Na jednej strane máme bežné vnímanie dnešných ľudí a k tomuto vnímaniu treba pridať v prípade ezoterika aj veštecké vnímanie seba a sveta celkovo. Ezoterik je osoba, ktorá je vybavená vešteckými zmyslami. Teda k normálnym zmyslom si vypestuje veštecký zrak, veštecký čuch, vešteckú chuť, veštecký hmat a veštecký sluch.

Osoba ezoterika je zmyslovo bohatšia a to jej dovoľuje vnímať aj procesy, ktoré nie sú ľudským zmyslom bežného človeka dostupné. Mohli by sme to prirovnať k stavu bežného človeka a vedecky pracujúceho človeka s mikroskopom, teleskopom a inými technickými pomôckami, ktorými doslova zdokonalil svoje zmyslové schopnosti. V prípade ezoterika ide vždy o zdokonalenie vešteckých schopností.

Ezoterik sa od bežného veštca alebo veštice odlišuje tým, že veštecké schopnosti nemá dané od prírody a ich základom nie sú chorobné stavy tela a psychiky. Ezoterik je osoba, ktorá si pomocou výcviku, zasvätenia vybuduje nové zmyslové centrá a to veštecké vo všetkých častiach veľkého mozgu. Pokiaľ to potrebuje, uvedie sa do vešteckého stavu, zotrvá v ňom a potom sa vracia do normálneho bežného stavu mysle.

Ezoterik je osoba veštecky cvičená na vnímanie, kde sa práve v oblasti tela koncentruje.

Ezoterik je osoba, ktorá sa skoncentruje do niektorej zo 7. neurónových oblastí a veštecky to vníma vo svojom mozgu. Ide o oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. Špeciálne do skupiny buniek pomocou mozočku a rezonujúcich hlasiviek.

Ezoterik je osoba, ktorá vešteckými zmyslami preniká aj do svojich vlastných spomienok a usiluje sa o to, aby svoje spomienky vnímala plasticky. Tieto stavy vie veštecky vycítiť v 7. neurónových oblastiach. Každá osoba má v týchto 7. oblastiach uložené rôzne druhy spomienok zo svojho života.

Ezoterik je osoba, ktorá veštecky vníma prieniky do vlastných orgánov tela a keď je treba, tak ich dokáže veštecky vyhodnotiť, v akom sú stave. Pre ezoterika je dôležité, aby vedel veštecky vnímať svoj zdravotný stav a dokázal si ho udržať čo najdlhšie v dobrom stave.

Ezoterik je osoba, ktorá veštecky vníma aj svoje energetické pomery v tele. Teda pokiaľ si nahodí veštecký stav, tak veštecky musí vnímať nízku hladinu energií v tele a ich neustály únik. Pokiaľ ezoterik lieči seba alebo inú osobu, tak isto vešteckými zmyslami vníma nahromadenie buď vlastnej bioenergie, sexuálnej energie, magma energie, alebo kozmickej energie.

Ezoterik je osoba veštecky školená na to, aby vnímala rezonancie svojich hlasiviek, ktoré rozkmitala dýchaním a veštecky vníma koncentráciu do mikrosveta, ktorý je menší ako hrot ihly. Svet buniek, mikroorganizmov, molekúl, atómov, elektrónov, jadier a častíc.

Ezoterik je veštecky školená osoba na to, aby vnímala vešteckými zmyslami stav sugeratívne nahodenej klinickej smrti vo veľkom mozgu a odtiaľ vnímala spomienky mŕtvych ľudí vo svete mŕtvych.

Ezoterik je osoba, ktorá dokáže prenikať psychicky do kozmického priestoru a zároveň tieto výkony dokáže vešteckými zmyslami aj vnímať.

Ezoterik je osoba, ktorá sa vie uviesť do špeciálnej sugerácie presunutia hormonálnych žliaz v tele a veštecky potom čítať, čo je zapísané o ľuďoch v magnetických poliach kozmu.

Ezoterik je osoba, ktorá dokáže vešteckými zmyslami vnímať aj hromadenie a úbytok energie okolo svojho tela.

Ezoterik je osoba, ktorá veštecky vníma psychický prienik do magmatických energií planéty Zem, cez tento rozmer preniká do inej osoby, dokáže vnímať jej psychické a tiež zdravotné pochody.

Ezoterik je osoba, ktorá dokáže psychicky prenikať do sveta mŕtvych a to na základe nácviku klinickej smrti a odtiaľ do živej osoby.

Ezoterik je osoba, ktorá si vie nahodiť kozmické vedomie a preniknúť do človeka cez tento rozmer.

Ezoterik je osoba, ktorá sa usiluje prepracovať veštecké zmysly a vešteckú prax a to tak, aby používala čo najviac postupov, ktoré umožňujú overovať reálnosť vešteckého vnímania.

Pridaj komentár