Techniky na ovládanie psychických a fyzických problémov ľudského tela. V príspevku zasahujem aj do problematiky šťastného osudu.
Naďalej pokračujú spoločné meditácie, ktorými sa snažíme intenzívnejšie preniknúť do pochodov v ľudskom tele. Na začiatku si spomenieme na predošlé spoločné meditácie a uvedomujeme si vnútorným hlasom zmysel zvukových rezonancií, blikajúcich svetiel a vibrujúcich technických zariadení. Pokračujeme v uvedomovaní si dôležitosti autohypnotických techník, ktorými lámeme a prenikáme do neovládateľných psychických pochodov, ktoré ovládajú nás a my ich neovládame. Hypnotické techniky dovoľujú tieto neovládateľné pochody uchopiť a ovládnuť. Uvedomujeme si rozumovo aj výhodu techniky koncentrácie nad hlavu vo výške 30 centimetrov, ktorá dovoľuje intenzívnejšiu koncentráciu do oblastí mozgu. Vnútorným hlasom si uvedomujeme nutnosť mnohonásobného opakovania jednotlivých cvičení, aby sa vytvoril určitý stereotyp a získané schopnosti sa stali trvalou súčasťou vybavenia nášho mozgu. Všetko je potrebné doplniť o predstavu toho, že nás potriasol elektrický prúd a nutnosť zanesenia tejto predstavy do ganglií v mozgu približne do oblasti temenného mozgu. Vnútorným hlasom sme si dobre uvedomovali potrebu všetko vo vnútri mozgu patrične komentovať myšlienkovými pochodmi, ktoré s rezonanciami všetkého druhu prenikajú do fyzických štruktúr mozgu. Všetko dopĺňa chuť to, čo je potrebné, zvládnuť.


Pokračujeme ďalším cvičením a to predstavou jednotlivých častí mozgu na základe anatomických obrázkov, ktoré sme si uložili do pamäti štúdiom medicíny. Cvičenie neustále zdokonaľujeme a spresňujeme. V šedej kôre veľkého mozgu sa koncentrujeme do jednotlivých zmyslových centier: čuchové v prednom mozgu, sluchové centrum v spánkových lalokoch, pohybové centrum v temenom mozgu a zrakové centrum v zrakovom mozgu. Po tomto cvičení si predstavujeme vo svojej mysli drastický výcvikový fakírsky tábor, kde po nás hlavný fakír žiada predstavovať si rôzne extrémne životné situácie. Naposledy sme si mali predstavovať, ako surovo nadávame slušnej a jemnej osobe; na druhej strane sme mali chváliť zločinca. Zároveň sme si vnútorným hlasom hovorili, že toto je technika, ktorou prenikáme do psychických mechanizmov vlastnej mysle. Pokiaľ niekto tieto situácie nezvládal, tak na zvládnutie použil niektorú hypnotickú techniku a nakoniec prekonal zabehnutý mechanizmus svojej mysle. Vnútorne sme si uvedomovali, že takto budeme konať výhradne v predstavách a nie v bežnom živote.
Pokračovali sme vo vyvolávaní spomienok na zvukové rezonancie, svetelné blikanie a vibrovanie technických zariadení. Uvedomovali sme si schopnosť efektívneho prenikania do jednotlivých častí mozgu. Aj sme prenikali do buniek mozgu. Uvedomovali sme si vnútorným rozprávaním techniku vnímania výsledného rozdielu medzi dvomi zvukovými rezonanciami, tiež rozdiel medzi dvomi blikajúcimi svetlami vedľa seba. Tak isto sa dobre do mozgu koncentruje cez rozdiel vibrovania dvoch technických zariadení. Platí zásada o účinnejšom koncentrovaní do jednotlivých častí mozgu pomocou vnímania rozdielu dvoch kmitajúcich objektov. Tak isto sme s vibrovaním spojili aj predstavu, ako nás potriasla elektrická energia. Niektorí k predstave potrasenia elektrickým prúdom pridali predstavu o kmitajúcich prstoch ruky pri vhodnom pohybe. Pokračovali sme počúvaním zvukových rezonancií a pozeraním sa na blikajúce svetlá. Všetko preto, aby sme si to dobre uložili do pamäťových schém mozgu.
Nasledovali cvičenia autohypnotických stavov. Uvedomovali sme si, že silou hypnotických techník je prinútiť mozog a jeho navyknuté mechanizmy, aby sa podriadili našej vôli. Hypnotické techniky vylepšujú predstavy, ktoré sú protirečivé. Prikazujeme si naraz, že tá istá ruka ide hore a zároveň dole. Vnútorným hlasom si uvedomujeme, že hypnotickými predstavami treba dosiahnuť určitú hĺbku mysle, že je to stav, pri ktorom človek zaspáva, ťažšie sa mu myslí vnútorným hlasom a tak isto sa mu obtiažne tvoria obrazové predstavy. V žiadnom prípade sa nezaspáva. Zaspanie znamená, že už nemôžeme v hypnotickej hladine pracovať. Hypnotické techniky zlepšujú a zefektívňujú postupy vkladania zvukových, svetelných a hmatových vibrácií rovno do hypnotických predstáv a pocitov. Keď dosiahneme vhodnú hypnotickú hladinu, treba začať vizualizovať, ako postupne dosiahneme to, čo sme si predsavzali. Napríklad chceme sa prestať báť. Vtedy si v hypnotickej hladine postupne predstavujeme, ako sa menej a menej bojíme a vnútorným hlasom komentujeme dosiahnuté zmeny. Napríklad hovoríme si formulku: Zo dňa na deň som odvážnejší a odvážnejší. Potom nasledovalo cvičenie hypnotických predstáv rôzneho druhu.
Pokračovali sme autogénnym tréningom, pri ktorom sme sa koncentrovali do jednotlivých orgánov a do orgánov sme vkladali anatomické obrázky zdravých a vitálnych orgánov. Pokiaľ sa nám nedarilo dobre sa do orgánu v tele skoncentrovať, tak sme sa zvyčajne koncentrovali 30 centimetrov pod orgán v tele. Všetko sme komentovali vnútorným hlasom. Nasledovala vizualizácia drobných panáčikov, ktorí sa majú starať o kontrolu orgánov v ľudskom tele. Tak isto sme v orgánoch vizualizovali opravárenské čaty a rekonštrukčné čaty. Pokiaľ sme ich v jednotlivých orgánoch našli, tak sme cez rezonančné a hypnotické stavy panáčikov do orgánov dosadzovali.
Začali sme úplne po novom nacvičovať intuitívne a veštecké schopnosti. Na začiatku cvičenia si rovnako naladíme pravú aj ľavú mozgovú hemisféru. Máme zo začiatku pocit, že rovnako pracujú. Tento pocit prenášame do každého bodu v ľavej a pravej hemisfére. Na tento nácvik si treba nechať dosť času a kľudu. Keď dosiahneme rovnaký stav v ľavej aj pravej hemisfére, tak si spomenieme na určitý konkrétny zážitok. Napríklad na poslednú dovolenku. K tomuto obrazu pridáme intuitívne nejaké číslo alebo písmeno abecedy. Keď si predstavíme iba vybraté číslo alebo písmeno, tak sa úplne dobrovoľne zjaví obrázok dovolenky. Môžete si vybrať aj ďalšie spomienky a priraďovať k nim určité číslice a znaky. Keď dokážete prechádzať z vybraných číslic k spomienkam a naopak, tak ste spravili prvý krôčik k vešteckým výkonom.

Pridaj komentár