Matematické vyjadrenie 7 duchovných ciest pomocou množinovej matematiky. Použijeme pojmy množina, podmnožina, prvky množiny a vlastnosti prvkov množiny.

Vytvorili sme systém 7 duchovných ciest na základe skupín výskytu neurónov v ľudskom tele. Prvá podmnožina sú tu neuróny veľkého mozgu. Druhá podmnožina neuróny stredného mozgu. Tretia podmnožina mozoček. Štvrtá podmnožina neuróny miechy v celej dĺžke chrbtice. Piata podmnožina neurónov sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Šiesta podmnožina neurónov – ganglie sa nachádza okolo orgánov o veľkosti špendlíkových hlavičiek. Siedma podmnožina neurónov sa nachádza priamo v každej bunke. Týchto sedem podmnožín tvoria celkovú množinu duchovného rozvoja.

Teda máme tu množinu duchovná cesta a tá obsahuje 7 podmnožín výskytu neurónov v každom ľudskom tele. Každá zo 7 podmnožín obsahuje určité množstvo prvkov. Celá množina obsahuje celkovo toľko prvkov, koľko ľudí žilo a aktuálne žije na planéte Zem a v jej blízkom okolí. Máme na mysli obežnú dráhu planéty Zem. Teda celé ľudstvo počínajúc pravekými ľuďmi až po dnešných všetkých živých ľudí. Ľudstvo celkovo podelíme na 7 skupín a kľúčom k deleniu je 7 neurónových oblastí. Vešteckým výskumom sme zistili, že každá osoba je psychicky umiestnená v niektorej zo 7. neurónových oblastí tela a odtiaľto psychicky funguje. Niektorí ľudia sú umiestnení alebo boli umiestnení vo veľkom mozgu, niektorí v strednom mozgu, niektorí v mozočku, v mieche, v brušnom mozgu, v gangliách alebo v bunkách svojho tela.

Moderný ezoterik sa usiluje realizovať všetkých 7 duchovných ciest a meditačnými cvičeniami sa snaží presunúť do každej zo 7. neurónových oblastí. Bežný jedinec sa počas celého života psychicky zdržuje iba v jednej zo 7. neurónových oblastí a do ostatných sa jednoducho nepresúva. Môže sa výnimočne stať, že po klinickej smrti a návratu z tohto stavu sa ocitne v neurónoch veľkého mozgu a zároveň mu zostáva tá oblasť, v ktorej bol pred klinickou smrťou. Teda môže robiť dve oblasti zo 7. duchovných oblastí.

Prvky 7. podmnožín teda tvoria číslo všetkých mŕtvych aj teraz žijúcich ľudí do dnešného dátumu napísania tohto článku. Počíta sa spätne historicky asi 100 000 rokov pred naším letopočtom až do dátumu napísania tohto článku. Nespadajú sem tí, ktorí sa narodili pred týmto termínom a mŕtvi po tomto ohraničenom termíne. Ľudia ako prvky množiny majú ďalšiu vlastnosť a to, že sa vedome neusilovali dostať sa pomocou určitých techník do inej neurónovej oblasti a po celý život zostávajú v tej neurónovej oblasti, s ktorou sa narodili. Prípadne sa nechtiac posunuli počas prežitia klinickej smrti do neurónov veľkého mozgu. V percentách tvoria tieto ľudské prvky 99, 9999 % všetkých, ktorí sú zadelení ako prvky do 7 podmnožín množiny duchovnej cesty. Iba 0,0001 % tvoria jedinci, ktorí sa rozhodli, že sa vedome a systematicky dostanú do každej jednej podmnožiny zo 7. možností. Takýchto jedincov môže byť počtom v celkovom čísle odhadom asi tak 50. No ich počet môže do budúcnosti rásť, pokiaľ sa rozhodnú meditáciami presunúť aj do iných neurónových oblastí z tej oblasti, v ktorej sú od narodenia.

Moderný ezoterik má možnosť všestrannej cesty a absolvovať počas života všetkých 7 duchovných ciest určených výskytom 7 neurónových oblastí. Čo je v podstate výnimočný úkaz. Ešte doteraz nikto v minulosti nerealizoval všetkých 7 duchovných ciest vedome, aby o nich aj vedel a vedel ich definovať. 7 podmnožín a ich všetky prvky dostávajú novú vlastnosť a to, že sa tu objavili jedinci, ktorí vedome absolvujú všetkých 7 duchovných ciest a samozrejme aj ich možné vzájomné kombinácie. Ide o vzájomnú kombináciu navzájom a medzi sebou, ktoré samozrejme majú zmysel a určitú logiku. Tak isto prvky 7. podmnožín odstávajú novú vlastnosť, že niektorá zo 7 ciest nie je postavená na patologických stavoch a stavoch poškodenia organizmu.

Tým, že určitý počet ezoterikov má základy všetkých duchovných ciest, vytvára to jedinečné fenomény, ktoré postupne vychádzajú na povrch. Treba predpokladať, že príliš málo ezoterikov prejde všetkých 7 duchovných ciest za svojho života a uspokoja sa s jednou, dvomi a po prípade s tromi cestami. Máme tu limitu univerzálneho ezoterika, ktorý ovláda všetkých 7 duchovných ciest a ich vzájomných kombinácií, ktoré v minulej histórii neboli možné. Ostatní ezoterici sa môžu tejto limite univerzálneho ezoterika iba približovať a to tak, že zvládnu počas svojho života 6 duchovných ciest, 5 duchovných ciest, 4 duchovné cesty, 3 duchovné cesty. Do limity nespadajú ezoterici, ktorí spravia 2 duchovné cesty, 1 duchovnú cestu. Jednu duchovnú cestu alebo dve duchovné cesty môžu robiť všetci ľudia celej histórie ľudstva. V rámci určitých rovníc by sme mohli naznačiť rovnice, ktoré je tu možné riešiť a to je x + 2 = 7. Malé x budeme definovať ako počet ostatných duchovných ciest a to číslom 5. Teda u každého ezoterika sa robí 1 duchovná cesta. Poprípade prežitia klinickej smrti 2 duchovné cesty. Ostatné duchovné cesty možno robiť, no nie viac ako celkovo 7 duchovných ciest. Teda x nie je väčšie ako číslo 7.

Tak isto je tu možnosť postupnosti a to narastajúcej a nie klesajúcej. Ezoterik vždy robí jednu duchovnú cestu. Pokiaľ splní podmienku a prežije klinickú smrť, tak realizuje 2 cesty. Pokiaľ by chcel realizovať 3., 4., 5., 6. a 7. duchovnú cestu, musel by tak spraviť vedome a prejsť meditačnými cvičeniami a určitým úsilím sa naučiť koncentrovať do ostatných 5. duchovných ciest určenými výskytom neurónov.

Potom je tu možnosť kombinácie 7 duchovných ciest medzi sebou. Má zmysel kombinovať 1. duchovnú cestu cez šedú kôru veľkého mozgu a 2., 3., 4., 5. a 7. Nemá zmysel kombinovať 1. a 6. duchovnú cestu. 6. duchovná cesta je cesta cez všetky ganglie a ide do reálneho astronomického kozmu. Nemá cenu kombinovať dva stavy a to stav sveta mŕtvych spomienok a sveta kozmických diaľok.

Pokiaľ by sa kombinovala 2. duchovná cesta cez mozoček, tak sa dá kombinovať s 1.,3.,4.,5.,6.,7. duchovnou cestou. Druhá duchovná cesta je cesta streného mozgu a ide do snových procesov. Tak isto 3. duchovná cesta cez mozoček sa dá skombinovať so všetkými duchovnými cestami a to 1. -7. Pokiaľ by sme realizovali 4. duchovnú cestu cez miechu v chrbtici, tak isto je možné ju kombinovať s 1. -7. duchovnou cestou.

Pokiaľ robíte 5. duchovnú cestu a to je cesta brušného mozgu, tak táto je dominantná ostatným cestám a rozhoduje o spôsobe, ako narábať s ostatnými duchovnými cestami. Duchovná cesta brušného mozgu má na starosti bezchorobnosť a dlhovekosť. Tomuto diktátu treba podriadiť z dôvodu udržania zdravia všetky prístupy a postupy. Kombinácia ide do všetkých ostatných duchovných ciest 1. – 7.

Pokiaľ sa robí 6. duchovná cesta a to cesta kozmického vedomia, tak tá sa nekombinuje s 1. duchovnou cestou cez neuróny veľkého mozgu. Čo je cesta do sveta mŕtvych a nemá logiku kombinovať ich navzájom.

Pokiaľ sa robí 7. duchovná cesta do buniek a ich jadier, tak je tu možnosť kombinovať ju s duchovnou cestou 1.- 6.

Všetkých 7 duchovných ciest sa musí spôsobom vykonania podriadiť 5. duchovnej ceste cez brušný mozog z dôvodu udržania zdravia.

No cieľom ezoterika je v konečnom dôsledku 1. duchovná cesta a to je cesta klinickej smrti a sveta mŕtvych. Sem smeruje ezoterik celý život a dôsledne sa pripravuje na to, aby jeho spomienky a naprogramované ciele mohli pokračovať vo svete mŕtvych ďalej, ako to určil na základe skúmania a bádania sveta mŕtvych.

Teda pokiaľ chce ezoterik patriť do limity univerzálneho ezoterika, musí prijať funkciu pripočítavania a zvládnutia všetkých duchovných ciest. No zároveň vytvárame novú limitu a to limitu univerzálneho ezoterika, ktorý nielen zvládol 7 duchovných ciest, ale aj ich kombinácie medzi sebou. A tento trend nás bude v ďalšom období čakať.

Teda už teraz máme množinu ezoterikov, ktorí zvládli a stali sa prvkami 7 duchovných ciest. Tak isto sa pripravujú realizovať množstvo prienikov medzi podmnožinami okrem prieniku medzi 1. a 6. duchovnou cestou. Vektor pohybu je jasný a dosiahnuteľný.

No bude tu nastupovať ďalší fenomén a to, ako ďaleko univerzálni ezoterici zájdu, teda ako ďaleko všetkými smermi zájdu do reálneho kozmu a ako ďaleko všetkými smermi zájdu do sveta mŕtvych. A nielen to, ako ho spoznajú a zmapujú. Kto sa stane univerzálnym ezoterikom 7 duchovných ciest a prejde vzájomnými kombináciami týchto duchových ciest, nastupuje do ďalšieho vlaku a ten sa volá čo najďalej a všetkými smermi, či už vo svete mŕtvych, alebo v reálnom kozme.

Pridaj komentár