Venujeme sa časticovej ezoterike, ktorú označujeme aj ako ezoterika dvojníkov alebo ezoterika UČI. V zásade ide o stav psychiky ezoterika, ktorý sa podobá patológii nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela. Samozrejme, u cvičiaceho ezoterika nejde o vyvolanie tohto ochorenia.

Ezoterik sa psychicky na diaľku napája na takýchto jedincov, ukladá si o nich informácie do svojich spomienok. Vytvára si o nich informačnú databázu a postupne si psychicky zvykne na takýchto jedincov. Nasleduje ďalšia fáza a to je nácvik cez neuróny a to intenzívnou koncentráciou na oblasti neurónov. Je tu záujem mnohonásobným cvičením naučiť neuróny prenikať na časticovú úroveň. Je to ako keby ste sa chceli naučiť pilotovať lietadlo. Zaplatíte si kurz, zložíte skúšky, spravíte množstvo letov a po dvoch troch rokoch lietania ste v tom dobrý. A toto platí aj pre psychický prienik na častice.

Ezoterik sa psychicky premosťuje na chorých jedincov ako sú narkomani, prírodní ľudia, ktorí ešte žijú v divočine, osoby, ktoré pestujú tranzové metódy pod vplyvom omamných látok, osoby s fanatickou vierou v stvoriteľa, osoby, ktoré sa narodili s embryonálnymi bunkami, sú už dospelé a nemohli sa u nich rozvinúť detské a dospelé bunky. Z týchto osôb sa neustále zberajú informácie a neuróny si zvykajú na neurónové premostenia týchto jedincov a kopírujú ich neurónové prepojenia.

Ezoterik si schopnosť preniknúť na častice môže aktivizovať bezpečne aj vďaka tomu, že v období asi od 600 miliónov až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom na planétu Zem intenzívne pôsobil magnetar a jeho špecifické častice. A tak naši zvierací predkovia majú tento systém vo svojej genetickej výbave. Hovoríme o genetickom zdrojom kóde vo vnútri chromozómov, génov a génových sekvencií. Teda stačí genetický zdroják prinútiť, aby sa aktivizoval. Ezoterik doslova podvedie a oklame svoje neuróny, bunky a svoj genetický zdroják, že sa vrátilo obdobie magnetara. V skutočnosti najbližší magnetar má sem minimálny vplyv. Najbližší magnetar je mimoriadne ďaleko od nášho súhvezdia a našej slnečnej sústavy. Ale je v susediacom súhvezdí, kde sa magnetar presunul a ezoterik spraví všetko, aby sa premostil psychicky na diaľku na tento objekt. V tejto začiatočnej fáze na premostenie použije klasický prienik do kozmu, ktorý si nacvičil už skorej. Aj tu začínajúci ezoterik musí rešpektovať túto skutočnosť a mať už odcvičený klasický psychický prienik do kozmu cez systém ľudských jedincov, ktorí sa narodili znetvorení a celí pokrivení. Až po zvládnutí týchto základných cvičení je možné realizovať prienik na častice. Ezoterik sa bez klasického nácviku preniku do kozmu nedokáže účinne kontaktovať s objektom magnetar a sťahovať z neho do seba vhodné častice. Prisúvanie častíc z magnetara je potrebný prvok na to, aby genetický zdroják v bunkách uveril v príchod magnetara do blízkosti planéty Zem.

Ezoterik, ktorý cvičil aj premostenie na organický život v kozme a má tento systém odcvičený, môže dočasne využiť prepojenie na UFO Iveta a UFO Jana. Ide o organický život, ktorý je ešte stále pod vplyvom magnetara. A prepojenie na tento organický život ešte lepšie oklame genetický zdroják, že vplyv magnetara sa skutočne vrátil. Teda ezoterik dostane podporu priamo z génovej roviny. A to je potrebná pomoc. Inak by genetický zdroják proti ceste do častíc dôsledne bojoval.

Ezoterikov najväčší protivník je vlastne genetický zdroják a nastavenie neurónových spojov a nervových prepojení na planétu Zem. Aj tu ezoterik neustále vytvára pre genetický zdroják bludovú rovinu. Neustálym pozeraním 3D animácií kozmického priestoru klame genetický zdroják. Ide o to, že ezoterik navodzuje stav hrozieb z kozmu a schopnosť organickej hmoty čeliť tejto hrozbe. Ezoterik je mimoriadne špekulatívny a vlastné prieniky do kozmu predkladá genetickému zdrojáku ako následok prieniku magnetara.

Ezoterik, ktorý má základné cvičenia prieniku psychiky magnetara za sebou a svedomito cvičil aspoň tri roky sa bude usilovať o to, aby trvalo začal fungovať na časticovej úrovni. Ide o to, aby sa ezoterik trvalo usadil na časticiach a už sa viacej nevracal na úroveň atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých, kvapalných, plynných látok. Toto je cieľ a ideálne riešenie. Bude trvať asi tak rok alebo dva, kým sa natrvalo podarí ezoterikovi usadiť na časticiach a už sa viac nikdy nevrátiť do predchádzajúcich stavov.

Ezoterik pokračuje vytrvalo v stabilizácii na časticovej úrovni a zo zozbieraných informácií z patologických jedincov na časticovej úrovni vytvára vlastný informačný systém. V neurónovej úrovni sa tvoria nové neurónové prepojenia, hovoríme logické obvody na úrovni 6. oblastí výskytu neurónov. Ezoterik sa stále menej vracia na úroveň atómov a prvkov a stále dlhšie zostáva na úrovni častíc. V určitom momente stabilizácie na časticiach sa začne aktívne kontaktovať so psychikou jedincov, ktorí operujú na úrovni častíc. A na ezoterika sa valí množstvo časticových objektov, ktoré vytvorili patologickí časticoví jedinci. A ezoterik neodmieta tieto objekty, dokonca ich aktívne chce ako zdroj informácií a reálnej časticovej praxe. Teda je tu čas na prax a to vyžaduje vhodné manipulácie s časticovými objektmi. Ezoterik sa učí likvidovať objekty z častíc, ktoré schytáva na diaľku od časticových jedincov. Postupne ich likviduje a sám sa učí vytvárať časticové objekty, tak isto ich likvidovať. Pre ezoterika na časticovej úrovni je potrebné postupne sa naučiť manipulovať s časticami, prisúvať častice, organizovať ich, posielať, kde potrebuje. Vlastne cieľom ezoterika je všetky aktivity, ktoré v ňom bežia, zároveň realizovať výhradne manipuláciou častíc. Ako to dosiahnuť? Tak to nie je jednoduchá otázka. Ide celkovo o extrémne neznámu oblasť a prvé skúsenosti treba prevziať od patologických jedincov. A tak ich ezoterik vyhľadáva či už na planéte Zem, alebo aj v kozme a učí sa osobným kontaktom na diaľku. Je to učenie praxou. Potom môžu nasledovať vlastné cvičenia a tu pomôžu práve 3D videá s prvkami simulácie rôznych udalostí v kozme. Ako základ manipulácie s časticami je nesporne priťahovanie častíc magnetarov. Častice, tak ako ich upraví magnetar, sú vhodné na prenikanie skoro kdekoľvek. Minimálne do makety kozmu pod označením Vrece 1, ktoré obsahuje 7 makiet kozmu pod označením Bubliny a potom do stále menších objektov v kozme. Začínajúci ezoterik by mal absolvovať klasické kozmické vedomie a postupne preniknúť psychicky do hlbočín kozmu. Dnešná astronómia so svojimi teleskopmi a inými technickými zariadeniami preniká do systému 2 000 galaxií okolo našej Galaxie a mohli by sme povedať, že aj do makety zemiaka. V makete zemiaka je asi 1 500 makiet strukov a v nich po 3 až 7 hráškov a v nich asi po 2 000 galaxií ako je naša Galaxia. Kde prenikajú psychicky ezoterici tohto zoskupenia, nechcite ani vedieť. Je to extrémne ďaleko a tak ďaleko, že žiadny organický život nemá žiadnu technickú šancu takto ďaleko poznať kozmos. Aj keby organický život existoval bilióny biliónov pozemských rokov. Tu je kdesi jasne vnímať rozdiel medzi praxou ezoterika a praxou astronóma. Ezoterik nie je viazaný na rozumovú a technologickú vyspelosť organickej hmoty v kozme. Astronóm prenikajúci do kozmu pomocou techniky je silne závislý na technike a počas svojho života túto hranicu nedokáže prekročiť. Iná situácia nastáva, keď ezoterik donúti svoje neuróny vytvoriť nové spojenia a prekročiť klasické obmedzenia techniky a samotnej organickej hmoty v kozme.

Tu si nájdete videá na tému kozmos a Mars. Trénujte psychicky prienik cez častice a ich vhodnou manipuláciou sa prepájajte na povrch planéty Mars. Pokiaľ cvičíte základy ezoteriky a kozmického vedomia, tak vám tieto videá pomôžu. Niektoré videá časom nemusia fungovať. Vyhľadajte si z ponuky ďalšie.
http://www.youtube.com/watch?v=b0lxbzgwW7I&feature=rela…
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.