Už v predchádzajúcich článkoch som prezentoval jasnú líniu, že chceme robiť všetky najvýznamnejšie smery ezoteriky zahrnuté do 7. ezoterických ciest podľa výskytu neurónových oblastí v ľudskom tele. Každému bude asi jasné, že na to, aby sa robila všestranná ezoterika, sa musí objaviť jedinec, ktorý vo svojej hlbokej podstate bude inklinovať k všestrannosti. Pokiaľ takýto potenciál nemá v chromozómoch, génoch, molekulách prvkov a v atómoch, tak ho bude nahrádzať rozumom a bežným ľudským úsilím robiť niečo, čo je síce logické, ale nie prirodzené pre väčšinu ľudí.

Potom som jasne definoval nielen princíp všestrannosti, ale aj princíp vedeckosti, zavedenia terminológie a definovanie pojmov, ktoré sa používajú v ezoterike. Toto sme taktiež splnili a do ezoteriky sme naliali všetky dostupné pojmy z vedeckého sveta a ba čo viac, do ezoteriky sme naliali aj vedeckú metodiku a metodológiu nepriamych dôkazov. Samozrejme, že tu musí byť zase jedinec, ktorého chromozómová výbava bude pre to vhodná. A pokiaľ ezoterik nedisponuje takouto chromozómovou výbavou, tak tento hendikep nahradí rozumovosťou, vzdelaním a prijatím takéhoto systému, aj keď pre ezoterika nemusí byť prirodzený.

A chceme ísť ďalej, prijali sme novú zásadu, že v každej zo 7. ezoterických ciest sa staneme aj výnimoční špecialisti a v praxi dokážeme ezoterikom, ktorí sa venujú iba jednej ezoterickej ceste, že aj tu pôjdeme ďalej. Chceme konkurovať tým najlepším a je v podstate jedno, či daný ezoterik je živý, alebo zostali po ňom nejaké tie spomienky. Samozrejme, ľahko sa príjme takéto predsavzatie, ale už horšie sa bude napĺňať a realizovať. Ale v zásade logika vecí velí, že je to prirodzený spôsob napredovania cez univerzálnosť v ezoterike, ktorej základom sa stali vedecké bádania prírodných vied. Tak v tomto zmysle sme učinili závažný krok, pokúsili sme sa na ľudskú genialitu pozrieť trochu netradične a to z roviny chromozómov, do ktorých sme samozrejme prenikali vešteckými technikami. Akosi bolo cítiť, že definícia geniality z pozície psychiatrie a psychológie nás neuspokojuje a pre náš účel a cieľ ezoterika špecialistu bola príliš málo použiteľná.

Tak isto sme prisľúbili, že svoje psychické prieniky s vešteckým vnímaním budeme posúvať do mikrosveta buniek, prvkov, atómov a častíc, čo už dôsledne realizujeme. Ale tak isto dodržiavame aj psychický prienik vešteckým výkonom aj do astronomického kozmu do vzdialeností 200 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A v tomto trende budeme neustále pokračovať, budeme zachádzať do extrémne malého a extrémne veľkého sveta.

Tu uvádzam poznatky z výskumu geniálnych jedincov, ktorých genialita je daná od narodenia a je uložená vo vnútri bunkových štruktúr. Narodili sa ako géniovia. Nepíšem tu o jedincoch, ktorí nadobudli svoju genialitu cvičením, vlastným úsilím.

EZOTERIK ako špecialista na všestrannosť

Podvedomie prenikajúce von aj dnu do buniek a ich bunkových štruktúr ako sú chromozómy, gény, molekulárna štruktúra, atómová úroveň z prvkov a odtiaľ prenikajúce do iných bunkových štruktúr. Podvedomie chromozómov je usporiadané podľa presných priestorových pravidiel v určitých pravidelných štruktúrach. Chromozómy sa radia do určitého zástupu za sebou.

EZOTERIK ako špecialista na svet mŕtvych

Jeden chromozóm v bunkovom a v mitochondriálnom jadre je zväčšený, chromozómy sú zorientované do vnútorných štruktúr prvkov anorganického sveta a génové reťazce sú často prerastené.

Vyskytuje sa aj iný variant: Chromozómy sú od seba v bunkových jadrách čo najviac vzdialené. Génové reťazce sú v určitých sekvenciách prerastené a prenikajú do mŕtvych buniek tela a odtiaľ vnímanie sveta mŕtvych.

EZOTERIK špecialista a náboženské vnímanie sveta

Chromozómy sú v bunkách rozostavené náhodne a nie s matematickou pravidelnosťou. Génové reťazce sú často vo zväzku a v strede spojené. Podvedomie z tohto stavu preniká do magmatického jadra Zeme a vníma, ako sa magmatické jadro o všetko živé stará.

Chromozómy sú náhodne rozostavené bez matematickej presnosti, ale génové reťazce sú na viacerých miestach spojené a prenikajú do magmatického jadra Zeme a vnímajú tento fenomén ako diabla, ktorý sa snaží všetko vrátiť do anorganického sveta. A všetko treba chrániť obradmi a rituálmi.

EZOTERIK ako praveký jedinec

Chromozómy sú menšie ako u dnešných ľudí a voľne usporiadané bez matematickej presnosti. Chromozómov je menej ako u úspešných ľudí o pár kusov. Niektoré sekvencie génov sú príliš dlhé, génov je menej ako u dnešných ľudí. A podvedomie nateká dovnútra atómov a častíc a všetko vníma ako farebné fľaky.

Iný variant: Chromozómy sú menšie ako u dnešných ľudí a voľne usporiadané bez matematickej presnosti. Chromozómov je menej ako u dnešných ľudí o pár kusov. Niektoré sekvencie génov sú príliš dlhé, génov je menej ako u dnešných ľudí. Podvedomie vyteká von, správanie ako automat na žrádlo, párenie a prežitie.

EZOTERIK špecialista na rozprávkové vnímanie sveta

Chromozómy nedržia presné tvary a majú mierne vypukliny. Nesúladne sa pohybujú v bunkových jadrách, menia pozície. Génové reťazce vzdialené od seba a všetko vnímajú ako veľké objímanie, veľkú múdrosť a vzájomné porozumenie. Podvedomie z chromozómov nateká do génov a zostáva vo vnútri buniek.

EZOTERIK ako špecialista na alchýmiu

Chromozómy sú zdvojené, teda dvojnásobné množstvá ako u bežných ľudí. Génové reťazce so sekvenciami sú totálne blízko pri sebe. No nie zrastené. Podvedomie tečie iba vo vnútri buniek. Teda záujem o biochemické pochody a celkovo o chémiu.

EZOTERIK špecialista na vnímanie kozmického priestoru

Chromozómy sú príliš blízko, až sú nalepené na bunkovú blanu, visia ako netopiere. Génové reťazce tiež vo vnútri chromozómov visia ako netopiere zhora aj z bokov. Podvedomie preniká do určitých oblastí kozmu, teda von z buniek do kozmu.

EZOTERIK ako špecialista na klasické vnímanie sveta

Chromozómy sú štandardne veľké, usporiadané do štvorcov. Génové reťazce sú v niektorých sekvenciách silne zviazané. Podvedomie vyteká von z buniek a osoba má chuť meniť a prispôsobovať svet sebe samému a pre svoje účely.

EZOTERIK ako špecialista na vnímanie priestoru a nie objektov

Chromozómy sú rozdrapkané a vo vnútri rozpadané do skupín génov. Génové sekvencie nedržia pevne a majú tendenciu sa oddeliť. Podvedomie vyteká do priestoru medzi bunky. Osoba potrebuje mať pri sebe tvar pyramídy, aby sa mohla skoncentrovať nie medzi objekty, ale na objekty samotné.

EZOTERIK ako špecialista na vedecké bádanie

Chromozómy sú zvyčajne veľmi tenké a slabé. Génová oblasť obsahuje menšie množstvá génov. Funkcie génov sú zdvojené a strojnásobené. Podvedomie preniká do molekulárnych zoskupení, atómov a častíc. Potreba všetko ohmatať, preskúmať a prebádať.

EZOTERIK ako špecialista na veštecké výkony

Chromozómy sú robustnejšie ako u bežných dnešných ľudí. Génové reťazce sú kratšie, ale vo väčšom počte. Majú v sebe aj geneticky mutované bunky k zvieracím bunkám s iným počtom chromozómov a génov. Ako keby dokázali vnímať dianie a plány ľudí do budúcnosti.

EZOTERIK ako špecialista na gigantické objekty v kozme

Chromozómy sú štandardné a štandardne usporiadané, ale génové sekvencie sú extrémne tenké a husto na sebe. Podvedomie vyteká do kozmu a osoba vníma objekty o veľkosti až 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

EZOTERIK ako špecialista na extra malé objekty častíc

Chromozómy sú ako kúsky prádla zavesené na spoločnom špagáte. Gény sú zliate do veľkých celkov s kúskami sekvencií. Podvedomie nateká do vnútra častíc.

EZOTERIK ako špecialista na svoje zdravie

Niektoré chromozómy sú zdvojené, ale počet je ako u dnešných ľudí. Gény sú spojené aj tri za sebou a bežné sekvencie. Génových retiazok je málo, ale sekvencií adekvátne. Podvedomie nateká do buniek a vnímať tu UFO III.

EZOTERIK ako špecialista na fyzikálne procesy

Chromozómy sú ako paličky a génové reťazce sú uložené ako kusy popíleného dreva na sebe. Sekvencie normálne v génoch. Podvedomie sa zosunulo do častíc v atómoch. Takýto jedinec všetko vníma ako z učebnice fyziky.

EZOTERIK ako špecialista na matematické úkony

Chromozómy sú klasické ako u bežných ľudí. Génové reťazce, ale aj sekvencie v génoch sú štandardné. Počet chromozómov podieľajúcich sa na matematických úkonoch sú dva kusy vo vnútri buniek. Zásadný rozdiel musíme hľadať asi hlbšie a to na rovine molekulárnych prvkov, kde sa na uhlíkové väzby viažu mimoriadne vzácne prvky z hľadiska množstva ich výskytu. Všetko okolo seba vníma ako matematické poučky a matematické výpočty.

EZOTERIK ako špecialista na abstraktné myslenie

Chromozómy sú podelené na jasné sektory s génovými reťazcami. Teda chromozómy nepracujú ako jeden celok. Často je časť chromozómov pripojená na jadierko v jadre. Chromozómy sú často vo zvláštnych vytočeniach a je z toho pocit, že každý chromozóm je ako cvičiaci gymnasta. Génové retiazky sú poriadne od seba vzdialené a sú po dvojiciach pri sebe. No to by asi nestačilo na pochopenie abstraktného myslenia. Treba zájsť na molekulárnu úroveň a tu vnímať jedinečnosť uhlíkových väzieb ako základňu a na nich väzbu prvkov platiny, čo bežne nie je prítomné v molekulárnej štruktúre. Tak isto rozdiel je v počte chromozómov schopných podieľať sa na myslení. Bežný jedinec má dva chromozómy, múdry jedinec tak 6 chromozómov a génius až 30 chromozómov schopných zúčastniť sa myslenia.

EZOTERIK ako špecialista na embryonálnu ezoteriku

Chromozómy sú veľmi blízko pri sebe. Génové reťazce sú od seba v skupinách izolované a husto pri sebe. Podvedomie z tejto oblasti nateká do typicky embryonálnych bunkových pozostatkov v tele danej osoby. Vnímanie sveta ako svetlo, niečo na spôsob hlbokej múdrosti. Ťažko sa tento stav popisuje, ale má dopad na ostrosť myslenia a jeho jedinečnosť.

EZOTERIK ako špecialista zviera

Jedinec má síce tvar človeka, ale vo vnútri seba má zvieracie bunky a správa sa ako zviera. Chromozómy a gény sú zvieracie, ale skorej sa to podobá na cvičené zvieratá.

EZOTERIK ako špecialista na organický život v kozme

Chromozómy sú zdvojené a prirastené z bokov chromozómov. Génové reťazce sú predĺžené a sekvencie v nich dlhšie ako je bežné. Podvedomie z chromozómov vyteká na 30 % von do kozmu a 70 % podvedomia zostáva v chromozómoch.

Iný variant: Chromozómy sú všetky spojené do jedného celku koncami. Gény sú od seba značne vzdialené a jeden génový reťazec obsahuje aj 4 násobné množstvo sekvencií za chýbajúce gény. Podvedomie z chromozómov vyteká na 30 % von do kozmu a 70 % podvedomia zostáva v chromozómoch.

Iný variant: Chromozómy sú nalepené na jadrových blanách na viacerých miestach. Gény sú zliate do jedného kompaktného celku s množstvom sekvencií. Podvedomie z chromozómov vyteká na 40 % von do kozmu a 60 % podvedomia zostáva v chromozómoch.

EZOTERIK ako špecialista na symbolické myslenie

Chromozómy sú rozpadnuté na kúsky, ktoré sa držia iba zázrakom pri sebe. Ako zavesené na tenkom vlase. Génové reťazce sú poukladané chaoticky ako po lesnej kalamite. Podvedomie nevyteká von a zdržuje sa iba v chromozómoch.

EZOTERIK ako špecialista na rituálne prejavy

Chromozómy majú rôzne hrúbky a veľkosti. Génové reťazce sú posekané kusy sekvencií a nie sú vcelku. Génové sekvencie sú oddelené a chaoticky usporiadané. Podvedomie je natečené do svalových buniek. Osoba všetko robí v pohybe a inak sa nedokáže na niečo skoncentrovať a niečo spraviť bez rituálu pohybu svalov.

Pridaj komentár