nad smrťou
Symbol Bohom vyvoleného
KLADIVO
Symbol Božieho požehnania
TŔŇOVÁ KORUNA
Symbol utrpenia
KLINCE
Symbol martýrstva
KLIEŠTE
Symbol pevnej viery v Boha
BIČ
Symbol prítomnosti Boha skrze Ježiša Krista
Vykúpenie skrze Ježiša Krista
KOPIA
Symbol extatickej Božej lásky
RUKA
Symbol „pravá ruka Boha“, zástupca Boha.
PALICA
Symbol Božieho pastiera nás všetkých
KOCKY
Symbol statočnosti a trvácnosti osudu Ježiša Krista
KOHÚT
Symbol nového dňa Ježiša Krista
REBRÍK
Symbol komunikácie s Bohom skrze Ježiša Krista
OBILIE
Symbol Panny Márie
Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista
Panna verná, Panna panien, Panna dobrotivá, Panna mocná, Panna uctievaniahodná, Panna velebeniahodná, Panna najmúdrejšia
RÁMIK OBRÁZKU
Symbol Matka
Matka najčistejšia, Matka nepoškvrnená, Matka najpanenskejšia, Matka premilá, Matka predivná, Matka hodná obdivu, Matka dobrej rady, Matka stvoriteľka, Matka cirkvi, Matka pomoci
Svätožiara
Symbol Božskej podstaty
METLIČKY
Symbol služobníka Božieho
KRV
Symbol spätosti s vierou v Boha
STROM
Symbol Ducha Svätého
Symbol biela farba
nevinnosť a čistota
Symbol červená farba
láska a obeta
Symbol veža
ako spojenie Boha a Ježiša Krista
Symbol rebrík
stupienky k Bohu
Symbol schody
ako cesta k Bohu
Symbol maják
orientácia na Boha
Symbol zvon
hlas Boží
LÍSTIE
Symbol všetkých mŕtvych. Na listoch sú mená mŕtvych.
POSTAVA
Symbol stredu sveta, štyroch svetových strán, štyri ročné obdobia.
NIMBUS (za hlavou postavy)
Symbol štyroch evanjelistov Matúša, Jána, Mareka a Lukáša.

Viď obr.

HVIEZDY
Symbol Apoštolov
Symbol klasov
Symbol súhvezdia
Peter, Ondrej, Jakub st., Ján, Tomáš, Jakub ml., Matúš, Šimon, Tadeáš, Matej, Filip, Bartolomej.

TEXT NA ROZJÍMANIE

1. Bližšie a stále bližšie k tebe Ježiš Kristus
2. Bližšie k tebe najbožskejší Ježiš Kristus
3. Len k tebe najbožskejší Ježiš Kristus
4. Bližšie k tebe, len bližšie k tebe najbožskejší Ježiš Kristus
5. Len k tebe bližšie najbožskejší Ježiš Kristus
6. Vzývam najvyššieho Ježiša Krista
7. Najviac zo všetkých žiadam Ježiša Krista
8. Najvernejší zo všetkých Ježiš Kristus
9. V najvyššom najbožskejší Ježiš Kristus
10. Ježiš Kristus najmilší nás všetkých
11. Všade a vo všetkom najviac z Ježiša Krista
12. Najvyššia sila Ježiša Krista
13. Ježiš Kristus najväčšia záštita
14. Voláme najvyššieho Ježiša Krista
15. Príde, prichádza, prišiel najmilovanejší Ježiš Kristus
16. Najmilší, vzhliadni skrze Ježiša Krista
17. Prijmi najvrúcnejšie vďaky Ježiš Kristus
18. Najuctievanejší Ježiš Kristus
19. Najvelebenejší Ježiš Kristus
20. Najvyššia a najvznešenejšia sila Ježiša Krista
21. Najvyššia a najvznešenejšia záštita Ježiša Krista
22. Najjedinečnejší Ježiš Kristus
23. Veríme v najláskavejšieho Ježiša Krista
24. Najcennejšie stvorenie Ježiš Kristus
25. Najviac túžim po tebe Ježiš Kristus
26. Najdrahší priateľ Ježiš Kristus
27. Príď, najmilší Ježiš Kristus
28. Najradšej tebe sa oddám, Ježiš Kristus
29. Najplnšia oddanosť v Ježiša Krista
30. Prebývaj vo mne, najvrúcnejší Ježiš Kristus
31. Navždy najvyšší, Ježiš Kristus
32. Vo mne rástol, najblaženejší Ježiš Kristus
33. Daj nám najživšiu vieru v teba Ježiš Kristus
34. Vchádza do mňa najmilší Ježiš Kristus
35. Najuctievanejší Ježiš Kristus
36. Najláskavejší Ježiš Kristus
37. Vitaj, najočakávanejší Ježiš Kristus
38. Aleluja, Ježiš Kristus
39. Najvelebenejší, najchválenejší, najuctievanejší Ježiš Kristus
40. Najsladší Ježiš Kristus
41. Vždy najláskavejší Ježiš Kristus
42. Najláskavejšie slnko Ježiš Kristus
43. Najmilší tešiteľ Ježiš Kristus

 

BIBLE
PÍSMO SVATÉ
STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA
Česká biblická společnosť
1955

AKO ČÍTAŤ NOVÝ ZÁKON?

V prvom rade ho treba čítať v ALFA STAVE so sústredením sa do oblasti ústnej dutiny (hysterická povaha). Pri čítaní vytvárate vo vlastnej mysli z každého slova a každého písmena tvar kríža. Teda slovo Boh si predstavujete takto:

Boh B o h
Boh Boh Boh B B B o o o h h h
Boh B o h

Ďalej zohľadňujte filozofický prístup a uvedomujte si idealistický prístup skrytý v Novom Zákone.

Stužka spravedlivosti
aneb
KŘESŤANSKÁ KNIHA MRTVÝCH
pocházející z Etiopie
AVATAR

23. A když Ježíš skončil, prozradil Marii Svá jména, která jsou nutná pro život a spasení:
24. I promluvil poznovu: „Ať lidé volají a říkají: V těchto Tvých jménech beru útočiště“.

Berháná ´él Afrejón ´Afnátá
Lahan ´Urá´él ´Afúr
Masdejós Láhí Afkír
Jáuv Kédá Chítá
Márjón ´Afrátáuv ´ A´o
´Amánú´él ´Adná´él ´Akbadír
Badmahíl

Egyptská kniha mrtvých
František Lexa
Vydavateľstvo Glóbus
ISBN-80-967119-5-4

„Buď vzdána chvála Amonovi!“
Složil jsem mu chvalozpěv na jeho jméno
vzdávám mu chválu až k výšinám nebe,
až k hranicím země,
vypravuji o jeho slávě tomu, kdo putuje na sever,
i tomu, kdo putuje na jih.
Střežte se před ním!
Vypravujte o něm chlapci i dívce,
starým i mladým!

Pridaj komentár