Prinášame vám správu zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá vyhynula a po sebe nechala spomienky, ktoré prežila a naprogramovala, aby boli funkčné a konali k určitému cieľu vo svete mŕtvych. Svet mŕtvych spomienok je všade okolo nás a aj v nás. Vstup do tejto dimenzie je cez klinickú smrť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu Šaman MP3.

Nebojte sa, každý sa raz dočká vlastnej smrti a odchodu spomienok do tejto dimenzie sveta. Verme iba, že sa to tak rýchlo nestane. V zásade skúmame svet mŕtvych z dôvodu vlastných reinkarnačných ambícií. Jednoducho nám nie je jedno, čo po fyzickej smrti bude s našimi spomienkami. Usilujeme sa o to, aby určitá časť spomienok zostala pokope a plnila určité naprojektované úlohy. A v tomto smere nás výskum kozmických inteligencií zaujíma dvojnásobne.

Platí zásada, že časť komických inteligencií sa združuje okolo tých planét a planetárnych objektov, kde existuje reálne akákoľvek forma organického života. Takýto jav možno vnímať vo svete mŕtvych okolo planéty Zem, a tak isto okolo jednej planéty v súhvezdí Barana. Známky života možno zachytiť aj v iných častiach kozmu. Podrobnejšie o možnom živote v kozme – Kozmos sekcia. Všade je okolo živej organickej hmoty svet mŕtvych silne nakoncentrovaný.

Aby ste sa seriózne pustili psychicky do sveta mŕtvych, treba mať odcvičené a vytvorené centrá mozgu na prienik do sveta mŕtvych spomienok. Hovoríme o sugeratívnom výcviku klinickej smrti. Uveriť a nepochybovať o tom, že zomierate. Presunúť vnútornú koncentráciu do šedej kôry veľkého mozgu, prepnúť neuróny a začať psychicky prenikať do sveta mŕtvych. Pokiaľ máte za sebou zasvätenie do stavov klinickej smrti a kozmických inteligencií, tak stačí vydať príkaz mozočku a on to za vás zariadi veľmi rád. Podrobnejšie o zasväteniach – Zasvätenia. Aby ste niečo vnímali vo svete mŕtvych, treba prejsť vešteckým výcvikom a vytvorením vešteckých centier v šedej kôre veľkého mozgu. Bližšie o vešteckom výcviku – Veštecká škola. Bez vešteckých schopností zo sveta mŕtvych spomienok nebude mať veľa. Budete tam psychicky, ale nebudete nič vnímať.

Tak isto treba prejsť výcvikom klinickej smrti, podrobnejšie Plazmatická škola. Pokiaľ prenikáte do sveta mŕtvych cez klinickú smrť, musíte si dať pozor, aby niektorý záznam a jeho časť neprenikla do vás a neusídlila sa vo vás. A preto do sveta mŕtvych prenikáte vždy iba ako turista s fotoaparátom, ktorý si chce niečo odfotiť a uložiť do pamäte. Nikdy ako zberateľ starožitnosti s pocitom vlastníctva. V zásade treba mať odmietavý až nenávistný postoj voči všetkému, čo je vo svete mŕtvych. To je najbezpečnejší prístup.

K schopnosti sugerácie klinickej smrti je potrebné mať ešte rezonančnú schopnosť hlasiviek, ktoré zabezpečia, aby ste vycítili vo svete mŕtvych tie spomienky, ktoré sú uložené v priestore menšom ako 0,1 mm. Podrobnosti v Silva škole. K týmto schopnostiam treba pridať schopnosť kozmického vedomia, aby ste sa mohli psychicky pohybovať v celom priestore sveta mŕtvych spomienok. Bez týchto schopností bude vaše snaženie často smerovať iba do fantazijných predstáv, ktoré zmontuje vaša prebujnená mozgová činnosť. Toto všetko nie je výplod bujnej fantázie psychiatrického pacienta v úlete sci fi románov.

V okolí planéty Zem je svet mŕtvych naplnený spomienkami mŕtvych ľudí a zvierat. Buď sú tieto spomienky v kope, alebo roztrúsené. Často sa spomienky ľudí a zvierat stanú súčasťou kozmických inteligencií alebo spomienok jedincov túžiacich po reinkarnácii a najčastejšie sú to spomienky tých, ktorí prežili klinickú smrť alebo trpeli stigmami telových rán. Svet mŕtvych nie je idylka, panuje tu zákon džungle jedna radosť.

K týmto spomienkam treba pridať spomienky kozmických inteligencií, je ich tu v reálnom čase asi 22 kusov. Už sme sa kontaktovali s15- timi a usilovali sme sa skúmať a bádať, ako fungujú. V zásade postupujeme tak, že vešteckými schopnosťami vyhľadáme záznamy jedincov, ktorí mali nejaký aktívny kontakt so svetom mŕtvych cez klinickú smrť. Vyhľadáme hlavne spomienky uložené v magmatických energiách planéty Zem. V podstate magmatické jadro pulzuje voči ľudom a zvieratám ako cvakajúci fotoaparát, ktorý neustále ukladá magnetické záznamy, ktoré treba samozrejme vhodne dekódovať vešteckými schopnosťami. Tak isto si treba tieto schopnosti nacvičiť. Ináč nemôžete získať žiadne informácie tohto druhu. Koordináty uvádzam v nahrávke k tomuto príspevku. Vždy vyhľadám 6 záznamov k jednej kozmickej inteligencii a svoje zistenia nechám odobriť asi 20-tim veľmi dobre veštecky ladeným osobám. Títo ezoterici pozorne všetko preskúmajú a snažia sa o spresnenie zistení. Takto postupujeme s každou kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych.

Do dnešného dňa sme preskúmali 15 kozmických inteligencií. Každá dostala svoj pracovný názov. V poradí 1. dostala názov STIGMA a je v priestore planéty Zem. Prenikala do určitých ľudských jedincov, podriaďovala si ich a po smrti ich záznam končil v danej kozmickej inteligencii.

V poradí 2. dostal pracovný názov VEĽKÁ HLAVA. Nachádza sa v blízkosti planéty Slnko. Prenikala do ľudí a dávala im niečo ako matematické schopnosti.

V poradí 3. dostala pracovný názov ZASNEŽENÝ STROM. Nachádza sa v priestore planéty Zem. Okrem iného to dávalo ľudom dnešnú logickú múdrosť.

V poradí 4. dostala pracovný názov VEĽKÁ LEBKA. Niekde v súhvezdí Tukan našej Galaxie. Dávala ľudom určité múdrosti a skúsenosti.

V poradí 5. dostala pracovný názov ŽENA. Niekde za súhvezdí Tukan v najbližšej galaxii za súhvezdím. Dostávalo sa to do ľudí, vyvolávalo nenávisť voči ľudom a nútilo to do agresie a devastácie.

V poradí 6. dostala pracovný názov KANIBAL. Niekde za súhvezdím Panna. Pôsobil v ľuďoch cez klinickú smrť a nútil ich robiť rituály s ľudským orgánmi.

V poradí 7. dostala pracovný názov OROL. Nachádza sa v oblasti planéty Zem. Dostávalo sa to do ľudí a vyvolávalo potrebu agresie a nenávisti.

V poradí 8. dostala pracovný názov CHOBOTNICA. V oblasti planéty Zem. Tlačila ľudí, aby vyrábali makety ľudí z hliny, napríklad v Číne.

V poradí 9. dostala pracovný názov POSTAVA. Pôsobenie teraz v oblasti planéty Zem. Dostalo sa to do ľudí, ktorí sa starali a starajú o množstvo detí. Ukladajú do seba spomienky detí a po smrti idú tieto spomienky do tohto informačného poľa kozmickej inteligencie.

V poradí 10. dostala pracovný názov BABY. Pôsobenie doteraz v oblasti planéty Zem. Tak isto záujem o detské spomienky alebo spomienky na deti.

V poradí 11. dostala pracovný názov KOSŤ. Záujem o všetky spomienky na kosti. Nachádza sa v blízkosti planéty Saturn.

V poradí 12. dostala pracovný názov TECHNIK. Pôsobí v blízkosti Slnka. Reinkarnuje sa do ľudí. Núti ich, aby boli múdri ľudsky a po smrti splynú ich spomienky do individuálnych spomienok tejto kozmickej inteligencie. Táto kozmická inteligencia sa usiluje o to, aby sa dostala individuálne bližšie na planétu Zem.

V poradí 13. dostala pracovný názov BUNKA. Pôsobí v oblasti planéty Jupiter. Hlavne cez klinickú smrť sa dostáva do ľudí a usiluje získavať odtlačky a energiu z bunkového delenia u dotyčných jedincov. Tieto informácie si ukladá do svojho informačného poľa. Vyhľadáva hlavne jedincov, ktorých delenie buniek je neštandardné.

V poradí 14. dostala pracovný názov DOBRÁK. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Usiluje získavať hlavne obrazy kostí uložených do ľudských spomienok. Tieto informácie po smrti ľudských jedincov získava do svojho informačného poľa.

V poradí 15. dostala pracovný názov ŽUMPA. Pôsobí v oblasti planéty Zem. Dostáva sa do ľudí a získava po ich smrti spomienky o blaženosti a zároveň spomienky o ich utrpení a poranení. Táto kozmická inteligencia je na povrchu v makrosvete a vo vnútri v mikrosvete.

Už sa dá robiť aj určitá štatistika, niektoré kozmické inteligencie fungujú na úrovni makrosveta a niektoré mikrosveta. Ojedinele v jednom prípade v obidvoch. Kozmické inteligencie si robia odtlačky ľudských spomienok ako foto a ukladajú si ich do svojich záznamov. Zároveň po smrti ľudí získavajú ich spomienky, ktoré sa dostávajú do sveta mŕtvych. Vešteckým prieskumom sme zistili, že je málo voľných spomienok o kostiach, spomienok detí a spomienok o bunkách. Kozmické inteligencie po smrti ľudí tieto spomienky naberajú do seba za účelom spevňovania a zväčšovania sa. Niektoré kozmické inteligencie získavajú celý ľudský záznam spomienok po ich smrti, pokiaľ robili to, čo im prikazovali. Niektoré kozmické inteligencie sú ochotné ľudom dávať múdrosť a dnešný intelekt.

Teda v histórii sú jedinci ľudskej rasy, ktorí sa dostali pod vplyv záznamov kozmických inteligencií, ale boli aj takí, ktorí o tomto vplyve na seba vedeli, dôsledne ho odmietali a ubránili si svoje spomienky. Po ich smrti sa nestali súčasťou informačného poľa niektorej kozmickej inteligencie. Niektorí ľudskí jedinci vedeli zámerne využiť pomoc kozmických inteligencií a nič za to nedali kozmickým inteligenciám.

Aj náš zámer je spoznať kozmické inteligencie ako fungujú, aké sú časovo staré, aké reinkarnačné ambície majú, ako ich napĺňajú. Sami sme začali vlastné spomienky v hlave prepájať na spomienky detí a vlastné spomienky z detstva. Tak isto vlastné spomienky, ktoré majú byť súčasťou reinkarnácie spájame so spomienkami na bunky a kosti celkovo. Pri tomto prekrývaní spomienok vo vlastnej hlave cítiť, že vlastné spomienky sú koncentrovanejšie a pevnejšie do seba viazané. Podrobnejšie sa týmto technikám budeme venovať v Plazmatickej škole ako súčasť reinkarnačných ambícií.

Pridaj komentár