Kozmonauti a na obežnej dráhe. Kozmonauti na Mesiaci. Vedomie a psychika kozmonautov. Meditujúci so psychikou kozmonautov. Reálny Kozmos. Astronómia ako vedecké poznanie kozmu. Prepnutie psychiky do stavu vedomia kozmonautov. Simulácia vedomia reálnych planét slnečnej sústavy. Kmitajúce objekty aurického zasvätenia v akcii. Tento zápis má svoju zvukovú autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Pokračujeme v ďalšom nácviku prieniku do neurónových oblastí. K tomuto prieniku sme si vybrali reálny stav kozmonautov, ktorí zotrvali na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. U týchto sa zmenila psychika na nepoznanie. Zmenu sme zistili diaľkovým vešteckým a senzibilným výkonom. Takto sme ošetrovali určitú vzorku vybratých astronautov, ktorí ešte žijú. Mohli by sme ich aj menovať, ale nespravíme tak z určitých dôvodov zachovania súkromia týchto osôb. U všetkých sme konštatovali, že všetkých šesť oblastí výskytu neurónov bolo navzájom prepojených cez nervový systém ich tela. Teda pri napodobnení ich stavu je potrebné sa všetkými dostupnými technikami skoncentrovať do šedej kôry veľkého mozgu, do šedej kôry stredného mozgu, do šedej kôry mozočku, do šedej kôry miechy, do šedej kôry brušného mozgu, do šedej kôry ganglií pri jednotlivých orgánoch tela. Tento stav vzájomného prepojenia treba udržať počas celého cvičenia. Veľkú výhodu majú, tí ktorí prešli zasvätením do aury okolo tela a dostali tam kmitajúce Silva objekty, ktoré boli odkopírované od historických zasväcovateľov. Stačí si spomenúť na toto zasvätenie a vnútri požiadať kmitajúce objekty, aby zrealizovali stav kozmického vedomia. Prípadne, aby spolupracovali pri nahodení a udržaní tohto stavu.

Po zjednotení všetkých 6 neurónových oblastí do jedného celku za použitia jogínskych a Silva techník, prípadne za pomoci Silva zasvätenia nastupuje fáza koncentrácie na jednotlivé orgány tela s pocitom, že všetko, čo ste zažili a prežili, sa dostalo do vašich orgánov. Teda takýto stav máte v hlave a takýto stav máte v srdci a v pečeni. Môžete mať pocit, že v každom orgáne sa nachádzate ako vyklonovaný identický jedinec. Svet okolo seba vnímate každým orgánom ako celý plnohodnotný človek. Takýto stav zažívate v každom orgáne tela. Teda naraz v každom orgáne tela.

Znovu si treba udržať teraz už dva stavy, a to spojenie 6 neurónových oblastí a pocit, že v každom orgáne tela žije vaše klonované Ja. Zároveň vám neustále bežia v mysli predstavy, že žijete v labyrinte bez túžby dostať sa z neho. Zároveň máte pocit, že vaša myseľ spontánne tvorí čiarky, bodky a geometrické tvary. Dosť sa to podobá morzeovke. Tieto stavy si treba udržať a vychutnať si ako možnosť duchovného prenikania do sveta vlastných neurónov. Tak isto môžete skúmať, aké výnimočné schopnosti ste na tejto duchovnej ceste do vlastných neurónov získali. Skoncentrujete sa, že ste tento stav ovládli a dokážete ho využiť v praktickom živote.

Nasleduje ďalšia fáza prenikania do oblastí neurónov 6 oblastí vlastného tela. Tentoraz je to navodenie stavu tých kozmonautov, ktorí pristáli na Mesiaci. Pociťujete, ako sa vám pravá časť tela posúva do ľavej časti a ľavá časť do pravej časti. Zároveň sa vám v každom orgáne na psychickej úrovni vytvárajú komôrky. V každom orgáne asi 6 až 8 komôrok. Zároveň sa na niektorých miestach tela vytvára efekt Kirlianových energií ako konfrontácia asexuality a pornografie. Ide o sugeratívne poškodenie nervových platničiek vo svaloch tela. Potom vzniká efekt energetických objektov veľkosti tenisovej loptičky, ktorá je chlpatá a naplnená niečím čudným. Všetci mali pocity určitého ochrnutia tela a zlého pohybovania sa. Na duchovnej rovine skúmate tento stav neurónov a zisťujete, ako sa zmení vnímanie sveta v tomto stave neurónových oblastí.

Nasleduje výcvik navodenia si stavu vedomia Zeme. Ide o stav, ktorý nadväzuje na kozmické vedomie, k tomuto stavu sa pridáva stav pocitu rozdelenia orgánov tela na dve samostatné časti. Zároveň máte pocity, že všetko máte rád a ste z toho šťastný. Ide o stav opilca, ktorý všetkých bez zábran objíma a bozkáva. Zase skúmate, aké schopnosti získate týmto prepnutím neurónov vlastného tela.

Nasledovalo ďalšie prepnutie neurónov na planétu Mars. Vo vnútri mysli máte pocit, že ste sa zmenili na niečo, čo behá v určitých rúrach alebo sa musí pohybovať v určitých tvaroch. Zároveň máte pocit, že orgány tela sa dostali mimo telo a sú teraz v aurickom obale okolo vás. Vo vnútri vás je prázdno. Znovu prežívate tento rozmer svojho bytia a zároveň skúmate, ako tieto schopnosti využijete v praktickom živote tu na zemi.

Po týchto výletoch je vždy vhodné vrátiť sa do vedomia stredného mozgu, kde sú väčšinou usadení dnešní ľudia.

Pridaj komentár